Kinh Vu-Lan

Giáo Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Hải-Ngoại tại Hoa-Kỳ
Vietnamese American Unified Buddhist Congress in USA
Hội Phật Giáo Việt-Nam tại Minnesota
VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION IN MINNESOTA
Chùa PHẬT-ÂN

475 Minnesota Ave, Roseville - Mailing: PO Box 13756, Roseville, MN 55113
Tel.: (651) 482-7990

Web Site: PhatAn.org – E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Ngày 21 tháng 8 năm 2012

Nam-mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát!

Kính bạch chư Tôn Đức!
Kính thưa Quý Phật tử,

Nhân mùa Hiếu Hạnh, Thầy Trụ Trì bổn tự sẽ tổ chức các buổi tụng kinh Vu-Lan và Phụ Mẫu Báo Ân 1 tuần trước ngày Vu-Lan. Các buổi tụng kinh sẽ vào lúc 7 giờ mỗi tối từ Chủ nhật 26 tháng 8 đến Thứ Bẩy 1 tháng 9 năm 2012 và sau đó đại lễ Vu Lan sẽ vào sáng ngày Chủ nhật 2 tháng 9 năm 2012.

Kính mời Quý Phật tử về chùa tham dự các thời khóa tụng kinh này và kính xin Quý Phật tử hoan hỷ chuyển lời mời của bổn tự đến các Phật tử không có điện thư này.

Kính cám ơn Quý Phật tử,
Nam-mô Thường Hoan Hỷ Bồ-tát Ma-ha-tát!

 


Chùa Phật Ân