Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Chương trình thiền tập

28 Tháng Năm 20164:30 SA(Xem: 5486)
Chương trình thiền tập
Ban Thiền Minh Sát - Chùa Phật Ân
Chương trình thiền tập:

  1. 7:00AM đến 9:00AM vào các thứ Bảy thứ nhất và thứ ba,
  2. 7:00AM đến 11:00AM vào các thứ Bảy thứ nhì,
  3. 7:00AM đến 4:00PM vào thứ Bảy cuối cùng của tháng,
  4. Như thường lệ, khóa thiền tập 6 ngày sẽ được tổ chức hai lần một năm vào tháng Tư (mùa Xuân) và tháng Mười (mùa Thu). Những khóa thiền tập này được tổ chức vào tuần lễ thứ nhì (thứ Bảy thứ nhì) trong tháng.
Với tôn chỉ của chùa: “Chùa Phật Ân là đạo tràng của Phật tử Việt Nam tại Minnesota phụng thờ Tam Bảo, học hỏi, tu tập, và phát huy Giáo Pháp Giải Thoát của Đức Phật. Chùa Phật Ân cũng là nơi sinh hoạt của cộng đồng Phật tử để gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống và ngôn ngữ Việt Nam.”, cùng với phương tiện trang nghiêm và rộng rãi, kính mời các Phật tử đến cùng chúng tôi kinh nghiệm Pháp Giải Thoát của Đức Phật.

Liên lạc:
Về pháp học hay pháp hành thiền Minh Sát, xin liên lạc với:
Sư Khánh Hỷ (Sayadaw U Aggasami), Thiền Viện Ananda, Anaheim, CA, US, tkkhanhhy@yahoo.com, hay điện thoại (952)353-3918 (tiện nghi hơn khi sử dụng Viber - Sư thường đi hoằng Pháp ngoài nước Mỹ)

Về sinh hoạt của ban thiền, xin liên lạc qua điện thơ BanThienChuaPhatAn@gmail.com.