16-10 Phẩm Dạ Xoa Thọ Ký

27 Tháng Bảy 20164:36 CH(Xem: 2511)
16-10 Phẩm Dạ Xoa Thọ Ký
KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

 Phẩm Dạ Xoa Thọ Ký
Thứ Mười


 Bấy giờ lại có tám ức Dạ Xoa thấy A Tu La , Ca LâuLa, Long Nữ, Long Vương, Cưu bàn Trà, Càn Thát Bà cúng dường Phật được thọ ký , họ vui mừng hớn hở đều sanh lòng hi hữu, chưa từng có biết Phật Thế Tôn trí huệ vô tận tối tôn tối thắng trí huệ vô ngại bất khả tư nghì. Họ còn lại được nghe pháp môn thứ đệ. Đối với Phật, họ tưởng là Đạo Sư, là vô tận huệ. Đối với chánh pháp của Phật sanh lòng yêu thích. Vì cúng dường nên phát khởi tinh tấn nói kệ tán thán rằng :

 « Chúng tôi tán thán đấng cứu thế
 Vì Phật đầy đủ trí lực vậy
 Vô tận vô lượng như biển cả
 Thế Tôn thân tốt không ai bằng
 Tu Di còn biết được khinh trọng
 Hư không còn biết được rộng hẹp
 Sức trí huệ của đức Như Lai
 Tất cả chẳng ai đo lường được
 Biết các chúng sanh lòng kính tin
 Những người đáng độ đều độ xong
 Nơi người được độ biết xu hướng
 Nên Phật là không ai sánh bằng
 Tùy chúng tu tạo nghiệp thiện ád
 Tất cả chỗ sanh thọ thân hình
 Biết rõ căn tính đáng thọ pháp
 Nên Phật là không ai sánh bằng
 Tham dục ác hành sân khuể hành
 Si hành phiền não Phật đều biết
 Kiêu mạn tật đố cũng biết rõ
 Nên Phật là không ai sánh bằng
 Chúng sanh nơi đây nhiều lầm lỗi
 Như Lai biết rõ nghiệp đạo họ
 Thế Tôn biết họ rất lanh lẹ
 Nên Phật là không ai sánh bằng
 Thiện Thệ thấy rõ các htế gian
 Tùy phương diện họ có lỗi lầm
 Và cùng ngữ ngôn họ sai lỗi
 Thế Tôn thấy rõ hết tất cả
 Tại trong lục đạo ở bao lâu
 Tùy họ thọ khổ nhiều hay ít
 Và họ thọ lấy các thứ thân
 Tất cả Thế Tôn đều thấy biết 
 Tùy sức phiền não họ phát khởi
 Phương tiện tạo tác và gây nghiệp
 Theo nghiệp thọ lấy các thứ khổ
 Tất cả Đạo Sư đều biết rõ
 Tùy họ chỗ cầu đạo giải thoát
 Ở trong Phật pháp đã xuất gia
 Tinh tấn tu học thánh đạo rồi
 Dứt hết phiền não Phật đều biết 
 Ở trong Phật pháp có phàm phu
 Dầu được xuất gia chẳng biết nghĩa
 Chê bai pháp diệu của người trí
 Thế Tôn cũng lại biết rõ họ
 Những kẻ chê bai chánh pháp ấy
 Nghiệp hành ấy mắc những khổ não
 Tùy tại địa ngục ở lâu mau
 Như Lai cũng đều biết rõ cả
 Nơi Phật đã được kính tin sâu
 Xuất gia thọ trì tạng chánh pháp
 Quán sát các pháp thảy đều không
 Dứt trừ tất cả đường sanh tử
 Chẳng muốn tất cả thân sanh tử
 Quan sát thân nầy dường như ảo
 Biết các âm thanh đều như hưởng
 Ở vững nơi đạo Phật cũng biết
 Tán thán Đạo Sư không sánh bằng
 Nay tôi chỗ được khối phước đức
 Dùng phước đức này nguyện thành Phật
 Cũng nguyện chúng sanh thành Chánh giác ” .

 Đức Thế Tôn biết chúng Dạ Xoa thâm tâm kinh tín nên hiện tượng mỉm cười.

 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng :

 “Đức Thế Tôn hiên tướng mỉm cười 
 Ngưỡng mong cho biết bhơn duyên cười
 Tất cả chư Phật chẳng vô cớ
 Mà hiện ra tưởng mỉm cười ấy
 Nay đại chúng nầy đều hoài nghi
 Vì thấy Đạo Sư mỉm cười vậy 
 Ngưỡng mong Thế Tôn trừ nghi cho
 Khiến tất cả chúng được mừng rỡ
 Nay người được kính tin nơi Phật
 Và người biết chánh pháp vi diệu
 người tâm kiên cố bất động ấy
 Nguyện Phật tuyên nói cho họ nghe
 Đại chúng tại đây đều hoài nghi
 Tất cả chiêm ngưỡng mặt Như Lai
 Hôm nay sẽ có những sự gì
 Duy nguyện Thế Tôn dứt nghi cho
 Hôm nay ai hiện đại thần lực
 Hôm nay ai phát đại tinh tấn
 Hôm nay Phật cùng ai thân hữu
 Nơi đại chúng nầy xin hiển hiện
 Lành thay Mâu Ni thương thế gian
 Ngưỡng mong dứt trừ các nghi hoặc
 Trời Người đại chúng đều được nghe
 Hôm nay tất cả rất mừng vui ”.

 Đức Thế Tôn nói đáp Mã Thắng Tỳ Kheo rằng :

 “ Lành thay lời hỏi của Mã Thắng
 Nay sẽ lợi ích lớn thế gian
 Do ông hỏi được nhơn duyên cười
 Nên khen ông khéo hiểu ý Phật
 Nay Phật sẽ đáp hết nghĩa ấy
 Ông nên nhứt tâm chuyên lắng nghe
 Biết tâm ý các Dạ Xoa rồi
 Phật vì thế gian hiện mỉm cười
 Các chúng Dạ Xoa lòng kính tin
 Vì họ biết Bồ đề tịch diệt
 Khen Phật công đức chơn thiệt rồi
 Phát tâm xu hướng đại Bồ đề
 Vì họ biết các pháp không tịch
 Trừ khiến tất cả tướng hư vọng
 Nguyện bỏ tất cả loài sanh tử
 Phát tâm xu hướng đại Bồ đề
 Do sức thiền định biết các ấm
 Chỉ là thế đế chẳng chấp trước
 Chẳng trước sanh tử như hoa sen
 Phát tâm sanh tử đại Bồ đề
 Những sự chướng ngại trong sanh tử
 Họ thấy là không chẳng bị buộc
 Biết Phật Bồ đề vô thượng rồi
 Họ có thể tu Bồ đề hạnh
 Những sanh lão tử thảy đều không
 Đây là đâo Bồ đề vô thượng
 Biết pháp tự tánh không tịch rồi
 Nay được đại Bồ đề an ổn
 Biết ấm tự tánh không tịch rồi
 Bồ đề tịch tĩnh tánh cũng lìa
 Hạnh Bồ đề được tu cũng không
 Trí biết như vậy phàm chẳng rõ
 Hay quán trí huệ tánh tự không
 Cảnh giới được quán đều tịch diệt
 Người biết pháp biết thảy đều không
 Người nầy hay tu Bồ đề đạo
 Phải biết không cũng tánh tự không
 Tướng và nguyện cũng không thể tánh
 Nếu người có thể biết như vậy
 Người nầy hay tu hạnh chơn thiệt
 Trời Người đại chúng nghe đây rồi
 Sanh lòng mừng rỡ được lợi ích
 Nơi Phật tất cả kính tin rồi
 Tâm trụ câu Bồ đề tịch tĩnh
 Nay cúng dường thù thắng nầy rồi
 Tâm chúng Dạ Xoa đều thanh tịnh
 Những bực trí nầy bỏ quỉ đạo
 Hưởng thọ vui trong thiện đạo
 Nơi nhiều ức Phật thuở vị lai
 Họ dùng thần thông trong một niệm
 Nơi nhiều Phật độ sắm cúng dường
 Ở chỗ chư Phật được pháp nhẫn
 Nơi các thế giới chẳng khởi tướng
 Người trí hay dùng thần lực đến
 Quán thế gian nầy như ảo hóa
 Người trí du hành không thủ trước 
 Dạ Xoa dũng mãnh cúng dường Phật
 Sẽ được vô thượng đại Bồ đề
 Cũng được vô thượng tịnh Phật độ
 Trong ấy sẽ độ vô lượng chúng
 Chúng ấy sẽ thành Thế Gian Giải
 Tất cả đồng hiệu Vô Biên Trí
 Danh nghe mười phương thọ ngàn kiếp
 Trí huệ thọ mạng tịch diệt đồng
 Chư Phật ấy có chúng Thanh Văn
 Dường như tinh tú giữa đêm vắng
 Chúng ấy dễ được đại Bồ đề
 Tất cả không có sự nặn khổ
 Trời Người đại chúng nghe đây rồi
 Vì đạo Bồ đề lòng mừng rỡ
 Tâm họ kiên cố phát tinh cần 
 Dùng sức tinh tấn gìn công hạnh ”.