16-13 Phẩm Tứ Thiên Vương Thọ Ký

27 Tháng Bảy 20164:39 CH(Xem: 2355)
16-13 Phẩm Tứ Thiên Vương Thọ Ký
KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Tứ Thiên Vương Thọ Ký
Thứ Mười Ba


 Bấy giờ có chín vạn Tứ Thiên VươngThiên thấy chư A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, Dạ Xoa, Khẩn Na La và Hư Không Hành Thiên cúng dường Phật được thọ ký, họ đề rất vui mừng hớn hở vô lượng, ở trong Phật pháp thâm tâm tin ưa. Ví như có người ngồi ghe bằng sành vào trong song tự nghĩ rằng: Ghe sành nầy chẳng bao lâu sẽ nứt bể, lúc đó chưa chìm phải mau vào bờ để khỏi bị thủy nạn. Chín vạn Tứ Thiên Vương Thiên nầy cũng như vậy, họ thầy oai thần của Phật nên khởi lòng tin ưa, vì muốn được Phật pháp nên họ phát tâm dũng mãnh cúng dường Như Lai.

 Tứ Thiên Vương và chin vạn trời Tứ Thiên Vương hóa ra chín vạn tướng thất bửu rộng lớn trang nghiêm nhiều màu sắc đẹp lạ. Trong số ấy có nhiều trướng xích chơn châu, trướng hỏa châu, trướng lưu ly, trướng thiên chơn kim, trướng kim cương châu. Chín vạn trướng thất bửu ấy ở hư không bay nhiễu Phậtba vòng. Lại hóa chín vạn thiên nhạc ở hư không nhiễu Phật ba vòng. Lại hóa những hoa trời mạn đà la, ma ha mạn đà la, mạn thù sa, ma ha mạn thù sa, ca ca la bà, ma ha ca ca la bà, họ đem hoa trời ấy rải lên đức Phật, lại nhiễu Phật ba vòng, dừng ở một bên chắp tay cung kính nói kệ tán tán Phật :

 « Chư Thiên chín vạn ở chỗ Phật
 Nhứt tâm thích muốn Phật công đức 
 Không diệu không trầm không tham hối
 Không cao không hạ lạy Thế Tôn
 Dứt giống sanh tử trụ vô minh
 Nhổ gai phiền não xô núi mạn
 Giỏi nhổ tên độc chữa ghẻ nhọt
 Tinh tấn chẳng lười thân viên mãn
 Diệt trừ phiền não giải triền phược
 Dứt hết kiết sử rời ôn náo
 Không và tướng là Phật hạnh
 Tâm không nguyện cầu tất cả cõi
 Trừ gốc khát ái bỏ vô minh
 Những bốn điên đảo đều xa lìa
 Phật biết thiệt tế đời không biết
 Phàm phu nghe sợ như săn bẩy
 Chúng sanh chấp thân chẳng biết không
 Bị tối vô minh ham thế gian
 Thấy chơn như xem đời trống rỗng
 Hiển chơn trí nên được tịnh nhãn
 Bày ngũ ấm không danh sắc không
 Giới chẳng phải có xứ cũng vậy
 Pháp nầy pháp khác chỉ danh tự
 Pháp danh tự Phật dạy là không
 Như ảo sư hóa làm hình tượng
 Không ngã không nhơn chúng sanh mạng
 Các ấm giới và mười hai xứ
 Đều là ảo hóa lời Phật dạy
 Như thợ khéo vẽ hình bạch tượng
 Cao thấp màu vóc đều giống hệt
 Chỉ gạt mắt ngu thiệt không voi
 Pháp giới bình đẳng ngu tự mê
 Phật dạy rõ như trái trong tay
 Người trí chẳng mê khéo học Phật
 Phật đại trí huệ soi sáng đời
 Chuyển diệu pháp luân độ chúng sanh
 Tôi nguyện giác ngộ đại Bồ đề
 Chuyển diệu pháp luân như Phật chuyển
 Nơi người thế gian mê mất đường
 Tôi sẽ độ họ như Phật độ ”.

 Đứ Thế Tôn biết thâm tâm tin ưa của chin vạn trời Tứ Thiên Vương và Tứ Thiên Vương nên hiện tướng mỉm cười, từ miệng Phật phóng ra nhiều tia sáng năm màu.

 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi Phật :

 “ Phật cười chẳng phải không nhơn duyên 
 Xin Phật nói rõ cớ mỉm cười
 Thấy Phật cười đại chúng đều nghi
 Ngưỡng mong Thế Tôn giải thích rõ
 Ai phá ma quân ai hết nghi
 Ai quyết định pháp xin Phật nói
 Ai phụng Phật ai cúng Phật
 Đại chúng đều nghi xin Phật nói
 Phật nói thọ ký chúng nghe rồi
 Sẽ hết nghi ngờ xin Phật nói
 Khiến các chúng sanh nương Phật trí
 Mau được Bồ đề nên thọ ký ».

 Đức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo rằng :

 « Lành thay Mã Thắng hay hỏi Phật
 Duyên cớ mỉm cười ông lắng nghe
 vì thương thế gian phải nghe kỹ
 Chín vạn chư Thiên ở trước Phật
 Lòng tin thanh tịnh đã cúng dường
 Nói kệ khen Phật biết pháp không
 Quyết định nơi pháp trụ Phật đạo
 Họ đã từng cúng tám ức Phật
 Vị lai nơi vô lượng ức Phật
 Cúng dường cầu được vô thượng đạo
 Nơi vô lượng Phật nếu chẳng cúng
 Bồ đề thọ kia chẳng ngồi chứng
 Đời vị lai họ đều thành Phật
 Đồng hiệu Đại Trì Phật Thế Tôn
 Chư Phật ấy có chúng Thanh Văn
 Tám mươi hộ trì kiến vô ngại
 Tất cả chúng sanh Phật độ ấy
 Thọ mạng đều tám ức tuổi
 Vô số ức Tỳ Kheo đệ tử
 Lìa trần cấu trụ tối hậu thân
 Phật ấy diệt độ do công đức
 Tạo vô lượng tháp trang nghiêm đẹp
 Vô lượng ngàn trăm na do tha chúng
 Cúng dường chùa tháp lợi người đời
 Hoặc phát đại tâm hoặc chứng diệt
 Chánh pháp trụ thế thời gian lâu
 Đến tám ức năm do vô lượng
 Do tha Bồ Tát trì chánh pháp
 Chúng Tứ Thiên Vương được thọ ký
 Vì lợi đời thành thục chúng sanh
 Đại chúng nghe rồi rất vui mừng
 Hớn hở vô lượng thuận lời Phật ”.