16-18 Phẩm Tha Hoá Tự Tại Thiên Thọ Ký

27 Tháng Bảy 20164:47 CH(Xem: 2376)
16-18 Phẩm Tha Hoá Tự Tại Thiên Thọ Ký
KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Tha Hoá Tự Tại Thiên Thọ Ký
Thứ Mười Tám

 Bấy giờ có Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương làm đầu cùng quyến thuộc tám mươi na do tha chúng trời Tha Hóa Tự Tại thấy A Tu La nhẫn đến chúng trời Hóa Lạc cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vui mừng hớn hở được vừa lòng khác miệng đồng lời bạch đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Chúng trời Hóa Lạc nói thiệt tế, chúng tôi còn chẳng thấy thiệt huống là thấy tế. Tại sao? Bạch đức Thế Tôn! Nếu thấy thiệt mới được nói là thấy tế. Tại sao? Người ấy hành nơi hai chỗ. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn, người ở nơi thừa như vậy, phải vì họ nói hai thứ pháp ấy. Hai pháp ấy chẳng phải chơn cảnh giới.

 Bạch đức Thế Tôn! Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn ở nơi pháp bất nhị mà chẳng tin chẳng nhập, dầu người nầy có phát tâm trông được Bồ đề, phải biết người nầy đi sai đường. Tại sao? Vì nơi Bồ đề chẳng phải đường đi vậy.

 Bạch đức Thế Tôn! Nếu có chúng sanh cầu Bồ đề, người ấy chẳng thấy có một pháp được giác ngộ. Tại sao? Vì không có chút pháp gì có thể được giác ngộ Vô thượng Bồ đề vậy.

 Bạch đức Thế Tôn! Pháp ấy chẳng phải quá khứ , chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, chẳng phải hữu vi, chảng phải vô vi, chẳng phải có chẳng phải không, chẳng phải được hay, chẳng phải được biết, chẳng phải được xả, chẳng phải được tu, chẳng phải được chứng. Nói là Bồ đề ấy, pháp đó chẳng cùng pháp đó làm đối trị. Pháp khác cũng chẳng cùng pháp đó làm đối trị. Tại sao? Pháp đó chẳng tạp phiền não chẳng rời phiền não, pháp thể bất khả đắc, vì tánh tự ly vậy.

 Pháp nầy chẳng cùng pháp đó làm đối trị, pháp đó cũng chẳng cùng pháp nầy làm đối trị. Tại sao? Vì tất cả các pháp đều lìa tướng vậy. Vì thế nên pháp đó chẳng phải được biết, được hay, được xả, được tu, được chứng.

 Bạch đức Thế Tôn! Sắc sanh ấy lìa tướng sanh, nó cũng chẳng phải được biết được hay được xả được tu được chứng. Thọ tưởng hành và thức cũng như vậy.

 Bạch đức Thế Tôn! Sắc diệt ấy lìa tướng diệt, nó cũng chẳng phải được biết được hay được xả được tu được chứng. Thọ tưởng hành và thức cũng như vậy.

 Bạch đức Thế Tôn! Quá khứ ấy lìa tướng quá khứ, nó cũng chẵng phải biết được hay được xả được tu được chứng. Vị lai và hiện tại cũng như vậy.

 Bạch đức Thế Tôn! Hữu vi ấy lìa tướng hữu vi, nó cũng chẳng phải được biết được hay được xả được tu được chứng. Vô vi ấy củng như vậy.

 Bạch đức Thế Tôn! Nhu vậy, nhẩn đến được nhiếp nơi ấm, được nhiếp nơi quá khứ vị lai hiện tại, được nhiếp nơi hữu vi vô vi, tất cả các pháp ấy đều bất khả đắc. Vì bất khả đắc nên tất cả pháp ấy chẳng phải được biết được hay được xả được tu được chứng.

 Bạch đức Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhơn như vậy vì cầu Bồ đề phát tâm tu hành, họ đều gọi là người an trụ Bồ Tátt thừa”.

 
 Tám mươi na do tha chúng trời Tha Hóa Tự Tại đều nói pháp của mình đã biết rồi, đồng nói kệ tán thán đức Phật:

 “Thế Tôn khéo nói tận hữu biên
 Vĩnh viễn chẳng thọ thân sáu đạo
 Người đời vô trí sợ sanh tử
 Phát tâm muốn qua bờ sanh tử
 Thể các ấm ấy bất khả đắc
 Bởi tánh tướng ấm vốn tự không
 Tất cả pháp không đều vô tướng
 Vì thế các pháp lìa đối trị
 Tự thể tức không chẳng có vật
 Không có được biết và xả tu
 Cũng là chẳng phải pháp được chứng
 Như Lai nói hữu tức phi hữu
 Tướng cầu Bồ đề bất khả đắc
 Các pháp trợ đạo cũng bất đắc
 Lấy tâm cầu Phật bất khả đắc
 Tướng Bồ Tát tìm cũng chẳng được
 Nắm chặc các tướng hạng ngu si
 Bọn họ trông được ngộ Bồ đề
 Cảnh giới điên đảo chấp lấy tướng
 Chẳng phải đi đúng Bồ đề đạo
 Nhập Phật cảnh giới lìa các tướng
 Gọi là người trí hành đúng pháp
 Lìa xa các tướng và vô tướng
 Cũng lìa nơi không và bất không
 Người nầy ngộ được đạo vô thượng
 Chẳng phải cảnh giới của ngoại đạo
 Chẳng phải Thanh Văn mà biết được
 Chẳng phải Duyên Giác có thể đến
 Tâm được giải thoát tịnh vô cấu
 Pháp ấy La Hán được tương ưng
 Và cùng tất cả Bích Chi Phật
 Chẳng phải cảnh của trí huệ họ
 Câu ấy tâm có tướng chẳng biết
 Người tu thiên không cũng chẳng hiểu
 Nếu có ai hiểu không nói không
 Cũng nói các pháp không tự tánh
 Họ thọ Phật giáo không chê bai
 Đây gọi là khéo tu không tịch
 Ngộ được đạo Bồ đề khó ngộ
 Nơi đó Phật là chơn Đạo sư
 Khen Phật Lưỡng Túc Thế Tôn rồi
 Liền được vô lượng các công đức
 Hồi hướng cho tất cả quần sanh
 Thành Phật giác ngộ người chưa ngộ”.
 

 Đức Phật biết Thiên Vương và tám muơi na do tha trời Tha Hóa Tự Tại sanh lòng sâu tin ưa rồi, vì muốn đại chúng thêm lớn thiện căn nên hiện mỉm cười.

 Huệ Mạng Mã Thắng nói kệ bạch hỏi đức Phật:

 “Lưỡng Túc Thế Tôn hiện mỉm cười
 Vì biết Tha Hóa tin sâu vậy
 Phật chưa tuyên nói nhơn duyên cười
 Ngưỡng mong Như Lai giải thích cho
 Đại Thánh hôm nay chẳng không nhơn 
 Mà hiện tướng mỉm cười hi hữu
 Mong Phật nói rõ duyên cớ ấy
 Dứt trừ nghi hoặc cho đại chúng
 Vì thấy Thế Tôn hiện mỉm cười
 Nên nay chúng hội đều hoài nghi
 Đấng thương mến tất cả thế gian
 Ngưỡng mong giải bày nói rành rẽ
 Chúng hội thảy đều trái sanh tử
 Hiệp chưởng cung kính cầu Niết bàn
 Với cớ Phật cười đều hoài nghi
 Đấng Vô Ngại Thuyết xin trừ dứt
 Đại chúng đều tin pháp của Phật
 Tâm được hiểu ro’ lìa thủ trước
 Đều có tâm tin sâu tôn trọng
 Lành thay Mâu Ni xin nói rõ
 Dũng mãnh tinh tấn nơi Phật pháp
 Lìa xa lưới nghi lên đường thánh
 Tất cả chư Phật đi đường nầy
 Vì thế xin trừ nghi cho chúng”.

 Đức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo:

 “Ông vì lợi ích cho đại chúng 
 Nói kệ hỏi Phật thiệt phải thời
 Đầy đủ biện tài có xảo tiện
 Mới hay hỏi được nghĩa mỉm cười 
 Do hỏi Như Lai tướng mỉm cười
 Chắc sẽ lợi ích vô lượng chúng
 Do tất cả các chúng hội
 Đều được an trụ thắng Bồ đề
 Biết chúng Tha Hóa tin sâu rồi
 Nên Phật mới hiện tướng cười sáng
 Tất cả tùy thuận Như Lai giáo
 Vì cầu Bồ đề tu diệu hạnh
 Quan sát thế pháp lìa các tướng
 Như thấy dương diệm chẳng chơn thiệt
 Người ngu thấy diệm cho là nưuớc
 Muốn cầu Bồ đề chớ đồng họ
 Phàm phu thủ tướng tham cảnh vui
 Vô trí thường sợ nơi vô tướng
 Người ngu chấp tướng bỏ chánh lộ
 Lìa tướng thì được diệu Bồ đề
 Vọng tưởng tư lương pháp hư ngụy
 Theo pháp phân biệt liền bị trói
 Người trí thấy tướng thảy đều không
 Được đà la ni thượng tịch diệt
 Phàm phu chấp tướng trụ ác tâm
 Họ đều vô trí đọa lục đạo
 Luân hồi sanh tử bị nhiều khổ
 Vì họ ngu si chấp tướng vậy
 Chúng sanh trước tướng thấy các ấm
 Phật và Bồ đề cùng Bồ Tát
 Người trí lìa tướng thấy không rồi 
 Hay được Bồ đề đại Vô thượng
 Những kẽ chấp tướng tăng phiền não
 Hay quán vô tướng trừ kiết sử
 Nói là kiết sử tức là tướng
 Quán kiết vô tướng liền dứt trừ
 Nếu người cầu đạo mà phân biệt
 Phân biệt nơi đạo là chướng ngại
 Người trí dầu là hành nơi dục
 Dục ấy tức là vô tướng hành
 Các pháp không thể bất khả đắc
 Phân biệt các pháp nói là không
 Nếu lìa phân biệt được vô tướng
 Đó là Bồ đề không còn khác
 Nghe nơi Thiện Thệ nói lời ấy
 Đại chúng trừ nghi được vô úy
 Đảnh thọ lấy pháp Mâu Ni nói
 Như người đầu đội hoa chiêm bặc
 Chúng trời Tha Hóa được vô úy
 Cúng dường nơi Phật rất hơn hết
 Họ biết các pháp cảnh giới Phật 
 Sẽ làm thế gian đại Đạo Sư ».