Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

03. Phẩm Phổ-hiền Tam-muội

03 Tháng Tám 201612:12 CH(Xem: 2361)
03. Phẩm Phổ-hiền Tam-muội
KINH HOA NGHIÊM  

Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà - Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh 
Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 – 1983

 

PHẨM PHỔ HIỀN TAM MUỘI
THỨ BA


 Lúc bấy giờ Phổ-Hiền Bồ-Tát ma-ha-tát ngồi trên tòa sư-tử ở trước Phật, thừa thần-lực của Phật mà nhập tam-muội tên là Nhứt-Thiết-Chư-Phật-Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai Tạng-Thân, vào khắp tánh bình-đẳng của tất cả Phật, có thể ở nơi pháp-giới thị-hiện những ảnh-tượng rộng lớn vô-ngại đồng hư-không, pháp-giới xoay vần đều theo vào, xuất sanh tất cả tam-muội, có thể bao nạp khắp mười phương pháp-giới, trí quang-minh của tam-thế chư Phật đều từ đây mà sanh những sự an-lập trong mười phương đều có thể thị-hiện, trùm chứa tất cả lực giải-thoát của Phật và trí của chư Bồ-Tát, có thể khiến tất cả quốc-độ vi-trần, đều có thể dung-thọ vô-biên pháp-giới, thành-tựu biển công-đức của tất cả Phật, hiển-thị biển đại nguyện của Như-Lai, bao pháp-luân của tất cả chư Phật đều lưu thông hộ-trì không đoạn tuyệt.

 Như trong thế-giới này, Phổ-Hiền Bồ-Tát ở trước Phật nhập tam-muội đây, cũng vậy, khắp pháp-giới hư-không-giới, thập phương tam-thế vi-thế vô-ngại quang-minh rộng lớn, Phật nhãn chỗ thấy được, Phật-lực đến được, Phật-thân hiện được, tất cả quốc-độ, trong quốc-độ này có bao vi-trần, trong mỗi vi-trần có thế-giới vi-trần số Phật độ, trong mỗi độ có thế-giới vi-trần số Phật, trước mỗi đức Phật có thế-giới vi-trần Phổ-Hiền Bồ-Tát cũng đều nhập tam-muội Nhất-Thiết-Chư-Phật-Tỳ-Lô-Giá-Na-Như-Lai-Tạng-Thân này.

 Lúc đó, trước mỗi Phổ-Hiền Bồ-Tát đều có thập phương tất cả chánh-pháp hiện ra. Chư Phật này đồng khen rằng : lành thay lành thay ! Này thiện-nam-tử ! Ông có thể nhập Nhất-Thiết-Chư-Phật-Tỳ-Lô-Giá-Na-Như-Lai-Tạng-Thân này.

 Này Phật-tử ! Đây là mười phương tất cả chư Phật đồng gia-hộ cho ông, do vì nguyện-lực của đức Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai, mà cũng do nguyện-lực tu tập tất cả Phật-hạnh của ông. Chính là ông có thể chuyển pháp-luân của chư Phật, chiếu khắp những biển an-lập ở mười phương không sót, khiến tất cả chúng-sanh trừ tạp-nhiễm được thanh-tịnh, nhiếp khắp tất cả quốc-độ không chấp trước, sâu vào cảnh-giới của chư Phật không chướng ngại, hiện bày công-đức của chư Phật, vào được thật tướng của các pháp-thân lớn trí-huệ, quan-sát tất cả pháp-môn, rõ biết căn của tất cả chúng-sanh, hay thọ trì giáo văn của Như-Lai.

 Lúc đó thập phương tất cả chư Phật liền ban cho Phổ-Hiền Bồ-Tát trí-lực vào được nhất-thiết-trí-tánh, ban cho trí vào pháp-giới vô-biên vô-lượng, ban cho trí thành-tựu cảnh-giới chư Phật, ban cho trí biết tất cả thế-giới thành hoại, ban cho trí biết chúng-sanh giới rộng lớn, ban cho trí trụ những tam-muội giải-thoát thậm thâm vô-sai-biệt của chư Phật, ban cho trí nhập căn tánh của tất cả Bồ-Tát, ban cho trí biết ngôn ngữ của tất cả chúng-sanh và từ biện chuyển pháp-luân, ban cho trí vào khắp thân pháp-giới, ban cho trí được thinh-âm của tất cả Phật.

 Như trong thế-giới này Phổ-Hiền Bồ-Tát ở trước Như-Lai được chư Phật ban cho những trí như vậy, tất cả Phổ-Hiền Bồ-Tát ở trong vi-trần thế-giới cũng được như vậy. Tại sao thế ? Vì chứng tam-muội đó thời được như vậy.

 Lúc đó thập phương chư Phật đều đưa tay hữu xoa đảnh của Phổ-Hiền Bồ-Tát.

 Tay Phật đủ tướng-hảo trang-nghiêm phóng lưới quang-minh thơm sáng, đồng thời phát ra tiếng vi-diệu và những sự thần-thông tự-tại. Tất cả Phổ-Hiền nguyện-hải của tất cả Bồ-Tát quá-khứ, hiện-tại, vị-lai, những pháp-luân thanh-tịnh và ảnh-tượng của tam-thế chư Phật cũng đều hiện cả trong quang-minh ấy.

 Tất cả Phổ-Hiền Bồ-Tát trong tất cả thế-giới vi-trần cũng đều được xoa đảnh như vậy.

 Bấy giờ, Phổ-Hiền Bồ-Tát liền từ tam-muội ấy mà xuất, đồng thời cũng từ vi-trần-số tam-muội mà xuất : từ môn tam-muội trí biết tam thế niệm vô-sai-biệt mà xuất, từ môn tam-muội biết số vi-trần trong tam-thế tất cả pháp-giới mà xuất, từ môn tam-muội hiện tam-thế tất cả Phật-độ mà xuất, từ môn tam-muội hiện xá-trạch của tất cả chúng-sanh mà xuất, từ môn tam-muội biết danh-tự sai khác của tất cả chúng-sanh mà xuất, từ môn tam-muội biết thập phương pháp-giới chỗ nơi đều sai khác mà xuất, từ môn tam-muội biết trong tất cả vi-trần đều có vô-biên Phật-thân rộng lớn mà xuất, từ môn tam-muội diễn nói lý-thú của tất cả pháp mà xuất.

 Lúc Phổ-Hiền Bồ-Tát từ những môn tam-muội như vậy mà xuất, chư Bồ-Tát đều được thế-giới vi-trần-số tam-muội, được thế-giới vi-trần-số đà-la-ni, được thế-giới vi-trần-số pháp phương-tiện, được thế-giới vi-trần-số môn biện-tài, được thế-giới vi-trần-số môn tu hành, được thế-giới vi-trần-số trí quang-minh công-đức của chư Phật khắp chiếu pháp-giới, được thế-giới vi-trần-số phương-tiện-lực trí-huệ vô-sai-biệt của chư Phật, được thế-giới vi-trần-số hải-vân trong mỗi chân lông của tất cả chư Phật đều hiện các quốc-độ, được thế-giới vi-trần-số hải-vân mỗi Bồ-Tát thị-hiện từ Đâu-Xuất Thiên-Cung giáng sanh thành Phật chuyển pháp-luân nhập niết-bàn.

 Lúc đó, tất cả thế-giới ở mười phương, do thần-lực của Phật và Đại Bồ-Tát sức tam-muội của Phổ-Hiền Bồ-Tát, nên các báu trang-nghiêm đều lay động nhẹ, đồng thời vang ra diệu-âm diễn nói các pháp. Lại nơi trong chúng hội đạo-tràng của tất cả Như-Lai khắp rưới mười thứ mây đại ma-ni-vương : mây ma-ni-vương kim-tràng vi-diệu, mây ma-ni-vương quang-minh chiếu sáng, mây ma-ni-vương bửu-luân rũ xuống, mây ma-ni-vương bửu-tạng hiện tượng Bồ-Tát, mây ma-ni-vương xưng dương danh hiệu Phật, mây ma-ni-vương quang-minh chiếu sáng thất cả Phật độ đạo-tràng, mây ma-ni-vương chiếu sáng mười phương tất cả biến hóa, mây ma-ni-vương ca ngợi công-đức của tất cả Bồ-Tát, mây ma-ni-vương sáng chói như mặt nhựt, mây ma-ni-vương tiếng nhạc thích ý vang khắp mười phương.

 Rưới khắp mười thứ mây ma-ni-vương như vậy rồi trong các chân lông của chư Phật đều phóng quang-minh. Trong quang-minh nói kệ rằng :

 Phổ-Hiền ở khắp các quốc-độ 

 Ngồi bửu-liên-hoa chúng đều thấy

 Tất cả thần-thông đều hiện ra

 Vô-lượng tam-muội đều hay nhập.

 Phổ-Hiền thường dùng các thứ thân

 Châu lưu pháp-giới đều đầy khắp

 Tam-muội phương-tiện sức thần-thông 

 Viên-âm rộng nói đều vô-ngại.

 Trong tất cả cõi chư Phật ngự

 Các môn tam-muội hiện thần-thông 

 Mỗi mỗi thần-thông đều khắp cùng 

 Thập phương quốc-độ không chỗ sót.

 Như tất cả cõi Như-Lai ngự

 Trong sát-trần kia cũng như vậy

 Chỗ hiện tam-muội sự thần-thông 

 Nguyện lực Tỳ-Lô-Giá-Na Phật.

 Phổ-Hiền thân tướng như hư-không 

 Nương chơn tánh ở chẳng phải cõi

 Tùy lòng chúng-sanh chỗ thích ưa

 Thị-hiện thân hình đồng tất cả.

 Phổ-Hiền an-trụ các đại nguyện 

 Vô-lượng thần-thông sức tự-tại 

 Tất cả Phật-thân các quốc-độ 

 Đều hiện hình kia mà đến đó.

 Tất cả sát-hải vô-lượng biên

 Phân thân ở đó cũng vô-lượng 

 Cõi nước hiện ra đều trang-nghiêm 

 Trong một sát-na thấy nhiều kiếp.

 Phổ-Hiền an tất cả cõi

 Hiện đại thần-thông hơn tất cả

 Chấn động mười phương đều khắp cùng

 Khiến chúng quan-sát đều được thấy.

 Tất cả công-đức Phật trí-lực

 Các môn đại-pháp đều thành đủ

 Dùng các tam-muội phương-tiện môn

 Bày hạnh bồ-đề mình đã tập.

 Tự-tại như vậy bất tư-nghì

 Thập phương quốc-độ đều thị-hiện 

 Vì bày tam-muội đã khắp vào

 Trong mây Phật-quang khen công-đức.

 Lúc đó, tất cả chúng Bồ-Tát đều hướng về phía Phổ-Hiền chấp tay chiêm ngưỡng, thừa thần-lực của Phật đồng nói kệ rằng :

 Từ các Phật-pháp mà sanh ra

 Cũng do Như-Lai nguyện-lực khởi

 Chơn-như bình-đẳng tạng hư-không 

 Pháp-thân của ngài đã nghiêm-tịnh.

 Tất cả Phật độ trong chúng hội

 Phổ-Hiền ở khắp nơi trong đó

 Quang-minh công-đức bực trí-hải

 Chiếu khắp mười phương đều được thấy.

 Phổ-Hiền công-đức biển rộng lớn 

 Quá khắp mười phương gần gũi Phật 

 Tất cả vi-trần có các cõi

 Đều đến được kia mà hiện rõ.

 Phật-tử chúng tôi thường thấy Ngài

 Gần gũi tất cả chư Như-Lai 

 Trụ trong tam-muội cảnh chơn thật 

 Số kiếp vi-trần tất cả cõi.

 Phật-tử hay dùng thân phổ-biến

 Đều đến thập phương các cõi nước

 Biển cả chúng-sanh đều tế độ

 Pháp-giới vi-trần đều vào cả.

 Vào nơi pháp-giới tất cả trần

 Thân đó vô-tận không sai khác 

 Ví như hư-không đều khắp cùng 

 Diễn nói Như-Lai pháp rộng lớn.

 Bực tất cả công-đức sáng chói

 Rộng lớn như mây sức thù thắng

 Trong biển chúng-sanh đều qua đến

 Nói công-hạnh Phật pháp vô-đẳng.

 Vì độ chúng-sanh nơi kiếp hải

 Thắng hạnh Phổ-Hiền đều tu tập

 Diễn nói các pháp như mây to

 Thinh âm quảng-đại đều nghe khắp.

 Quốc-độ thế nào mà xuất hiện

 Chư Phật thế nào mà xuất hiện

 Nhẫn đến tất cả biển chúng-sanh 

 Mong theo nghĩa đó nói như thật.

 Trong đây vô-lượng vô-biên chúng

 Ở trước đức Phật đều cung kính

 Vì chuyển thanh-tịnh diệu pháp-luân 

 Tất cả chư Phật đều tùy hỉ.