Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Chuyên Đề
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Nghi Thức cúng Giao thừa

26 Tháng Mười Hai 20161:01 SA(Xem: 6619)
Nghi Thức cúng Giao thừa

Nghi Thức
cúng Giao thừa

HT Thích Huyền Quang 
soạn dịch


 

Tứ chúng vân tập Chính điện, Sám chủ niêm hương, trổi 3 hồi chuông trống Bát Nhã,

Duy Na xướng tán Phật và đảnh lễ Tam Bảo

- Cúng hương: 

Hương xông đảnh báu, Giới định huệ hương, Giải thoát tri kiến quý khôn lường, Ngào ngạt khắp muôn phương, Thanh tịnh tâm hương, Đệ tử nguyện cúng dường. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát (3 lần)

- Tán Phật:

Trên trời dưới trời không bằng Phật Thế giới mười phương cũng khó sánh

Thế gian có gì con đã thấy Tất cả không ai bằng Phật vậy

Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo (3 lần).

Sám chủ xướng:

Giao thừa Nguyên đán lễ thiêng liêng, Cung thỉnh mười phương Phật Thánh Hiền

Duyên giác, Thanh văn cùng liệt Tổ, Thiện thần Hộ pháp với Long thiên

Thiêu thân liệt Thánh tử vì đạo, Dũ ánh uy quang giáng tọa tiền

Lễ nhạc hương hoa xin hiến cúng, Nguyện cầu giáng phước lễ Minh niên.

-Tụng: 

Nam mô Long hoa Giáo chủ Di Lặc tôn Phật (3 lần).

Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa.

Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước.

Truyền thừa di phong thuở trước Lên chùa lễ Phật dâng hương.

Cầu minh niên vạn sự cát tường Nguyện Xuân nhật tam nguyên như ý

- Cũng trong lễ hôm nay:

Nhớ xưa có Đại sỹ, Đức Di Lặc hóa sinh.

Huyện Phụng Hóa, châu Minh, Thuộc đời Lương Trung Quốc.

Tin vui của trời đất, Ân huệ của nhơn sinh.

Ngài có một thân hình, Đầy từ bi hoan hỷ.

Người có nhiều thần bí, Rất khó nghĩ, khôn lường

Và không ít dị thường, Thật ngờ phàm ngại Thánh

Người có nhiều kỳ hạnh, Nói năng không định lời

Xôn xao trong một thời, Không ai biết sự thật

Có người bảo là Phật, Có kẻ gọi là Thầy

Đi khất thực đó đây, Ai cúng gì cũng lấy

Bị vải treo đầu gậy, Vật phẩm chứa không đầy

Có lúc thấy ở đây, Có khi gặp nơi khác

Khuyên người chớ làm ác, Dạy người nên làm lành

Không ai biết tánh danh, Gọi Bố Đại Hòa thượng

Một hôm Ngài dựng trượng, Tại núi chùa Nhạc Lâm

Ngồi trên đá tịnh tâm, nói bài kệ vắn tắt:

"Rằng ta chơn Di Lặc, Phân thân ngàn muôn ức,

Thường hiện trước mọi người, Mọi người tự không biết"

Nói xong Ngài nhập diệt, Diệt Đông lại sinh Tây

Ứng hóa khắp đó đây, Vận thần thông diệu dụng

Và trong một dịp khác, Trước một số dân chúng

Ngài tuyên bố như vầy: 

"Ta có một vị Thầy (Phật)

Mọi người đều không biết, không tô vẽ sơn thếp

Không chạm trổ điêu khắc, không một chút thể sắc

Không một chút cát bụi, sạch sẽ không lau chùi

Thợ vẽ vẽ không thành, kẻ trộm lấy không được

Thể tánh vốn tự nhiên, tuy là có một thể, phân thân ngàn muôn ức".

Ngài sử dụng thần lực, Hóa hiện khắp nhân thiên.

Dạy vẽ kẻ hữu duyên, Dắt dìu người vô phúc.

Xa lánh đời trần tục, Đưa vào cõi thiên cung.

Hẹn Long Hoa tam hội trùng phùng; Nguyện Đâu Suất nhất sanh thân cận.

Giờ này mọi nhà kính cẩn, Xưng dương tán lễ hồng danh.

Đêm nay trăm họ chí thành, Trân trọng cúng dường vía Thánh.

Trăm hoa hân hạnh, Mừng hóa Phật giáng sinh.

Muôn vật vươn mình, Đón Xuân thiên khai thái.

- Đến đây tất cả chúng con:

Cúi đầu lễ bái, Cầu gia đình hạnh phúc an khương.

Ngửa mặt dâng hương, Nguyện đất nước hòa bình hưng thạnh.

Năm châu an định, bốn bể thanh bình, tình với vô tình, đồng thành Phật đạo.

Nam mô Đương lai hạ sinh Di Lặc Từ Thị tôn Phật (3 lần)

-Tán: 

Bố Đại Hoà Thượng, Di Lặc hóa thân, Giao Thừa mừng đón lễ tân Xuân, Ban phước xuống nhân dân, Hân hạnh muôn phần, Mừng rước lễ sanh thần.

Nam mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật (3 lần)

-Tụng: Tiêu tai cát tường thần chú� (3 biến)

-Xướng: Nguyện ngày an lành đêm an lành ...

-Tụng: Thất Phật diệt tội chân ngôn... (3 biến)

-Xướng: Tội từ tâm khởi đem tâm sám... Nam mô Cầu Sám Hối Bồ tát (3 lần)

-Tụng: Ma ha Bát nhã�

-Hồi hướng

Vừa rồi bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa,

Thành kính thiết tha, nguyện xin dâng cúng.

Chư Phật, Thánh chúng, Hộ pháp thiện thần,

Duy nguyện ai lân, thuỳ từ minh chứng.

- Phục nguyện: Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển ....

- Tán: 

Giao thừa nguyên đán lễ nghiêm trang, Rước Phật đón Xuân lễ đã hoàn

Công đức vô biên ban tất cả, Vui mừng chúc tụng khắp nhân gian

Nam mô Viên Mãn Tạng Bồ Tát (3 lần)

- Tụng: 

Nguyện tiêu tam chướng� Nguyện dĩ...

- Đảnh lễ thù ân: chư Phật, tôn Pháp, chư thánh Tăng, hiền Tăng, chư giáo phẩm hiện tiền Tăng...

- Duy Na xướng: 

Thù ân viên mãn, khánh tán lễ thành.

Chuông trống hòa thanh, lễ thành ba lạy.

(Thỉnh chuông trống Bát Nhã 3 hồi)