Mục Lục

09 Tháng Giêng 20175:06 CH(Xem: 2620)
Mục Lục

THÀNH THẬT LUẬN  
Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo 
Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LATHẬP dịch sang Hán Văn 
Dịch giả: Tỳ-kheo THÍCH TRÍ-NGHIÊM

MỤC LỤC 

QUYỂN THỨ 1 
Phần duyên khởi trong nhóm phát tụ trước phẩm luận Phật-bảo thứ 1 
Phẩm thập lục thứ 2 
Phẩm Tứ Vô-Úy thứ 3 
Phẩm Thập-hiệu thứ 4 
Phẩm Tam bất-hộ thứ 5 
Luận Pháp bảo - Trước phẩm Tam-thiện thứ 6 
Phẩm chúng-pháp thứ 7 
Phẩm Thập nhị bộ kinh thứ 8 
Luận Tăng-Bảo - Trước phẩm thanh lịch thứ 9 
Phẩm phân biệt Hiền Thánh thứ 10 
Phẩm Phước-Điền thứ 11 
QUYỂN THỨ 2 
Phẩm Cát tường thứ 12 
Phẩm Lập-Luận thứ 13 
Phẩm Luận-môn thứ 14 
Phẩm Tán-Luận thứ 15 
Phẩm Tứ-pháp thứ 16 
Phẩm Tứ-đế thứ 17 
Phẩm Pháp-tụ thứ 18 
Phẩm Thập luận trước phẩm hữu tướng thứ 19 
Phẩm Vô-tướng thứ 20 
QUYỂN THỨ 3 
Phẩm Nhị-thế hữu thứ 21 
Phẩm Nhị-thế Vô thứ 22 
Phẩm Nhất-thiết hữu vô thứ 23 
Phẩm Có trung-ấm thứ 24 
Phẩm Không trung-ấm thứ 25 
Phẩm Thứ-đệ thứ 26 
Phẩm Nhất thời thứ 27 
Phẩm Thoái thứ 28 
Phẩm Bất thối thứ 29 
Phẩm Tâm-tính thứ 30 
Phẩm Tương-ưng bất tương-ưng thứ 31 
Phẩm Quá-khứ nghiệp thứ 32 
Phẩm Biện Nhị bảo thứ 33 
Phẩm Vô-ngã thứ 34 
Phẩm Hữu-ngã vô-ngã thứ 35 
Phẩm Sắc-tướng trong sức luận nhóm Khổ đế thứ 36 
Phẩm Sắc danh thứ 37 
Phẩm Tứ-đại giả danh thứ 38 
Phẩm Tứ-đại thật hữu thứ 39 
QUYỂN THỨ 4 
Phẩm Phi bỉ chứng thứ 40 
Phẩm Minh bổn-tông thứ 41 
Phẩm Không tướng cứng thứ 42 
Phẩm Có tướng cứng thứ 43 
Phẩm Tướng tứ-đại thứ 44 
Phẩm Căn giả-danh thứ 45 
Phẩm Phân biệt căn thứ 46 
Phẩm Tứ-đại đồng thứ 47 
Phẩm Căn vô-tri thứ 48 
Phẩm Căn-trần hiệp-ly thứ 49 
QUYỂN THỨ 5 
Phẩm Văn-thanh thứ 50 
Phẩm Văn Hương thứ 51 
Phẩm Giác-xúc thứ 52 
Phẩm Ý thứ 53 
Phẩm Căn bất-định thứ 54 
Phẩm Sắc nhập tướng thứ 55 
Phẩm Thanh-tướng thứ 56 
Phẩm Hương-tướng thứ 57 
Phẩm Vị-tướng 58 
Phẩm Xúc tướng thứ 59 
Phẩm Lập vô-số trong Thức luận nhóm Khổ Đế thứ 60 
Phẩm Lập hữu-số thứ 61 
Phẩm Phi vô-số thứ 62 
Phẩm Phi hữu-số thứ 63 
Phẩm Minh vô-số thứ 64 
Phẩm Vô tương-ưng thứ 65 
Phẩm Hữu tương-ưng thứ 66 
Phẩm Phi tương ưng thứ 67 
Phẩm Đa-tâm thứ 68 
Phẩm Nhất-tâm thứ 69 
Phẩm Phi đa-tâm thứ 70 
QUYỂN THỨ 6 
Phẩm Phi nhất-tâm thứ 71 
Phẩm Minh đa-tâm thứ 72 
Phẩm Thức tạm-trụ thứ 73 
Phẩm Thức vô-trụ thứ 74 
Phẩm Thức câu-sinh thứ 75 
Phẩm bất câu-sinh thứ 76 
Phẩm Tưởng-ấm trong nhóm Khổ-Đế thứ 77 
Phẩm Thọ-tướng trong thọ-luận nhóm Khổ-Đế thứ 78 
Phẩm Hành-khổ thứ 79 
Phẩm Hoại-khổ thứ 80 
Phẩm Diệt tam-thọ thứ 81 
Phẩm Văn-thọ thứ 82 
Phẩm Ngũ-thọ-căn thứ 83 
QUYỂN THỨ 7 
Phẩm Tư trong luận hành-ấm nhóm Khổ đế thứ 84 
Phẩm Xúc thứ 85 
Phẩm Niệm thứ 86 
Phẩm Dục thứ 87 
Phẩm Hỷ thứ 88 
Phẩm Tín thứ 89 
Phẩm Cần thứ 90 
Phẩm Ức thứ 91 
Phẩm Giác Quán thứ 92 
Phẩm Dư tâm-số thứ 93 
Phẩm Bất tương-ưng-hành thứ 94 
Phẩm Nghiệp tướng trong nghiệp luận nhóm Tập-Đế thứ 95 
Phẩm Vô-tác thứ 96 
Phẩm Cố bất-Cố thứ 97 
Phẩm Kinh trong tội thứ 98 
Phẩm Đại tiểu lợi nghiệp thứ 99 
QUYỂN THỨ 8 
Phẩm Tam-Nghiệp thứ 100 
Phẩm Tà-Hạnh thứ 101 
Phẩm Chính-Hành thứ 102 
Phẩm Kế-nghiệp thứ 103 
Phẩm Tam báo-nghiệp thứ 104 
Phẩm Tam-thọ báo nghiệp thứ 105 
Phẩm Tam-Chưóng thứ 106 
Phẩm Tứ-Nghiệp thứ 107 
Phẩm Ngũ-nghịch thứ 108 
QUYỂN THỨ 9 
Phẩm Ngũ-giới thứ 109 
Phẩm Lục-nghiệp thứ 110 
Phẩm Bảy Bất-thiện luật nghi thứ 111 
Phẩm Bảy thiện luật nghi thứ 112 
Phẩm Tám Giới-trai thứ 113 
Phẩm Tám chủng-ngữ 114 
Phẩm Chín nghiệp thứ 115 
Phẩm Mười Bất-thiện-đạo thứ 116 
Phẩm Quá-Hoạn thứ 118 
QUYỂN THỨ 10 
Phẩm Tam nghiệp khinh trọng thứ 119 
Phẩm Minh nghiệp nhân thứ 120 
Phẩm Tướng phiền não trong phiền não Luận nhóm Tứ Đế thứ 121 
Phẩm Tham tướng thứ 122 
Phẩm Tham nhân thứ 123 
Phẩm Tham quá thứ 124 
Phẩm Đoạn tham thứ 125 
Phẩm sân nhuế thứ 126 
Phẩm Vô minh thứ 127 
Phẩm Kiêu mạn thứ 128 
Phẩm Nghi thứ 129 
QUYỂN THỨ 11 
Phẩm Thân-kiến thứ 130 
Phẩm Biên-kiến thứ 131 
Phẩm Tà-kiến thứ 132 
Phẩm Nhị thủ thứ 133 
Phẩm Tuỳ phiền não thứ 134 
Phẩm Bất-thiện căn thứ 135 
QUYỂN THỨ 12 
Phẩm Tạp nhiễm phiền não thứ 136 
Phẩm Cửu Kiết thứ 137 
Phẩm Tạp Văn thứ 138 
Phẩm Đoạn quá khứ 139 
Phẩm Minh Nhân thứ 140 
QUYỂN THỨ 13 
Phẩm Trước Phẩm lập giả danh trong nhóm Tập Đế thứ 141 
Phẩm Tướng giả-danh thứ 142 
Phẩm Phá Nhật thứ 143 
Phẩm Phá Dị thứ 144 
Phẩm Phá bất khả thuyết thứ 145 
Phẩm Phá Vô thứ 146 
Phẩm Lập Võ thứ 147 
Phẩm Phá Thanh thứ 148 
Phẩm Phá hương vị xúc thứ 149 
QUYỂN THỨ 14 
Phẩm Phá Ý Thức thứ 150 
Phẩm Phá Nhân-Quả thứ 151 
Phẩm Thế Đệ 152 
Phẩm Diệu pháp tâm thứ 153 
Phẩm Diệt tận thứ 154 
Phẩm Đinh nhân trong Định Luận nhóm Đạo Đế thứ 155 
Phẩm Định -Tướng thứ 156 
Phẩm Ba Tam-muội thứ 157 
Phẩm Tứ Tu Định thứ 158 
QUYỂN THỨ 15 
Phẩm Tứ Vô-Lượng-Định thứ 159 
Phẩm Năm nhánh Thánh Tam-muội thứ 160 
Phẩm Sáu Tam-muội thứ 161 
Phẩm Bảy tam muội thứ 162 
Phẩm Tám Giải-thoát thứ 163 
Phẩm Tam Thắng Xứ thứ 164 
Phẩm Chín thứ lớp Sơ thiền thứ 165 
Phẩm Nhị-Thiền thứ 166 
QUYỂN THỨ 16 
Phẩm Tam-thiền thứ 167 
Phẩm Tứ-thiền thứ 168 
Phẩm Vô-biên hư-không xứ thứ 169 
Phẩm Ba Vô-Sắc Định thứ 170 
Phẩm Diệt-tận-định thứ 171 
Phẩm Mười Nhất-thiết-xứ thứ 172 
Phẩm Mười tưởng vô thường-tưởng thứ 173 
QUYỂN THỨ 17 
Phẩm khổ tưởng thứ 174 
Phẩm Vô ngã tưởng thứ 175 
Phẩm Thực yểm tưởng thứ 176 
Phẩm Nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng thứ 177 
Phẩm Bất tịnh tưởng thứ 178 
Phẩm Tử tưởng thứ 179 
Phẩm Hậu tam tưởng thứ 180 
Phẩm Trong Định-cụ trước năm Định-cụ 181 
Phẩm Bất-Thiện-giác thứ 182 
QUYỂN THỨ 18 
Phẩm Thiện giác thứ 183 
Phẩm Sau năm định cụ thứ 184 
Phẩm Xuất nhập tức thứ 185 
Phẩm Định-Nạn thứ 186 
Phẩm Chỉ-Quán thứ 187 
Phẩm Tu-Định thứ 188 
QUYỂN THỨ 19 
Phẩm Trí-tướng trong trí-luận nhóm Đạo đế thứ 189 
Phẩm Kiến nhất-đế thứ 190 
Phẩm Nhất-thiết duyên thứ 191 
Phẩm Thánh-hành thứ 192 
QUYỂN THỨ 20 
Phẩm Tam-huệ thứ 194 
Phẩm Bốn vô ngại thứ 195 
Phẩm Năm-trí thứ 196 
Phẩm Lục thông trí thứ 197 
Phẩm Nhẫn trí thứ 198 
Phẩm Chín trí thứ 199 
Phẩm Mười trí thứ 200 
Phẩm Bốn mươi bốn trí thứ 201 
Phẩm Bảy mươi hai trí thứ 202