Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

MỤC LỤC

10 Tháng Giêng 201712:50 SA(Xem: 2604)
MỤC LỤC

IỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HẢI ĐỨC 
Hồng Dương Nguyễn Văn Hai 
LUẬN GIẢI TRUNG LUẬN 
TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 

PL.2547 - DL.2003 - Ban tu thư Phật học

MỤC LỤC 

Lời đầu sách 
I. Nhân và Duyên 
1. Quán Nhân duyên 
Tương quan nhân quả
Tương quan nhân quả loại quan sát
Tương quan nhân quả loại giả định
Tương quan nhân quả loại tác động
Kiểm chứng tương quan nhân quả bằng cách tác động các biến cố là nền tảng của khoa học thực nghiệm. 
2. Bát bất và Duyên khởi 
Tính đối xứng của tương quan nhân quả
Bát bất và Duyên khởi
Tương quan nhân quả loại nhất đa tương tức
3. Nhân duyên và Tứ cú 
Nhân duyên và Tứ cú Trung quán
Sáu nghĩa của nhân và Tứ cú Hoa nghiêm Ngũ giáo Chương
(Bảng 1) 
II. Pháp giới duyên khởi 
4. Viên dung vô ngại 
Hoa nghiêm cảnh giới
Nhất đa tương dung. 
Viên dung vô ngại
5. Nhân duyên Pháp giới 
Vô ngã tức Đại Bi
Hỗ tức hỗ nhập. 
Viên giáo kiến. 
6. Bốn Pháp giới 
Tâm chúng sanh là Như Lai tạng, là Nhất pháp giới
Sự, Lý, và Lý Sự vô ngại pháp giới
Sự sự vô ngại pháp giới
7. Tánh khởi và Duyên khởi 
Lối nhìn phân toái. 
Lối nhìn viên dung
Sự sự vô ngại hay lý sự vô ngại? 
Nhất thừa hiển tánh giáo
Tánh khởi. 
III. Vô thường và Phật tánh 
8. Phật tánh là Chuyển y 
Phật tánh là Tu hành Phật đạo
Phật tánh là Chân thật tánh. 
Phật tánh là Như Lai tạng
Ý nghĩa thứ hai của Như Lai tạng là tạng tức ẩn phú. 
9. Vô thường tức thị Phật tánh 
Bản giác và Thỉ giác. 
Tu chứng nhất đẳng
10. Phật tánh tức thị Vô thường 
Giải thoát đại đồng
Tất Hữu là Phật tánh
Ý nghĩa vũ trụ của Phật tánh
Phật tánh không thực chất
Tất hữu và Phật tánh không hai. 
Vô-thường-Phật-tánh: một tư tưởng đầy động lực
IV. Hữu tình 
11. Đi tìm Ngã 
Có Ngã hay không có Ngã. 
Phép quán niệm
12. Hữu tình 
Hữu tình
Lục đại
Tứ thực
Thập nhị xứ và Thập bát giới
Ngũ uẩn
Sắc uẩn
13. Hữu tình: Trí, tình, ý 
Biến dịch sinh tử
Tịnh sắc căn. 
Trí, tình, ý. 
14. Hữu tình: Tâm, Tâm sở 
Phân loại tâm sở
Tâm bất khả đắc
15. Hữu tìnhXúc động và lý trí 
Xúc động tình cảm. 
Lý trí và xúc động
V. Luận giải 
16. Nhân và Duyên trong Phẩm I 
A. Phẩm I: Quán Nhân Duyên (Dịch Việt). 
B. Luận giải
17. Vô thường và Biến chuyển trong Phẩm II 
A. Phẩm II: Quán Khứ Lai (Dịch Việt). 
B. Luận giải
Chuyển động và Thời gian
Chủ thể và Chuyển động. 
Không một không khác. 
Kết luận
18. Điều kiện nhận thức trong Phẩm III 
A. Phẩm III: Quán Lục tình (Dịch Việt). 
B. Luận giải
19. Năng tạo và sở tạo trong Phẩm IV 
A. Phẩm IV: Quán Ngũ ấm (Dịch Việt). 
B. Luận giải
20. Năng tưởng và sở tướng trong Phẩm V 
A. Phẩm V: Quán Lục Chủng (Dịch Việt). 
B. Luận giải
21. Hữu và sở hữu trong Phẩm VI 
A. Phẩm VI: Quán Nhiễm Nhiễm Giả (Dịch Việt). 
B. Luận giải
Phiền não
Tánh giác và năm trược. 
Luận giải Phẩm VI. 
VI. Tâm thức, Toán học, và Thế giới 
22. Tâm thức, Toán học, và Thế giới 
A. Tâm thức và Máy tính. 
Kế toán và tâm thức
Tâm thức bất khả kế toán. 
B. Bài toán A lại da duyên khởi. 
A lại da và thế giới vi mô. 
Thế giới hiện tượng
Thế giới lượng tử. 
Ảo và thực. 
Kiến giải Penrose về bài toán a lại da duyên khởi
C. Bài toán Tánh khởi. 
Một niệm ba ngàn. 
Một kiến giải khoa học về tánh khởi. 
D. Tổng kết. 
Tài liệu tham khảo 
Tiếng Việt. 
Tiếng Anh.