Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

QUYỂN THỨ BA

11 Tháng Giêng 20172:41 CH(Xem: 2739)
QUYỂN THỨ BA


KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

---o0o---

QUYỂN THỨ BA

Đại từ đại bi thương chúng sanh
Đại hỉ đại xả cứu hàm thức
Tướng tốt sáng suốt để tự nghiêm
Chúng con hết lòng qui mạng lễ.
Nam mô Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Tu Di Kiếp Phật.
Nam mô Thắng Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bảo Cái Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Vô Biên Thắng Phật.
Nam mô Bất không Thuyết Danh Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghì Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Úy Vương Phật.
Nam mô Thường ĐẮc Tinh Tấn Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thượng Thắng Phật.
Nam mô Dược Vương Phật.
Nam mô An Ổn Phật.
Nam mô Vô Biên Ý Hành Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Nhãn Phật.
Nam mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật.
Nam mô Kim Sắc Cảnh Giới Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Hương Thượng Thắng Phật.
Nam mô Hư Không Thắng Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Phương Tác Phật.
Nam mô Diệu Di Lưu Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam mô Kim Cang Kiên Phật.
Nam mô Cự Nhiên Đăng Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Hỏa Tràng Phật.
Nam mô Trí Tích Phật.
Nam mô Hiền Vô Cấu Oai Đức Quang Phật.
Nam mô Xưng Lực Vương Phật.
Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Kiến Trí Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Diệu Thắng Phật.
Nam mô Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Bảo Quang Phật.
Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.
Nam mô Viễn Ly Nghi Thành Tựu Phật.
Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.
Nam mô Tràng Vương Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Công Đức Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Quang Minh Ba Đầu Ma Quang Phật.
Nam mô Thắng Vương Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật.
Nam mô Hải Tu Di Phật.
Nam mô Diệu Kiến Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.
Nam mô Vô Lượng Công Đức Thắng Danh Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Phân Biệt Tu Hành Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Nam Phương, Phổ Bảo Tạng Phật.
Nam mô Vô Cấu Giải Thoát Viễn Ly Cấu Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Tây Phương, Vô Lượng Hoa Phật.
Nam mô Vô lượng Chiếu Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Lượng Minh Phật.
Nam mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật.
Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật.
Nam mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật.
Nam mô Phổ Cái Phật.
Nam mô Cái Hành Phật.
Nam mô Bảo Cái Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Thiện Thinh Tú Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Phật.
Nam mô Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Quang Minh Thượng Thắng Phật.
Nam mô Vô Biên Kiến Phật.
Nam mô Thắng Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phấn Tấn Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.
Nam mô Đại Vân Quang Minh Phật.
Nam mô La Võng Vương Phật.
Nam mô Thiện Đắc Bình Đẳng Quang Minh Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Hoa Phật.
Nam mô Sơn Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Chúng Tăng Thượng Phật.
Nam mô Cao Quang Minh Phật.
Nam mô Hiệp Tụ Phật.
Nam mô Bất Không Quang Minh Phật.
Nam mô Đảnh Thắng Vương Phật.
Nam mô Bắc Phương, Bất Không Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Bất Không Phấn Tấn Phật.
Nam mô Bất Không Cảnh Giới Phật.
Nam mô Bất Không Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bảo Ta La Vương Phật.
Nam mô Phổ Cái Vương Phật.
Nam mô Cái Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Bảo Tích Phật.
Nam mô Chiên Đàn Ốc Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng thân trên như sư tử chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây một ngàn chín trăm vị Phật.

Nam mô Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Trang Nghiêm Di Lưu Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam mô Bảo Thành Tựu Phật.
Nam mô Nhất Thiết Công Đức Phật.
Nam mô Phật Hoa Thành Tựu Công Đức Phật.
Nam mô Thiện Trụ Tuệ Phật.
Nam mô Vô Lượng Bộ Phật.
Nam mô Bất Không Thắng Phật.
Nam mô Bảo Bộ Phật.
Nam mô Vô Biên Tu Hành Phật.
Nam mô Vô Biên Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Hư Không Luân Quang Minh Phật.
 Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.
Nam mô Dược Vương Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Phật.
Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Quan Trí Tuệ Khởi Hoa Phật.
Nam mô Hư Không Tịch Phật.
Nam mô Hư Không Thinh Phật.
Nam mô Hư Không Trang Nghiêm Thành tựu Phật.
Nam mô Hạ phương Đại Tự Tại Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Hữu Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Thiện Sinh Phật.
Nam mô Sư Tư Thắng Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam mô Sư Tử Hộ Phật.
Nam mô Sư Tử Giáp Phật.
Nam mô Thiện Trụ Sơn Vương Phật.
Nam mô Tịnh Di Lưu Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam mô Bất Không Túc Bộ Phật.
Nam mô Hư Không Tượng Phật.
Nam mô Hương Thắng Phật.
Nam mô Hương Sơn Phật.
Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam mô Hương Tích Phật.
Nam mô Bảo Chúng Phật.
Nam mô Bảo Cao Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Thiện Trụ Vương Phật.
Nam mô Tịnh Di Lưu Phật.
Nam mô Kiên Vương Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Phật.
Nam mô Hỏa Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Bất Không Quá Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Phát Hạnh Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật.
Nam mô Hạnh Thắng Trụ Vương Phật.
Nam mô Thượng Phương, Vô Lượng Cảnh Giới Phật.
Nam mô Thắng Vương Phật.
Nam mô Tinh Tấn Thắng Phật.
Nam mô Đoạn Nghi Phật.
Nam mô Thiện Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Quang Minh Phật.
Nam mô Quang Minh Di Lưu Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Phật.
Nam mô Xưng Quang Minh Phật.
Nam mô Cao Cái Phật.
Nam mô Hương Cái Phật.
Nam mô Bảo Cái Phật.
Nam mô Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Chiên Đàn Thắng Phật.
Nam mô Tu Di Tụ Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Kiên Cố Vương Phật.
Nam mô Tịnh Công Đức Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Viễn Ly Chư Úy Phật.
Nam mô Thành Tựu Tích Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Sơn Vương Phật.
Nam mô Chuyển Nữ Căn Phật.
Nam mô Vô Lượng Hạnh Phật.
Nam mô Tối Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô La Võng Quang Minh Tràng Phật.
Nam mô Nhân Vương Phật.
Nam mô Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật.
Nam mô Đông Nam, Quang Nhất Thiết Phật Hình Kính Như Lai dùnglàm thượng thủ.
Nam mô Hỏa Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Không Quá Phật.
Nam mô Hoa Giác Phấn Tấn Phật.
Nam mô La Võng Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Minh Hoa Vương Phật.
Nam mô Bảo Kiên Cố Phật.
Nam mô Sơ Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Phật.
Nam mô Hoa Tích Phật.
Nam mô Thiên Thượng Quang Minh Phật.
Nam mô Bất Động Bộ Phật.
Nam mô Vô Lượng Tích Bộ Phật.
Nam mô Vô Lượng Nguyện Phật.
Nam mô Vô Biên Nguyện Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng thân ngay thẳng, con nay và chúng sinh nguyệnđều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây hai ngàn vị Phật.

Nam mô Bất Định Nguyện Phật.
Nam mô Chuyển Thai Phật.
Nam mô Chuyển Chư Nạn Phật.
Nam mô Bất Hành Niệm Phật.
Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Niệm Phật.
Nam mô Hư Không Phật.
Nam mô Hữu Thắng Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam mô Phương Tây Nam, Thành Tựu Nghĩa Như Lai làm thượng thủ.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phát Hành Phật.
Nam mô Thành Tựu Viêm Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Thắng Phật.
Nam mô Thiện Viêm Phật.
Nam mô Thường Phát Hành Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Vô Lượng Phát Hành Phật.
Nam mô Vô Tướng Tu Hành Phật.
Nam mô Vô Biên Tu Hành Phật.
Nam mô Phổ Tu Hành Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Quang Minh Tác Phật.
Nam mô Phổ Tạng Phật.
Nam mô Phổ Sơn Phật.
Nam mô Vô Biên Hình tượng Phật.
Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam mô La Võng Quang Phật.
Nam mô Mạn Đà La Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Bất Không Thuyết Danh Phật.
Nam mô Phá Nhất Thiết Bố Úy Phật.
Nam mô Bảo Kiên Cố Phật.
Nam mô Long Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Công Đức Vương Quang Minh Bộ Phật.
Nam mô Vô Biên Hoa Phật.
Nam mô Vô Biên Hống Thinh Phật.
Nam mô Lạc Tích Quang Minh Công Đức Phật.
Nam mô Bất Nhị Luân Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.
Nam mô Cao Minh Phật.
Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Nhật Diện Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Bảo Hoa Phật.
Nam mô Bảo Thành Tựu Phật.
Nam mô Nguyệt Hoa Phật.
Nam mô Nhất Thiết Chúng Sinh Tu Hành Phật.
Nam mô Chuyển Nhất Thiết Thế Gian Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Minh Vô Hình Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Nhất Thiết Lạc Niệm Thuận Hành Phật.
Nam mô Tây Bắc Phương, Phổ Hương Quang Minh Như Lai làm thượng thủ.
Nam mô Phát Sơ Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Hương Sơn Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Hương Thắng Phật.
Nam mô Hương Thân Phật.
Nam mô Hương Luân Phật.
Nam mô Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Diệu Ba Đầu Ma Vương Phật.
Nam mô Phật Cảnh Giới Phật.
Nam mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật.
Nam mô An Lạc Phật.
Nam mô Khoái Thắng Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Hoa Phật.
Nam mô Hoa Cái Hành Phật.
Nam mô Hoa Trương Phật.
Nam mô Kim Hoa Phật.
Nam mô Cao Vương Phật.
Nam mô Thiện Đạo Sư Phật.
Nam mô Thắng Nhất Thiết Chúng Sinh Phật.
Nam mô Chuyển Nhất Thiết Niệm Phật.
Nam mô Vô Lượng Hạnh Hoa Phật.
Nam mô Vô Lượng Hương Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Phóng Thành Tựu Thắng Hoa Phật.
Nam mô Bảo La Võng Tượng Phật.
Nam mô Diệu Quang Phật.
Nam mô Phổ Nhất Cái Quốc Độ Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Hiệp Tụ Phật.
Nam mô Bất Trụ Vương Phật.
Nam mô Hương Phong Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật.
Nam mô Bất Không Hành Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam mô Sơ Phát Tâm Phật.
Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Thượng Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Chiếu Quang Minh Phật.
Nam mô Đế Tướng Phật.
Nam mô Nhất Thiết Quốc Độ Nhất Thiết Chúng Sinh, Bất Đoạn NhạoThuyết Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng vai tròn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây hai ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô A Lầu Na Phấn Tấn Phật.
Nam mô Vô Tích Phấn Tấn Phật.
Nam mô Phương Đông Bắc, Đoạn Nhất Thiết Ưu Não Như Lai làm thượng thủ.
Nam mô Ly Ưu Phật.
Nam mô Lạc Thành Tựu Công Đức Phật.
Nam mô Vô Úy Vương Phật.
Nam mô Thắng Di Lưu Phật.
Nam mô Hương Sơn Phật.
Nam mô Câu Lân Phật.
Nam mô Đại Thể Thắng Phật.
Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.
Nam mô Hoa Thành Tựu Phật.
Nam mô Hống Nhãn Phật.
Nam mô Thắng Chúng Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Quang Minh Xưng Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Chúng Tăng Thượng Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam mô Hương Cao Sơn Phật.
Nam mô Vô Úy Vương Phật.
Nam mô Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Chiếu Quang Minh Phật.
Nam mô Quang Minh Phật.
Nam mô Hương Di Lưu Phật.
Nam mô Ly Kinh Bố Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Vô Lượng Công Đức Nguyệt Thành Tựu Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bất Khả Thắng Tràng Phật.
Nam mô Tăng Thượng Hộ Quang Minh Phật.
Nam mô Hoa Thắng Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Thành Tựu Hạnh Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thắng Phật.
Nam mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Hống Thinh Phật.
Nam mô Vô Lượng Hống Diệu Thinh Phật.
Nam mô Bảo Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Tịnh Thắng Phật.
Nam mô Vô Ngại Hương Tượng Phật.
Nam mô Cao Quang Minh Phật.
Nam mô Đại Xưng Phật.
Nam mô Xưng Thân Phật.
Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Ta La Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Chiếu Phật.
Nam mô An Ổn Vương Phật.
Nam mô Đại Tích Phật.
Nam mô Phổ Công Đức Tăng Thượng Vân Thinh Đăng Phật.
Nam mô Cao Tích Phật.
Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Kiên Tích Tụ Phật.
Nam mô Bảo Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Ưu Bát La Quang Minh Tác Phật.
Nam mô Nguyệt Vương Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Phạm Quang Phật.
Nam mô Hạnh Tịnh Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thắng Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Bảo Tác Phật.
Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.
Nam mô Thọ Đề Phật.
Nam mô Long Thiên Phật.
Nam mô Nhựt Thiên Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Vô Cấu Minh Phật.
Nam mô Thế Gian Thiên Phật.
Nam mô Thắng Tích Phật.
Nam mô Nhân Tự Tại Cung Kỉnh Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Phát Tinh Tấn Phật.
Nam mô Hỏa Diệu Hương Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Vô Cấu Hương Hoa Thắng Phật.
Nam mô Phổ Kiến Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Vô Lượng Minh Phật.
Nam mô Diệu Bảo Thinh Phật.
Nam mô Biến Chiếu Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Ma Ni Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Vô Lượng Hoa Quang Minh Thượng Thắng Tuệ Phật.
Nam mô Lô Xá Na Phật.
Nam mô Trí Tuệ Tự Tại Phật.
Nam mô Thủy Tụ Nhựt Phật.
Nam mô Hỏa Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Trí Phật.
Nam mô Hoa Hương Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Mạn Đà La Hương Hí Phật.
Nam mô Câu Lân Trí Viêm Phật.
Nam mô Đại Nguyệt Hương Phật.
Nam mô Hoa Tràng Phật.
Nam mô Vô Trước Trí Phật.
Nam mô Bảo Tác Phật.

Qui mạnh như vậy cả thảy vô lượng ức Tỳ Bà La Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy) 

Pháp thân chư Phật, tướng bốn mươi răng đầy đủ, con và  chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây hai ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô Ưu Thắng Phật.
Nam mô Bảo Sơn Phật.
Nam mô Nhơn Vương Phật.
Nam mô Lực Thắng Phật.
Nam mô Hương Thắng Phật.
Nam mô Phổ Mãn Hoa Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.
Nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Quang Minh Tác Phật.
Nam mô Hỏa Hành Phật.
Nam mô Bảo Thượng Phật.
Nam mô Vô Úy Quan Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.
Nam mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Đẳng Hỉ Xưng Phật.
Nam mô Kim Quang Minh Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Thiện Thuyết Tăng Thượng Danh Thắng Phật.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân mười ngày lễ bái đọc tụng danh chư Phật này, xa lìa tất cả nghiệp chướng mãi dứt các tội.

Nam mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Tự Tại Tràng Vương Phật.
Nam mô Quá Chủng Chủng Địch Đối Phấn Tấn Phật.
Nam mô Vô Lượng Công Đức Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Phật.
Nam mô Bảo Ba Đầu Ma Phấn Tấn Thắng Phật.
Nam mô Bảo Hoa Thiện Trụ Sơn Tự tại Vương Phật.
Nam mô Trí Cự Phật.
Nam mô Quang Minh Phật.
Nam mô Nan Hàng Phục Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật.
Nam mô Đại Hải Phật.
Nam mô Bảo Tạng Phật.
Nam mô Ngân Tràng Phật.
Nam mô Tràng Nhựt Vương Phật.
Nam mô Oai Đức Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Giác Vương Phật.
Nam mô Thập Lực Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bình Đẳng Tác Phật.
Nam mô Chiên Đàn Thắng Phật.
Nam mô Sơ Phát Tâm Tư Duy Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.
Nam mô Phiền Não Vô Ngại Diệu Thắng Phật.
Nam mô Kim Cang Túc Bộ Phật.
Nam mô Bảo Tượng Quang Minh Túc Phấn Tấn Phật.
Nam mô Hàng Phục Chư Ma Nghi Phấn Tấn Phật.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng danh chư Phật này, một kiếp a tăng kỳ siêu vượt thế gian chẳng vào đường dữ.

Nam mô Sơ Phát Tâm Bất Thối Chuyển Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Bảo Cái Thượng Quang Minh Phật.
Nam mô Giáo Hóa Bồ Tát Phật.
Nam mô Sơ Phát Tâm Đoạn Nhất Thiết Nghi Phiền Não Phật.
 Nam mô Quang Minh Thắng Phá Ám Tam Miệu Thắng Thượng Vương  Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Thinh Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Quyết Định Quang Minh Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.
Nam mô Kim Thánh Phật.
Nam mô Tu Di Tụ Phật.
Nam mô Nhơn Vương Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Nhiên Cự Phật.
Nam mô Minh Vương Phật.
Nam mô Thánh Phật.
Nam mô Hoa Tràng Phật.
Nam mô Thiện Tinh Tú Phật.
Nam mô Đại Chúa Phật.
Nam mô Đại Tý Phật.
Nam mô Đại Lực Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Dược Vương Phật.
Nam mô Xưng Tràng Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Phật.
Nam mô Hỏa Tụ Phật.
Nam mô Nguyệt Chiếu Phật.
Nam mô Nhật Tạng Phật.
Nam mô Nguyệt Diệm Phật.
Nam mô Thiện Minh Phật.
Nam mô Vô Ưu Phật.
Nam mô Nhứt Sa Phật.
Nam mô Đại Minh Phật.
Nam mô Trụ Trì Mang Phật.(*)
Nam mô Công Đức Minh Phật.
Nam mô Kiến Nghĩa Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Diệu Ca Phật.
Nam mô Dược Thượng Phật.
Nam mô An Ổn Phật.
Nam mô Đảnh Kiên Thắng Oai Đức Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Công Đức Tràng Phật.
Nam mô La Hầu Phật.
Nam mô Thắng Chúng Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Kiên Cố Ý Phật.
Nam mô Quang Minh Tác Phật.
Nam mô Đại Cao Sơn Phật.
Nam mô Kim Cang Tiên Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.
Nam mô Thượng Đức Phật.
Nam mô Bảo Ba Đầu Ma Nhãn Lực Tiên Phật.
Nam mô Hoa Quang Minh Nhân Ái Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Nhựt Tịnh Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Mạng Phật.
Nam mô Long Đức Phật.
Nam mô Kiên Bộ Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng răng trắng sạch bằng khích gốc sâu, con  và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây hai ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Tinh Tấn Đức Phật.
Nam mô Lực Hộ Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Đức Thắng Phật.
Nam mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam mô Thắng Pháp Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Vương Thượng Thủ Phật.
Nam mô Ái Tác Phật.
Nam mô Công Đức Trí Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Thiện Quan Phật.
Nam mô Vân Thinh Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Thiện Thức Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Nguyệt Thượng Phật.
Nam mô Đại Xưng Phật.
Nam mô Ma Ni Bảo Phật.
Nam mô Thắng Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam mô Thọ Vương Phật.
Nam mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Tích Trí Tuệ Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Kiên Ý Phật.
Nam mô Cam Lồ Tuệ Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Phật.
Nam mô Kiên Hành Phật.
Nam mô Thiện Kiết Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Phật.
Nam mô Na La Diên Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Phật.
Nam mô Trí Tác Phật.
Nam mô Công Đức Phật.
Nam mô Cúng Dường Phật.
Nam mô Tịnh Đức Phật.
Nam mô Bảo tác Phật.
Nam mô Hoa Thiên Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật.
Nam mô Pháp Thượng Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.
Nam mô Xưng Tuệ Phật.
Nam mô Ý Xưng Phật.
Nam mô Kim Cang Tràng Phật.
Nam mô Thập Lực Vương Phật.
Nam mô Phấn Tấn Phật.
Nam mô Ly Ám Phật.
Nam mô La Hầu Thiên Phật.
Nam mô Di Lưu Tràng Phật.
Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam mô Giới Tạng Phật.
Nam mô Bảo Tạng Phật.
Nam mô Thượng Tu Phật.
Nam mô Tinh Tú Phật.
Nam mô Đại Giác Phật.
Nam mô Vô Thượng Phật.
Nam mô Tam Giới Tôn Phật.
Nam mô Công Đức Xưng Phật.
Nam mô Ma Hương Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Minh Sư Tử Tràng Phật.
Nam mô Tỳ La Bà Vương Phật.
Nam mô Thắng Tạng Phật.
Nam mô Thị Hiện Hữu Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Kim Sơn Phật.
Nam mô Sư Tử Đức Phật.
Nam mô Bất Khả Xưng Tràng Phật.
Nam mô Quang Minh Phật.
Nam mô Xưng Nguyện Phật.
Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Vô Thí Dụ Xưng Phật.
Nam mô Ly Úy Phật.
Nam mô Ứng Thiên Phật.
Nam mô Đại Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Đa Thế Gian Phật.
Nam mô Diệu Hương Phật.
Nam mô Trụ Trì Công Đức Phật.
Nam mô Ly Ám Phật.
Nam mô Vô Tỷ Phật.
Nam mô Tự Nhiên Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Thiện Hành Phật.
Nam mô Bảo Xưng Phật.
Nam mô Ly Chư Quá Phật.
Nam mô Trụ Trì Cam Lồ Phật.
Nam mô Nhơn Nguyệt Phật.
Nam mô Nhựt Diện Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Ma Ni Quang Phật.
Nam mô Sơn Tích Phật.
Nam mô Cao Tràng Phật.
Nam mô Pháp Tác Phật.
Nam mô Tư Duy Nghĩa Phật.
Nam mô Thâm Tâm Phật.
Nam mô Bảo Tụ Phật.
Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam mô Kiếp Bá Phật.
Nam mô Phổ Thị Công Đức Tạng Phật.
Nam mô Phổ Khai Liên Hoa Thân Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng bốn răng trắng nhất mà lớn, con và  chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây hai ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.
Nam mô Trụ Trí Phật.
Nam mô Phân Minh Phật.
Nam mô Thắng Kiến Phật.
Nam mô Bất Khởi Phật.
Nam mô Công Đức Thắng Phật.
Nam mô Sư Tử Hống Phật.
Nam mô Phấn Tấn Phật.
Nam mô Nhơn Tín Phật.
Nam mô Long Vương Phật.
Nam mô Hoa Sơn Phật.
Nam mô Long Hỉ Phật.
Nam mô Hương Tự Tại Phật.
Nam mô Diệu Xưng Phật.
Nam mô Thiên Lực Phật.
Nam mô Công Đức Mang Phật.
Nam mô Long Công Đức Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Nhãn Phật.
Nam mô Thiện Hành Trí Phật.
Nam mô Trí Thắng Phật.
Nam mô Tuệ Chiếu Phật.
Nam mô Thiệt Ngữ Phật.
Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.
Nam mô Quyết Định Trí Phật.
Nam mô Bảo Thượng Sắc Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Ly Nghi Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật.
Nam mô Thiện Hộ Phật.
Nam mô Bất Không Bộ Phật.
Nam mô Giác Hoa Tràng Phật.
Nam mô Sơn Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Thiện Hiện Ác Phật.
Nam mô Cam Lồ Xưng Phật.
Nam mô Bảo thiên Phật.
Nam mô Trụ Nghĩa Trí Phật.
Nam mô Mãn Túc Trí Phật.
Nam mô Bất Hiệp Liệt Danh Xưng Phật.
Nam mô Vô Ưu Phật.
Nam mô Ly Cấu Phật.
Nam mô Phạm Thiên Phật.
Nam mô Địa Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Hoa Nhãn Phật.
Nam mô Sai Biệt Kiến Phật.
Nam mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam mô Cụ Túc Kiến Phật.
Nam mô Tín Công Đức Phật.
Nam mô Tam Giới Tôn Phật.
Nam mô Nguyệt Diệp Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Diệu Xưng Phật.
Nam mô Quang Minh Tác Phật.
Nam mô Vô Lượng Oai Đức Phật.
Nam mô Quảng Hộ Phật.
Nam mô Sư Tử Thân Phật.
Nam mô Cam Lồ Tuệ Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Công Đức Tụ Phật.
Nam mô Nguyệt Cao Phật.
Nam mô Đắc Đại Thế Chí Phật.
Nam mô Vô Lượng Bộ Phật.
Nam mô Nguyệt Vô Úy Phật.
Nam mô Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Công Đức Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Nguyệt Vương Phật.
Nam mô Công Đức Diệm Phật.
Nam mô Quảng Trí Phật.
Nam mô Thiện Tịch Diệt Phật.
Nam mô Thiên Quang Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Trụ Trì Vô Lượng Minh Phật.
Nam mô Hỉ Thắng Phật.
Nam mô Bất Phú Tàng Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Đại Ý Phật.
Nam mô Thượng Thủ Phật.
Nam mô Thế Gian Quang Minh Phật.
Nam mô Đa Công Đức Phật.
Nam mô Vô Lượng Oai Đức Phật.
Nam mô Ly Sân Hận Vô Nhiệt Phật.
Nam mô Thiện Xưng Phật.
Nam mô Nghĩa Tuệ Phật.
Nam mô Ly Trần Phật.
Nam mô Xưng Đức Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Đức Phật.
Nam mô Nhân Đức Phật.
Nam mô Tinh Tấn Tiên Phật.
Nam mô Đại Đức Phật.
Nam mô Tịch Tuệ Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Thượng Kiên Phật.
Nam mô An Lạc Phật.
Nam mô Bất Khả Thắng Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.
Nam mô Lôi Vương Phật.
Nam mô Điển Vương Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng thường quang chiếu thân, con vàchúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây hai ngàn năm trăm vị Phật.

Nam mô Đại Thắng Phật.
Nam mô Hộ Trí Phật.
Nam mô Nhựt Thắng Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam mô Bảo Tích Phật.
Nam mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Ứng Xưng Phật.
Nam mô Trí Bộ Phật.
Nam mô Ly Mạn Phật.
Nam mô Căn Hoa Phật.
Nam mô Vô Úy Quốc Độ Phật.
Nam mô Cao Xưng Phật.
Nam mô Thị Hữu Phật.
Nam mô Nguyệt Phật.
Nam mô Đa Công Đức Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam mô Lạc Tư duy Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phấn Tấn Phật.
Nam mô Lạc Công Đức Phật.
Nam mô Ứng Cúng Xưng Phật.
Nam mô Hoa Tướng Phật.
Nam mô Vô Lượng Lạc Thuyết Xưng Phật.
Nam mô Ma Ni Kim Cang Phật.
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam mô Ma Ni Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Đại Tự Tại Công Đức Phật.
Nam mô Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Cao Sơn Xưng Phật.
Nam mô Bá Quang Minh Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Long Bộ Phật.
Nam mô Ý Thành Tựu Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam mô Tịch Diệt Phật.
Nam mô Nhiên Cự Vương Minh Phật.
Nam mô Thượng Thủ Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Tự Tại Phật.
Nam mô Bảo Kế Phật.
Nam mô Viễn Ly Úy Phật.
Nam mô Bao Tạng Phật.
Nam mô Nguyệt Diện Phật.
Nam mô Vô Cấu Xưng Phật.
Nam mô Xưng Oai Đức Phật.
Nam mô Ái Thiên Phật.
Nam mô La Hầu Thiên Phật.
Nam mô Thiện Diêm Phật.
Nam mô Bảo Ái Phật.
Nam mô Bảo Tụ Phật.
Nam mô Bảo Bộ Phật.
Nam mô Sư Tử Hoa Phật.
Nam mô Cao Tu Phật.
Nam mô Nhân Tự Tại Phật.
Nam mô Nhân Tuệ Phật.
Nam mô Chiếu Thế Gian Phật.
Nam mô Bảo Oai Đức Phật.
Nam mô Công Đức Phật.
Nam mô Đại Tướng Phật.
Nam mô Thừa Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Kiều Lương Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Vô Tâm Tuệ Phật.
Nam mô Di Lưu Tràng Phật.
Nam mô Thiện Hương Phật.
Nam mô Kiên Khải Phật.
Nam mô Thắng Oai Đức Phật.
Nam mô Ma Ni Khải Phật.
Nam mô Hiền Kiếp Phật.
Nam mô Thiện Hương Nguyệt Phật.
Nam mô Tịnh Tự Tại Phật.
Nam mô Sư Tử Nguyệt Phật.
Nam mô Thắng Oai Đức Phật.
Nam mô Thiện Thắng Phật.
Nam mô Bất Khả Thắng Luân Phật.
Nam mô Thắng Thân Phật.
Nam mô Bảo Danh Phật.
Nam mô Đại Hạnh Phật.
Nam mô Cao Quang Minh Phật.
Nam mô Công Đức Sơn Phật.
Nam mô Đại Xưng Phật.
Nam mô Pháp Xưng Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Điện Đức Phật.
Nam mô Thiệt Tác Phật.
Nam mô Mạng Phật.
Nam mô Thiện Diệm Phật.
Nam mô Thiện Thủ Phật.
Nam mô Quyết Định Tuệ Phật.
Nam mô Ly Hữu Phật.
Nam mô Ma Ni Hương Phật.
Nam mô Thắng Hỉ Phật.
Nam mô Sư Tử Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Xưng Thắng Phật.
Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam mô Ma Ni Nguyệt Phật.
Nam mô Cao Quang Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Hạnh Phật.
Nam mô Hỏa Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng trong cổ nước miếng đặng thượng vị trong vị, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây hai ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Ma Ni Luân Phật.
Nam mô Thế Tôn Phật.
Nam mô Sư Tử Tượng Phật.
Nam mô Nguyệt Mãn Phật.
Nam mô Bảo Diêm Phật.
Nam mô La Hầu Phật.
Nam mô Thiện Hộ Phật.
Nam mô Hỉ Giác Phật.
Nam mô Đồng Quang Minh Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Khứ Phật.
Nam mô An Ổn Thế Gian Phật.
Nam mô Vô Não Phật.
Nam mô Thập Hạnh Phật.
Nam mô Lực Hỉ Phật.
Nam mô Đại Thể Thắng Phật.
Nam mô Chí Đại Thể Phật.
Nam mô Đắc Đại Thế Phật.
Nam mô Công Đức Tạng Phật.
Nam mô Thiệt Hạnh Phật.
Nam mô Vô Úy Thắng Phật.
Nam mô Thọ Đề Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Quảng Công Đức Phật.
Nam mô Bảo Công Đức Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.
Nam mô Ma Ni Hương Phật.
Nam mô Tác Nghiệp Phật.
Nam mô Sư Tử Thủ Phật.
Nam mô Thiện Hóa Phật.
Nam mô Bảo Cao Phật.
Nam mô Hải Phật.
Nam mô Trụ Trì Phật.
Nam mô Nghĩa Trí Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Tuệ Phật.
Nam mô Đại Chúng Luân Phật.
Nam mô Bảo Đại Phật.
Nam mô Tu Hành Nghĩa Phật.
Nam mô Thế Gian Nguyệt Phật.
Nam mô Hoa Thinh Phật.
Nam mô Tịnh Tràng Phật.
Nam mô Đại Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam mô Oai Đức Đức Phật.
Nam mô Phước Đức Thành Tựu Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Xưng Phật.
Nam mô Tín Chúng Phật.
Nam mô Vô Biên Xưng Phật.
Nam mô Bất Không Quang Minh Phật.
Nam mô Thánh Thiên Phật.
Nam mô Kim Cang Chúng Phật.
Nam mô Thiện Kiên Phật.
Nam mô Tràng Vương Phật.
Nam mô Hoa Thành Phật.
Nam mô Khải Tuệ Phật.
Nam mô Phong Hành Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Xưng Phật.
Nam mô Khoái Nhiên Phật.
Nam mô Cam Lồ Tụ Phật.
Nam mô Công Đức Hộ Phật.
Nam mô Nghĩa Khứ Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Từ Tuệ Phật.
Nam mô Trụ Phân Biệt Phật.
Nam mô Thiện Báo Phật.
Nam mô Ma Ni Túc Phật.
Nam mô Giải Thoát Oai Đức Phật.
Nam mô Thiện Tật Bình Đẳng Oai Đức Phật.
Nam mô Trí Thắng Phật.
Nam mô Thiện Thiên Phật.
Nam mô Thiệt Thinh Phật.
Nam mô Trí Lực Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.
Nam mô Hoa Cao Phật.
Nam mô Trí Tác Phật.
Nam mô Hoa Đức Phật.
Nam mô Công Đức Tạng Phật.
Nam mô Bảo Xưng Phật.
Nam mô Thiệt Xưng Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Phật.
Nam mô Vô Úy Tự Tại Phật.
Nam mô Tịnh Nhật Phật.
Nam mô Chư Thiên Phật.
Nam mô Khả Ái Phật.
Nam mô Bảo Thiên Phật.
Nam mô Bảo Tạng Phật.
Nam mô Công Đức Xưng Phật.
Nam mô Trí Tích Phật.
Nam mô Thanh Bạch Phật.
Nam mô Viễn Hành Phật.
Nam mô Chư Thiên Lưu Bố Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Lực Phật.
Nam mô Thiên Oai Đức Phật.
Nam mô Tịnh Thánh Phật.
Nam mô Hỉ Khứ Phật.
Nam mô Vô Ưu Oai Đức Phật.
Nam mô Diêm Tụ Phật.
Nam mô Đại Thắng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng lưỡi mỏng che mặt đến mớ tóc, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây hai ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Hỉ Thượng Phật.
Nam mô Thiện Thủ Phật.
Nam mô Tự Tại Tràng Phật.
Nam mô Đại Ái Phật.
Nam mô Thiện Tâm Phật.
Nam mô Hàng Phục Tha Chúng Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Thành Tựu Phật.
Nam mô Oai Đức Phật.
Nam mô Thiện Tư Nghĩa Cảnh Giới Phật.
Nam mô Thiện Tý Phật.
Nam mô Đại Bảo Phật.
Nam mô Xưng Ý Phật.
Nam mô Thế Gian Tôn Phật.
Nam mô Công Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Thinh Phật.
Nam mô Kim Cang Tiên Phật.
Nam mô Thành Tựu Phật.
Nam mô Sư Tử Lực Phật.
Nam mô Vô Cấu Nhãn Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam mô Trí Bộ Phật.
Nam mô Cao Oai Đức Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Phật.
Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Cấu Thân Phật.
Nam mô Sai Biệt Thân Phật.
Nam mô Sai Biệt Oai Đức Phật.
Nam mô Bất Khả Tỷ Cam Lồ Bát Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Minh Điển Đức Phật.
Nam mô Tịch Diệt An Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Đa Xưng Phật.
Nam mô Công Đức Pháp Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Vô Úy Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Diệu Xưng Phật.
Nam mô Đa Diêm Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Thiện Hiền Phật.
Nam mô Bảo Diệu Phật.
Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam mô Thiện Hiền Đức Phật.
Nam mô Phạm Tràng Phật.
Nam mô Nguyệt Cái Phật.
Nam mô La Võng Diệm Phật.
Nam mô Quảng Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Xưng Phật.
Nam mô Danh Tướng Phật.
Nam mô Công Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Xưng Danh Thinh Phật.
Nam mô Mãn Nguyệt Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Thiện Hạnh Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Vương Phật.
Nam mô Điển Tràng Phật.
Nam mô Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Tinh Tú Quang Phật.
Nam mô Bất Khả Hiềm Danh Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Tạng Phật.
Nam mô Phất Sa Khoái Phật.
Nam mô Nhãn Mãn Phật.
Nam mô Vô Trược Nghĩa Phật.
Nam mô Cao Oai Đức Phật.
Nam mô Hoa Oai Đưc Phật.
Nam mô Phấn Tấn Phật.
Nam mô Vô Chướng Trí Phật.
Nam mô La Hầu Thiên Phật.
Nam mô Trí Tụ Phật.
Nam mô Thượng Thủ Phật.
Nam mô Tự Tại Kiếp Phật.
Nam mô Hoa Tràng Phật.
Nam mô La Hầu Phật.
Nam mô Hỏa Dược Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Minh Vương Phật.
Nam mô Phước Đức Thủ Phật.
Nam mô Xưng Quang Phật.
Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Tạng Phật.
Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam mô Công Đức Tự Tại Kiếp Phật.
Nam mô Phất Sa Khoái Phật.
Nam mô Nhãn Phật.
Nam mô Kim Cang Tiên Phật.
Nam mô Trí Tuệ Tích Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Thiện Chí Trí Tuệ Phật.
Nam mô Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Long Hống Thinh Phật.
Nam mô Tướng Tràng Phật.
Nam mô Trí Tuệ Tụ Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Tịnh Thượng Thủ Phật.
Nam mô Khoái Nhãn Phật.
Nam mô Long Đức Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tiếng Phạm sâu xa như tiếng Ca lăng Tần dà, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.  (3 lạy)

Trên đây hai ngàn tám trăm vị Phật.

Nam mô Hiệt Tuệ Phật.
Nam mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật.
Nam mô Thật Tướng Phật.
Nam mô Thinh Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Vương Phật.
Nam mô Chủng Chủng Thuyết Phật.
Nam mô Trí Sắc Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Tụ Phật.
Nam mô Hoa Phật.
Nam mô Phấn Tấn Khứ Phật.
Nam mô Hoa Tích Phật.
Nam mô Công Đức Oai Đức Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Phật.
Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.
Nam mô Chân Báo Phật.
Nam mô Thắng Nhiên Phật.
Nam mô Thắng Sắc Phật.
Nam mô Tinh Tú Sắc Phật.
Nam mô Nguyệt Đăng Phật.
Nam mô Oai Đức Tụ Phật.
Nam mô Bồ Đề Vương Phật.
Nam mô Vô Tận Phật.
Nam mô Thiện Tuệ Nhãn Phật.
Nam mô Hỉ Thân Phật.
Nam mô Trí Huệ Quốc Độ Phật.
Nam mô Thượng Phật.
Nam mô Tịnh Oai Đức Phật.
Nam mô Hữu Trí Phật.
Nam mô Chân Thinh Phật.
Nam mô Tôn Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Tạng Phật.
Nam mô Thắng Đức Phật.
Nam mô Thắng Trí Phấn Tấn Phật.
Nam mô Đại Diệm Phật.
Nam mô Tự Tại Tật Trụ Trì Oai Đức Phật.
Nam mô Thiện Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Thiện Sắc Vương Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam mô Sư Tử Tiên Phật.
Nam mô Thiên Phật.
Nam mô Thí Phật.
Nam mô Khoái Tạng Phật.
Nam mô Phước Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Tịnh Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Vương Phật.
Nam mô Trí Sanh Phật.
Nam mô Diệu Thiên Phật.
Nam mô Địa Thiên Phật.
Nam mô Đắc Giải Thoát Khứ Phật.
Nam mô Kim Đảnh Phật.
Nam mô La Hầu La Lạc Thuyết Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Tín Thánh Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Kim Quang Phật.
Nam mô Thiện Tài Phật.
Nam mô Công Đức Tự Tại Thiên Phật.
Nam mô Pháp Cái Phật.
Nam mô Công Đức Trí Phật.
Nam mô Sai Biệt Thân Phật.
Nam mô Diệu Trí Phật.
Nam mô Vi Trí Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Oai Đức Dược Phật.
Nam mô Giải Thoát Tràng Phật.
Nam mô Trí Tuệ Tạng Phật.
Nam mô Trí Tuệ Tích Phật.
Nam mô Bố Úy Phật.
Nam mô Ly Ác Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Xưng Phật.
Nam mô Bảo Tích Phật.
Nam mô Thiện Thinh Phật.
Nam mô Chúng Tự Tại Kiếp Phật.
Nam mô Pháp Tích Phật.
Nam mô Giải Thoát Oai Đức Phật.
Nam mô Thắng Khoái Phật.
Nam mô Diệu Thân Phật.
Nam mô Diệu Ngữ Phật.
Nam mô Sư Tử Ái Phật.
Nam mô Nhân Tự Tại Công Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Kế Phật.
Nam mô Pháp Tuấn Phật.
Nam mô An Lạc Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Sắc Oai Đức Phật.
Nam mô Năng Giác Vương Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Kiên Cố Nghĩa Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Phật.
Nam mô Hương Oai Đức Phật.
Nam mô Vô Bệnh Tu Phật.
Nam mô Hải Giác Phật.
Nam mô Thắng Sắc Phật.
Nam mô Thiện Bộ Phật.
Nam mô Hống Xưng Phật.
Nam mô Giác Thân Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Nhật Phật.
Nam mô Trí Tuệ Túc Phật.
Nam mô Định Thân Phật.
Nam mô Oai Đức Vô tận Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng sắc mắt như tinh vàng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây hai ngàn chín trăm vị Phật.

Nam mô Công Đức Thừa Phật.
Nam mô Kim Thừa Phật.
Nam mô Phóng Kiết Phật.
Nam mô Pháp Hạnh Phật.
Nam mô Thiện Trụ Khứ Phật.
Nam mô Ly Mạn Phật.
Nam mô Trí Tạng Phật.
Nam mô Tịnh Khứ Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô Vô Ưu Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thân Tràng Phật.
Nam mô Vô Quốc Độ Hoa Phật.
Nam mô Vô Lượng Oai Đức Phật.
Nam mô Thiên Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Tuệ Hoa Phật.
Nam mô Thành Tựu Trí Phật.
Nam mô Tịnh Trụ Phật.
Nam mô Nhứt Vị Thủ Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.
Nam mô Vô Tỷ Thuyết Phật.
Nam mô Thắng Thuyết Phật.
Nam mô Phước Đức Oai Đức Phật.
Nam mô Nhật Phật.
Nam mô Độ Thế Gian Trí Phật.
Nam mô Đắc Thành Tựu Phật.
Nam mô Pháp Hạnh Phật.
Nam mô Cầu An Ổn Phật.
Nam mô Sắc Trí Phật.
Nam mô Hiệp Chưởng Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Sáng Phật.
Nam mô Lưu Ly Tạng Phật.
Nam mô Hoa Thiên Phật.
Nam mô Tự Nhiên Phật.
Nam mô Thiện Căn Quang Minh Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Công Đức Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.
Nam mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam mô Tu Ma Na Thọ Đề Quang Minh Phật.
Nam mô Tăng Thượng Phật.
Nam mô Lạc Trí Tuệ Phật.
Nam mô Công Đức Tự Tại Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Phật.
Nam mô Công Đức Tích Lực Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Thiện Thinh Phật.
Nam mô Thiện Hoa Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Công Đức Oai Đức Tụ Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Phật.
Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.
Nam mô Thiện Quang Phật.
Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam mô Giải Thoát Nghĩa Phật.
Nam mô Tư Duy Thắng Phật.
Nam mô Thắng Thinh Thân Phật.
Nam mô Khoái Phật.
Nam mô Thắng Hạnh Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Nghĩa Phật.
Nam mô Thiện Quá Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.
Nam mô Hoa Tác Phật.
Nam mô Thiện Quang Phật.
Nam mô Thường Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Thiện Lượng Phật.
Nam mô Chúng Tự Tại Phật.
Nam mô Ly Úy Phật.
Nam mô Trí Bố Phật.
Nam mô Thiện Thệ Lạc Thuyết Phật.
Nam mô Thắng Nhãn Phật.
Nam mô Bồ Đề Nguyệt Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Đại Cảnh Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Thiện Thinh Phật.
Nam mô Đại Trí Tuệ Kiều Lương Phật.
Nam mô Phổ Trí Tuệ Phật.
Nam mô Kim Cang Tiên Phật.
Nam mô Công Đức Lực Phật.
Nam mô Phục Tâm Phật.
Nam mô Thọ Vương Phật.
Nam mô Sô Thinh Phật.
Nam mô Trụ Thắng Phật.
Nam mô Ái Thánh Phật.
Nam mô Oai Đức Thân Phật.
Nam mô Thọ Đề Vị Phật.
Nam mô Diệu Cổ Vân Thinh Phật.
Nam mô Ái Nhãn Phật.
Nam mô Hiền Trí Phật.
Nam mô Thành Tựu Công Đức Thắng Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Hống Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Hư Không Công Đức Thinh Phật.
Nam mô Công Đức Sai Biệt Phật.
Nam mô Công Đức Thinh Phật.
Nam mô Oai Đức Phật.
Nam mô Công Đức Tập Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng lông nheo mí mắt như trâu chúa, con vàchúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây ba ngàn vị Phật.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ  BA
HẾT

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.
Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.
Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.
Tướng tốt nguyện nghiêm thân.
Nam mô Phát Quang Địa Bồ Tát Ma Ha Tát  (3 lần)

 

---o0o---