Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

QUYỂN THỨ NĂM

11 Tháng Giêng 20172:42 CH(Xem: 2705)
QUYỂN THỨ NĂM

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

---o0o---

QUYỂN THỨ NĂM

Bốn tám tướng đoan nghiêm mấu nhiệm
Tăng kỳ ba kiếp lớn tu ra.
Mặt như trăng đầy mắt như sen.
Trên trời trong người đều cung kỉnh
Nam mô Thiên Đức Phật.
Nam mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật.
Nam mô Phổ Hiện Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Thắng Tín Phật.
Nam mô Quyết Định Sắc Phật.
Nam mô Phương Tiện Tâm Phật.
Nam mô Trí Vị Phật.
Nam mô Công Đức Tín Phật.
Nam mô Nan Hàng Phục Phật.
Nam mô Phổ Kiến Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Nguyệt Cái Phật.
Nam mô Thế Kiều Phật.
Nam mô Tín Cúng Dường Phật.
Nam mô Lạc Thắng Phật.
Nam mô Thiện Cái Phật.
Nam mô Tàm Húy Hiền Phật.
Nam mô Năng Quang Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Phật.
Nam mô Đại Hạnh Phật.
Nam mô Phổ Tín Phật.
Nam mô Khí Thinh Phật.
Nam mô Thắng Ái Phật.
Nam mô Phổ Hạnh Phật.
Nam mô Phổ Trí Phật.
Nam mô Đại Phấn Tấn Phật.
Nam mô Nguyệt Tràng Phật.
Nam mô Kiên Hạnh Phật.
Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.
Nam mô Năng Kinh Bố Phật.
Nam mô Thắng Xưng Phật.
Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Công Đức Phật.
Nam mô Kiên Cố Phật.
Nam mô Thiên Cam Lồ Quang Phật.
Nam mô Đại thinh Phật.
Nam mô Cao Thinh Phật.
Nam mô Đại Lực Phật.
Nam mô Đại Tận Phật.
Nam mô Tín Cam Lồ Phật.
Nam mô Đại Tuệ Phật.
Nam mô Thắng Thinh Tư Duy Phật.
Nam mô Hạnh Bồ Đề Phật.
Nam mô Cao Quang Phật.
Nam mô Hi Thắng Phật.
Nam mô Lạc Chủng Chủng Thinh Phật.
Nam mô Ái Nghĩa Phật.
Nam mô Tu Hạnh Tín Phật.
Nam mô Ly Ái Phật.
Nam mô Thiện Sanh Phật.
Nam mô Oai Đức Lực Phật.
Nam mô Tín Công Đức Phật.
Nam mô Thinh Xưng Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Nghi Phấn Tấn Phật.
Nam mô Thánh Vương Phật.
Nam mô Lâm Hoa Phật.
Nam mô Công Đức Hoa Phật.
Nam mô Xả Tránh Phật.
Nam mô Quảng Đại Phật.
Nam mô Đại Xưng Phật.
Nam mô Hư Không Ái Phật.
Nam mô Cam Lồ Phấn Tấn Phật.
Nam mô Nhựt Tụ Phật.
Nam mô Nguyệt Thinh Phật.
Nam mô Thiên Tràng Phật.
Nam mô Dữ Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Năng Nhựt Phật.
Nam mô Khoái Khả kiến Phật.
Nam mô Kiên Ý Thắng Thinh Phật.
Nam mô Cao Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Úy Thinh Phật.
Nam mô Thiện Căn Thinh Phật.
Nam mô Thắng Thinh Phật.
Nam mô Thắng Ái Phật.
Nam mô Cam Lồ Xưng Phật.
Nam mô Pháp Hoa Phật.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Thế Gian Tôn Trọng Phật.
Nam mô Thắng Ý Phật.
Nam mô Di Lưu Quang Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Tư Duy Phật.
Nam mô Vũ Cam Lồ Phật.
Nam mô Phá Oán Phật.
Nam mô Cam Lồ Thành Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Đại Xưng Phật.
Nam mô An Ổn Ân Phật.
Nam mô Đạo Oai Đức Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Tâm Phật.
Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.
Nam mô Độ Nê Phật.
Nam mô Ly Hữu Phật.
Nam mô Pháp Hoa Phật.
Nam mô Đại Thắng Phật.
Nam mô Khả Lạc Quang Minh Phật.
Nam mô Hỏa Quang Phật.
Nam mô Kiến Ái Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, móng như màu đồng đỏ, mỏng mà nhuyễn láng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô Quang Minh Ái Phật.
Nam mô Hỉ Thân Phật.
Nam mô Đại Thí Đức Phật.
Nam mô Thật Bộ Phật.
Nam mô Vô Trệ Ngại Trí Phật.
Nam mô Đắc Oai Đức Phật.
Nam mô Nguyệt Tạng Phật.
Nam mô Tịnh Quang Minh Phật.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Đắc Lạc Tự Tại Phật.
Nam mô Diệu Quang Minh Phật.
Nam mô Tịch Quang Minh Phật.
Nam mô Ly Nghi Phật.
Nam mô Vô Quá Trí Tuệ Phật.
Nam mô Thành Tựu Hạnh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thân Phật.
Nam mô Vô Úy Ái Phật.
Nam mô Xưng Hống Phật.
Nam mô Đại Hống Phật.
Nam mô Thiện Tư Phật.
Nam mô Đại Tư Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Sắc Phật.
Nam mô Đại Phấn Tấn Phật.
Nam mô Lạc Nhãn Phật.
Nam mô Mạng Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Hạnh Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Đông Phương Mãn Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Nam Phương Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Tây Phương Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Bắc Phương Kim Cang Vương Phật.
Nam mô Đông Nam Phương Sư Tử Âm Phật.
Nam mô Tây Nam Phương Hương Tượng Du hí Phật.
Nam mô Tây Bắc Phương Tu Di Tướng Phật.
Nam mô Đông Bắc Phương Bảo Tối Cao Đức Phật.
Nam mô Hạ Phương Bảo Ưu Bát Hoa Phật.
Nam mô Thượng Phương Quảng Chúng Đức Phật.
Nam mô Ly Nhiệt Trí Phật.
Nam mô Ứng Kiều Phật.
Nam mô Thiện Tập Trí Phật.
Nam mô Phổ Tín Phật.
Nam mô Thiết Thi Oai Đức Phật.
Nam mô Bất Tử Thành Phật.
Nam mô Bất Hộ Thinh Phật.
Nam mô Hóa Nhựt Phật.
Nam mô Thiện Trụ Tư Duy Phật.
Nam mô Cao Tín Phật.
Nam mô Tu Ma Na Quang Minh Phật.
Nam mô Quang Minh Lực Phật.
Nam mô Công Đức Hi Phật.
Nam mô Pháp Cu Tô Ma Phật.
Nam mô Tịnh Oai Đức Phật.
Nam mô Tịnh Hạnh Phật.
Nam mô Thiên Sắc Tâm Phật.
Nam mô Lực Vương Phật.
Nam mô Phổ Quán Phật.
Nam mô Phạm Cúng Dường Phật.
Nam mô Thánh Hoa Phật.
Nam mô Hư Không Phật.
Nam mô Hàng Phục Uất Di Phật.
Nam mô Vô Thí Trí Phật.
Nam mô Hàng Phục Thích Phật.
Nam mô Hàng Phục Thành Phật.
Nam mô Ưng Ái Phật.
Nam mô Giới Công Đức Phật.
Nam mô Bình Đẳng Vật Tư Phật.
Nam mô Bất Khiếp Nhược Tâm Phật.
Nam mô Tinh Tấn Tín Phật.
Nam mô Cao Quang Minh Phật.
Nam mô Văn Trí Phật.
Nam mô Vô Ngại Tâm Thinh Phật.
Nam mô Vô Úy Quang Phật.
Nam mô Cam Lồ Thinh Phật.
Nam mô Chủng Chủng Nhựt Phật.
Nam mô Thắng Hiệt Tuệ Phật.
Nam mô Khả Tu Kỉnh Phật.
Nam mô Công Đức Vương Phật.
Nam mô Hộ Căn Phật.
Nam mô Thiền Giải thoát Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Kiến Tín Phật.
Nam mô Diệu Kiều Lương Phật.
Nam mô Khả Quán Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Trí Phật.
Nam mô Thiên Nhựt Oai Đức Phật.
Nam mô Xã Trọng Đảm Phật.
Nam mô Xưng Tín Phật.
Nam mô Chư Phương Văn Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam mô Cam Lồ Tín Phật.
Nam mô Diệu Nhãn Phật.
Nam mô Giải Thoát Hạnh Phật.
Nam mô Khả Lạc Kiến Phật.
Nam mô Cao Quang Minh Phật.
Nam mô Đại Thinh Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Tụ Phật.
Nam mô Quang Minh Tràng Phật.
Nam mô Ứng Cúng Dường Phật.
Nam mô Phước Đức Oai Đức Tích Phật.
Nam mô Tín Tướng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, xương đầu gối cứng dính tròn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô Đại Viêm Phật.
Nam mô Ưng Tín Phật.
Nam mô Thiện Trụ Tư Duy Phật.
Nam mô Tu Đề Đà Phật.
Nam mô Trí Tác Phật.
Nam mô Phổ Bảo Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Thuyết Đề Đà Phật.
Nam mô Diệm Nhãn Phật.
Nam mô Sư Tử Thân Phật.
Nam mô Xưng Thân Quang Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Hi Lạc Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Tăng Thượng Phật.
Nam mô Bảo Oai Đức Phật.
Nam mô Thiện Oai Đức Cúng Dường Phật.
Nam mô Mao Quang Phật.
Nam mô Thế Gian Tôn Phật.
Nam mô Thiện Hạnh Tịnh Phật.
Nam mô Bồ Đề Đà Oai Đức Phật.
Nam mô Ưng Nhãn Phật.
Nam mô Đại Bộ Phật.
Nam mô Thành Nghĩa Phật.
Nam mô An Ổn Ái Phật.
Nam mô Thiên Ma Kỳ Đa Phật.
Nam mô Xả Mạn Lưu Phật.
Nam mô Xả Bảo Phật.
Nam mô Trí Mãn Phật.
Nam mô Kiều Độ Phật.
Nam mô Giải Thoát Hiền Phật.
Nam mô Chúng Bộ Phật.
Nam mô Quang Minh Oai Đức Phật.
Nam mô Từ Lực Phật.
Nam mô Tịch Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Ái Nhãn Phật.
Nam mô Xa Thi La Thinh Phật.
Nam mô Bất Tử Sắc Phật.
Nam mô Lạc Pháp Phật.
Nam mô Đại Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Thinh Phật.
Nam mô Công Đức Phấn Tấn Phật.
Nam mô Bất Tử Hoa Phật.
Nam mô Bình Đẳng Kiến Phật.
Nam mô Đại Nguyệt Phật.
Nam mô Công Đức Vị Phật.
Nam mô Thập Quang Phật.
Nam mô Chủng Chủng Quang Phật.
Nam mô Long Đức Phật.
Nam mô Vân Thinh Phật.
Nam mô Công Đức Bộ Phật.
Nam mô Tư Công Đức Phật.
Nam mô Đại Thinh Phật.
Nam mô Liễu Thinh Phật.
Nam mô Viễn Ly Ác Xứ Phật.
Nam mô Thiên Hoa Phật.
Nam mô Khoái Nhãn Phật.
Nam mô Hỏa Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Ly Si Hạnh Phật.
Nam mô Kiên Cố Hi Phật.
Nam mô Xả Tà Phật.
Nam mô Tướng Hoa Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Hiền Phật.
Nam mô Nguyệt Diệu Phật.
Nam mô Lạc Đức Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Thắng Tuệ Phật.
Nam mô Hiền Quang Phật.
Nam mô Kiên Cố Hoa Phật.
Nam mô Quang Minh Ý Phật.
Nam mô Phước Đức Đức Phật.
Nam mô Ý Thành Tựu Phật.
Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.
Nam mô Ly Phiêu Hà Phật.
Nam mô Điều Oán Phật.
Nam mô Bất Khứ Xả Phật.
Nam mô Cam Lồ Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Cấu Tâm Phật.
Nam mô Lạc Thinh Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Nhãn Phật.
Nam mô Khoái Tu Hành Phật.
Nam mô Diệu Cao Quang Phật.
Nam mô Tập Công Đức Phật.
Nam mô Khả Lạc Phật.
Nam mô Đại Tâm Phật.
Nam mô Thiên Tín Phật.
Nam mô Tư Duy Cam Lồ Phật.
Nam mô Hiệt Huệ Phật.
Nam mô Thắng Đăng Phật.
Nam mô Kiên Ý Phật.
Nam mô Lực Bộ Phật.
Nam mô Liên Hoa Diệp Nhãn Phật.
Nam mô Bồ Đề Quang Minh Phật.
Nam mô Diệu Hống Thinh Phật.
Nam mô Lục Thông Thinh Phật.
Nam mô Oai Đức Lực Phật.
Nam mô Nhơn Xưng Phật.
Nam mô Thắng Hoa Tập Phật.
Nam mô Đại Kế Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, màu thân trong sạch, con và chúngsinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Bất Tùy Tha Phật.
Nam mô Vô Úy Hạnh Phật.
Nam mô Bất Pháp Nhược Phật.
Nam mô Ly Ưu Ám Phật.
Nam mô Quá Triều Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Tâm Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Giải Thoát Tuệ Phật.
Nam mô Bất Thủ Xả Phật.
Nam mô Chiêm Bặc Đăng Phật.
Nam mô Thắng Hỏa Phật.
Nam mô Thiện Tư Ý Phật.
Nam mô Thắng Oai Đức Sắc Phật.
Nam mô Tín Thế Gian Phật.
Nam mô Diệu Tuệ Phật.
Nam mô Thiện Hỉ Tín Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Nhơn Hoa Phật.
Nam mô Thiện Hương Phật.
Nam mô Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Chủng Chủng Hoa Phật.
Nam mô Cao Thắng Phật.
Nam mô Hư Không Công Đức Phật.
Nam mô Thiên Tín Phật.
Nam mô Khả Kỉnh Kiều Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Đại Tụ Phật.
Nam mô Tối Lực Phật.
Nam mô Trí Địa Phật.
Nam mô Cao Ý Phật.
Nam mô Sơn Vương Trí Phật.
Nam mô Khoái Thăng Phật.
Nam mô Diệu Thăng Phật.
Nam mô Thắng Thân Phật.
Nam mô Ly Nghi Phật.
Nam mô Ưng Hạnh Phật.
Nam mô Thắng Hương Phật.
Nam mô Vô Tránh Hạnh Phật.
Nam mô Tu Hành Công Đức Phật.
Nam mô Đại Tinh Tấn Tâm Phật.
Nam mô Nhiên Quang Minh Phật.
Nam mô Nhiếp Bộ Phật.
Nam mô Tu Hành Thâm Tâm Phật.
Nam mô Hương Hi Phật.
Nam mô Hương Thủ Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Trí Phật.
Nam mô Diệu Tâm Phật.
Nam mô Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tăng Thượng Hạnh Phật.
Nam mô Trí Ý Phật.
Nam mô Công Đức Sơn Thanh Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Nhiếp Tập Phật.
Nam mô Diệu Tín Phật.
Nam mô Nguyệt Kiến Phật.
Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Bất Khả Lực Phật.
Nam mô Ly Chư Nghi Phấn Tấn Phật.
Nam mô Xưng Vương Phật.
Nam mô Nhiếp Chư Căn Phật.
Nam mô Thượng Khứ Phật.
Nam mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam mô Cam Lồ Tâm Phật.
Nam mô Chư Chúng Sanh Thượng Phật.
Nam mô Tịnh Kế Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Sắc Phật.
Nam mô Phổ Tín Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Cam Lồ Nhựt Phật.
Nam mô Thắng Đăng Phật.
Nam mô Ba Đầu Thượng Phật.
Nam mô Bảo Tạng Phật.
Nam mô Phổ Quang Phật.
Nam mô Tối Thắng Vương Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Thượng Thắng Tích Vương Phật.
Nam mô Phổ Hiện Phật.(*)
Nam mô Phổ Hiền Phật.
Nam mô Hoàn Hoa Thắng Phật.
Nam mô Tự Tại Luân Pháp Vương Phật.
Nam mô Thiên Thế Tự Tại Thinh Phật.
Nam mô Thiên Thiện Vô Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thiên Ly Vô Úy Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thiên Vô Cấu Oai Đức Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Ngũ Bá Nhựt Thinh Tư Tại Vương Phật.
Nam mô Ngũ Bá Lạc Tự Tại Thinh Phật.
Nam mô Nhựt Long Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Ly Úy Xưng Vương Phật.
Nam mô Diệu Quang Tràng Phật.
Nam mô Ly Quang Thinh Phật.
Nam mô Xưng Tự Tại Thinh Phật.
Nam mô Diệu Pháp Xưng Thinh Phật.
Nam mô Thắng Tạng Xưng Vương Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Ý Vương Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Đại Tư Tại Phật.
Nam mô Thánh Trí Tự Tại Tràng Dõng Mãnh Vương Phật.
Nam mô Bất Khả tư Lượng Phật.
Nam mô Trí Tạng Phật.
Nam mô Trí Cao Tràng Phật.
Nam mô Trí Hải Vương Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, da mình mềm nhuyễn, con và chúngsinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây bốn ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Đại Tinh Tấn Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Di Lưu Thắng Kiếp Phật.
Nam mô Trí Hiển Tu Tự Tại Chủng Tử Thiện Vô Cấu Hống Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Hàng Phục Công Đức Hải Vương Phật.
Nam mô Trí Thành Tựu Lực Vương Phật.
Nam mô Thắng Đạo Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thắng Ám Tích Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Hoa Thắng Tích Trí Phật.
Nam mô Kim Cang Sư Tử Phật.
Nam mô Giới Thắng Phật.
Nam mô Hiền Thắng Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Sư Tử Hỉ Phật.
Nam mô Vô Tận Trí Tích Phật.
Nam mô Bảo Hạnh Phật.
Nam mô Trí Ba La Bà Phật.
Nam mô Sư Tử Xưng Phật.
Nam mô Trí công Đức Vương Phật.
Nam mô Pháp Hoa Vũ Phật.
Nam mô Năng Tác Quang Phật.
Nam mô Cao Sơn Phật.
Nam mô Pháp Diệu Vương Vô Cấu Phật.
Nam mô Hương Tự Tại Vô Cấu Nhãn Phật.
Nam mô Tập Đại Vô Ngại Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Lực Vương Phật.
Nam mô Tự Trí Phước Đức Lực Phật.
Nam mô Trí Y Phật.
Nam mô Tự Tại Tâm Phật.
Nam mô Vô Lượng An Ổn Phật.
Nam mô Trí Tập Phật.
Nam mô Đại Di Lưu Phật.
Nam mô Nhựt Tạng Phật.
Nam mô Tác Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Hoa Tràng Phật.
Nam mô Công Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Ly Công Đức Ám Vương Phật.
Nam mô Công Đức Vương Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật.
Nam mô Tự Hộ Phật.
Nam mô Kim Cang Mật Tich Phật.
Nam mô Bảo Tự Tại Phật.
Nam mô Diệu Tràng Phật.
Nam mô Sơn Kiếp Phật.
Nam mô Lạc Vân Phật.
Nam mô Pháp Tác Phật.
Nam mô Ta La Vương Phật.
Nam mô Phổ Công Đức Kiên Cố Vương Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Thiện Chí Phật.
Nam mô Tràng Thắng Đăng Phật.
Nam mô Trí Bộ Phật.
Nam mô Kiên Tràng Phật.
Nam mô Tán Pháp Xưng Phật.
Nam mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật.
Nam mô Công Đức Viêm Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Vô Úy Vương Phật.
Nam mô Trí Thinh Tràng Nhiếp Phật.
Nam mô Kim Cang Đăng Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Thắng Số Phật.
Nam mô Thiện Trụ Ý Phật.
Nam mô Nguyệt Vương Phật.
Nam mô Thứ Đệ Hàng Phục Vương Phật.
Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam mô Na La Diên Thắng Tạng Phật.
Nam mô Tập Bảo Tạng Phật.
Nam mô Thọ Đề Tạng Phật.
Nam mô Tinh Tú Sai Biệt Xưng Phật.
Nam mô Công Đức Lực Kiên Cố Vương Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Thắng Phạm Phật.
Nam mô Kiên Cố Độ Phật.
Nam mô Thiên Hương Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Vương Phật.
Nam mô Quang Luân Quang Phật.
Nam mô Hỏa Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Hương Ba Đầu Ma Vương Phật.
Nam mô Tích Vô Biên Công Đức Hải Trí Vương Phật.
Nam mô Diêm Phù Ảnh Phật.
Nam mô Công Đức Sơn Tràng Phật.
Nam mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam mô Long Hống Phật.
Nam mô Hoa Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Thiện Hương Chủng Tử Phật.
Nam mô Vô Ngã Cam Lồ Công Đức Oai Đức Vương Kiếp Phật.
Nam mô Phục Hữu Bát Thiên Đồng Danh Vô Ngã Cam Lồ Công Đức Oai  Đức Vương Kiếp Phật.
Nam mô Pháp Trí Phật.
Nam mô Long Tự Tại Giải Thoát Phật.
Nam mô Kim Cang Hoa Phật.
Nam mô Long Hống Tự Tại Thinh Phật.
Nam mô Bảo Tích Phật.
Nam mô Hoa Chiếu Phật.
Nam mô Hỏa Hương Phật.
Nam mô Tu Ma Na Hoa Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân chẳng nghiêng cong, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát . (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn năm trăm vị Phật.

Nam mô Sơn Vương Phật.
Nam mô Thế Nhãn Phật.
Nam mô Tịnh Thượng Phật.
Nam mô Diêm Phù Ảnh Phật.
Nam mô Căn Bổn Thượng Phật.
Nam mô Bảo Sơn Phật.
Nam mô Hải Tạng Phật.
Nam mô Kiên Lực Phật.
Nam mô Vô Thượng Thánh Phật.
Nam mô Tự Tại Thánh Phật.
Nam mô Câu Lân Phật.
Nam mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam mô Trí Tràng Phật.
Nam mô Phật Văn Thinh Phật.
Nam mô Quảng Thắng Phật.
Nam mô An Ổn Phật.
Nam mô Trí Quang Phật.
Nam mô Đại Tự Tại Phật.
Nam mô Tịch Thế Phật.
Nam mô Thủ Hỉ Phật.
Nam mô Ni Câu Luật Vương Phật.
Nam mô Kim Nhãn Phật.
Nam mô Cúng Dường Phật.
Nam mô Nhựt Hỉ Phật.
Nam mô Bảo Viêm Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Cao Tịnh Phật.
Nam mô Tịnh Thánh Phật.
Nam mô Hống Thinh Phật.
Nam mô Kiến Nghĩa Phật.
Nam mô Xưng Hỉ Phật.
Nam mô Xưng Thắng Phật.
Nam mô Khả Hỉ Phật.
Nam mô Thiện Hương Phật.
Nam mô Tật Hạnh Phật.
Nam mô Diệu Nhãn Phật.
Nam mô Thiện Thắng Phật.
Nam mô Tu Nghĩa Phật.
Nam mô Thiện Ý Phật.
Nam mô Diệu Tuệ Phật.
Nam mô Kim Tràng Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Thiên Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Thâu Đầu Đàn Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Tỳ Lưu La Tràng Phật.
Nam mô Tỳ Lầu Bác Xoa Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Ma Ni Bạt Đà Phật.
Nam mô Ma Lê Chỉ Phật.
Nam mô Đại Ma Lê Chỉ Phật.
Nam mô Năng Thánh Phật.
Nam mô Thinh Tự Tại Phật.
Nam mô Tán Thán Thành Tựu Phật.
Nam mô Thắng Thành Tựu Hoa Phật.
Nam mô Câu Tô Ma Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Nhựt Tạng Phật.
Nam mô Lạc Thinh Phật.
Nam mô Năng Tác Quang Phật.
Nam mô Long Đức Phật.
Nam mô Kim Cang Quang Phật.
Nam mô Xưng Vương Phật.
Nam mô Hổ Vương Phật.
Nam mô Cao Quang Phật.
Nam mô Phát Hạnh Phật.
Nam mô Trí Thành Tựu Phật.
Nam mô Hương Tự Tại Phật.
Nam mô Na La Diên Tạng Phật.
Nam mô Hỏa Tạng Phật.
Nam mô Phá Cấu Thắng Vương Phật.
Nam mô Bảo Cái Thắng Quang Phật.
Nam mô Sơn Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Tràng Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thiệt Căn Quảng Nhãn Phật.
Nam mô Thế Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Viễn Ly Chư Bố Úy Tùy Phiền Não Thinh Phật.
Nam mô Phu Hoa Lô Xá Na Phật.
Nam mô Hương Ba Đầu Ma Phật.
Nam mô Vô Cấu Công Đức Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Nhựt Tạng Phật.
Nam mô Lạc Tự Tại Thinh Hỏa Phật.
Nam mô Trí Nhựt Phật.
Nam mô Tịnh Tín Tạng Phật.
Nam mô Long Hống Phật.
Nam mô Kim Cang Xỉ Phật.
Nam mô Nguyệt Tạng Phật.
Nam mô Thắng Tự Tại Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghì Vương Phật.
Nam mô Hỏa Thắng Tạng Phật.
Nam mô Hỉ Tràng Phật.
Nam mô Vô Úy Tự Tại Phật.
Nam mô Kiến Di Lưu Phật.
Nam mô Trí Tượng Phật.
Nam mô Vô Cấu Nhãn Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, ngón tay dài nhọn tròn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát . (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Vô Ưu Thắng Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Hống Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Ta La Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam mô Na La Diên Phật.
Nam mô Thiện Trạch Tạng Phật.
Nam mô Bảo Tập Phật.
Nam mô Công Đức Phấn Tấn Phật.
Nam mô Hỏa Tạng Phật.
Nam mô Tinh Tú Xưng Phật.
Nam mô Công Đức Kiên Cố Lực Vương Phật.
Nam mô Diệu Hống Thinh Phấn Tấn Phật.
Nam mô Ta La Thắng Hiệt Vương Phật.
Nam mô Oai Đức Tự Tại Quang Minh Phật.
Nam mô Diệu Hống Thinh Vương Phật.
Nam mô Bảo Chưởng Long Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Pháp Vân Hống Tự Tại Bình Đẳng Phật.
Nam mô Bảo Sơn Phật.
Nam mô Diệu Quang Tạng Phật.
Nam mô Sư Tử Đa La Xưng Phật.
Nam mô Tịnh Hoa Phật.
Nam mô Ca La Tỳ La Phấn Tấn Phật.
Nam mô Pháp Tật Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Vô Đẳng Thượng Di Lưu Phật.
Nam mô Xưng Thinh Vương Phật.
Nam mô Phạm Đế Thích Thinh Phật.
Nam mô Viễn Ly Bức Não Phật.
Nam mô Tỳ Sa Môn Kiên Cố Vương Phật.
Nam mô Phá Ma Vương Cung Phật.
Nam mô Ta La Vương Phật.
Nam mô Đại Phấn Tấn Quang Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô Di Lưu Vương Phật.
Nam mô Câu La Dà Kiên Cố Thọ Đề Phật.
Nam mô Trí Phấn Tấn Phật.
Nam mô Nhị Vạn Đồng Danh Nguyệt Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Vô Cấu Thân Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Quang Phật.
Nam mô Hoa Thắng Bộ Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Xưng Tràng Phật.
Nam mô Diêm Phù Đàn Kim Quang Phật.
Nam mô Đa Ma La Bạt Diệp Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Đại Thông Trí Thắng Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Di Lưu Sơn Phật.
Nam mô Sư Tử Hống Phật.
Nam mô Sư Tử Chủng Phật.
Nam mô Trụ Hư Không Phật.
Nam mô Thường Nhập Niết Bàn Phật.
Nam mô Đế Thích Tràng Phật.
Nam mô Phạm Tràng Phật.
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam mô Thiện Độ Phật.
Nam mô Đa Ma La Bạt Diệp Chiên Đàn Hương Thông Phật.
Nam mô Di Lưu Kiếp Phật.
Nam mô Vân Đăng Phật.
Nam mô Vân Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thế Gian Cao Phật.
Nam mô Năng Phá Chư Úy Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam mô Ngũ Bá Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Đại Hải Trụ Trì Trí Phấn Tấn Thông Phật.
Nam mô Thất Bảo Ba Đầu Ma Bộ Phật.
Nam mô Đao Bảo Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Ái Kiến Phật.
Nam mô Bá Thiên Quang Minh Mãn Túc Tràng Phật.
Nam mô Nhị Thập Ức Thiên Kinh Bố Hống Thiên Vương Phật.
Nam mô Nhị Thập Ức Bá Nhựt Nguyệt Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Nhị Thập Ức Bá Diệu Thinh Vương Phật.
Nam mô Nhị Thập Ức Bá Vân Thinh Vương Phật.
Nam mô Bảo Oai Đức Cao Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Vô Cấu Nhựt Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Liên Hoa Diệp Tinh Tú Vương Hoa Thông Phật.
Nam mô Vân Diệu Cổ Thinh Vương Phật.
Nam mô Trụ Trì Thủy Hống Thinh Phật.
 Nam mô Diệu Thinh Tinh Tú Vương Câu Tô Ma Thông Phật.
Nam mô Ta La Thọ Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Viêm Phật.
Nam mô Hoa Man Lâm Vương Hoa Thông Phật.
Nam mô Nhật Nguyệt Bảo Tác Quang Minh Phật.
Nam mô Công Đức Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Lâm Phật.
Nam mô Vân Vương Phật.
Nam mô Bảo Cái Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Kiến Phật.
Nam mô Công Đức Tự Tại Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Tác Phật.
Nam mô Bảo Tích Thị Hiện Phật.
Nam mô Lạc Kiên Phật.
Nam mô Bồ Đề Ý Phật.
Nam mô Vô Lượng Mạng Phật.
Nam mô A Sơ Phật.
Nam mô Hương Vương Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình lằn ngón tay ẩn giấu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát . (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Bảo Tác Phật.
Nam mô Tu Hạnh Pháp Phật.
Nam mô Cái Vương Phật.
Nam mô Ma Ni Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Tạng Phật.
Nam mô Nhựt Tạng Phật.
Nam mô Thinh Thân Vương Phật.
Nam mô Thiện Giác Phật.
Nam mô Tu Di Kiếp Phật.
Nam mô Năng Thánh Phật.
Nam mô Bảo Ba Đầu Ma Nguyệt Thanh Tịnh Thắng Vương Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Phổ Mãn Phật.
Nam mô Vô Tận Tuệ Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Phấn Tấn Cung Kỉnh Xưng Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Minh Tạng Phật.
Nam mô Vân Hộ Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam mô Thắng Cao Sơn Vương Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thượng Phật.
Nam mô Thân Thượng Phật.
Nam mô Đa Bảo Diệu Phật.
Nam mô Thắng Tạng Sơn Tăng Thượng Vương Phật.
Nam mô Ý Dõng Mãnh Tiên Hạnh Thắng Phật.
Nam mô Cam Lồ Tạng Phật.
Nam mô Diệu Cổ Thinh Vương Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.
Nam mô Duy Bảo Cái Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Quang Vương Phật.
Nam mô Năng Hạnh Thành Tựu Thánh Phật.
Nam mô Kiến Giả Sanh Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Minh Xưng Vương Phật.
Nam mô Cửu Thiên Pháp Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Ma Ni Kim Cái Phật.
Nam mô Tinh Tú Phật.
Nam mô Cao Sơn Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Bồ Đề Phần Hoa Thân Phật.
Nam mô Năng Tu Hạnh Phật.
Nam mô Bảo Tác Phật.
Nam mô Như Bảo Phật.
Nam mô Cao Tụ Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Lai Phật.
Nam mô Bảo Cao Phật.
Nam mô A Sơ Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Thinh Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Thinh Phật.
Nam mô Đại Xưng Phật.
Nam mô Bảo Chiếu Phật.
Nam mô Đắc Đại Vô Úy Phật.
Nam mô Bảo Thinh Phật.
Nam mô Vô Biên Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Nguyệt Thinh Phật.
Nam mô Vô Biên Xưng Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam mô Vô Biên Bảo Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Thân Thắng Phật.
Nam mô Kim Sắc Phật.
Nam mô Phạm Thinh Vương Phật.
Nam mô Kim Quang Minh Phật.
Nam mô Kim Sắc Tác Phật.
Nam mô Long Mục (1) Tại Vương Phật.  (1) Mục: E hoặc chữ "Tụ".(*)
Nam mô Kim Sắc Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Kiên Cố Vương Phật.
Nam mô Kiên Cố Dõng Mãnh Tiên Hành Thắng Phật.
Nam mô Thắng Tạng Ma Ni Quang Phật.
Nam mô Vô Lượng Hương Quang Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Phật.
Nam mô Chí Đại Thế Tinh Tấn Tu Hành Tất Cánh Phật.
Nam mô Kiên Cố Trí Phật.
Nam mô Diệu Cổ Thinh Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Diệu Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Thế Gian Đăng Phật.
Nam mô Hỏa Quang Phật.
Nam mô Bảo Luân Phật.
Nam mô Vô Cấu Trí Phật.
Nam mô Thường Tịch Diệt Phật.
Nam mô Vô Biên Bảo Hoa Quang Minh Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Phấn Tấn Phật.
Nam mô Bảo Hoa Phật.
Nam mô Tập Bảo Tụ Phật.
Nam mô Bất Thối Luân Bảo Trụ Thắng Phật.
Nam mô Đức Phổ Lô Xá Na Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Đăng Phật.
Nam mô Di Lưu Phật.
Nam mô Đại Di Lưu Phật.
Nam mô Tu Di Kiếp Phật.
Nam mô Hương Diện Phật.
Nam mô Thành Tựu Hương Phật.
Nam mô Di Lưu Hương Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam mô Pháp Thượng Phật.
Nam mô Hương Tự Tại Vương Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mạch sâu chẳng hiện, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn tám trăm vị Phật.

Nam mô Đại Ma Ni Phật.
Nam mô Hương Quang Phật.
Nam mô Hỏa Quang Phật.
Nam mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Đăng Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Chiếu Phật.
Nam mô Tập Thinh Phật.
Nam mô Thắng Tác Phật.
Nam mô Đa Bảo Phật.
Nam mô Sư Tử Hống Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Tiên Phật.
Nam mô Kim Cang Hỉ Phật.
Nam mô Hộ Nhứt Thiết Phật.
Nam mô Ly Chư Nghi Phật.
Nam mô Bảo Viêm Quyến Thuộc Phật.
Nam mô Vô Ưu Phật.
Nam mô Trụ Trì Tốc Lực Phật.
Nam mô Diệu Hỉ Phật.
Nam mô Tự Tại Tác Phật.
Nam mô Vô Biên Thinh Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Tác Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Trạch Thuyết Phật.
Nam mô Trạch Thinh Phật.
Nam mô Thắng Tàng Tích Hống Vương Phật.
Nam mô Hàng Phục Kim Cang Kiên Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Bảo Hỏa Phật.
Nam mô Kiên Thượng Phật.
Nam mô Bảo Ba Đầu Ma Bộ Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Kim Bảo Quang Phật.
Nam mô Hi Hỉ Khoái Thắng Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Thắng Phật.
Nam mô Thiện Thệ Vương Phật.
Nam mô Thánh Tự Tại Thủ Phật.
Nam mô Bất Khả Thuyết Phân Biệt Phật.
Nam mô Bất Không Thắng Phật.
Nam mô Nguyệt Diệu Thắng Phật.
Nam mô Thọ Đề Thắng Phật.
Nam mô Hư Không Quang Minh Phật.
Nam mô Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Nhàn (1) Thác Tràng Phật.
      (1) Nhàn: Hoặc đọc giám Thác: Xen trộn
Nam mô Thiện Trụ Thiện Căn Tạng Vương Phật.
Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Nghĩa Thắng Phật.
Nam mô Trí Công Đức Thanh Tịnh Thắng Phật.
Nam mô Thiện Thuyết Thanh Tịnh Tràng Phật.
Nam mô Lưu Ly Tạng Thượng Thắng Phật.
Nam mô Phổ Công Đức Phấn Tấn Phật.
Nam mô Thiện Thanh Tịnh Công Đức Bảo Trụ Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Thanh Tịnh Tâm Thắng Phật.
Nam mô Kim Thượng Thắng Phật.
Nam mô Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thượng Phấn Tấn Thắng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thượng Phật.
Nam mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Điển Quang Tràng Vương Phật.
Nam mô Điển Quang Minh Cao Vương Phật.
Nam mô Đa La Vương Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Hư Không Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Công Đức Phật.
Nam mô Hiền Cao Tràng Vương Phật.
Nam mô Trụ Trì Nhứt Thiết Bảo Nhàn (1) Thác Trang Nghiêm Phật.
(1) Nhàn: Hoặc đọc giám Thố: Xen trộn
Nam mô Bảo Quang Minh Trang Nghiêm Trí Oai Đức Thinh Tự TạiVương Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Đại Phấn Tấn Thông Phật.
Nam mô Phu Hoa Ta La Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Thiện Tịch Trí Nguyệt Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô A Tăng Kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng Phật.
Nam mô Bỉ Tâm Viêm Phật.
Nam mô Sơn Công Đức Tràng Vương Phật.
Nam mô Pháp Tràng Sơn Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Phật.
Nam mô Công Đức Sư Tử Tự Tại Phật.
Nam mô Tịch Vương Phật.
Nam mô Tịnh Vương Phật.
Nam mô Xưng Sơn Phật.
Nam mô Công Đức Tu Di Thắng Phật.
Nam mô Nhựt Thiên Phật.
Nam mô Nguyệt Diện Phật.
Nam mô Ly Hư Không Úy Phật.
Nam mô Phổ Quang Phật.
Nam mô Phương Thành Phật.
Nam mô Trụ Hải Diện Phật.
Nam mô Bảo Quang Phật.
Nam mô Vân Thắng Phật.
Nam mô Pháp Viêm Phật.
Nam mô Sơn Công Đức Phật.
Nam mô Hoa Sanh Phật.
Nam mô Đại Bi Phật.
Nam mô Pháp Giới Hoa Phật.
Nam mô Pháp Hoa Tràng Phật.
Nam mô Vương Ý Phật.
Nam mô Vương Tuệ Phật.
Nam mô Trí Tuệ Phật.
Nam mô Tâm Nghĩa Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, xương mắt cá chẳng hiện, con và chúng  sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây bốn ngàn chín trăm vị Phật.

Nam mô Thắng Thiên Ý Phật.
Nam mô Tốc Vương Phật.
Nam mô Quang Minh Tràng Thắng Phật.
Nam mô Cao Oai Đức Khứ Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Bảo Viêm Phật.
Nam mô Công Đức Sơn Phật.
Nam mô Bảo Thật Phật.
Nam mô Công Đức Hải Thắng Phật.
Nam mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam mô Hoa Tạng Thắng Phật.
Nam mô Thế Gian Nguyệt Phật.
Nam mô Nhãn Mục Phật.
Nam mô Hương Quang Phật.
Nam mô Ma Ni Tu Di Thắng Phật.
Nam mô Càn Thác Bà Vương Phật.
Nam mô Quang Minh Mạng Phật.
Nam mô Ma Ni Tạng Vương Phật.
Nam mô Sơn Oai Đức Tuệ Phật.
Nam mô Tịch Sắc Khứ Phật.
Nam mô Diện Báo Phật.
Nam mô Tịch Quảng Trí Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Hư Không Trọng Thắng Phật.
Nam mô Diệu Tướng Quang Minh Phật.
Nam mô Hạnh Luân Tự Tại Phật.
Nam mô Thân Tự Tại Phật.
Nam mô Na La Diên Hạnh Phật.
Nam mô Tu Di Thắng Phật.
Nam mô Công Đức Chuyển Luân Phật.
Nam mô Sơn Vương Phật.
Nam mô Bất Khả Thắng Phật.
Nam mô Khoái Oai Đức Phật.
Nam mô Thọ Sơn Phật.
Nam mô Ta La Vương Sơn Tạng Phật.
Nam mô Thế Tự Tại Thân Phật.
Nam mô Cảnh Quang Phật.
Nam mô Thật Khởi Phật.
Nam mô Tự Tại Thắng Phật.
Nam mô Công Đức Quang Phật.
Nam mô Thiên Địa Oai Đức Thắng Phật.
Nam mô Thân Pháp Quang Minh Phật.
Nam mô Thắng Vương Phật.
Nam mô Kiên Hống Ý Phật.
Nam mô Cao Tràng Thắng Phật.
Nam mô Tín Ý Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Tịnh Thắng Phật.
Nam mô Hư Không Thinh Phật.
Nam mô Pháp Giới Cảnh Tượng Thắng Phật.
Nam mô Chiếu Luân Quang Minh Phật.
Nam mô Phương Sai Biệt Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Phật.
Nam mô Tràng Ý Phật.
Nam mô Hư Không Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Vô Bệnh Thắng Phật.
Nam mô Trí Chiếu Phật.
Nam mô Tuệ Minh Phật.
Nam mô Phước Đức Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Tịch Thắng Phật.
Nam mô Đại Bi Vân Thắng Phật.
Nam mô Lực Quang Minh Ý Phật.
Nam mô Hiện Nhứt Thiết Chúng Sanh Sắc Phật.
Nam mô Quá Thắng Phật.
Nam mô Tu Quang Minh Phật.
Nam mô Đàm Vô Kiệt Phật.
Nam mô Phong Tật Hành Thắng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Tràng Phật.
Nam mô Diệu Cái Thắng Phật.
Nam mô Tam Thế Cảnh Tượng Thắng Phật.
Nam mô Cảnh Tượng Kiên Phật.
Nam mô Cảnh Tượng Thắng Phật.
Nam mô Kim Cang Thắng Phật.
Nam mô Thân Kiên Trang Nghiêm Tu Di Thắng Phật.
Nam mô Ly Úy Sư Phật.
Nam mô Ứng Thiên Phật.
Nam mô Đại Đăng Phật.
Nam mô Thế Minh Phật.
Nam mô Diệu Âm Phật.
Nam mô Trì Thượng Công Đức Phật.
Nam mô Ly Ám Phật.
Nam mô Sư Tử Kiếp (1) Phật. (1) Kiếp hoặc đọc là giáp.
Nam mô Bảo Giảng Phật.
Nam mô Diệt Quá Phật.
Nam mô Kim Tràng Vương Phật.
Nam mô Thân Pháp Tuệ Phật.
Nam mô Trí Tuệ Nhiên Đăng Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Quảng Trí Thắng Phật.
Nam mô Pháp Hạnh Thế Trí Ý Phật.
Nam mô Pháp Ấn Ý Trí Thắng Phật.
Nam mô Pháp Tài Phật.
Nam mô Bảo Tài Phật.
Nam mô Phước Đức Công Đức Phật.
Nam mô Chuyển Pháp Luân Thắng Phật.
Nam mô Vân Vương Phật.
Nam mô Nhẫn Nhục Đăng Phật.
Nam mô Thắng Oai Đức Ý Phật.
Nam mô Quang Minh Tốc Tật Thinh Phật.
Nam mô Đại Nguyện Tốc Thắng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật tốt theo hình, da mình nhuần đượm, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây năm ngàn vị Phật.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ NĂM
HẾT
 

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.Tướng tốt nguyện nghiêm thân.
Nam mô Nan Thắng Địa Bồ Tát Ma Ha Tát  (3 lần)

 

 

 

---o0o---