Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

QUYỂN THỨ MƯỜI HAI

11 Tháng Giêng 20172:47 CH(Xem: 2525)
QUYỂN THỨ MƯỜI HAI

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

---o0o---

QUYỂN THỨ MƯỜI HAI

Bụi cõi tâm niệm khá đếm biết.
Nước trong biển lớn khá uống hết.
Hư không lường đặng gió buộc đặng.
Không thể nói hết công Đức Phật.
Nam mô Phất Sa Phật.
Nam mô Pháp Tuệ Tăng Trưởng Phật.
Nam mô Sư Tử Nga Vương Sơn Hống Phật.
Nam mô Phạm Thinh Long Phấn Tấn Phật.
Nam mô Thế Gian Nhân Đà La Phật.
Nam mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Khả Đắc Báo Phật.
Nam mô Cam Lồ Thinh Phật.
Nam mô Thọ Đề Quang Phật.
Nam mô Na La Diên Thủ Long Phật.
Nam mô Lực Thiên Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Tỳ La Xà Quang Phật.
Nam mô Thế Gian Tối Thượng Phật.
Nam mô Sơn Nhạc Phật.
Nam mô Nhơn Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Đắc Tứ Vô Úy Phật.
Nam mô Bảo Thắng Oai Đức Vương Kiếp Phật.
Nam mô Bất Khả Hiềm Thân Phật.
Nam mô Xưng Hộ Phật.
Nam mô Xưng Oai Đức Phật.
Nam mô Xưng Danh Thinh Phật.
Nam mô Xưng Thinh Cúng Dường Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Xưng Phật.
Nam mô Thinh Phân Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Trí Thắng Thiện Hiệt Tuệ Phật.
Nam mô Trí Thắng Thành Tựu Phật.
Nam mô Trí Diệm Phật.
Nam mô Diệu Trí Phật.
Nam mô Trí Diệm Tụ Phật.
Nam mô Trí Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Phạm Thắng Phật.
Nam mô Tịnh Thiên Phật.
Nam mô Thiện Tý Phật.
Nam mô Thiện Tịnh Thiên Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Tịnh Tự Tại Phật.
Nam mô Tịnh Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Tịnh Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thiện Tịnh Đức Phật.
Nam mô Oai Đức Lực Tăng Thượng Phật.
Nam mô Thiện Thế Tự Tại Phật.
Nam mô Oai Đức Đại Thế Lực Phật.
Nam mô Thắng Oai Đức Phật.
Nam mô Tỳ Ma Thắng Phật.
Nam mô Tỳ Ma Ý Phật.
Nam mô Thiện Tỳ Ma Phật.
Nam mô Tỳ Ma Diện Phật.
Nam mô Tỳ Ma Thành Tựu Phật.
Nam mô Tỳ Ma Sa Phật.
Nam mô Kiến Bảo Phật.
Nam mô Tu Ni Đa Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Vô Biên Nhãn Phật.
Nam mô Phổ Nhãn Phật.
Nam mô Vô Đẳng Nhãn Phật.
Nam mô Thắng Nhãn Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Nhãn Phật.
Nam mô Bất Động Nhãn Phật.
Nam mô Tịch Nhãn Phật.
Nam mô Thiện Tịch Phật.
Nam mô Thiện Tịch Chư Căn Phật.
Nam mô Tịch Thắng Phật.
Nam mô Tịch Công Đức Phật.
Nam mô Tịch Bỉ Ngạn Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Tịch Tâm Phật.
Nam mô Tịch Ý Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Nhiên Phật.
Nam mô Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Chúng Thắng Phật.
Nam mô Tịnh Vương Phật.
Nam mô Đại Chúng Tự Tại Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Chúng Thắng Giải Thoát Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Pháp Kê Đâu Phật.
Nam mô Pháp Khởi Phật.
Nam mô Pháp Thể Thắng Phật.
Nam mô Pháp Lực Tự Tại Thắng Phật.
Nam mô Pháp Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Sơn Phật.
Nam mô Bảo Hỏa Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Lôi Hống Phật.
Nam mô Thắng Thinh Phật.
Nam mô Diệu Nhãn Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Diện Nguyệt Thắng Tạng Oai Đức Phật.
Nam mô Thành Tựu Ý Phật.
Nam mô Mãn Túc Tâm Phật.
Nam mô Tịnh Ca La Ca Quyết Định Oai Đức Phật.
Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Vô Ti Vi Phật.
Nam mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Vô Tỷ Tuệ Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Tăng Ích Phật.
Nam mô Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Tu Di Kiếp Phật.
Nam mô Sơn Tích Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, theo chúng sanh tiếng giọng chẳng thêm chẳng bớt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn một trăm vị Phật.

Nam mô Vô Cấu Sắc Phật.
Nam mô Vô Nhiễm Phật.
Nam mô Long Thắng Phật.
Nam mô Kim Sắc Phật.
Nam mô Sơn Hống Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Kim Tạng Phật.
Nam mô Hỏa Quang Phật.
Nam mô Hỏa Tự Tại Phật.
Nam mô Lưu Ly Hoa Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Nguyệt Thinh Phật.
Nam mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Phật.
Nam mô Đại Hương Bộ Chiếu Minh Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Nhiễm Ý Phật.
Nam mô Tụ Tập Bảo Phật.
Nam mô Đức Sơn Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Sơn Phật.
Nam mô Phạm Thinh Long Phấn Tấn Phật.
Nam mô Thế Gian Thắng Thượng Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Hống Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Sơn Thắng Phật.
Nam mô Thành Tựu Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Hống Thinh Phật.
Nam mô Đẳng Cái Phật.
Nam mô Vô Ưu Phật.
Nam mô Trí Vương Phật.
Nam mô Trí Sơn Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Phổ Quang Phật.
Nam mô Thinh Đức Phật.
Nam mô Vô Phương Thành Tựu Phật.
Nam mô Hỏa Tràng Phật.
Nam mô Trí Tự Tại Phật.
Nam mô Đại Tự Tại Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Chúng Tự Tại Phật.
Nam mô Nguyệt Diện Phật.
Nam mô Nhựt Diện Phật.
Nam mô Thinh Thắng Phật.
Nam mô Phạm Diện Phật.
Nam mô Phạm Thiên Phật.
Nam mô Nhân Đà La Kê Đâu Tràng Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Nguyệt Thắng Thành Tựu Vương Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Cấu Xưng Vương Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Đức Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Diện Vô Cấu Nguyệt Thắng Vương Phật.
Nam mô Bình Đẳng Ý Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Thinh Phật.
Nam mô Vô Cấu Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Cấu Thanh Tịnh Kim Sắc Quyết Định Quang Minh Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Luân Vương Phật.
Nam mô Trí Thông Phật.
Nam mô Bất Khả Số Phát Tinh Tấn Quyết Định Phật.
Nam mô Sơn Tích Phật.
Nam mô Nhân Đà La Kê Đâu Tràng Vương Phật.
Nam mô Thiện Trụ Ta La Vương Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Thiện Trụ Kiên Cố Vương Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Quang Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Bộ Phật.
Nam mô Đại Thông Phật.
Nam mô Đại Thông Trí Thắng Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Phật.
Nam mô Đa Bảo Phật.
Nam mô Hống Thinh Hàng Phục Nhứt Thiết Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam mô Liên Hoa Vô Cấu Tinh Tú Vương Hoa Phật.
Nam mô Vân Diệu Cổ thinh Vương Phật.
Nam mô Trụ Trì Thủy Thinh Thiện Tinh Tú Vương Hoa Nghiêm Thông Phật.
Nam mô Vô Cấu Thân Phật.
Nam mô Nan Dà Câu La Thắng Phật.
Nam mô Trí Chiếu Phật.
Nam mô Hiện Nhứt Thiết Công Đức Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Chiếu Quang Minh Trang Nghiêm Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Minh Phật.
Nam mô Quang Minh Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tán Hoa Phật.
Nam mô Phổ Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Phổ Hoa Quang Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Thắng Sơn Vương Phật.
Nam mô Thiện Trụ Công Đức Ma Ni Sơn Vương Phật.
Nam mô Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.
Nam mô Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Thế Gian Tự Tại Phật.
Nam mô Phổ Hoa Phật.
Nam mô Thiệt Tướng Phật.
Nam mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam mô Thắng Quang Minh Ba Đầu Ma Phu Thân Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Ba Đầu Ma Thắng Vương Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Bảo Ma Ni Vương Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Nhựt Nguyệt Luân Trí Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thuyết pháp chẳng mắc, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn hai trăm vị Phật.

Nam mô Oai Đức Tần Đầu Thinh Vương Phật.
Nam mô Đại Đạo Sư Phật.
Nam mô Thiện Hạnh Phật.
Nam mô Quang Minh Phấn Tấn Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Sơn Phật.
Nam mô Vô Trụ Phật.
Nam mô Sư Tử Điểu Phấn Tấn Phật.
Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Công Đức Tràng Phật.
Nam mô Công Đức Tác Phật.
Nam mô Thánh Thiên Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Kim Cang Hiệp Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thắng Phật.
Nam mô An Ổn Sắc Phật.
Nam mô Diệu Hạnh Phật.
Nam mô Ba Bà La Ta Dà La Phật.
Nam mô Phất Ba Kê Đâu Phật.
Nam mô Diệu Sắc Phật.
Nam mô Tu Lô Giá Na Phật.
Nam mô Lê Sư Quật Đa Phật.
Nam mô Phá Phiền Não Phật.
Nam mô Diệu Lực Phật.
Nam mô Phu Hoa Phật.
Nam mô Phất Gia La Phật.
Nam mô Thiện Quang Phật.
Nam mô Thánh Kiết Tường Phật.
Nam mô Sư Tử Oai Đức Phật.
Nam mô Trụ Trí Đức Phật.
Nam mô Bà Na Đa Hương Phật.
Nam mô Thật Pháp Quảng Xưng Phật.
Nam mô Đế Sa Phật.
Nam mô Thế Gian Hỉ Phật.
Nam mô Quảng Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Xưng Phật.
Nam mô Bảo Oai Đức Phật.
Nam mô Phạm Oai Đức Phật.
Nam mô Thiện Thinh Phật.
Nam mô Thiện Hoa Phật.
Nam mô Chân Thinh Phật.
Nam mô Thiện Hạnh Sắc Phật.
Nam mô Vi Tiếu Nhãn Phật.
Nam mô Công Đức Sơn Phật.
Nam mô Vân Thinh Phật.
Nam mô Diệu Sắc Phật.
Nam mô Mạng Oai Đức Phật.
Nam mô Thắng Bộ Hạnh Phật.
Nam mô Thế Gian Cầu Phật.
Nam mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam mô Cúng Dường Phật.
Nam mô Hỉ Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Xá Thi Kê Đâu Phật.
Nam mô Phất Nhược Công Đức Quang Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Đảng Bảo Cái Phật.
Nam mô Na La Diên Phật.
Nam mô Thành Tựu Hạnh Phật.
Nam mô Ly Ưu Phật.
Nam mô Vô Cấu Hỉ Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam mô Hậu Kiên Cố Phật.
Nam mô Vô Cấu Vân Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Tý Phật.
Nam mô Nghĩa Thành Tựu Phật.
Nam mô Thắng Hộ Phật.
Nam mô Phạm Công Đức Thiên Vương Phật.
Nam mô Hư Không Bộ Phật.
Nam mô Diệu Trí Phật.
Nam mô Pháp Bảo Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Phật.
Nam mô Nan Hàng Phục Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Đại Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Phổ Quán Phật.
Nam mô Thông Chướng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Bảo Phật.
Nam mô Thiện Tẩy Thanh Tịnh Vô Cấu Thành Tựu Vô Biên Công ĐứcThắng Vương Phật.
Nam mô Bảo Thắng Vô Cấu Vương Kiếp Phật.
Nam mô Đệ Nhứt Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Công Đức Bảo Thắng Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Vô Cấu Nguyệt Kê Đâu Xưng Phật.
Nam mô Câu Tô Ma Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Hỏa Bộ Phật.
Nam mô Bảo Thượng Phật.
Nam mô Vô Úy Oán Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam mô Ly Bố Úy Phật.
Nam mô Bất Khiếp Nhược Ly Kinh Bố Phật.
Nam mô Kim Cang Oai Đức Phật.
Nam mô Phạm Thắng Thiên Vương Phật.
Nam mô Thiện Nguyệt Phật.
Nam mô Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Kê Đâu Xưng Phật.
Nam mô Diêm Phù Quang Minh Phật.
Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Di Lưu Sơn Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tùy tiếng nói chúng sanh, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn ba trăm vị Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.
Nam mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam mô Trụ Hư Không Phật.
Nam mô Thường Nhập Niết Bàn Phật.
Nam mô Nhân Đà La Tràng Phật.
Nam mô Cam Lồ Phật.
Nam mô Hàng Phục Nhứt Thiết Thế Gian Oán Phật.
Nam mô Đắc Độ Phật.
Nam mô Di Lưu Kiếp Phật.
Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Vân Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Năng Phá Nhứt Thiết Thế Kinh Bố Úy Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam mô Hải Trụ Trì Phấn Tấn Thông Phật.
Nam mô Pháp Hư Không Thắng Vương Phật.
Nam mô Thất Bảo Ba Đầu Ma Bộ Phật.
Nam mô Bảo Kê Đâu Phật.
Nam mô Bảo Nhứt Cái Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Ái Kiến Phật.
Nam mô Mãn Túc Bá Thiên Quang Minh Tràng Phật.
Nam mô Ta La tự Tại Vương Phật.
Nam mô Pháp trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Phổ Nhứt Bảo Cái Phật.
Nam mô Tinh Tú Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Sơn Đăng Phật.
Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Pháp Chiếu Quang Phật.
Nam mô Trụ Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Cảnh Giới Phật.
Nam mô Nguyệt Sơn Phật.
Nam mô Tất Cánh Trang Nghiêm Vô Biên Công Đức Vương Phật.
Nam mô Ly Chư Phiền Não Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Phật.
Nam mô Thành Tựu Vô Cấu Vô Biên Thanh Tịnh Công Đức Thắng Vương Phật.
Nam mô Trí Thượng Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Thắng Trí Oai Đức Trang Nghiêm Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam mô Phu Hoa Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Hỏa Hoa Phu Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Phu Hoa Vương Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Nguyệt Thinh Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Kiên Tinh Tấn Trụ Thắng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Pháp Kê Đâu Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Công Đức Kê Đâu Phật.
Nam mô Công Đức Thành Phật.
Nam mô Thánh Thiên Phật.
Nam mô Bảo Sơn Phật.
Nam mô Kim Cang Hiệp Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thắng Phật.
Nam mô Phổ Hương Phật.
Nam mô Thiện Hoa Phật.
Nam mô Thiện Thắng Phật.
Nam mô Công Đức Sơn Phật.
Nam mô Thắng Thành Tựu Phật.
Nam mô Câu Lân Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Đầu Đà La Tra Phật.
Nam mô Thiện Sanh Phật.
Nam mô Phạm Thắng Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Phật.
Nam mô Phạm Đức Phật.
Nam mô Nhân Đà La Tràng Phật.
Nam mô Nguyệt Sắc Phật.
Nam mô Vô Câu Sắc Phật.
Nam mô Vô Nhiễm Phật.
Nam mô Thắng Long Phật.
Nam mô Long Thiên Phật.
Nam mô Kim Quang Minh Phật.
Nam mô Thắng Thinh Nhân Đà La Vương Phật.
Nam mô Thiện Tu Di Sơn Phật.
Nam mô Thiện Sắc Tạng Phật.
Nam mô Hỏa Quang Phật.
Nam mô Oai Đức Nhân Đà La Phật.
Nam mô Địa Ca Phật.
Nam mô Lưu Ly Hoa Phật.
Nam mô Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Nhựt Hống Phật.
Nam mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang minh Phật.
Nam mô Ta Dà La Thắng Trí Phấn Tấn Thông Phật.
Nam mô Thủy Quang Minh Phật.
Nam mô Đại Hương Hạnh Quang Minh Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Sân Hận ý Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Thắng Tích Phật.
Nam mô Thắng Tiên Phật.
Nam mô Trụ Trì Đa Công Đức Thông Pháp Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Tâm Bồ Đề Hoa Thắng Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Hoa Man Sắc Vương Phật.
Nam mô Câu Tu Di Đa Thông Phật.
Nam mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Phá Vô Minh Ám Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, phát âm đáp các tiếng, con và chúngsinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Phổ Bảo Cái Phật.
Nam mô Tăng Trưởng Pháp lạc Phật.
Nam mô Chủng Chủng Sư Tử Thinh Tăng Trưởng Hống Phật.
Nam mô Phạm Tự Tại Long Hống Phật.
Nam mô Thế Gian tự Tại Phật.
Nam mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Bảo Tác Phật.
Nam mô Cam Lồ Thinh Phật.
Nam mô Thắng Quang Phật.
Nam mô Long Thiên Phật.
Nam mô Tăng Thượng Lực Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam mô Tăng Sư Tử Phật.
Nam mô Thế Gian Tăng Thượng Phật.
Nam mô Đức Sơn Phật.
Nam mô Nhân Vương Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Đức Vô Úy Phật.
Nam mô Năng Bình Đẳng tác Phật.
Nam mô Sơ Phát Tâm Ly Chư Úy Nhứt Thiết Phiền Não Thắng Đức Phật.
Nam mô Kim Cang Bộ Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Bộ Tượng Phật.
Nam mô Ly Chư Ma Nghi Phật.
Nam mô Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất Thối Luân Thắng Phật.
Nam mô Bảo Cái Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Năng Giáo Hóa Chư Bồ Tát Phật.
Nam mô Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nhứt Thiết Phiền Não Nhiễm Phật.
Nam mô Hàng Phục Phiền Não Phật.
Nam mô Thắng Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Tam Muội Thủ Thắng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thượng Thắng Phật.
Nam mô Nhựt Luân Quang Minh Phật.
Nam mô Quân Bảo Cái Phật.
Nam mô Nhựt Luân Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Tăng Thượng Tam Muội Phấn Tấn Phật.
Nam mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật.
Nam mô Tối Diệu Ba Đầu Ma Bộ Phật.
Nam mô Bảo Luân Quang Minh Thắng Đức Phật.
Nam mô Bảo tạng Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Bảo Đăng Vương Phật.
Nam mô Kiên Tinh Tấn Tư Duy Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Quán Xưng Phật.
Nam mô Từ Trang Nghiêm Công Đức Xưng Phật.
Nam mô Xưng Nhứt Thiết Chúng Sanh Niệm Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Kiết Xưng Công Đức Phật.
Nam mô Tất Cánh Tàm Quý Xưng Thắng Phật.
Nam mô Quảng Quang Minh Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.
Nam mô Vô Cấu Nguyệt Kê Đâu Xưng Phật.
Nam mô Câu Tu Ma Trang Nghiêm Quang Minh Tác Phật.
Nam mô Bảo Xưng Phật.
Nam mô Vô Úy Quán Phật.
Nam mô Sư Tử Lực Phấn Tấn Phật.
Nam mô Dà Na Ca Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Hiền Tác Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam mô Công Đức Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật.
Nam mô Thiện Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam mô Đắc Thoát Nhứt Thiết Phược Phật.
Nam mô Vô Cấu Ba Đầu Ma Tạng Thắng Phật.
Nam mô Đắc Vô Chướng Ngại Lực Giải Thoát Phật.
Nam mô Thập Phương Xưng Danh Vô Úy Phật.
Nam mô Kim Cang Thế Phật.
Nam mô Đại Bảo Tụ Phật.
Nam mô Vô Biên Công Đức Trang Nghiêm Oai Đức Vương Kiếp Phật.
Nam mô Công Đức Bảo Sơn Phật.
Nam mô Thuyết Nhứt Thiết Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Vô Biên Lạc Thuyết Trang Nghiêm Thành Tựu Trí Phật.
Nam mô Vô Biên Thiên Vân Hống Thinh Vương Phật.
Nam mô Diệu Kim Sắc Quang Minh Oai Đức Thắng Chiếu Phật.
Nam mô Chủng Chủng Oai Đức Vương Kiếp Phật.
Nam mô A Tăng Kỳ Ức Kiếp Thành Tựu Trí Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Kim Hư Không Hống Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Công Đức Đa Bảo Hải Vương Phật.
Nam mô Bất Không Công Đức Phật.
Nam mô Chiếu Nhứt Thiết Xứ Phật.
Nam mô Diệu Cổ Thinh Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam mô Phổ Kiến Phật.
Nam mô Đại Viêm Tụ Phật.
Nam mô Quang Minh Tràng Phật.
Nam mô Trí Kê Đâu Phật.
Nam mô Ta La Thai Phật.
Nam mô Bảo Thi Khí Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Tạng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thắng Phật.
Nam mô Ta Dà La Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Tạng Phật.(*)
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Liên Hoa Quang Phật.
Nam mô Thắng Xưng Phật.
Nam mô Kiến Thật Phật.
Nam mô Trí Di Lưu Phật.
Nam mô Long Đức Phật.
Nam mô Thắng Hạnh Phật.
Nam mô Tinh Tú Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thứ lớp có nhân duyên thuyết pháp, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn năm trăm vị Phật.

Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Năng Nhơn Phật.
Nam mô Tự Tại Sơn Phật.
Nam mô Nhựt Diện Phật.
Nam mô Thiện Ý Phật.
Nam mô Long Thắng Phật.
Nam mô Phất Sa Phật.
Nam mô Dược Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Sơn Phật.
Nam mô Trụ Trì Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Ẩm Cam Lồ Phật.
Nam mô Phóng Diệm Phật.
Nam mô Đại Sơn Tràng Phật.
Nam mô Hộ Thế Gian Cúng Dường Phật.
Nam mô Đa Dà La Thi Khí Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Đại Đăng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thượng Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Năng Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Nan Khả Ý Phật.
Nam mô Chơn Thinh Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Ta La Bộ Phật.
Nam mô Bảo Diệm Phật.
Nam mô Ái Kiến Phật.
Nam mô Tu Di Kiếp Phật.
Nam mô Chiên Đàn Quang Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Dược Thọ Thắng Phật.
Nam mô Tịnh Giác Phật.
Nam mô Ký Biệt Phật.
Nam mô Ái Tác Phật.
Nam mô Tác Vô Úy Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Bảo Hương Phật.
Nam mô Thắng Đức Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Tịnh Chiếu Phật.
Nam mô Trí Tụ Phật.
Nam mô Vô Phiền Não Phật.
Nam mô Thiện Lai Phật.
Nam mô Thiện Quang Phật.
Nam mô Kim Sắc Phật.
Nam mô Năng Tác Quang Minh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Đắc Thoát Phật.
Nam mô Ca Lăng Tần Dà Thinh Phật.
Nam mô Năng Dữ Pháp Phật.
Nam mô Thiện Hộ Chư Môn Phật.
Nam mô Đắc Ý Phật.
Nam mô Ly Ái Phật.
Nam mô Vị Sanh Bảo Phật.
Nam mô Thiện Hộ Chư Căn Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Thắng Thinh Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Đại Tuệ Phật.
Nam mô Vô Chư Trược Phật.
Nam mô Bất Khả Động Phật.
Nam mô Lạc Giải thoát Phật.
Nam mô Thắng Nhị Túc Phật.
Nam mô Cụ Túc Nhứt Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tướng Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Câu Mâu Đà Ngữ Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Ngữ Phật.
Nam mô Thường Tương Ưng Ngữ Phật.
Nam mô Phạm Thinh An Ổn Chúng Sanh Phật.
Nam mô Ta La Hoa Phật.
Nam mô Kim Chi Hoa Phật.
Nam mô Câu Mâu Đà Tướng Phật.
Nam mô Diệu Đảnh Phật.
Nam mô Đại Mâu Ni Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Đáo Bỉ Ngạn Phật.
Nam mô Vô Nhiễm Phật.
Nam mô Bất Tán Tâm Phật.
Nam mô Hà Tra Dà Sắc Phật.
Nam mô Thiện Tịch Thành Tựu Phật.
Nam mô Xa Đầu La Bộ Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thủ Phật.
Nam mô Thường Lai Phật.
Nam mô Tất Cánh Thành Tựu Đại Bi Phật.
Nam mô Thành Tựu Kiên Phật.
Nam mô Thường Hành Thành Phật.
Nam mô Ly Tránh Trược Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Công Đức Tướng Phật.
Nam mô Bất Khấp Mâu Ni La Phật.
Nam mô Thắng Tạng Phật.
Nam mô Bát Nhã Tề Phật.
Nam mô Bát Nhã Bảo Tất Cánh Phật.
Nam mô Mãn Túc Ý Phật.
Nam mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Mạng Phật.
Nam mô Đại Diệm Tích Phật.
Nam mô Vô Biên Bảo Phật.
Nam mô Tịnh Thắng Thiên Phật.
Nam mô Nội Ngoại Tịnh Phật.
Nam mô Tịch Chư Căn Phật.
Nam mô Tối Đăng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tất cả chúng sanh chẳng thể xem hết tướng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Thành Tựu Bất Tư Duy Nguyện Ta La Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Ý Phật.
Nam mô Hàng Phục Lực Phật.
Nam mô Trụ Trì Tốc Hành Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Tỳ Đầu Hề Hống Phật.
Nam mô Vô Niệm Giác Pháp vương Phật.
Nam mô Quốc Độ Trang Nghiêm Thân Phật.
Nam mô Trí Căn Bổn Hoa Tràng Phật.
Nam mô Hóa Xưng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Sắc Ma Ni Tạng Phật.
Nam mô Pháp Tạng Tự Tại Phật.
Nam mô Pháp Hiến Ba Ta La Phật.
Nam mô Vô Biên Bảo Công Đức Tạng Phật.
Nam mô Tịnh Hoa Thinh Phật.
Nam mô Pháp Vương Câu Tu Ma Thắng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Vô Tận Tạng Phật.
Nam mô Công Đức Sơn Tạng Phật.
Nam mô Tinh Tú Sơn Tạng Phật.
Nam mô Hư Không Trí Sơn Phật.
Nam mô Trí Lực Thiên Vương Phật.
Nam mô Vô Chướng Hải Tùy Thuận Trí Phật.
Nam mô Vô Biên Giác Hải Tạng Phật.
Nam mô Trí Vương Vô Tận Xưng Phật.
Nam mô Tâm Ý Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật.
Nam mô Sai Biệt Khứ Phật.
Nam mô Tự Tại Kiến Phật.
Nam mô Tùy Thuận Hương Kiến Pháp Mãn Phật.
Nam mô Long Nguyệt Phật.
Nam mô Nhân Đà La Ba La Vô Chướng Ngại Vương Phật.
Nam mô Trí Kê Đâu Phật.
Nam mô Trí Đăng Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Chiếu Phật.
Nam mô Bất Khả Thắng Phật.
Nam mô Chiếu Cảnh Phật.
Nam mô Ngân Kê Đâu Tràng Cái Phật.
Nam mô Giải Thoát Tinh Tấn Nhựt Phật.
Nam mô Oai Đức Tự Tại vương Phật.
Nam mô Giác Vương Phật.
Nam mô Bảo Tạng Phật.
Nam mô Đại Ta Dà La Phật.
Nam mô Thập Lực Sai Phật.
Nam mô Hàng Phục Ma Phật.
Nam mô Hàng Phục Tham Phật.
Nam mô Hàng Phục Sân Phật.
Nam mô Hàng Phục Si Phật.
Nam mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật.
Nam mô Hàng Phục Sân Hận Cấu Phật.
Nam mô Pháp Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Nghiệp Thắng Đắc Danh Phật.
Nam mô Như Ý Đắc Danh Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Đắc Khởi Thí Danh Phật.
Nam mô Đắc Thanh Tịnh Giới Danh Phật.
Nam mô Khởi Nhẫn Nhục Thành Tựu Phật.
Nam mô Đắc Khởi Tinh Tấn Danh Phật.
Nam mô Đắc Khởi Thiền Danh Phật.
Nam mô Đắc Khởi Bát Nhã Danh Phật.
Nam mô Thành Tựu Thí Bất Khả Tư Nghị Danh Phật.
Nam mô Thành Tựu Giới Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam mô Thành Tựu Nhẫn Nhục Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam mô Thành Tựu Tinh Tấn Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam mô Thành Tựu Thiền Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam mô Thành Tựu Bát Nhã Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam mô Thành Tựu Đắc Danh Phật.
Nam môThành Tựu Đà La Ni Thanh Tịnh Đắc Danh Phật.
Nam mô Đà La Ni Sắc Thanh Tịnh Đắc Danh Phật.
Nam mô Đà La Ni Thi Thanh Tịnh Đắc Danh Phật.
Nam mô Không Vô Ngã Tự Tại Đắc Danh Phật.
Nam mô Nhân Đà La Ni Tự Tại Phật.(*)
Nam mô Nhĩ Đà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Tỷ Đà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Thiệt Đà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Thân Đà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Ý Đà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Sắc Đà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Thinh Đà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Hương Đà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Vị Đà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Xúc Đà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Pháp Đà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Địa Đà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Thủy Đà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Hỏa Đà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Phong Đà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Khổ Tự Tại Phật.
Nam mô Tập Tự Tại Phật.
Nam mô Diệt Tự Tại Phật.
Nam mô Đạo Tự Tại Phật.
Nam mô Ấm Tự Tại Phật.
Nam mô Nhập Tự Tại Phật.
Nam mô Giới Tự Tại Phật.
Nam mô Tam Thế Tự Tại Phật.
Nam mô Đà La Ni Hoa Tự Tại Phật.
Nam mô Kiết Quang Minh Phật.
Nam mô Hương Đăng Y Tự Tại Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, xem không nhàm đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Chiếu Tạng Phật.
Nam mô Pháp Minh Phu Thân Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thông Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Trí Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Hiền Thắng Phật.
Nam mô Phổ Mãn Phật.
Nam mô Phổ Hiền Phật.
Nam mô Na La Diên Vương Phật.
Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Nghĩa Phật.
Nam mô Trụ Trì Oai Đức Phật.
Nam mô Vô Úy Quán Phật.
Nam mô Như Thị Đẳng Hiện Tại Quá Khứ Vị Lai Vô Lượng Vô Biên Phật.
Nam mô Thập Thiên Đồng Danh Mãn Túc Phật.
Nam mô Tam Vạn Đồng Danh Năng Thánh Phật.
Nam mô Nhị Vạn Đồng Danh Câu Lân Phật.
Nam mô Thập Bát Ức Đồng Danh Thật Thể Pháp Thức Phật.
Nam mô Thập Bát Ức Đồng Danh Nhựt Nguyệt Đăng Phật.
Nam mô Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Nhứt Vạn Ngũ Thiên Đồng Danh Hoan Hỷ Phật.
Nam mô Bát Vạn Tứ Thiên Đồng Danh Long Vương Phật.
Nam mô Nhứt Vạn Ngũ Thiên Đồng Danh Nhựt Phật.
Nam mô Nhứt Vạn Bát Thiên Đồng Danh Ta La Vương Phật.
Nam mô Nhứt Vạn Bát Thiên Đồng Danh Nhân Đà La Tràng Phật.
Nam mô Bát Thiên Đồng Danh Thiện Quang Phật.
Nam mô Bát Bá Đồng Danh Tịch Diệt Phật.
Nam mô Tam Thập Lục Ức Thập Nhứt Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá ĐồngDanh Phật.

Danh chư Phật này, trăm ngàn muôn kiếp chẳng thể nghe đặng, như hoa Ưu Đàm Bát. Nếu người thọ trì đọc tụng chư Phật Này, rốt ráo xa lìa các phiền não.

Xá Lợi Phất! Hãy Nên Kính lễ:

Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Tịch Vương Phật.
Nam mô Đăng Tác Phật.
Nam mô Thiên Quang Phật.
Nam mô Đức Sơn Phật.
Nam mô Thắng Thượng Phật.
Nam mô Ta La Vương Phật.
Nam mô Tịnh Vương Phật.
Nam mô Đại Tuệ Lương Phật.
Nam mô Tu Di Phật.
Nam mô Đại Trí Tuệ Tu Di Phật.
Nam mô Bảo Tác Phật.
Nam mô Bảo Tạng Phật.
Nam mô Phá Kim Cang Phật.
Nam mô Hiền Trí Bất Động Phật.
Nam mô Hương Phổ Phật.
Nam mô Cam Lồ Mạng Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Nhựt Chiếu Phật.
Nam mô Trí Kê Đâu Phật.
Nam mô Đại Sư Tử Phật.
Nam mô Di Lưu Sơn Phật.
Nam mô Hương Quang Phật.
Nam mô Đức Sơn Phật.
Nam mô Đại Thông Phật.
Nam mô A Ma La Tạng Phật.
Nam mô Bảo Vi Phật.
Nam mô Kim Cang Tạng Phật.
Nam mô Ưu Ba La Tạng Phật.
Nam mô Đại Nhựt Phật.
Nam mô Kiều Lương Tải Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Lạc Kiên Cố Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Thân Phật.
Nam mô Thắng Tạng Phật.
Nam mô Bất Không Vương Phật.
Nam mô Kim Cang Vô Ngại Trí Phật.
Nam mô Bảo Diệm Phật.
Nam mô Xa Thi Đăng Phật.
Nam mô Hàng Phục Nhứt Thiết Oán Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.
Nam mô Đại Trí Chơn Thinh Phật.
Nam mô Bát Nhã Hương Tượng Phật.
Nam mô Thiên Vương Phật.

Xá Lợi Phất! Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn nghe danh chư Phật này, thọ trì đọc tụng chẳng sanh nghi, người ấy tám ngàn ức kiếp chẳng vào địa ngục, chẳng vào súc sanh, chẳng vào đường quỉ, chẳng sanh biên địa, chẳng sanh nhà bần cùng, chẳng sanh nhà hạ tiện, thường sanh ở chỗ trời người giàu có, thường đặng vui mừng thích ý không ngại, thường đặng tất cả thế gian tôn trọng cúng dường, cho đến đặng đại Niết Bàn.

Xá Lợi Phất! Các ông hãy nên kính lễ:

Nam mô Bất Khả Hiềm Thân Phật.
Nam mô Xưng Thinh Phật.
Nam mô Xưng Oai Đức Phật.
Nam mô Xưng Danh Phật.
Nam mô Diệp Đà Phật.
Nam mô Thinh Diệm Phật.
Nam mô Thinh Phân Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Trí Thắng Phật.
Nam mô Trí Thiện Tri Phật.
Nam mô Trí Tụ Phật.
Nam mô Trí Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Phạm Thắng Phật.
Nam mô Tịnh Bà Tẩu Phật.
Nam mô Tịnh Tâm Phật.
Nam mô Tịnh Thiên Phật.
Nam mô Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Phạm Tự Tại Phật.
Nam mô Oai Đức Phật.
Nam mô Tỳ Ma Thắng Phật.
Nam mô Tỳ Ma Ý Phật.
Nam mô Tỳ Ma Diện Phật.
Nam mô Tỳ Ma Thượng Phật.
Nam mô Vô Biên Thinh Phật.
Nam mô Thật Kiến Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Nguyệt Phật.
Nam mô Thâm Thinh Phật.
Nam mô Phóng Thinh Phật.
Nam mô Kinh Bố Ma Lực Thinh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, búi tóc dài tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn tám trăm vị Phật.

Nam mô Tịnh Nhãn Phật.
Nam mô Vô Biên Nhãn Phật.
Nam mô Phổ Nhãn Phật.
Nam mô Thắng Nhãn Phật.
Nam mô Bất Khả Hành Phật.
Nam mô Tịch Thắng Phật.
Nam mô Thiện Tịch Tâm Phật.
Nam mô Thiện Tịch Căn Phật.
Nam mô Thiện Tịch Ý Phật.
Nam mô Thiện Tịch Đức Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Chúng Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Đại Chúng Tự Tại Phật.
Nam mô Chúng Giải Thoát Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Pháp Sơn Phật.
Nam mô Pháp Thắng Phật.
Nam mô Pháp Thể Phật.
Nam mô Pháp Lực Phật.
Nam mô Pháp Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Pháp Thể Quyết Định Phật.
Nam mô Đệ Nhị Kiếp Bát Thiên Ức Đồng Danh Pháp Thể Quyết Định Phật.

Xá Lợi Phất! Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn thọ trì danh Phật này, rốt ráo chẳng vào địa ngục, mau đặng tam muội. Xá Lợi Phất! Quá hiệu Phật ấy vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, có Phật tên Nhơn Tự Tại Thinh.

Ông hãy qui mạng. Phật Nhơn Tự Tại Thinh ấy mạng sống bảy mươi ngàn muôn kiếp ở đời. Hội thứ nhất ba ức chúng Thinh Văn nhóm, tám mươi na do tha ngàn muôn chúng Bồ Tát nhóm, đều đặng các thần thông đủ bốn vô ngại, thông suốt tất cả không, đến bờ kia. Nếu tôi vô lượng kiếp ở đời nói đại hội đát nước trang nghiêm của Phật ấy như một phần nhỏ trong nước biển lớn.

Nam Mô Nhơn Tự Tại Thinh Phật.

Xá Lợi Phất! Hãy nên kính lễ mười phương chư đại Bồ Tát ma Ha Tát.

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát Phật.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Long Thắng Bồ Tát.
Nam mô Long Đức Bồ Tát.
Nam mô Thắng Thành Tựu Bồ Tát.
Nam mô Thắng Tạng Bồ Tát.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Bồ Tát.
Nam mô Thành Tựu Hữu Bồ Tát.
Nam mô Địa Trì Bồ Tát.
Nam mô Bảo Chưởng Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ấn Thủ Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Ý Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Hống Thinh Bồ Tát.
Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát.
Nam mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Bồ Tát.
Nam mô Nhứt Thiết Thinh Sai Biệt Lạc Thuyết Bồ Tát.
Nam mô Sơn Lạc Thuyết Bồ Tát.
Nam mô Đại Hải Ý Bồ Tát.
Nam mô Đại Sơn Bồ Tát.
Nam mô Ái Kiến Bồ Tát.
Nam mô Hoan Hỉ Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Quán Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Quán Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Phá Tà Kiến Ma Bồ Tát.
Nam mô Vô Ưu Đức Bồ Tát.
Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Nghĩa Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Bồ Tát.
Nam mô Thiện Trụ Ý Bồ Tát.
Nam mô Vô Tỷ Tâm Bồ Tát.
Nam mô Na La Đức Bồ Tát.
Nam mô Nhân Đà La Đức Bồ Tát.
Nam mô Hải Thiên Bồ Tát.
Nam mô Bạt Đà Ba La Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Lô Xá Na Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Bồ Tát.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Bồ Tát.
Nam mô Trí Sơn Bồ Tát.
Nam mô Thánh Tạng Bồ Tát.
Nam mô Bất Xả Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Bất Không Kiến Bồ Tát.
Nam mô Diệu Thinh Bồ Tát.
Nam mô Diệu Thinh Hống Bồ Tát.
Nam mô Thường Vi Tiếu Tịch Căn Bồ Tát.
Nam mô Ba Đầu Ma Đạo Thắng Bồ Tát.
Nam mô Quảng Tư Bồ Tát.
Nam mô Ưu Ba La Nhãn Bồ Tát.
Nam mô Khả Cúng Dường Bồ Tát.
Nam mô Thường Ức Bồ Tát.
Nam mô Trụ Nhứt Thiết Bi Kiến Bồ Tát.
Nam mô Đoạn Nhứt Thiết Ác Pháp Bồ Tát.
Nam mô Trụ Nhứt Thiết Thinh Bồ Tát.
Nam mô Trụ Nhứt Thiết Hữu Bồ Tát.
Nam mô Trụ Phật Thinh Bồ Tát.
Nam mô Vô Cấu Bồ Tát.
Nam mô Dõng Mãnh Đức Bồ Tát.
Nam mô Tịnh Bồ Tát.
Nam mô Bảo Thắng Bồ Tát.
Nam mô La Võng Quang Bồ Tát.
Nam mô Đoạn Chư Cái Bồ Tát.
Nam mô Năng Xả Nhứt thiết Sự Bồ Tát.
Nam mô Hoa Trang Nghiêm Phật.(*)
Nam mô Nguyệt Quang Quang Minh Bồ Tát.
Nam mô Tối Thắng Ý Bồ Tát.
Nam mô Kiên Ý Bồ Tát.
Nam mô Tự Tại Thiên Bồ Tát.
Nam mô Thắng Ý Bồ Tát.
Nam mô Tịnh Ý Bồ Tát.
Nam mô Kim Cang Ý Bồ Tát.
Nam mô Tăng Trưởng Ý Bồ Tát.
Nam mô Thiện Trụ Bồ Tát.
Nam mô Thiện Đạo Sư Bồ Tát.
Nam mô Ba Đầu Ma Tạng Bồ Tát.
Nam mô Đà La Ni Tự Tại Vương Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Giác Bồ Đề Bồ Tát.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tóc chẳng rối, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn chín trăm vị Phật.

Nam mô Kiên Thắng Bồ Tát.
Nam mô Đoạn Chư Ác Đạo Bồ Tát.
Nam mô Bất Bì Quyện Ý Bồ Tát.
Nam mô Tu Di Sơn Bồ Tát.
Nam mô Đại Tu Di Sơn Bồ Tát.
Nam mô Tâm Dõng Mãnh Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Bồ Tát.
Nam mô Thiện Thắng Bồ Tát.
Nam mô Thiện Ý Bồ Tát.
Nam mô Thật Ngữ Bồ Tát.
Nam mô Ái Kiến Bồ Tát.
Nam mô Vô Chướng Ngại Bồ Tát.
Nam mô Đoạn Chư Nghi Bồ Tát.
Nam mô Bảo Tác Bồ Tát.
Nam mô Quảng Đức Bồ Tát.
Nam mô Hộ Hiền Kiếp Bồ Tát.
Nam mô Bảo Nguyệt Bồ Tát.
Nam mô Mạn Đà La Bà Đạp Bồ Tát.
Nam mô Lạc Tác Bồ Tát.
Nam mô Vô Cấu Xưng Bồ Tát.
Nam mô Tư Ích Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hoa Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Thắng Bồ Tát.
Nam mô Trí Sơn Bồ Tát.
Nam mô Thắng Sơn Bồ Tát.
Nam mô Quang Sơn Bồ Tát.
Nam mô Hiền Thủ Bồ Tát.
Nam mô Công Đức Sơn Bồ Tát.
Nam mô Thắng Hộ Bồ Tát.
Nam mô Na La Diên Bồ Tát.
Nam mô Long Đức Bồ Tát.
Nam mô Trụ Trì Sắc Bồ Tát.
Nam mô Ma Lưu Thiên Bồ Tát.
Nam mô Nhập Công Đức Bồ Tát.
Nam mô Nhiên Đăng Thủ Bồ Tát.
Nam mô Thường Cử Thủ Bồ Tát.
Nam mô Quang Minh Thường Chiếu Thủ Bồ Tát.
Nam mô Bảo Thủ Bồ Tát.
Nam mô Phổ Quang Bồ Tát.
Nam mô Tinh Tú Vương Bồ Tát.
Nam mô Kim Cang Bộ Bồ Tát.
Nam mô Bất Động Bộ Hoa Bồ Tát.
Nam mô Bộ Tam Giới Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Bộ Phấn Tấn Bồ Tát.
Nam mô Hải Tuệ Bồ Tát.
Nam mô Thiện Quang Vô Cấu Trụ Trì Oai Đức Bồ Tát.
Nam mô Trí Sơn Bồ Tát.
Nam mô Cao Tinh Tấn Bồ Tát.
Nam mô Thường Quán Bồ Tát.
Nam mô Bất Thuấn Bồ Tát.
Nam mô Vô Ngôn Bồ Tát.
Nam mô Bảo Thắng Bồ Tát.
Nam mô Bảo Tâm Bồ Tát.
Nam mô Thiện Tư Nghị Bồ Tát.
Nam mô Ma Ni Kế Bồ Tát.
Nam mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát.
Nam mô Quốc Độ Trang Nghiêm Bồ Tát.
Nam mô Nhân Đà La Võng Bồ Tát.
Nam mô Thiên Sơn Bồ Tát.
Nam mô Thiện Nhãn Bồ Tát.
Nam mô Trụ Trì Thế Gian Thủ Bồ Tát.
Nam mô Đại Tướng Bồ Tát.
Nam mô Tịch Ý Bồ Tát.
Nam mô Tốc Hành Bồ Tát.
Nam mô Thiện Tý Bồ Tát.
Nam mô Sơn Phong Bồ Tát.
Nam mô Đàm Vô Kiệt Bồ Tát.
Nam mô Thắng Nguyện Bồ Tát.
Nam mô Trang Nghiêm Tướng Tinh Tú Sơn Vương Bồ Tát.
Nam mô Lạc Thuyết Vô Trệ Bồ Tát.
Nam mô Vô Cấu Trí Bồ Tát.
Nam mô Ta Dà La Bồ Tát.
Nam mô Đoạn Nhứt Thiết Ưu Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiện Bồ Tát.(*)
Nam mô Phát Hạnh Thành Tựu Bồ Tát.
Nam mô Thâm Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Thanh Tịnh Tam Luân Bồ Tát.
Nam mô Tịch Tịnh Tâm Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Công Đức Bồ Tát.
Nam mô Hư Không Bình Đẳng Trí Bồ Tát.
Nam mô Ba Đầu Ma Nhãn Bồ Tát.
Nam mô Kim Cang Tràng Bồ Tát.
Nam mô Ba Đầu Ma Hoa Nghiêm Bồ Tát.
Nam mô Bảo Trang Nghiêm Bồ Tát.
Nam mô Bảo Lộ Bồ Tát.
Nam mô Công Đức Vương Tuệ Bồ Tát.
Nam mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát.
Nam mô Đoạn Chư Nghiêm Vương Bồ Tát.
Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Trang Nghiêm Bồ Tát.
Nam mô Thâm Thinh Bồ Tát.
Nam mô Diệu Cổ Thinh Bồ Tát.
Nam mô Ni Dân Đà La Bồ Tát.
Nam mô Đại Tự Tại Bồ Tát.
Nam mô Chư Công Đức Thân Bồ Tát.
Nam mô Quang Minh Ý Bồ Tát.
Nam mô Thiện Kiến Bồ Tát.
Nam mô Bất Thủ Chư Pháp Bồ Tát.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tóc quắn tốt, con và chúng sinh nguyện  đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn một ngàn vị Phật.

Nam mô Chuyển Nữ Căn Bồ Tát.
Nam mô Tư Duy Đại Bi Bồ Tát.
Nam mô Bảo Cái Sơn Bồ Tát.
Nam mô Vân Sơn Hống Thinh Bồ Tát.
Nam mô La Võng Trang Nghiêm Bồ Tát.
Nam mô Bảo Tạng Bồ Tát.
Nam mô Pháp Kê Đâu Bồ Tát.
Nam mô Nhựt Kê Đâu Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Kê Đâu Bồ Tát.
Nam mô Vô Cấu Tạng Bồ Tát.
Nam mô Kim Sơn Bồ Tát.
Nam mô Sơn Phong Trụ Trì Bồ Tát.
Nam mô Tu Di Sơn Đăng Vương Bồ Tát.
Nam mô Tu Di Tràng Bồ Tát.
Nam mô Tu Di Sơn Thinh Bồ Tát.
Nam mô Di Lưu Vương Bồ Tát.
Nam mô Bảo Trượng Bồ Tát.
Nam mô Bảo Thi Khí Bồ Tát.
Nam mô Bảo Lai Bồ Tát.
Nam mô Bảo Thiên Bồ Tát.
Nam mô Pháp Lạc Trang Nghiêm Bồ Tát.
Nam mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát.
Nam mô Sơn Tướng Trang Nghiêm Bồ Tát.
Nam mô Kim Trang Nghiêm Quang Minh Bồ Tát.
Nam mô Thanh Tịnh Thinh Quang Bồ Tát.
Nam mô Bảo Kế Bồ Tát.
Nam mô Thiên Kiết Bồ Tát.
Nam mô Bá Quang Bồ Tát.
Nam mô Hỏa Quang Bồ Tát.
Nam mô Tinh Tú Vị Bồ Tát.
Nam mô Thường Bi Khắp Bồ Tát.
Nam mô Quang Minh Thắng Bồ Tát.
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tự Tại Bồ Tát.
Nam mô Bảo Luân Bồ Tát.
Nam mô Bảo Cự Bồ Tát.
Nam mô Bất Không Phấn Tấn Bồ Tát.
Nam mô Vân Quang Minh Bồ Tát.
Nam mô Pháp Vương Bồ Tát.
Nam mô Hiệp Sơn Bồ Tát.
Nam mô Hàng Phục Ma Bồ Tát.
Nam mô Phổ Kiến Bồ Tát.
Nam mô Trí Sơn Tràng Bồ Tát.
Nam mô Nan Khả Bồ Tát.
Nam mô Nhân Đà La Tràng Bồ Tát.
Nam mô Kim Kế Bồ Tát.
Nam mô Thiện Kiến Bồ Tát.
Nam mô Thiện Ý Bồ Tát.
Nam mô Giải Thoát Vương Bồ Tát.
Nam mô Đại Oai Đức Bồ Tát.
Nam mô Ba Đầu Ma Nhãn Bồ Tát.
Nam mô Phổ Nhãn Bồ Tát.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, búi tóc màu châu xanh, con và chúng  sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

LONG HOA TAM HỘI

Nam mô Quyết Định Pháp Bồ Tát.
Nam mô Ly Cấu Bồ Tát.
Nam mô Đại Quang Bồ Tát.
Nam mô Đại Lực Bồ Tát.
Nam mô Đại Nguyệt Bồ Tát.
Nam mô Thiện Nguyệt Bồ Tát.
Nam mô Tịnh Tâm Bồ Tát.
Nam mô Trụ Trì Hoa Bồ Tát.
Nam mô Bất Trước Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Ly Chư Ác Bồ Tát.
Nam mô Đắc Đại Bồ Tát.
Nam mô Trí Cự Đăng Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Kiến Bồ Tát.
Nam mô Vô Chướng Ngại Trí Bồ Tát.
Nam mô Vô Cấu Nhãn Sơn Vương Bồ Tát.
Nam mô Trụ Trì Tịch Tịnh Bồ Tát.
Nam mô Ly Ám Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Tràng Bồ Tát.
Nam mô Hỏa Quang Bồ Tát.
Nam mô Tam Giới Tôn Bồ Tát.
Nam mô Thế Gian Cự Bồ Tát.
Nam mô Vô Chướng Nhãn Bồ Tát.
Nam mô Bất Khả Hiềm Xưng Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Kiến Bồ Tát.
Nam mô Vô Ngại Kiến Bồ Tát.
Nam mô Cam Lồ Thinh Bồ Tát.
Nam mô Tịch Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Pháp Vân Hống Bồ Tát.
Nam mô Đắc Thoát Nhứt Thiết Phược Bồ Tát.
Nam mô Pháp Vân Vương Mãn Túc Bồ Tát.
Nam mô Cam Lồ Hiệt Vương Bồ Tát.
Nam mô Ni Câu Luật Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Úy Bồ Tát.
Nam mô Tịnh Thắng Bồ Tát.
Nam mô Thắng Nhãn Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Chướng Ngại Thọ Ký Bồ Tát.
Nam mô Cam Lồ Quang Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Quang Bồ Tát.
Nam mô Đoạn Chư Ma Bồ Tát.
Nam mô Quá Nhứt Thiết Đạo Bồ Tát.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tay chân có đức tướng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn một ngàn một trăm vi Phật.

Xá Lợi Phất! Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu bà Tắc, Ưu Bà Di hay thọ trì đọc tụng hiệu Chư Phật, Bồ Tát này, trọn chẳng đọa đường dữ, sanh trong trời người, thường gặp chư Phật, Bồ Tát thiện tri thức, xa lìa các phiền não, nhẫn đến đặng đại Bồ Đề.

Phật nói Kinh Phật Danh này rồi, tuệ mạng Xá Lợi Phất và Ma Ha Nam Tỳ Kheo, và các Tỳ kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, Người chẳng phải Người và các Bồ Tát Ma Ha Tát, đều rất vui mừng lãnh thọ phụng hành.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ MƯỜI HAI
HẾT
 

TÁN

Mười phương thế giới. 
Ba đời Năng Nhân. 
Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh. 
Đêm dài giác mê tình. 
Ba nghiệp gieo thành . 
Tướng tốt nguyện nghiêm thân. 
Nam mô Diệu Giác Địa Bồ Tát Ma Ha Tát  (3 lần)

 

 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc ; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị. Xá-Lợi-Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức giới ; vô vô-minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão-tử, diệc vô lão tử-tận ; vô khổ, tập, diệt, đạo ; vô trí diệc vô đắc ; dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba-La cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A-Nậu-Đa-La Tam-Miệu Tam Bồ-Đề. Cố tri BátNhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha.

Vãng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn

Nam-mô a di đa bà dạ,
Đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha,
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tỳ ca lan đế,
A di rị đa tỳ ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha... ( 3 lần)
A Di Đà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di
Cám mục trừng thanh tứ đại hải
Quang trung hóa Phật vô số ức
Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật(108 lần)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát  (10 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (10 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (10 lần)
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát  (10 lần)
 

Bài Sám Hối Nhất Tâm

(Dịch nghĩa)
Một lòng mỏi mệt không nài,
Cầu về Cực Lạc ngồi đài liên hoa.
Cha lành vốn thiệt Di Đà,
Soi hào quang tịnh chói lòa thân con.
Thẩm sâu ơn Phật hằng còn,
Con nay chánh niệm lòng son một bề.
Nguyện làm nên đạo Bồ Đề,
Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương.
Phật Xưa lời thệ tỏ tường,
Bón mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh.
Thệ rằng ai phát lòng lành,
Nước ta báu vật để dành các ngươi.
Thiện nam tín nữ mỗi người,
Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra.
Ta không rước ở nước ta,
Thệ không làm Phật chắc là không sai.
Bởi vì tin tưởng Như Lai,
Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng.
Lời thề biển rộng mênh mông,
Nhờ ơn Đức Phật thoát vòng trần lao.
Tội mòn như đá mài dao,
Phước lành thêm lớn càng cao càng dầy.
Cầu cho con thác biết ngày,
Biết giờ biết khắc biết rày tanh linh.
Cầu con tội khổ khỏi mình,
Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian.
Cầu con thần thức nhẹ nhàng,
In như thiền định họ Bàng thuở xưa.
Đài vàng tay Phật bưng chờ,
Các ông Bồ Tát bấy giờ đứng trông.
Rước con thiệt đã nên đông,
Nội trong giây phút thảy đồng về Tây.
Xem trong cõi Phật tốt thay,
Hoa sen đua nở tánh nay sạch trần.
Hội này thấy Phật chân thân,
Đặng nghe pháp nhiệm tâm thần sáng trưng.
Quyết tu độ chúng phàm dân,
Đủ lời thệ nguyện Phật ân rộng đày.
Phật thệ chắc thiệt không sai,
Cầu về Tịnh Độ ai ai tin lòng.
Cầu về Tịnh Độ một nhà,
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình.
Hoa nở rồi biết tánh linh,
Các ông Bồ Tát bạn lành với ta.

Hồi Hướng

Lễ Phật công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi hướng.
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.
Nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não,
Nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu.
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung,
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ,
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sanh,
Giai cộng thành Phật đạo.

Tam Quy Y

Tự quy y Phật,
Đương nguyện chúng sanh,
Thể giải đại đạo,
Phát vô thượng tâm.  (1 lạy)
 
Tự quy y pháp,
Đương nguyện chúng sanh,
Thâm nhập kinh tạng,
Trí tuệ như hải. (1 lạy)
 
Tự quy y Tăng,
Đương nguyện chúng sanh,
Thống lý đại chúng,
Nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

CHUNG


 

---o0o---