Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Phần 4

13 Tháng Hai 20171:22 CH(Xem: 3060)
Phần 4

Hai Thời Công Phu

HT. Thích Trí Quang dịch giải

---o0o---

4

 

Mục 1: Kinh Di Đà

 

Nam mô Liên trì hải hội (51) Phật Bồ tát (3 lần).
Kinh A di đà.

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Thế tôn ở nước Xá vệ, trong khu vườn rừng Chiến thắng Thiện thí, cùng với các vị đại tỷ kheo một ngàn hai trăm năm chục người, toàn là bậc đại a la hán, ai cũng biết tiếng: trưởng lão Thu tử, tôn giả Mục liên, tôn giả Đại ca diếp, tôn giả Ca chiên diên, tôn giả Câu hy la, tôn giả Ly bà đa, tôn giả Châu lị bàn đà dà, tôn giả Tôn đà ra nan đà, tôn giả A nan đà, tôn giả La hầu la, tôn giả Kiều phạn ba đề, tôn giả Tân đầu lô, tôn giả Ca lưu đà di, tôn giả Kiếp tân na, tôn giả Bạc câu la, tôn giả A nâu lâu đà, các vị đại đệ tử đại loại như vậy. Lại cùng với các vị đại bồ tát : pháp vương tử Văn thù, đại bồ tát Di lạc, đại bồ tát Hương tượng, đại bồ tát Thường tinh tiến, các vị đại bồ tát đại loại như vậy. Ngoài ra, Đế thích, vô lượng chư thiên và các chúng khác cũng có đông đủ.

Vào lúc bấy giờ, đức Thế tôn bảo trưởng lão Thu tử, từ quốc độ này, hướng về phía tây, qua mười vạn ức quốc độ của Phật, có một quốc độ tên là Cực lạc. Quốc độ ấy có đức Phật giáo chủ danh hiệu A di đà, hiện nay vẫn còn và tuyên thuyết diệu pháp.

Thu tử, quốc độ ấy vì lý do gì mệnh danh là Cực lạc? Vì người quốc độ ấy không có mọi sự khổ não, chỉ hưởng yên vui, nên mệnh danh là Cực lạc.

Thu tử, quốc độ Cực lạc chỗ nào cũng có lan can bảy lớp, lưới giăng bảy lớp, hàng cây bảy lớp, toàn bằng bốn chất liệu quí báu, bao quanh khắp cả, vì vậy quốc độ ấy tên là Cực lạc. Thu tử, quốc độ Cực lạc chỗ nào cũng có cái hồ bằng bảy chất liệu quí báu, thứ nước đủ tám đặc tính quí tràn đầy trong đó. Đáy hồ trang rải toàn cát bằng vàng. Thềm và đường bốn phía đều do bạc, vàng, lưu ly, pha lê, bốn chất liệu quí báu như vậy hợp lại mà thành. Trên hồ có lầu đài, cũng dùng bạc, vàng, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu và mã não mà trang hoàng. Hoa sen trong hồ lớn như bánh xe, màu xanh ánh ra sáng xanh, màu vàng ánh ra sáng vàng, màu hồng ánh ra sáng hồng, màu trắng ánh ra sáng trắng, nhiệm mầu hương khiết. Thu tử, quốc độ Cực lạc thành tựu sự trang nghiêm như vậy.

Thu tử, quốc độ Cực lạc thường có thiên nhạc, đất bằng hoàng kim, ngày đêm sáu buổi đều mưa xuống thiên hoa mạn đà. Người quốc độ ấy, vào lúc sáng sớm, thường dùng vạt áo đựng đầy hoa quí, hiến cúng mười vạn ức đức Phật ở các quốc độ khác. Đến giờ ăn thì trở về quốc độ của mình. Ăn xong kinh hành. Thu tử, quốc độ Cực lạc thành tựu sự trang nghiêm như vậy.

Thu tử, quốc độ Cực lạc thường có các loại chim lạ, đẹp, và màu sắc xen nhau, đại loại như bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, tần dà, cọng mạng. Những loại chim này, ngày đêm sáu buổi, kêu ra âm thanh nhịp điệu và tuyệt nhã. Âm thanh ấy diễn đạt năm căn bản, năm năng lực, bảy thành phần tuệ giác, tám thành phần đường chánh, các pháp đại loại như vậy. Người quốc độ Cực lạc nghe âm thanh ấy thì ai cũng nhớ nghĩ về Phật, nhớ nghĩ về Pháp, nhớ nghĩ về Tăng. Thu tử, đừng bảo các loại chim này thật do nghiệp dữ kết quả mà có, vì quốc độ Cực lạc không có ba nẻo đường dữ. Thu tử, quốc độ Cực lạc cái tên đường dữ còn không có, huống chi có cái thật đường dữ. Các loại chim này, toàn là đức A di đà phật muốn làm lan tràn âm thanh diệu pháp nên biến hiện ra. Thu tử, quốc độ Cực lạc gió nhẹ thổi động những hàng cây và lưới giăng quí báu, phát ra âm thanh tuyệt diệu, tựa như trăm ngàn nhạc khí đồng thời hòa tấu. Ai nghe âm thanh ấy cũng tự nhiên sinh ra tâm trí nhớ nghĩ về Phật Pháp Tăng. Thu tử, quốc độ Cực lạc thành tựu sự trang nghiêm như vậy.

Thu tử, ý tôn giả nghĩ thế nào, vì sao đức Phật ấy danh hiệu là A di đà? Thu tử, vì đức Phật ấy ánh sáng vô lượng, chiếu soi khắp cả quốc độ mười phương, không bị chướng ngại, nên danh hiệu của ngài là A di đà. Thu tử, đời sống của đức A di đà phật, và người ở quốc độ của ngài, đến vô lượng vô số kiếp, nên danh hiệu của ngài là A di đà. Thu tử, đức A di đà thành Phật đến nay đã mười đại kiếp. Thu tử, đức A di đà phật có vô lượng đệ tử thanh văn, toàn là a la hán, không phải toán số biết được. Đệ tử bồ tát cũng tương đương như thế. Thu tử, quốc độ Cực lạc thành tựu sự trang nghiêm như vậy.

Thu tử, người sinh quốc độ Cực lạc toàn là những bậc Không thoái chuyển, trong đó có nhiều vị Một đời thành Phật. Số này rất nhiều, toán số cũng không biết được, chỉ có thể đem cái số vô lượng vô số mà nói. Thu tử, ai nghe như vậy hãy nên phát nguyện nguyện sinh Cực lạc, vì được cùng các bậc thượng thiện nhân như vầy chung sống một chỗ. Nhưng, Thu tử, không thể chỉ đem thiện căn nhỏ làm yếu tố mà được sinh Cực lạc. Thu tử, thiện nam hay thiện nữ nào nghe nói đến đức A di đà phật, trì niệm danh hiệu của ngài hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày mà nhất tâm bất loạn, thì người ấy lúc sắp chết, đức A di đà phật cùng với các vị thánh giả hiện ra trước mắt. Người như thế khi chết tâm không thác loạn, và tức khắc được sinh quốc độ Cực lạc của đức A di đà phật. Thu tử, Như lai thấy ích lợi như vậy, nên nói rằng ai nghe như vầy hãy nên phát nguyện nguyện sinh Cực lạc.

Thu tử, như hiện thời Như lai tán dương ích lợi những sự bất khả tư nghị của đức A di đà phật, các quốc độ phương đông cũng có đức như lai A súc bệ, đức như lai Tu di tướng, đức như lai Đại tu di, đức như lai Tu di quang, đức như lai Diệu âm, hằng hà sa số các đức Như lai đại loại như vậy, đều ở nơi quốc độ của mình, đưa ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp đại thiên quốc độ, nói lời thành thật như vầy: các người nên tin bản kinh Tán dương những sự bất khả tư nghị, hết thảy chư Phật đều giữ gìn cho. Thu tử, các quốc độ phương nam cũng có đức như lai Nhật nguyệt đăng, đức như lai Danh văn quang, đức như lai Đại diệm kiên, đức như lai Tu di đăng, đức như lai Vô lượng tinh tiến, hằng hà sa số các đức Như lai đại loại như vậy, đều ở nơi quốc độ của mình, đưa ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp đại thiên quốc độ, nói lời thành thật như vầy: các người nên tin bản kinh Tán dương những sự bất khả tư nghị, hết thảy chư Phật đều giữ gìn cho. Thu tử, các quốc độ phương tây cũng có đức như lai Vô lượng thọ, đức như lai Vô lượng tướng, đức như lai Vô lượng tràng, đức như lai Đại quang, đức như lai Đại minh, đức như lai Bảo tướng, đức như lai Tịnh quang, hằng hà sa số các đức Như lai đại loại như vậy, đều ở nơi quốc độ của mình, đưa ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp đại thiên quốc độ, nói lời thành thật như vầy: các người nên tin bản kinh Tán dương những sự bất khả tư nghị, hết thảy chư Phật đều giữ gìn cho. Thu tử, các quốc độ phương bắc cũng có đức như lai Diệm kiên, đức như lai Tối thắng âm, đức như lai Nan trở, đức như lai Nhật sinh, đức như lai Võng minh, hằng hà sa số các đức Như lai đại loại như vậy, đều ở nơi quốc độ của mình, đưa ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp đại thiên quốc độ, nói lời thành thật như vầy: các người nên tin bản kinh Tán dương những sự bất khả tư nghị, hết thảy chư Phật đều giữ gìn cho. Thu tử, các quốc độ phương dưới cũng có đức như lai Sư tử, đức như lai Danh văn, đức như lai Danh quang, đức như lai Đạt ma, đức như lai Pháp tràng, đức như lai Trì pháp, hằng hà sa số các đức Như lai đại loại như vậy, đều ở nơi quốc độ của mình, đưa ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp đại thiên quốc độ, nói lời thành thật như vầy: các người nên tin bản kinh Tán dương những sự bất khả tư nghị, hết thảy chư Phật đều giữ gìn cho. Thu tử, các quốc độ phương trên cũng có đức như lai Phạn âm, đức như lai Tú vương, đức như lai Hương thượng, đức như lai Hương quang, đức như lai Đại diệm kiên, đức như lai Tạp sắc bảo hoa nghiêm thân, đức như lai Sa la thọ vương, đức như lai Bảo hoa đức, đức như lai Kiến nhất thế nghĩa, đức như lai Như tu di sơn, hằng hà sa số các đức Như lai đại loại như vậy, đều ở nơi quốc độ của mình, đưa ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp đại thiên quốc độ, nói lời thành thật như vầy: các người nên tin bản kinh Tán dương những sự bất khả tư nghị, hết thảy chư Phật đều giữ gìn cho.

Thu tử, ý tôn giả nghĩ thế nào, tại sao bản kinh này mệnh danh thêm rằng Hết thảy chư Phật đều giữ gìn cho? Thu tử, vì thiện nam hay thiện nữ nào nghe bản kinh này mà thọ trì, lại được nghe danh hiệu của các đức Như lai, thì thiện nam hay thiện nữ ấy được các đức Như lai cùng giữ gìn cho, được sự không thoái chuyển đối với tuệ giác vô thượng. Thế nên, Thu tử, các người hãy tin nhận lời của Như lai nói, của các đức Như lai nói.

Thu tử, nếu có người nào đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, nguyện sinh quốc độ của đức A di đà phật, thì những người này cùng được sự không thoái chuyển đối với tuệ giác vô thượng, và đối với quốc độ ấy thì hoặc đã sinh, hoặc đang sinh, hoặc sẽ sinh. Do vậy, Thu tử, những người thiện nam thiện nữ ai tin thì nên phát nguyện nguyện sinh Cực lạc.

Thu tử, như nay đây Như lai tán dương những sự bất khả tư nghị của chư Phật như lai, chư Phật như lai cũng tán dương những sự bất khả tư nghị của Như lai mà nói như vầy: đức Thích ca thế tôn có thể làm được việc rất khó và hiếm có, ấy là ở trong quốc độ Sa bà mà thuộc thời kỳ dữ dội đầy cả năm thứ vẩn đục - thời kỳ vẩn đục, kiến thức vẩn đục, tâm lý vẩn đục, con người vẩn đục, đời sống vẩn đục - lại thực hiện được tuệ giác vô thượng, và nói cho mọi người cái pháp mà cả thế giới đều khó tin. Thu tử, các người nên biết, Như lai đã ở trong thời kỳ dữ dội đầy cả năm thứ vẩn đục mà làm việc khó làm, ấy là thực hiện tuệ giác vô thượng, lại nói cho cả thế giới cái pháp rất khó tin này thì đó là việc rất khó.

Khi đức Thế tôn tuyên thuyết kinh này hoàn tất thì trưởng lão Thu tử và các vị đại tỷ kheo, chư thiên, nhân loại, tu la, và các chúng khác trong toàn thể thế giới, nghe đức Thế tôn dạy, ai cũng hoan hỷ, tin tưởng, tiếp nhận, đảnh lễ mà cáo thoái.

Kinh A di đà.

Thần chú Bạt nhổ gốc rễ nghiệp chướng, vãng sinh tịnh độ Cực lạc: Nam mô a di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tì, a di lị đá tất đam bà tì, a di lị đá tì ca lan đế, a di lị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, sa bà ha (21 lần).

 

II. Mục 2: Sám Hồng Danh

 

A. Đoạn 1: Mở Đầu

Thứ 1: Tán Dương Chư Phật

Đại từ đại bi
thương xót chúng sinh,
đại hỷ đại xả
cứu vớt hàm thức,
ánh sáng tướng tốt
dùng tự trang nghiêm,
đệ tử chí tâm
qui mạng đảnh lễ.
 
Thứ 2: Qui Y Cả Tánh Và Tướng Tam Bảo
Nam mô qui y Kim cang thượng sư (1 lạy),
Qui y Phật (1 lạy),
Qui y Pháp (1 lạy),
Qui y Tăng (1 lạy).
 
Thứ 3: Phát Bồ Đề Tâm
Nay con phát tâm
không vì bản thân
mà cầu phước báo
chư thiên nhân loại,
hay cầu tuệ giác
duyên giác thanh văn,
tuệ giác bồ tát
thuộc về quyền thừa
con cũng không cầu;
con chỉ y theo
đại thừa tối thượng
phát bồ đề tâm:
nguyện cùng pháp giới chúng sinh
đồng được tuệ giác vô thượng (1 lạy).

 

Thứ 4: Đảnh Lễ Tam Bảo

Kính lạy Chư phật mười phương cùng tận không gian (1 lạy).
Kính lạy Tôn pháp mười phương cùng tận không gian (1 lạy).
Kính lạy Hiền thánh tăng mười phương cùng tận không gian (1 lạy).
 
 
B. Đoạn 2: Lạy Phật
 
 
 
Thứ 1: Lạy 10 Hiệu Chư Phật
Kính lạy các đức Như lai, ��� cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật: Thế tôn (11 hiệu có thể lạy chung 1 lạy, cũng có thể và rất nên lạy mỗi hiệu 1 lạy; mỗi hiệu 1 lạy thì phải đọc: Kính lạy các đức Như lai, kính lạy các đức ��� cúng, kính lạy các đức Chánh biến tri, kính lạy các đức Minh hạnh túc, kính lạy các đức Thiện thệ, kính lạy các đức Thế gian giải, kính lạy các đức Vô thượng sĩ, kính lạy các đức Điều ngự trượng phu, kính lạy các đức Thiên nhân sư, kính lạy các đức Phật đà: kính lạy các đức Thế tôn).

Thứ 2: Lạy 53 Đức Phật

Nam mô Phổ quang phật (1 lạy, 52 hiệu dưới cũng vậy),
Nam mô Phổ minh phật,
Nam mô Phổ tịnh phật,
Nam mô Đa ma la bạt chiên đàn hương phật,
Nam mô Chiên đàn quang phật,
Nam mô Ma ni tràng phật,
Nam mô Hoan hỷ tạng ma ni bảo tích phật,
Nam mô Nhất thế thế gian nhạo kiến thượng đại tinh tiến phật,
Nam mô Ma ni tràng đăng quang phật,
Nam mô Tuệ cự chiếu phật,
Nam mô Hải đức quang minh phật,
Nam mô Kim cang lao cường phổ tán kim quang phật,
Nam mô Đại cường tinh tiến dũng mãnh phật,
Nam mô Đại bi quang phật,
Nam mô Từ lực vương phật,
Nam mô Từ tạng phật,
Nam mô Chiên đàn khốt trang nghiêm thắng phật,
Nam mô Hiền thiện thủ phật,
Nam mô Thiện ý phật,
Nam mô Quảng trang nghiêm vương phật,
Nam mô Kim hoa quang phật,
Nam mô Bảo cái chiếu không tự tại lực vương phật,
Nam mô Hư không bảo hoa quang phật,
Nam mô Lưu ly trang nghiêm vương phật,
Nam mô Phổ hiện sắc thân quang phật,
Nam mô Bất động trí quang phật,
Nam mô Hàng phục chư ma vương phật,
Nam mô Tài quang minh phật,
Nam mô Trí tuệ thắng phật,
Nam mô Di lạc tiên quang phật,
Nam mô Thiện tịch nguyệt âm diệu tôn trí vương phật,
Nam mô Thế tịnh quang phật,
Nam mô Long chủng thượng tôn vương phật,
Nam mô Nhật nguyệt quang phật,
Nam mô Nhật nguyệt châu quang phật,
Nam mô Tuệ tràng thắng vương phật,
Nam mô Sư tử hống tự tại lực vương phật,
Nam mô Diệu âm thắng phật,
Nam mô Thường quang tràng phật,
Nam mô Quán thế đăng phật,
Nam mô Tuệ uy đăng vương phật,
Nam mô Pháp thắng vương phật,
Nam mô Tu di quang phật,
Nam mô Tu man na hoa quang phật,
Nam mô Ưu đàm bát la hoa thù thắng vương phật,
Nam mô Đại tuệ lực vương phật,
Nam mô A súc tì hoan hỷ quang phật,
Nam mô Vô lượng âm thanh vương phật,
Nam mô Tài quang phật,
Nam mô Kim hải quang phật,
Nam mô Sơn hải tuệ tự tại thông vương phật,
Nam mô Đại thông quang phật,
Nam mô Nhất thế pháp thường mãn vương phật.
 
Thứ 3: Lạy 35 Đức Phật
Nam mô Thích ca mâu ni phật (1 lạy, 34 hiệu dưới cũng vậy),
Nam mô Kim cang bất hoại phật,
Nam mô Bảo quang phật,
Nam mô Long tôn vương phật,
Nam mô Tinh tiến quân phật,
Nam mô Tinh tiến hỷ phật,
Nam mô Bảo hỏa phật,
Nam mô Bảo nguyệt quang phật,
Nam mô Hiện vô ngu phật,
Nam mô Bảo nguyệt phật,
Nam mô Vô cấu phật,
Nam mô Ly cấu phật,
Nam mô Dũng thí phật,
Nam mô Thanh tịnh phật,
Nam mô Thanh tịnh thí phật,
Nam mô Sa lưu na phật,
Nam mô Thủy thiên phật,
Nam mô Kiên đức phật,
Nam mô Chiên đàn công đức phật,
Nam mô Vô lượng cúc quang phật,
Nam mô Quang đức phật,
Nam mô Vô ưu đức phật,
Nam mô Na la diên phật,
Nam mô Công đức hoa phật,
Nam mô Liên hoa quang du hý thần thông phật,
Nam mô Tài công đức phật,
Nam mô Đức niệm phật,
Nam mô Thiện danh xưng công đức phật,
Nam mô Hồng diệm đế tràng vương phật,
Nam mô Thiện du bộ công đức phật,
Nam mô Đấu chiến thắng phật,
Nam mô Thiện du bộ phật,
Nam mô Châu táp trang nghiêm công đức phật,
Nam mô Bảo hoa du bộ phật,
Nam mô Bảo liên hoa thiện trú sa la thọ vương phật.

 

Thứ 4: Lạy Đức Phật Bổn Tôn
Nam mô pháp giới tạng thân A di đà phật (1 lạy).

 C. Đoạn 3: Sám Hối

Thứ 1: Phát Lộ

Đồng đẳng như vậy,
chư Phật thế tôn
khắp mọi quốc độ
thường trú ở đời.
Nguyện xin các ngài
thương tưởng cho con,
để con sám hối
mọi thứ tội lỗi.
Là trong đời này
hoặc từ đời trước,
vô thỉ sinh tử
cho đến ngày nay,
bao nhiêu tội lỗi
con đã làm ra,
bằng cách tự làm
hoặc bảo người làm
hoặc thấy người làm
mà lòng mừng theo;
của Tháp của Tăng
của Tăng bốn phương
mà con tự lấy
con bảo người lấy
con thấy người lấy
mà lòng mừng theo;
năm tội vô gián
mà con tự làm
con bảo người làm
con thấy người làm
mà lòng mừng theo;
mười thứ ác nghiệp
mà con tự làm
con bảo người làm
con thấy người làm
mà lòng mừng theo -
Bao nhiêu tội lỗi
con làm trên đây
hoặc là che dấu
hoặc không che dấu,
hoặc đáng sa đọa
vào trong địa ngục
ngạ quỉ súc sinh
các đường dữ khác,
cùng với các xứ
biên địa man dã;
hết thảy tội lỗi
con đã làm ra
đáng phải sa vào
những chỗ như vậy,
ngày nay con xin
sám hối tất cả.
 
Thứ 2: Hướng Nguyện
Ngày nay con xin
chư Phật thế tôn
chứng biết cho con
thương tưởng đến con,
con lại đối trước
chư Phật thế tôn
hết lòng chân thành
tác bạch như vầy:
Hoặc trong đời này
hoặc mọi đời khác,
con làm bố thí
cho đến chỉ cho
các loài súc vật
một viên thực phẩm,
hoặc kính tuân giữ
giới luật thanh tịnh,
hoặc tu tịnh hạnh
được bao thiện căn,
tác thành chúng sinh
được bao thiện căn,
tu hành tuệ giác
được bao thiện căn,
thành vô thượng trí
được bao thiện căn --
tất cả thiện căn
đã nói trên đây,
con tập hợp lại
đối chiếu suy nghĩ,
đem hồi hướng cả
về nơi tuệ giác
vô thượng bồ đề
của Phật thế tôn.
Quá khứ hiện tại
và cả vị lai
chư Phật thế tôn
hồi hướng thế nào,
con cũng nguyện làm
hồi hướng như vậy.
Nên sự sám hối
mọi thứ tội lỗi,
cùng sự tùy hỷ
mọi thứ phước đức,
cho đến công đức
thỉnh Phật thế tôn,
con nguyện thành tựu
tuệ giác vô thượng.
Chư Phật thế tôn
trong ba thì gian
là bậc tối thắng
đối với chúng sinh,
là vùng biển cả
công đức vô lượng,
nên con ngày nay
qui mạng đảnh lễ.

 

Thứ 3: Hướng Nguyện Theo Hạnh Nguyện Phổ Hiền

Hết thảy chư Phật
trong ba thì gian
tại các quốc độ
khắp cả mười phương,
con xin vận dụng
ba nghiệp thanh tịnh
kính lạy khắp cả
không có thiếu sót.
Năng lực uy thần
của hạnh Phổ hiền
làm con hiện khắp
trước chư Như lai,
một thân lại hiện
thân như vi trần,
lạy khắp chư Phật
cũng như vi trần.
Trong một vi trần
có vi trần Phật
và đều ở trong
chúng hội bồ tát,
vi trần pháp giới
cũng y như vậy,
lòng con tin Phật
thật sâu và đầy,
nên biển âm thanh
con vận dụng cả,
xuất ra vô tận
lời chữ nhiệm mầu,
cùng tận đời kiếp
của thì vị lai
tán dương biển cả
công đức của Phật.
Con đem vòng hoa
tốt đẹp hơn hết,
âm nhạc, hương xoa,
tàn lọng, bảo cái,
những đồ trang hoàng
hơn hết như vậy,
con đem hiến cúng
chư Phật như lai.
Y phục hơn hết
hương liệu hơn hết
hương vụn, hương đốt,
cùng với đuốc đèn,
tất cả đều như
Diệu cao núi lớn,
con đem hiến cúng
chư Phật như lai.
Con đem cái biết
cao rộng hơn hết
tin tưởng sâu xa
tam thế chư Phật,
vận dụng thần lực
hạnh nguyện Phổ hiền
mà khắp hiến cúng
chư Phật như lai
Bao nhiêu nghiệp dữ
mà con đã làm,
đều bởi vô thỉ
những tham sân si,
động thân miệng ý
mà phát sinh ra,
ngày nay con xin
sám hối tất cả.
Mười phương hết thảy
các loại chúng sinh,
cùng với các vị
Thanh văn Duyên giác
Tu học tiếp tục
Tu học hoàn tất,
tất cả Như lai
cùng với Bồ tát,
có công đức gì
con tùy hỷ cả.
Mười phương đâu có
Ngọn Đèn Thế Giới
khi mới thành tựu
tuệ giác vô thượng,
con xin thỉnh cầu
tất cả các ngài
chuyển đẩy bánh xe
diệu pháp tối thượng.
Chư Phật như lai
muốn hiện niết bàn,
thì con chí thành
thỉnh cầu các ngài
sống với đời kiếp
nhiều như vi trần
để làm lợi lạc
hết thảy chúng sinh.
Lạy Phật, khen Phật,
và hiến cúng Phật,
xin Phật ở đời,
chuyển đẩy pháp luân,
tùy hỷ, sám hối,
bao thiện căn này
con đem hồi hướng
ích lợi chúng sinh
có nghĩa hồi hướng
nguyện thành trí Phật.

 

 
Đoạn 4: Hồi Hướng
 
Nguyện đem công đức
hơn hết như vầy
hồi hướng cả về
pháp tánh vô thượng;
chính nơi pháp tánh
vô thượng như vậy,
Tam bảo bản thể
Tam bảo biểu tượng,
chân lý tuyệt đối
chân lý phổ thông,
tất cả dung thông
thành tam muội ấn:
cái biển công đức
vô lượng đến thế,
con xin hồi hướng
vào đó tất cả.
Thân khẩu ý nghiệp
của các chúng sinh,
tà kiến đàn áp
phỉ báng Phật pháp,
và bao nghiệp chướng
cùng loại như vậy,
nguyện cầu cho họ
diệt sạch hết thảy,
trong mỗi tâm niệm
tuệ giác khắp cả,
khắp độ chúng sinh
cùng được Bất thoái.
Vũ trụ có cùng,
chúng sinh có tận,
hạnh nghiệp có tận,
phiền não có cùng,
tâm nguyện của con
cũng không cùng tận;
nhưng bốn pháp ấy
vốn không cùng tận,
nguyện sự hồi hướng
của con cũng vậy.
Nam mô đại hạnh Phổ hiền bồ tát (3 lần).

 

Mục 3: Văn Thí Thực

 

Bài tụng Duy tâm của kinh Hoa nghiêm:
Nếu ai muốn biết
tất cả chư Phật
quá khứ hiện tại
cùng với vị lai,
thì hãy xét rõ
bản thể vạn hữu:
tất cả chỉ do
Tâm tạo mà thành (3 lần).

Chân ngôn Phá địa ngục: Án dà ra đế da sa bà ha (7 lần).

Chân ngôn Khắp triệu thỉnh: Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đá rị đát đá nga đá da (7 lần).

Chân ngôn Giải oán kết: Án tam đà ra dà đà sa bà ha (7 lần).

Nam mô Đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh (3 lần).

Nam mô thường trú thập phương Phật, nam mô thường trú thập phương Pháp, nam mô thường trú thập phương Tăng, nam mô bổn sư Thích ca mâu ni phật, nam mô đại bi Quan thế âm bồ tát, nam mô minh dương cứu khổ Địa tạng vương bồ tát, nam mô khải giáo A nan đà tôn giả (3 lần).

Phật tử qui y Tam bảo: Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng; qui y Phật : tôn cao vì phước tuệ hoàn hảo, qui y Pháp: tôn cao vì thoát ly dục vọng, qui y Tăng: tôn cao vì hơn các chúng khác; qui y Phật hoàn toàn, qui y Pháp hoàn toàn, qui y Tăng hoàn toàn (3 lần).

Phật tử sám hối:

Bao nhiêu nghiệp dữ
Phật tử đã làm,
đều bởi vô thỉ
những tham sân si,
động thân miệng ý
mà phát sinh ra,
ngày nay Phật tử
xin sám hối cả (3 lần).
Phật tử phát nguyện:
Chúng sinh vô biên
thệ nguyện hóa độ,
phiền não vô tận
thệ nguyện đoạn trừ,
pháp môn vô lượng
thệ nguyện tu học,
Phật trí vô thượng
thệ nguyện viên thành (3 lần).
Tự tánh chúng sinh
thệ nguyện hóa độ,
tự tánh phiền não
thệ nguyện đoạn trừ,
tự tánh pháp môn
thệ nguyện tu học,
tự tánh Phật trí
thệ nguyện viên thành (3 lần).

Chân ngôn Diệt định nghiệp của Địa tạng đại sĩ: Án bát ra mạt lân đà nảnh sa bà ha (7 lần).

Chân ngôn Diệt nghiệp chướng của Quan âm đại sĩ: Án a lỗ lạc kế sa bà ha (7 lần).

Chân ngôn Mở yết hầu: Án bộ bộ để rị dà đa rị đát đá nga đa da (7 lần).

Chân ngôn Tam muội da giới: Án tam muội da tát đỏa phạn (7 lần).

Chân ngôn Biến hóa thực phẩm: Nam mô tát phạ đát tha nga đá, phạ rô chỉ đế, án, tam bạt ra tam bạt ra hộng (21 lần).

Chân ngôn Biến hóa cam lộ: Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha: án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha (21 lần).

Chân ngôn Biến hóa vầng nước: Án noan noan noan noan noan (21 lần).

Chân ngôn Biến hóa biển sữa: Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án noan (21 lần).

Phật tử niệm Phật :

Nam mô Đa bảo như lai,
Nam mô Bảo thắng như lai,
Nam mô Diệu sắc thân như lai,
Nam mô Ly bố úy như lai,
Nam mô Cam lộ vương như lai,
Nam mô A di đà như lai (3 lần).
Pháp thực rất thanh tịnh
được chân ngôn da trì,
đem hiến cho tất cả
Phật tử như hà sa,
cầu nguyện cùng no đủ
cùng xả bỏ xan tham,
thoát liền cảnh tối tăm
sinh ngay cõi tịnh độ,
qui y với Tam bảo
phát khởi tâm bồ đề,
cứu cánh sẽ hoàn thành
tuệ giác tối vô thượng,
công đức không giới hạn
tận cùng thì vị lai,
tất cả các Phật tử
cùng hưởng thụ pháp thực (3 lần).
Tất cả các Phật tử,
tôi hiến pháp thực này;
pháp thực này khắp cả,
Phật tử cùng hưởng thụ (3 lần).
Nguyện đem công đức này
phổ cập khắp tất cả,
hiến cho các Phật tử,
cùng được tuệ giác Phật (3 lần).

Chân ngôn Hiến vô ngại thực: Án mục lực lăng sa bà ha (7 lần).

Chân ngôn Hiến cúng khắp cả: Án nga nga nẵng tam bà phạ phạt nhật ra hộc (7 lần).

Chân ngôn Bát nhã: Quan tự tại đại bồ tát đã đi vào Bát nhã ba la mật đa sâu xa, soi thấy năm uẩn đều không, vượt mọi khổ ách. Ngài nói, tôn giả Thu tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Tôn giả Thu tử, Không ấy của các pháp không sinh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt. Thế nên trong Không không sắc thọ tưởng hành thức, không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không sắc thanh hương vị xúc pháp, không nhãn giới cho đến không ý thức giới, không vô minh và sự diệt tận của vô minh, cho đến không lão tử và sự diệt tận của lão tử, không khổ tập diệt đạo, không quán trí, không thủ đắc, vì không thủ đắc gì cả. Bồ tát vì y theo Bát nhã ba la mật đa nên tâm không bị chướng ngại, vì không bị chướng ngại nên không khiếp sợ, siêu thoát mộng tưởng thác loạn, cứu cánh niết bàn. Phật đà cả ba thì gian vì y theo Bát nhã ba la mật đa nên được vô thượng bồ đề. Do đó mà biết Bát nhã ba la mật đa là bài chú rất thần diệu: bài chú rất sáng chói, bài chú tối thượng, bài chú tuyệt bậc mà đồng bậc, trừ được hết thảy khổ não, chắc thật, không hư ngụy. Nên tôi nói chú Bát nhã ba la mật đa. Ngài liền nói chú ấy : Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha (7 lần).

Chân ngôn Vãng sinh: Nam mô a di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tì, a di lị đá tất đam bà tì, a di lị đá tì ca lan đế, a di lị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, sa bà ha (21 lần).

Chân ngôn Hồi hướng khắp cả: Án sa ma ra, sa ma ra, di ma nẵng, tát cáp ra, ma ha thính cáp ra hộng (7 lần).

Nguyện ngày cát tường,
đêm cũng cát tường,
ngày đêm sáu buổi
thường được cát tường,
xin đức Thượng sư,
là đấng Cát tường
trong mọi thì giờ,
thương mà nhiếp thọ.
Nguyện ngày cát tường,
đêm cũng cát tường,
ngày đêm sáu buổi
thường được cát tường,
xin ngôi Tam bảo,
các bậc Cát tường
trong mọi thì giờ,
thương mà nhiếp thọ.
Nguyện ngày cát tường,
đêm cũng cát tường,
ngày đêm sáu buổi
thường được cát tường,
xin chư Hộ pháp,
những vị Cát tường
trong mọi thì giờ,
thời thường da hộ.
Bốn loài chúng sinh
bước lên đất ngọc,
ba cõi hàm thức
hóa sinh ao sen (52) ,
hà sa ngạ quỉ
đều thành tam hiền,
vạn loại hữu tình
cùng lên thập địa (53) .
 
IV. Mục 4: Niệm Phật
 
Đoạn 1: Tán Phật

 

A di đà phật
thân màu hoàng kim,
ánh sáng tướng tốt
không ai sánh bằng,
lông trắng uốn xoay
như năm núi lớn,
mắt biếc trong lặng
như bốn biển cả;
ở trong ánh sáng
hóa vô số Phật,
hóa hiện bồ tát
cũng nhiều vô biên,
bốn tám đại nguyện
tiếp độ chúng sinh,
chín phẩm hoa sen
đưa lên bờ giác.

Kính lạy đức A di đà phật là hòa thượng bổn tôn, giáo chủ quốc độ Cực lạc ở về hướng tây, vị đại từ bi nhiếp thọ tất cả, vị đại đạo sư tiếp dẫn hết thảy.

 

Đoạn 2: Niệm Phật

Nam mô A di đà phật (3 đến 7 vòng),
Nam mô Quan thế âm bồ tát (3 lần),
Nam mô Đại thế chí bồ tát (3 lần),
Nam mô Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát (3 lần).
 
Đoạn 3: Nguyện Sinh Cực Lạc
Con xin một lòng
qui mạng bổn tôn
A di đà phật
quốc độ Cực lạc.
Xin Phật vận dụng
ánh sáng thanh tịnh
chiếu soi cho con,
xin Phật thể theo
thệ nguyện từ bi
nhiếp thọ cho con.
Nay con đem chánh niệm
niệm danh hiệu của Phật,
vì tuệ giác bồ đề
mà cầu sinh Cực lạc.
Chính Phật xưa kia
đã có thệ nguyện:
nếu có người nào
nguyện cầu được sinh
quốc độ của ngài,
hết lòng tin tưởng
và rất thích thú
niệm hiệu của ngài
dầu chỉ mười niệm
mà không được sinh,
thì ngài thệ nguyện
không thành chánh giác.
Do đó mà biết
cái nhân niệm Phật
được vào biển cả
thệ nguyện của Phật,
nương tựa năng lực
từ bi của Phật,
nghiệp dữ tiêu trừ
căn lành thêm lớn.
Đến khi sắp chết
biết trước ngày giờ,
thân không bịnh khổ
tâm không lưu luyến
ý không thác loạn
y như nhập định.
Phật cùng Thánh chúng
tay bưng đài sen
bằng chất kim cương
đến đón tiếp con.
Chỉ trong khoảnh khắc
như một ý nghĩ
là con được sinh
quốc độ Cực lạc,
hoa sen nở ra
liền thấy Phật thân,
liền nghe Phật thừa,
liền mở Phật tuệ,
hóa độ rộng rãi
các loại chúng sinh,
hoàn thành đầy đủ
bồ đề đại nguyện.
Nguyện sinh Cực lạc
cõi tịnh hướng tây,
chín phẩm hoa sen
làm bậc cha mẹ,
hoa nở thấy Phật
liền được vô sinh,
bồ tát bất thoái
làm người bạn hữu.
 
Mục 5: Tán Lễ Bổn Tôn

 

Tán dương kính lạy
những sự trang nghiêm
của cõi Cực lạc
ở về hướng tây:
trong hồ sen báu
chín phẩm hoa sen
màu sắc rực rỡ
bát ngát hương thơm,
đại thọ quí báu
thành hàng thành lối,
thiên nhạc trên không
thường nghe tấu diễn.
A di đà phật
thường xuyên cả phóng
ánh sáng thần diệu
của đức từ bi,
giáo hóa tiếp dẫn
chúng sinh vô lượng,
ban xuống chúng sinh
vô lượng cát tường.
Hiện tiền chúng con
xưng tụng tán dương
nguyện sinh Cực lạc
thế giới yên lành,
hiện tiền chúng con
xưng tụng tán dương
đồng sinh Cực lạc
thế giới yên lành.
 
Mục 6: Cảnh Sách

 

Ngày nay đã qua,
mạng sống cũng bớt,
như cá thiếu nước,
đâu có vui gì?
Đại chúng,
phải siêng tinh tiến
như cứu đầu cháy,
chỉ nhớ vô thường,
không nên phóng dật (54) !

 

Mục 7: Tự Qui Y Tam Bảo

Tự qui y Phật xin nguyện chúng sinh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng.

Tự qui y Pháp xin nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển.

Tự qui y Tăng xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng hết thảy không ngại.

 

Phụ Lục

1: Bài Thập Phương

Chư Phật thế tôn
mười phương ba đời,
A di đà phật
là bậc thứ nhất,
hoa sen chín phẩm
tiếp độ chúng sinh,
uy thần công đức
không thể cùng cực.
Nay con trọn vẹn
qui y với ngài,
sám hối lầm lỗi
của thân miệng ý,
bao nhiêu phước lành
mà con có được,
con xin hết lòng
hồi hướng về ngài,
nguyện như những người
đã từng niệm Phật,
là sự cảm ứng
theo lúc hiện ra (55) ,
và khi gần chết
thì cảnh Cực lạc
hiện ra rõ ràng
ở trước mắt con,
làm cho những người
thấy được nghe được
đều cùng tinh tiến
cùng sinh Cực lạc,
và nhìn thấy Phật
là thoát sinh tử,
hóa độ tất cả
như Phật hóa độ.
Vô biên phiền não (56)
thệ nguyện đoạn trừ,
vô lượng pháp môn
thệ nguyện tu học,
thệ nguyện hóa độ
các loài chúng sinh,
làm cho cùng được
tuệ giác của Phật.
Không gian có thể
cùng tận đi nữa,
tâm nguyện của con
vẫn không cùng tận,
nguyện cầu hết thảy
hữu tình vô tình
đồng được viên thành
tuệ giác chư Phật.

 

Phụ Lục 2: Bài Khể Thủ

 
Con xin kính lạy
A di đà phật,
đức Phật hóa chủ
quốc độ Cực lạc
ở về hướng tây,
đức Đại đạo sư
dẫn đạo chúng sinh
sinh về Cực lạc.
Nay con phát nguyện
nguyện sinh cõi ngài,
xin Phật từ bi
nhiếp thọ cho con.
Con vì tất cả
bốn ơn ba cõi
pháp giới chúng sinh,
lại vì mong cầu
tuệ giác vô thượng
của Phật thế tôn,
cho nên chuyên nhất
tất cả tâm trí,
trì niệm hồng danh
đủ hết muôn đức
của đức bổn tôn
A di đà phật,
để cầu được sinh
thế giới trong sạch.
Tâm nguyện như vậy,
nhưng bản thân con
ác nghiệp quá nặng
phước đức còn nhẹ,
ma chướng sâu dày
tuệ giác cạn mỏng,
cái tâm dơ bẩn
rất dễ bùng dậy
cái đức trong sạch
lại khó viên thành.
Cho nên ngày nay
con xin đối trước
đức Phật bổn tôn
thập phương chư Phật,
cả năm bộ phận (57)
cùng cực tinh tiến,
chuyên một tâm trí
trải gột trọn vẹn,
hết lòng chân thành
cầu xin sám hối :
Con với chúng sinh
nhiều kiếp đến giờ
khuất mờ tâm tánh
trong sạch của mình,
phóng túng tất cả
thói tham sân si,
nhuốm bẩn hết thảy
thân miệng ý nghiệp,
tạo ra tội lỗi
vô lượng vô biên,
kết nên oan nghiệt
vô cùng vô tận,
ngày nay con nguyện
diệt bỏ tất cả.
Kể từ ngày nay
con xin chí thành
lập nên thệ nguyện
tha thiết sâu xa :
nguyện xa tội ác
thề không làm nữa,
nguyện tu thánh hạnh
thề không biếng nhác,
nguyện thành chánh giác
nguyện độ chúng sinh.
Xin đức bổn tôn
A di đà phật
vận dụng sức mạnh
thệ nguyện từ bi
chứng biết cho con
xót thương cho con
thời thường giữ gìn
che chở cho con.
Nguyện trong thiền quán
hay trong giấc mộng,
con được nhìn thấy
thân thể sắc vàng
của đức Bổn tôn,
con được đi đến
quốc độ trang nghiêm
của đức Bổn tôn ;
con được mong ơn
đức Phật bổn tôn
dùng nước cam lộ
rưới trên đầu con,
dùng ánh quang minh
soi đến thân con,
dùng bàn tay vàng
xoa trên đầu con,
dùng vạt pháp y
phủ lấy thân con,
làm con tự hết
nghiệp chướng đã tạo,
lớn thêm gốc rễ
thánh hạnh đang tu,
hết liền phiền não
phá liền vô minh,
diệu tâm viên giác
rỗng rang mở tỏ,
chân cảnh tịch quang
thường xuyên hiện tiền.
Đến lúc sinh mạng
sắp sửa kết thúc,
nguyện được biết trước
ngày giờ sẽ đến,
thân không những thứ
bịnh khổ dày vò,
tâm không những thứ
luyến tiếc thác loạn,
giác quan vui đẹp
chánh niệm phân minh,
yên lành thư thái
xả bỏ báo thân
y như bình thường
tham nhập thiền định.
Và đức bổn tôn
A di đà phật
cùng đức Quan âm
và đức Thế chí
đến với vô số
các vị thánh hiền,
phóng ánh sáng lớn
mà đón tiếp con,
đưa cánh tay vàng
mà dắt dẫn con.
Lầu đài cờ phướn
hương lạ nhạc trời
cảnh thánh Cực lạc
bày trong tầm mắt,
làm cho những người
được thấy được nghe
hoan hỷ cảm thán
phát bồ đề tâm.
Phần con lúc ấy
tự thấy được ngồi
trên đài kim cang
lướt theo sau Phật,
chỉ trong khoảnh khắc
như một đàn chỉ,
sinh trong hoa sen
quí báu bậc nhất
của hồ thất bảo
quốc độ Cực lạc.
Hoa nở thấy Phật
thấy các bồ tát,
nghe tiếng diệu pháp
được tuệ vô sinh,
và trong giây lát
là đã thừa sự
chư Phật như lai,
lại còn đích thân
được Phật bổn tôn
thọ ký làm Phật.
Sau khi được Phật
thọ ký làm Phật,
ba thứ thân thể
bốn thứ trí giác
năm thứ con mắt
sáu thứ thần thông
vô số trăm ngàn
đại tổng trì môn (58) ,
hết thảy thành quả
hoàn thiện đầy đủ.
Sau đó thì con
y theo bản nguyện,
không hề trái với
quốc độ Cực lạc
mà vẫn trở lại
quốc độ Sa bà,
và phân thân ra
khắp các quốc độ,
vận dụng thần lực
cực kỳ tự tại,
vận dụng phương tiện
đủ mọi hình thái
-- thần lực phương tiện
được vận dụng đó
siêu việt tư duy
không thể bàn luận --
hóa độ cứu thoát
hết thảy chúng sinh,
làm cho chúng sinh
người nào cũng được
thoát ly ô nhiễm
phục hồi tịnh tâm,
đồng sinh Cực lạc
lên bậc Bất thoái.
Đại nguyện như vậy,
vũ trụ, chúng sinh,
hạnh nghiệp, phiền não,
đều không cùng tận,
nguyện ấy đồng đẳng
cũng không cùng tận.
Bao nhiêu công đức
con làm ngày nay:
đảnh lễ Phật đà,
phát khởi thệ nguyện,
tu tập thánh hạnh,
trì niệm hồng danh,
con nguyện cúng hiến
hết thảy chúng sinh,
báo đáp bốn ơn
cứu giúp ba cõi,
pháp giới chúng sinh
viên thành trí Phật.

 

Phụ Lục 3: Bài Tại Hội

 
Một là lễ kính Phật đà,
hai là tán dương Như lai,
ba là hiến cúng rộng lớn,
bốn là sám hối nghiệp chướng,
năm là tùy hỷ công đức,
sáu là xin chuyển pháp luân,
bảy là xin Phật ở đời,
tám là thường học theo Phật,
chín là hằng thuận chúng sinh,
mười là hồi hướng khắp cả.
Nguyện đệ tử chúng con
trong hội niệm Phật này,
khi báo thân Sa bà
sắp đến lúc kết thúc,
thì sau đó ba ngày
và trước đó bảy ngày,
tâm không bị thác loạn
ý không bị phân tán,
không chịu sự đau đớn
không bị sự buộc ràng,
biết trước ngày giờ chết
thân tâm đều vui đẹp,
rồi nằm mà qua đời
theo cách nằm cát tường (59) ,
hoặc ngồi mà thoát hóa
hoặc đứng mà mạng chung.
Đức A di đà phật
cùng bao Phật hóa thân,
và các đại bồ tát
Quan âm với Thế chí,
thanh văn hàng trăm ngàn
chư thiên vô số lượng,
đến với điện thất bảo
trong có đài kim cang,
nhạc trời vang trên không
hương lạ tràn trong phòng,
tràng phan rất rực rỡ
bảo cái cực huy hoàng;
ngài lại đưa tay mình
đích thân dắt chúng con.
Làm cho người thấy nghe
đều sinh tâm hoan hỷ
đều phát nguyện bồ đề,
nguyện bỏ ác làm lành
quay lưng với đường tà
hướng mặt về nẻo chánh.
Chúng con nguyện như vậy,
ngưỡng mong đức bổn tôn
A di đà như lai
từ bi mà nhiếp thọ.

 

Phụ Lục 4: Bài Ngã Kim

 
Nay con trì niệm
danh hiệu đầy đủ
công đức chân thật
của Phật Di đà,
xin Phật từ bi
nhiếp thọ cho con,
chứng minh cho con
sám hối nguyện cầu:
Bao nhiêu nghiệp dữ
mà con đã làm,
đều bởi vô thỉ
những tham sân si,
động thân miệng ý
mà phát sinh ra,
ngày nay con xin
sám hối tất cả.
Nguyện cầu cho con
trong lúc gần chết,
khỏi có tất cả
những sự trở ngại (60) ,
trực tiếp nhìn thấy
đức Phật bổn tôn,
tức khắc được sinh
quốc độ Cực lạc ;
sau khi được sinh
quốc độ ấy rồi,
đích thân được Phật
thọ ký làm Phật,
phân thân vô số
khắp các quốc độ,
hóa độ rộng lớn
hết thảy chúng sinh.

 

 

---o0o---