Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Đảnh Lễ Chúc Tán Thù Ân

13 Tháng Hai 20176:41 CH(Xem: 8036)
Đảnh Lễ Chúc Tán Thù Ân

Đảnh Lễ Chúc Tán Thù Ân 
(thời kinh khuya)

Thích Nguyên Tạng (sưu tầm)
Hạnh Cơ (dịch)

 
Khể thủ nhất thiết xuất thế gian
Tam giới tối tôn công đức hải
Trí giả năng thiêu phiền não cấu
Chánh giác ngã kim quy mạng lễ.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới, vi trần sát độ trung, quá hiện vị lai, nhứt thiết chư Phật.
Chư Phật chí tôn trong ba cõi
Trí tuệ diệt tận gốc vô minh
Công đức rộng sâu như biển cả
Chúng con đảnh lễ xin qui y
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai nhất thiết Chư Phật.
 
Khể thủ năng bạt sanh tử hiểm
Phổ kiệt ưu não tham si hải
Phá bỉ trần lao tội nghiệp sơn
Ngã kim quy lễ diệu Pháp bảo.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô tận hư không biến pháp giới, vi trần sát độ trung, quá hiện vị lai, nhứt thiết tôn Pháp. 
Pháp bảo vi diệu diệt phiền não
Phá trừ tội chướng như núi cao
Đưa chúng sinh thoát biển sinh tử
Chúng con đảnh lễ xin qui y
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai nhất thiết Tôn Pháp.
 
Khể thủ nhất thiết Phật xưng tán 
Bát chánh vạn hạnh tác trang nghiêm
Vô vi định huệ tiệm viên minh
Ngã kim quy mạng Thánh chúng bảo.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô tận hư không biến pháp giới, vi trần sát độ trung, quá hiện vị lai, nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.
 Tăng bảo trang nghiêm Phật ngợi khen
Hành trì bát chánh lìa vọng tưởng
Định tuệ viên minh, kiêm muôn hạnh
Chúng con đảnh lễ xin qui y
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới,quá hiện lai nhất thiết Hiền Thánh Tăng.
 
 Thế Tôn sắc tướng như kim sơn
Diệc như thiên nhựt chiếu thế gian
Năng bạt nhứt thiết chư khổ não
Ngã kim khể thủ đại Pháp vương.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thế Tôn sắc tướng như núi vàng
Lại như mặt trời chiếu thế gian
Nhổ sạch gốc rễ mọi khổ não
Chúng con đảnh lễ đấng Pháp Vương
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng đức nghiêm thân phi số lượng
Quang minh biến chiếu quá thập phương
Tam thế Như Lai vô dữ đẳng
Hằng thí chúng sanh đại từ hàng.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. 
Vô lượng công đức trang nghiêm thân
Ánh sáng chiếu soi khắp mười phương
Chư Phật ba đời không thể sánh
Thuyền từ hằng cứu vớt chúng sinh
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây-phương Cực-lạc thế giới  Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
 
Đại sĩ cửu thành đẳng Chánh giác
Thành thục hữu tình cư Đâu Suất
Trú dạ thường chuyển bất thối luân
Long Hoa tam hội độ vô cực
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 
Bồ Tát chứng Đẳng-giác đã lâu
Ngự cung Đâu-suất độ hữu tình
Ngày đêm chuyển bánh xe bất thối
Hội Long-hoa độ chúng hằng sa
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.
 
Tam thế Như Lai chi đạo sư,
Trí nguyện quảng đại nan tư nghì,
Vô biên sát hải vi quốc độ,
Đương lai Phổ Kiến Thiện Thệ Tôn.
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. 
 
Thầy của chư Phật khắp ba đời,
Trí nguyện rộng lớn khó dùng lời,
Thế giới mười phương là quốc độ,
Sẽ thành Phổ Kiến Phật tương lai.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát.
 
 Lục nha bạch tượng vi bảo tòa,
Chư độ vạn hạnh tác tần thân,
Hoa Tạng thế giới xưng trưởng tử,
Thập phương sát độ hiện toàn thân.
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Nguyện Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
 
 
Voi trắng sáu ngà làm bảo tọa,
Muôn hạnh giải thoát làm phân thân,
Thế giới Hoa-tạng xưng trưởng tử,
Ứng hiện độ sinh khắp mười phương.
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Nguyện Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
 
Phổ-đà-lạc-già thường nhập định 
Tùy duyên phó cảm mị bất châu 
Tầm thanh cứu khổ độ quần mê 
Thị tắc danh vi Quán Tự Tại 
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
Trong núi Phổ-đà thường nhập định
Tùy duyên cứu độ khắp hằng sa 
Nghe tiếng kêu cầu liền ứng hiện 
Sáng cả hồng danh Quán Thế Âm
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
   
Bảo quan đảnh Phật nhân đới quả
Quá khứ Chánh Minh thiên nhơn sư
Bi nguyện vận vi thiên thủ nhãn
Chiếu hộ quần sanh bất thất thời
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
 
Phật trên mão báu nhân mang quả
Là Phật Chánh Minh trong quá khứ
Bi nguyện dùng ngàn mắt ngàn tay
Tiếp độ quần sinh không chậm trễ
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
 
Đảnh thượng bảo bình hiện Phật sự
Nhất mao khổng trung kiến thập phương
Cử túc chấn kinh chư quốc độ
Phổ nhiếp tịnh nhơn quy Lạc bang
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát 
Bình báu trên đầu hiện Phật sự
Trong một sợi lông thấy mười phương
Cất bước chấn động các quốc độ
Tiếp người tu Tịnh về Lạc-bang
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát
 Bi nguyện sơ tùng cứu thân khởi
Phân thân biến độ thục nan lương
Địa ngục vị không bất thành Phật
Ngả kim khể thủ đại thệ vương.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
 
Bi nguyện khởi từ cứu mẫu thân
Phân thân độ khắp khó ai lường
Địa ngục chưa trống không thành Phật
Cúi đầu đảnh lễ Đại Nguyện Vương
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Đảnh thượng bảo châu thanh quang diệu
Diệt trừ chúng sanh tội như không
Ngã kim khể thủ Sám ma chủ
Tam chướng đốn tiêu phước huệ dung.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát
 Ngọc báu trên đầu sáng nhiệm mầu
Diệt trừ tội chướng cho chúng sinh
Cúi đầu đảnh lễ bậc Sám chủ
Ba chướng tiêu, phúc tuệ viên dung
Chí tâm đảnh lễ: Mam mô Hư Không Tạng Bồ Tát

 
Đức tướng đoan nghiêm như kim tụ
Đầu đà khổ hạnh tự chung thân
Thân truyền Như Lai chánh pháp nhãn
Kê túc sơn trung đãi Từ Tôn.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đại Đức Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả 
Đức tướng đoan nghiêm sáng như vàng
Suốt một đời khổ hạnh đầu đà
Thế Tôn thân truyền chánh pháp nhãn
Trong núi Kê-túc đợi Từ Tôn
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ma Ha Ca Diếp tôn giả 
 
Đắc độ thân tiên thất vương tử
Lăng Nghiêm hội thượng chứng viên thông
Hoằng dương luật giáo Tỳ Ni Tạng
Phật pháp do tư trụ thế long.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đại Đức Ưu Ba Li Tôn Giả
 Được độ trước bảy vị vương tử
Pháp hội Lăng Nghiêm chứng viên thông
Chuyên hành trì hoằng dương Giới Luật
Khiến cho Phật pháp trụ ở đời
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ưu Ba Li Tôn Giả
 Đa văn chúng trung xưng đệ nhất
Chứng đạo thân ly tứ oai nghi
Kiết tập Như Lai chánh pháp tạng
Vĩnh tác nhơn thiên độ thế sư.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.
 Nghe nhiều nhớ kĩ nhất tăng đoàn
Chứng đạo tự như bốn oai nghi
Kết tập Tạng Kinh không thiếu sót
Vĩnh viễn làm Thầy độ nhân thiên
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả 
 
 
Như Lai thọ ký tác Phổ Minh
Tùy cơ thuyết pháp nhi hóa độ
Bất từ lao quyện nhập tam đồ
Luận tạng xưng dương giải Phật ngôn
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phú Lâu Na Tôn Giả

Như Lai thọ ký làm Phổ Minh
Tùy cơ thuyết pháp hay hóa độ
Không hề mệt nhọc vào ba cõi
Luận tạng ngợi khen giải lời Phật
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phú Lâu Na Tôn Giả

 
Thần thông dõng kiệt trí nan lường
Oai linh nhi tài phục ma quân
Bảo sử dĩ quy tùng Chánh Giác
Ủng hộ Phật Pháp sử trường tồn
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
 
Thần thông siêu xuất, trí khó bằng
Oai nghiêm chinh phục các ma quân
Bảo khiến theo về với Chánh Pháp
Ủng hộ Phật Pháp khiến trường tồn
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
Ngã hối nhứt thiết quá
Khuyến trợ chúng đạo đức
Quy mạng lễ chư Phật
Linh đắc vô thượng huệ
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.
 Bao nhiêu lỗi lầm đều sám hối
Tán dương ủng hộ bậc cao đức
Qui mạng lễ mười phương chư Phật
Nguyện đạt được trí tuệ vô thượng
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát
 
Điều ngự thùy từ thần thông giám
Pháp kim quang chiếu phá hôn cù
Diễn diệu Pháp Hoa khuynh vạn trở
Ân triêm vạn khoảnh lợi nhơn thiên
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát
 
Điều ngự lòng từ dùng thần thông
Pháp hào quang chiếu phá tối tâm
Nói Pháp Hoa lành, độ vạn khó
Trời người hưởng được muôn điều lành.
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát
 
 
Tu Viện Quảng Đức 
NGHI  THỨC CHÚC TÁN THÙ ÂN
(mỗi buổi công phu khuya)
 
 
1.  Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
2.   Nhất tâm đảnh lễ Tam kỳ quả mãn, bách kiếp nhơn viên, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
3.  Nhất tâm đảnh lễ Nhất sanh bổ xứ, hiện trú Đâu Suất, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
4.  Nhất tâm đảnh lễ Ta Bà hóa độ, ứng hiện sanh thân, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
5.  Nhất tâm đảnh lễ Đâu Suất giáng trần, Ma Da ứng mộng, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
6.  Nhất tâm đảnh lễ Hoàng cung thác chất, hiện trú thai tạng, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
7.  Nhất tâm đảnh lễ Vô Ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
8.  Nhất tâm đảnh lễ Hiện thọ dục lạc, yểm ác vô thường, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
9.  Nhất tâm đảnh lễ Du quán tứ môn, yếm lão bệnh tử, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
10.                Nhất tâm đảnh lễ Bán dạ du hành, xuất gia học đạo, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
11.                Nhất tâm đảnh lễ Thanh sơn đoạn phát, phỏng đạo tầm sư, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
12.                Nhất tâm đảnh lễ Tuyết lãnh tu hành, lục niên khổ hạnh, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
13.                Nhất tâm đảnh lễ Bồ đề thọ hạ, hàng phục ma quân, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
14.                Nhất tâm đảnh lễ Công viên quả mãn, đổ tinh thành đạo (8-12), Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
15.                Nhất tâm đảnh lễ Lộc Giả Uyển, Thị Chuyển Pháp Luân,  Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
16.                Nhất tâm đảnh lễ Tứ thập ngũ niên, thuyết pháp độ sinh, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
17.                Nhất tâm đảnh lễ Tam Thừa giáo bị, hóa độ dĩ tất, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
18.                Nhất tâm đảnh lễ Ta La Song Thọ, Thị hiện Niết Bàn (15-2) , Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
19.                Nhất tâm đảnh lễ Lưu bố xá lợi, phước lợi nhơn thiên, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
20.                Nhất tâm đảnh lễ Ta Bà Giáo Chủ, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
21.                 Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật
 
22.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
 
23.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ, Tịnh Độ Năng Nhơn, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
24.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
 
25.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật
 
26.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Tiểu Thừa Kinh, Luật, Luận, Giáo Hạnh lý tán nhất thiết Tôn Pháp
 
27.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thừa Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát
 
28.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thừa Bát Nhã Kinh Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát
 
29.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát
 
30.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ngũ Đài Sơn Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát
 
31.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nga Mi Sơn Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát
 
32.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Đà Sơn Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
 
33.                Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Quảng Trí Thân Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát
 
34.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cửu Hoa Sơn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát
 
35.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát
 
36.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Cứu Độ Song Thân Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát
 
37.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát
 
38.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát
 
39.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thất Bảo Trì Nội Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát
 
40.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Nhị Thập Bát Tổ Bồ Đề Đạt Ma Tôn Sư
 
41.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Sơ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi Tôn Sư
 
42.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Quá Khứ Chư Vị Truyền Giáo, Truyền Giới, Khai Sơn Trùng Hưng Phật Pháp Lịch Đại Tôn Sư.
 
43.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Khai Sơn Thiền Tôn Tự thượng Thiệt hạ Diệu, hiệu Liễu Quán Tôn Sư
 
44.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quảng Đức Tu Viện Vị Pháp Thiêu Thân thượng Quảng hạ Đức Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư
 
45.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Việt Nam Quá Khú Chư Vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni vị pháp vong thân chi Giác Linh
 
46.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Tam Thế húy thượng Tâm hạ Bổn, tự Truyền Lai, hiệu Trí Nghiêm Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư
 
47.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ma Ha Tỷ Kheo Bồ Tát Giới, húy thượng Đức hạ Nhuận, hiệu Trí Tạng Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư
 
48.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Tam Thế, Trùng kiến Từ Đàm, Thiền Tôn nhị tự, húy thượng Tâm hạ Phật, tự Trí Đức, hiệu Thiện Siêu Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư
 
49.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhị Thế, Ninh Thuận Thiền Lâm Phó Pháp, Khánh Hòa Long Sơn Hóa Đạo, húy thượng Thị hạ Khai, tự Hạnh Huệ, hiệu Đỗng Minh Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư
 
50.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhị Thế, Khai Sơn Thiên Phú Tự, Phước Sơn Tu Viện, Trụ Trì, húy thượng Trừng hạ Lộc, tự Chơn Kiến, hiệu Ấn Minh Thượng Tọa Giác Linh Tôn Sư.
 
51.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thế Độ Phú Pháp Bổn Sư Ân
 
52.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Khai Đàn Truyền Giới Đường Đầu Hòa Thượng Tôn Sư Ân
53.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhị Vị Yết Ma, Giáo Thọ, Thất Vị Tôn Chứng Sư, Tứ Vị Dẫn Thỉnh Sư Ân
 
54.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hiệp Đàn Liệt Vị Tăng Già Hộ Giới Ân
 
55.                Đại vị Thiên Địa Nhật Nguyệt khai tải chiếu giám ân, đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo
 
56.                Đại vị Quốc Dân Thủy Thổ Ân, đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo
 
57.                Đại vị Pháp Giới Đa Sinh Phụ Mẫu Sinh Thành Dưỡng Dục Ân, đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo
 
58.                Đại vị Sư Trưởng Lương Bằng, Thiện Hữu Tri Thức ân, đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo
 
59.                Đại vị Đàn Việt Tín Thí chi ân, đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo
 
60.                Đại vị Thiền Môn Công Vụ, vận thủy băng xài, chủng chủng công phu công quả ân, đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo
 
61.                Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quảng Đức Tu Viện Đạo Tràng Chư Phật Chư Đại Bồ Tát, Thanh Văn La Hớn, Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng./.
 
 ---o0o---