Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Phép Dâng Cúng Vật Thực

25 Tháng Ba 20179:13 CH(Xem: 2604)
Phép Dâng Cúng Vật Thực
Bạch Đại Đức Tăng được rõ:
những thực phẩm này của chúng tôi làm,
hiệp theo lẽ đạo,
được cũng hiệp theo lẽ đạo,
chúng tôi xin hồi hướng cho các vị ân nhân của chúng tôi,
nhứt là cha mẹ chúng tôi,
chúng tôi dâng những thực phẩm này gọi là lễ (... tên cái lễ)
có cả món ăn phụ tùng,
dâng cúng đến Chư Tăng,
xin Phật chứng minh,
xin cho các vị ân nhân của chúng tôi,
nhứt là cha mẹ chúng tôi hay biết rằng:
phước báu của lễ (... tên cái lễ) này
về phần các vị đó
và xin các vị đó
được phép thọ hưởng tùy ý.
Khi thọ hưởng rồi,
thì được thoát khỏi những điều lao khổ
và được kết quả làm ngưôi,
quả trời cùng quả Niết-Bàn,
và cho được như ý muốn
của các vị ân nhân của chúng tôi
nhứt là cha mẹ chúng tôi,
do theo phước báu chảy vào không dứt.

Lần thứ nhì…lần thứ ba…