Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Kinh Nhật Tụng

02 Tháng Tư 20175:26 CH(Xem: 4133)
Kinh Nhật Tụng

Mở bài dưới ở pdf: Kinh Nhật Tụng
NGHI THỨC THỌ TRÌ TAM QUY VÀ BÁT QUAN TRAI GIỚI

Phật tử đọc:

Bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. (lần thứ nhì, lần thứ ba)

 

Sư đọc:

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức “Phá-Gá-Qua” đó, Ngài là bậc “A-Rá-Hăn” cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (3 lần)

 

Phật tử đọc:

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức “Phá-Gá-Qua” đó, Ngài là bậc “A-Rá-Hăn” cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (3 lần)

 

Sư đọc: (Sư đọc từng câu, và Phật tử đọc theo)

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, (lần thứ nhì) (lần thứ ba)
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, (lần thứ nhì) (lần thứ ba)
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, (lần thứ nhì) (lần thứ ba)

 

Sư đọc:

Pháp quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu.

 

Phật Tử đọc:

Dạ xin vâng.

 

Sư đọc: (Sư đọc từng câu, và Phật tử đọc theo)

 1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.
 2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.
 3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm.
 4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối, nói lời đâm thọc, chửi rủa mắng nhiếc, nói lời vô ích.
 5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi, uống rượu và dùng các chất say.
 6. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ.
 7. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn, kèn, trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa.
 8. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao, và nơi xinh đẹp.

 

Phật tử đọc:

Chúng con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới nơi Tam Bảo, trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ Niết Bàn trong ngày vị lai.

 

Sư đọc:

Chư thiện nam, tín nữ sau khi đã thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới rồi, hãy ráng vâng giữ hành theo chẳng nên dễ duôi.

 

Phật tử đọc:

Dạ xin vâng.

 

Sư đọc:

Các chúng sanh được sinh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang cũng nhờ giữ giới, được giải thoát, nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chư thiện tín hãy ráng thọ trì giới luật trong sạch, đừng để lấm nhơ.

 

Phật tử đọc:

Sadhu! Sadhu! Lành thay!


 

NGHI THỨC THỌ TRÌ TAM QUY VÀ NGŨ GIỚI

Phật tử đọc:

Bạch hóa Đại Đức, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. (lần thứ nhì, lần thứ ba)

 

Sư đọc:

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó, Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (3 lần)

 

Phật tử đọc:

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Bhagava đó, Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (3 lần)

 

Sư đọc: (Sư đọc từng câu, và Phật tử đọc theo)

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, (lần thứ nhì) (lần thứ ba)
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, (lần thứ nhì) (lần thứ ba)
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, (lần thứ nhì) (lần thứ ba)

 

Sư đọc:

Pháp quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu.

 

Phật Tử đọc:

Dạ xin vâng.

 

Sư đọc: (Sư đọc từng câu, và Phật tử đọc theo)

 1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.
 2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.
 3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh.
 4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối, nói lời đâm thọc chửi rủa mắng nhiếc, nói lời vô ích.
 5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và dùng các chất say.

 

Sư đọc:

Chư thiện tín nên thọ trì Ngũ giới này cho được trong sạch, phải ráng vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dễ duôi.

 

Phật tử:

Dạ xin vâng.

 

Sư đọc:

Các chúng sanh được sinh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang cũng nhờ giữ giới, được giải thoát, nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chư Thiện tín hãy ráng thọ trì giới luật trong sạch đừng để lấm nhơ.

 

Phật tử đọc:

Sadhu! Sadhu! Lành thay!


 

BÀI THỈNH CHƯ THIÊN

 

Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới/ cùng Sắc giới,/ Chư Thiên ngự trên đỉnh núi,/ núi không liền,/ hoặc nơi hư không;/ ngự nơi cồn bãi đất liền/ hoặc các châu quận/, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn,/ Chư Dạ xoa,/ Càn Thát Bà/ cùng Long vương dưới nước trên bờ/ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây,/ xin thỉnh hội họp lại đây./ Lời nào là lời kim ngôn cao thượng/ của Đức Thích Ca Mâu Ni/ mà chúng con tụng đây,/ xin các bậc Hiền Triết nên nghe lời ấy.
 
Xin các Ngài đạo đức,/ giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo. (3 lần, 1 lạy)

 

 

LỄ BÁI PHẬT

 

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa (3 lần, 1 lạy)
 
Con xin hết lòng thành kính/ làm lễ Đức Phá-gá-va đó,/ Ngài là bậc Á-rá-hăng cao thượng,/ được chứng quả chánh biến tri/ do Ngài tự ngộ,/ không thầy chỉ dạy. (3 lần, 1 lạy)

 

 

PHẬT THẮNG MA VƯƠNG

 

Đức Phật tham thiền về số tức quán, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quí báu và đắc thắng toàn bọn Ma Vương mà thành bậc Chánh đẳng Chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài.

 

 

LỄ TAM THẾ PHẬT

 

Chư Phật đã thành Chánh giác trong kiếp quá khứ, Chư Phật sẽ thành Chánh giác trong kiếp vị lai, Chư Phật đang thành Chánh giác trong kiếp hiện tại này, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Phật trong tam thế ấy. (Lạy)

  

ÂN ĐỨC PHẬT BẢO

Itipi so Bhagavā
 1. Arahaṃ
 2. Sammā-sambuddho
 3. Vijjācarana-sampanno
 4. Sugato
 5. Lokavidū
 6. Anuttaro
 7. Purisadammasārathi
 8. Satthā-devamanus-sānaṃ
 9. Buddho
 10. Bhagavā'ti (Lạy)

 

 

QUY Y PHẬT BẢO

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo,/ chỉ có Đức Phật là quí báu,/ nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo,/ đặng cầu sự an lạc đến cho con,/ y như lời chân thật này. (Lạy)

 

 

SÁM HỐI PHẬT BẢO

 

Con đem hết lòng thành kính/ cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật,/ là Đấng Chí Tôn Chí thánh./ Các tội lỗi mà con đã vô ý/ phạm đến Phật bảo,/ cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. (Lạy)

 

 

LỄ BÁI PHÁP BẢO

 

Các pháp đúng theo đạo Bát chánh, là con đường đi của Bậc Thánh nhơn, là con đường chánh, dẫn người hữu chí nhập Niết bàn được. Pháp bảo là Pháp trừ diệt các sự lao khổ và các điều phiền não, là Pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Pháp ấy. (Lạy)
Các pháp của Chư Phật đã có trong kiếp quá khứ, Các pháp của Chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai, Các pháp của Chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ các Pháp trong Tam thế ấy. (Lạy)

 

  

ÂN ĐỨC PHÁP BẢO

 

 1. Svākkhāto bhagavatā
 2. Dhammo
 3. Sandiṭṭhiko
 4. Akāliko
 5. Ehipassiko
 6. Opanayiko
 7. Paccattaṃ
 8. Veditabbo
 9. Viññūhī'ti (Lạy)

 

QUY Y PHÁP BẢO

 

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo,/ chỉ có Pháp bảo là quí báu,/ nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo,/ đặng cầu sự an lạc đến cho con,/ y như lời chân thật này. (Lạy)

 

 

SÁM HỐI PHÁP BẢO

 

Con xin hết lòng thành kính,/ cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo/ là Pháp học và Pháp hành./ Các tội lỗi mà con đã vô ý/ phạm đến Pháp bảo,/ cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con. (Lạy)

 

LỄ BÁI TĂNG BẢO

 

Chư Tăng đã được trong sạch quí báu, là bậc đáng cho người dâng lễ cúng dường, vì lục căn của các Ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứt trừ, là Tăng đã thoát ly trần tục, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Thánh Tăng ấy.

 

Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ, Chư Tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai, Chư Tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này, con xin hết lòng thành kính, mà làm lễ Chư Thánh Tăng trong Tam thế ấy. (Lạy)

 
 

ÂN ĐỨC TĂNG BẢO

 
 1. Supaṭipanno bhagavato sāva-kasaṅgho
 2. Ujupaṭipanno bhagavato sāva-kasaṅgho
 3. Ñayapaṭipanno bhagavato sāva-kasaṅgho
 4. Sāmīcipaṭipanno bhagavato sāva-kasaṅgho
 5. Yadidaṃ cattāri purisa-yugāni
 6. Aṭṭha purisa-puggalā
 7. Esa Bhagavato sāvakasaṅgho
 8. Āhuneyyo
 9. Pāhuneyyo
 10. Dakkhiṇeyyo
 11. Añjalikaranīyo
 12. Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokas-sā'ti. (Lạy)


QUI Y TĂNG BẢO

 

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo,/ chỉ có Đức Tăng là quí báu,/ nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo,/ đặng cầu sự an lạc đến cho con,/ y như lời chân thật này. (Lạy)

 

 

SÁM HỐI TĂNG BẢO

 

Con xin hết lòng thành kính,/ cúi đầu làm lễ hai hạng Tăng Bảo,/ là Phàm Tăng và Thánh Tăng./ Các tội lỗi mà con đã vô ý,/ phạm đến Tăng Bảo,/ cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. (Lạy)

 

 

LỄ BÁI XÁ LỢI

 

Con xin thành kính làm lễ tất cả Bảo Tháp, ngọc Xá Lợi, đại thọ Bồ Đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi.

 

LỄ BÁI CHƯ PHẬT

 

Con xin hết lòng thành kính làm lễ 28 vị Chánh Biến Tri, 12 ngàn vị Chánh Biến Tri, và 500 ngàn vị Chánh Biến Tri. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp bảo và Tăng bảo của các vị Chánh Biến Tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực các bậc Chánh Biến Tri, mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận.
 
Con xin hết lòng thành kính làm lễ 55 vị Chánh Biến Tri, 24 ngàn vị Chánh Biến Tri và 1 triệu vị Chánh Biến Tri. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Pháp bảo và Tăng bảo, của các vị Chánh Biến Tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực các bậc Chánh Biến Tri, mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận.
 
Con xin hết lòng thành kính làm lễ 109 vị Chánh Biến Tri, 48 ngàn vị Chánh Biến Tri và 2 triệu vị Chánh Biến Tri. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Pháp bảo và Tăng bảo của các vị Chánh Biến Tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của các bậc Chánh Biến Tri, mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. (Lạy)

 

 

DÂNG HOA CÚNG PHẬT

 

Dâng hoa cúng đến "Phật-đà",
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn! (Lạy)

Dâng hoa cúng đến "Đạt-ma",
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn! (Lạy)

Dâng hoa cúng đến "Tăng-già",
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn! (Lạy)

  

NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

 

Thế Tôn lời dạy tỏ tường
Năm điều quán tưởng phải thường xét ra
Ta đây phải có sự già
Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn.
Ta đây bệnh tật phải mang
Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành
Ta đây sự chết sẳn dành
Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ.
Ta đây phải chịu phân ly
Nhân vật quí mến ta đi biệt mà
Ta đi với nghiệp của ta
Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình.
Theo ta như bóng theo hình
Ta thọ quả báo phân mình kết thành.

 

 

VÔ THƯỜNG

 

Các Pháp hữu vi thật không bền vững. Chúng có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh.  Nên thường hay có sự khổ não.  Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, dứt các Pháp hữu vi ấy được, mới có được sự an vui tuyệt đối.

 

 

VÔ THƯỜNG, KHỔ NÃO, VÔ NGÃ

 

Pháp nào có tên gọi là Vô Thường, là Pháp có trạng thái thay đổi không thường.
Pháp nào có tên gọi là Khổ Não, là Pháp có trạng thái đau đớn buồn rầu.
Pháp nào có tên gọi là Vô Ngã, là Pháp có trạng thái không phải là của ta.
Các Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu.  Pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh, luôn đến Chư Thiên, Ma Vương, cùng Phạm Thiên cả thảy. (Lạy)

  

RẢI LÒNG TỪ BI

 

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh họan, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc.

 

TỪ BI KINH

 

Lòng từ trong sạch như gương,

Không pha ác cảm không vương tư thù.

Cố tâm niệm niệm công phu,

Khi đi, khi đứng, chuyên tu tham thiền.

Nằm ngồi mặc niệm thường xuyên,

Sưu tầm đạo quả, gieo duyên Niết Bàn

Đó là phương pháp thế gian,

Đó là hạnh kiểm đưa đàng Vô sanh.

Thánh nhân ca tụng tán thành,

Xuôi dòng thánh vức, lữ hành Nhập lưu.

 Vượt lên đến mức thắng ưu,

Khai thông tuệ nhãn, tầm sưu đỉnh đầu.

A Hàm đạo tuệ gươm mầu,

Đoạn tuyệt tà kiến, xả câu dục tình.

Bất lai cảnh giới hữu hình,

Phạm thiên tạm ngự, nghiêm minh Niết Bàn. (Lạy)

 

 

HỒI HƯỚNG PHƯỚC ĐẾN CHƯ THIÊN

 

Chư Thiên ngự trên hư không,
Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. 
Long Vương thần lực có nhiều,
Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng tôi.
Hộ trì Phật giáo tăng bồi,
Các bậc Thầy tổ an vui lâu dài.
Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai,
Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu.
Chúng con vui thú đạo mầu, 
Tu hành tin tấn ngõ hầu vô sanh. (Lạy)

 
 

BÀI SÁM HỐI

 

Cúi đầu lạy trước Bửu Đài
Con xin sám hối từ rày ăn năn.
Xưa nay lỡ phạm điều răn,
Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh.
Gây ra nghiệp dữ cho mình,
Sát sanh hại vật chẳng tình xót thương.
Giết ăn hoặc bán không lường,
Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân.
Oan oan tương báo cõi trần,
Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao.
Xét ra nhơn vật khác nào
Hại nhân, nhân hại mắc vào trả vay.
Lại thêm trộm sản cướp tài,
Công người cực nhọc hằng ngày làm ra.
Lòng tham tính bảy lo ba,
Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân.
Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần,
Làm cho người phải lắm lần than van.
Tà Dâm tội nặng muôn ngàn,
Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay.
Vợ con người phải lầm tay,
Mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời.
Xấu cha, hổ mẹ nhiều lời,
Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi.
Vọng ngôn giả dối ngoài môi,
Chuyện không nói có, có rồi nói không.
Dụng lời đâm thọc hai dòng,
Phân chia quyến thuộc, vợ chồng, anh em.
Mắng nhiết chưởi rủa pha gièm,
Xóm làng cô bác chị em không chừa.
Nói lời vô ích dây dưa,
Phí giờ quí báu, hết trưa đến chiều.
Uống rượu sanh hại rất nhiều,
Ham ăn mê ngủ nói điều chẳng kiêng.
Say sưa ngã gió đi xiên,
Nằm bờ té bụi như điên khác nào.
Lọan tâm cuồng trí mòn hao,
Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà.
Xan tham những của người ta,
Mong sang đọat được lòng tà mới ưng.
Nết sân nóng giận không chừng,
Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng.
Si mê tin chạ chẳng phòng,
Nghe đâu theo đó không thông chánh tà.
Chẳng tin Phật Pháp cao xa,
Thậm thâm vi diệu bao la trên đời.
Nếu con cố y phạm lời,
Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn.
Hoặc xúi kẻ khác bảo tàn,
Hoặc nghe thấy ác, lòng hoằng vui theo.
Phạm nhằm ngũ giới thập điều,
Vì nhân thân khẩu, ý, nhiều lần sai.
Lỗi từ kiếp trước lâu dài
Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen.
Hoặc vì tà kiến đã quen,
Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin.
Cho rằng người chết hết sinh,
Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay.
Hoặc phạm thường kiến tội dày,
Sống sao đến thác, sanh lai như thường.
Tội nhiều kể cũng không lường,
Vì con ngu dốt, không tường phân minh.
Dể duôi Tam Bảo, hại mình,
Bởi nhân không thấu vô minh nghiệp tà.
Cho nên chơn tánh mới là,
Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu.
Hóa nên khờ dạy đã lâu,
Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay.
Khác nào bèo bị gió quay,
Linh đinh giữa biển dật dờ bờ sông.
Xét con tội nặng chập chồng.
Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này.
Con xin sám hối từ đây,
Nguyện cho Tam Bảo đức dầy độ cho.
Tội xưa chẳng hạn nhỏ to,
Con nguyền dứt cả chẳng cho thêm vào.
Tâm lành dốc chí nâng cao,
Cải tà qui chánh chú vào Phật ngôn.
Cho con khỏi chốn mê hồn,
Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề.
Thoát vòng khổ não tối mê,
Hưởng miền Cực Lạc mọi bề thảnh thơi.
Ngày nay dứt bỏ việc đời,
Căn lành gieo giống chẳng rời công phu.
Mặc ai danh lợi bôn xu,
Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần.
Trước là độ lấy bổn thân,
Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu.
Sám hối tội lỗi đủ điều,
Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây.
Con xin hồi hướng quả này,
Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường.
Cùng là thân thích tha phương,
Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay.
Chúng sanh ba giới bốn lòai,
Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu.
Nghe lời thành thật thỉnh cầu,
Xin mau tựu lại lãnh thâu quả này.
Bằng ai xa cách chưa hay,
Cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng.
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung,
Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai.
Nguyện nhiều tăng chúng đức tài,
Đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành.
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành,
Năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian .

 

 

KỆ THỈNH PHÁP SƯ

 

Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản,
Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi,
Quyết lòng mở đạo dạy đời,
Nhắm vườn lộc giả Ngài dời chơn sang.
Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử,
Có năm thầy thính dự Pháp từ,
Đó là môn Kiều Trần Như,
Được nếm hương vị Hữu dư Niết Bàn.
Rồi từ đó mở mang Giáo Pháp,
Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn,
Một lòng chẳng thối không mòn,
Những điều lợi ích hằng còn lâu năm.
Cả tam giới thừa ân phổ cập,
Đám mưa lành rưới khắp thế gian,
Bởi nhân cớ, tích rõ ràng,
Thỉnh Ngài thuyết Pháp noi đàng từ bi.
Chúng sanh ngồi khắp chốn ni,
Tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. (Lạy)


 

KỆ HỒI HƯỚNG SAU KHI NGHE PHÁP

 

Ngưỡng cầu các đấng chư thiên,
Trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày.
Ngự nơi đền tháp xưa nay,
Những nơi biệt thất nơi cây bồ đề.
Chúng con xin hội họp về,
Sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng.
Rồi xin hộ độ chư tăng,
Cửa từ ẩn náu phước hằng hà sa.
Tỳ khưu chẳng luận trẻ già,
Cao hạ trung hạ hoặc là mới tu.
Thiện nam tính nữ công phu,
Điều là thí chu đồng phù trợ nhân.
Những người trong khắp thôn lân,
Kiều cư châu quận được phần an khương.
Chúng sanh bốn lọai thông thường,
Noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành.
Giải thoát pháp bảo nên hành,
Đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đày.
Cầu cho hưng thạnh lâu dài,
Pháp thiện trí thức các Ngài mở mang.
Bậc tu xin được bình an,
Cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau.
Lại thêm phẩm hạnh thanh cao,
Những quả lợi ích kết mau kịp thì.
Cầu xin Pháp bảo hộ trì,
Cho người tu đã qui y Phật rồi.
Xin cho cả thảy chúng con,
Tấn hóa trong Pháp Phật roi giáo truyền.


KỆ HỒI HƯỚNG PHƯỚC BÁU

 

Phước căn con đã tạo thành,

Do thân khẩu ý tu hành gieo nên.

Đều là phước báu vững bền,

Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng.

Cung trời Đạo Lợi thọ nhàn,

Chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà.

Chư Thiên Phạm Thiên cùng là,

Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an.

Phước con hồi hướng dâng ban,

Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu.

Bằng ai chưa rõ lời cầu,

Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay.

Có người làm phước được rày,

Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng.

Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung,

Hưởng được phước quí ung dung thanh nhàn.

Chúng sanh thế giới các hàng,

Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường.

Xin thâu phước báu cúng dường,

Hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng.