Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

2018 - Khóa Thiền Mùa Xuân - Lịch Thực Tập (Spring Vipassana Meditation Retreat - Daily Practice Schedule)

16 Tháng Ba 20183:26 CH(Xem: 930)
2018 - Khóa Thiền Mùa Xuân - Lịch Thực Tập (Spring Vipassana Meditation Retreat - Daily Practice Schedule)
Khóa Thiền Minh Sát Mùa Xuân 2018
Spring 2018 Vipassana Meditation Retreat - April 23-28, 2018

Lịch Thực Tập (thứ Hai - thứ Sáu) - Practice Schedule (Monday-Friday)
Thời Gian - Period Công Việc - Tasks
4:30AM 5:00AM Thức Dậy - Waking up
5:00AM 6:00AM Thiền Ngồi - Sitting Meditation
6:00AM 6:30AM Thọ Giới, Tụng Kinh - Observing Precepts, Chanting
6:30AM 7:00AM Thể Dục/Thiền Đi- Yoga/Walking Meditation
7:00AM 8:00AM Điểm Tâm - Light and self-served breakfast
8:00AM 9:00AM Thiền Ngồi - Sitting Meditation
9:00AM 10:00AM Thiền Đi/Trình Pháp - Walking Meditation/Dhamma Interviews
10:00AM 11:00AM Thiền Ngồi - Sitting Meditation
11:00AM 12:00PM Ăn Trưa - Lunch
12:00PM 1:00PM Nghỉ Trưa - Rest
1:00PM 2:00PM Thiền Ngồi - Sitting Meditation
2:00PM 3:00PM Thiền Đi/Trình Pháp - Walking Meditation, Dhamma Interviews
3:00PM 4:00PM Thiền Ngồi - Sitting Meditation
4:00PM 5:00PM Thiền Đi - Walking Meditation
5:00PM 6:00PM Thiền Ngồi - Sitting Meditation
6:00PM 7:00PM Thể Dục/Thiền Đi - Yoga/Walking Meditation
7:00PM 8:00PM Pháp Thoại - Dhamma Lecture
8:00PM 8:30PM Thiền Đi - Walking Meditation
8:30PM 9:30PM Thiền Ngồi - Sitting Meditation
9:30PM 10:00PM Hồi Hướng - Sharing Merits
10:00PM Ngủ - Rest

Chương trình sinh hoạt ngày cuối (thứ Bảy, 28 tháng 4) vẫn như những ngày khác.  Lễ mãn khóa vào 5PM đến 6PM.
(The closing ceremony from 5PM-6PM on Saturday, April 28.)