Lịch Sinh Hoạt 2018

13 Tháng Giêng 20188:43 CH(Xem: 3183)
Lịch Sinh Hoạt 2018

Lịch Sinh Hoạt Của Chùa Phật Ân
2018 – Mậu Tuất - PL 2562

 

 

 

 

Tháng

Ngày - Nội Dung

Ghi Chú

1

- Ngày 06:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 06:                   Khóa Tu Niệm Phật

- Ngày 13:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 16:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 20:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 20:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 21/28?:            Đức Phật Thích Ca Thành Đạo

- Ngày 27:                   Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

- Ngày 30:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

 

 

 

 

 

 

 

2

- Ngày 03:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 03:                   Khóa Tu Niệm Phật

- Ngày 10:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 11:                    Lễ Tất Niên

- Ngày 15:                    Sám Hối – Đón Giao Thừa

- Ngày 16:                   Tết Nguyên Đán Mậu Tuất

                                    Vía Đức Phật Di Lặc

- Ngày 24:                   Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

Xem thêm chương trình Mừng Xuân Di Lặc 2018

03

- Ngày 01:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới
- Ngày 03:                   
Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 03:                   Khóa Tu Niệm Phật
- Ngày 
5-9:     
            Tuần Lễ Đàn Tràng Dược Sư

- Ngày 11:                   Rằm Thượng Nguyên

- Ngày 10:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 16:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới
- Ngày 17:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 17:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 24:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 30:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 31:                   Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

 

 

 

 

 

04

- Ngày 01:                   Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

- Ngày 07:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 07:                   Khóa Tu Niệm Phật                                            
- Ngày 08                    
ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN

- Ngày 14:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 15:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới
- Ngày 21:
                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 21:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 23-28:             Khóa Thiền Tứ Niêm Xứ (Vipassana)

- Ngày 29:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

 

 

 

 

 

 

 

Ngài KIM TRIỆU

05

- Ngày 05:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 05:                   Khóa Tu Niệm Phật

- Ngày 12:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 14:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 19:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 19:                   Chương Trình Thiền Tập 
- Ngày 26:                  
Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

- Ngày 28:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

06

- Ngày 02:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 02:                   Khóa Tu Niệm Phật
- Ngày 03:                   ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

- Ngày 09:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 09:                  Hội Chợ Hè An Lạc 6

- Ngày 13:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới
- Ngày 16:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 16:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 18-24:             KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ

- Ngày 23:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 27:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 30:                   Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Ngày 2-7:                 Khóa Thiền Tứ Niêm Xứ (Vipassana)

- Ngày 07:                   Khóa Tu Niệm Phật
- Ngày 12:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 14:                   Chương Trình Thiền Tập 
- Ngày 21:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 21:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 9-14:               Youth Summer Camp

- Ngày 26:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới
- Ngày 28:                   
Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

- Ngày 29:                   Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Sư Tâm Pháp

 

 

 

 

                              -

Thầy Tâm Thành

 

 

08

- Ngày 04:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 04:                   Khóa Tu Niệm Phật
- Ngày 10:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới
- Ngày 11:                   
Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 18:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 18:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 13-17:             Tuần Lễ Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu

- Ngày 19:                   ĐẠI LỄ VU LAN
- Ngày 24:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 25:                   Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Ngày 01:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 01:                   Khóa Tu Niệm Phật
- Ngày
03-07:             Tuần Lễ Pháp Hội Địa Tạng

- Ngày 08:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 09:                   Vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát
- Ngày 09:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới
- Ngày 15:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 15:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 19:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 22:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 22:                  Tết Trung Thu

- Ngày 23:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới
- Ngày 29:                  
Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

 

 

10

- Ngày 06:                   Khóa Tu Niệm Phật

- Ngày 06:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 08:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới
- Ngày 13:                   
Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 12-14:             Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 6

- Ngày 20:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 20:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 22-27:             Khóa Thiền Tứ Niêm Xứ (Vipassana)

- Ngày 22:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 28:                   Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

 

 

 

 

 

 

Sư Khánh Hỷ

11

- Ngày 03:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 03:                   Khóa Tu Niệm Phật 
- Ngày 06:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 10:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 17:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 17:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 18:                   Lễ Hạ Nguyên
- Ngày 20:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 24:                  Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

12

- Ngày 01:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 01:                   Khóa Tu Niệm Phật

- Ngày 06:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 08:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 15:                   Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 15:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 20:                   Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 22:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 17-21:            Tuần Lễ Pháp Hội Liên Trì

- Ngày 23:                  Vía Đức Phật A Di Đà

- Ngày 29:                  Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)