Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng

Kinh Căn Bản Pháp Môn

17 Tháng Năm 201611:16 CH(Xem: 2388)
Kinh Căn Bản Pháp Môn

Kinh Căn Bản Pháp Môn

 


Gốc rễ của khổ đau

Là Hỉ tham các pháp

Vật chất và tinh thần

Pháp phàm và pháp thánh

Bốn đại và ba cõi

Cùng niết bàn hiện tại.


Sở dĩ có hỉ tham

Vì tưởng tri bốn đại

Cùng tất cả các pháp

Là tôi và của tôi.


Nhờ liễu tri các pháp

Không tôi, không của tôi

Như Lai không dục hỉ

Bất cứ một pháp nào


Tăng tận nguồn khổ đau

Ái thủ đưa đến hữu

Tự thủ có sanh già

Bệnh chết và sầu ưu


Do liễu tri như vậy

Tự bỏ được ái dục

Tận trừ tham, mạn kiến

Đạt vô lượng an ổn.