Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 152)
Kính gởi quý Phật tử một vài hình ảnh của khóa lễ Cầu An và Cầu Siêu tại chùa Phật Ân dưới sự hướng dẫn của thầy Tri Sự Thích Hạnh Kiên và chư tăng bổn tự
(Xem: 143)
Kính gởi quý Phật tử một vài hình ảnh khóa tu niệm phật và kinh hành với sự hướng dẫn của thầy Tri Sự và chư tăng bổn tự chùa Phật Ân
(Xem: 182)
Kính gởi quý Phật tử vài hình ảnh khóa tu Bát Quan Trai tại chùa Phật Ân dưới sự chứng minh của Hoà Thượng Lãnh Đạo Tinh Thần Thích Nguyên Siêu

Ân Đức Tam Bảo - Hòa thượng Bửu Chơn (Naga Maha Thera)

13 Tháng Ba 20189:24 CH(Xem: 530)
Ân Đức Tam Bảo - Hòa thượng Bửu Chơn (Naga Maha Thera)

Lời tựa

Bất cứ một Tôn-Giáo nào, hàng tín-đồ thường tôn-sùng vị Giáo-Chủ của mình để tỏ lòng hâm-mộ và biết ơn.

Có người biết ơn vị Giáo-Chủ của mình do nơi sự huyền-bí, linh-thiêng, mầu-nhiệm.

Có người thì biết ơn bằng cách thoát khỏi tai-nạn hoặc bệnh-tật.

Có người lại biết ơn trên căn-bản hợp-lý thật sự và Trí-Tuệ

Có người thì tin-tưởng bằng cách xu hướng mơ-hồ mù-quáng vì thấy nhiều người tin-tưởng.

Người Phật-Tử cũng vậy, hiểu rõ Ân-Đức Tam-Bảo mới có đức-tin trong sạch ăn sâu vào ngôi Tam-Bảo được. Vì vậy nên bần tăng nhận thấy Ân-Đức Tam-Bảo rất cần thiết cho người tu Phật, xuất-gia cũng như tại gia. Nhưng ít có ai chịu nhọc công học-hỏi, tìm hiểu cho chu đáo.

Quyển "Ân-Đức Tam-Bảo" ra đời sẽ giúp cho người Phật-Tử biết được một cách chu-đáo, rõ-rệt những Ân-Đức gì mà đấng Giáo Chủ Thích-Ca-Mâu-Ni đã có, và làm cho hàng Phật-Tử càng tăng thêm một đức tin vững-chắc như thuyền để đưa con người lướt qua sông mê bể khổ.

Do công đức phiên dịch này, bần tăng hồi-hướng đến Thầy Tổ và song-thân đã quá vãng, cầu xin oai-lực Pháp thí này cho các Ngài được tăng trưởng nhiều sự an-vui nơi nhàn-cảnh. Và cũng cầu cho tất cả chúng-sanh trên thế-giới nhất là cho dân-tộc Việt-Nam được sớm thanh-bình an-lạc.

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

Rất mong thay!

Hoà-Thượng Bửu-Chơn
Cố-Vấn Tinh-thần Phật-Giáo Thế-Giới