Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng

Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc

17 Tháng Năm 201611:26 CH(Xem: 2429)
Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc

Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc

 


Muốn tận trừ nhiễm ô

Phải biết rõ thấy rõ:

Biết tác ý “như lý”,

Thấy gì không “như lý”.

 

“Như lý” là cách nghĩ

Khiến ô nhiễm không sanh,

Lại có thể diệt trừ

Nhiễm ô đã sanh khởi.

 

Có bẩy cách trừ mê:

Tri kiến và phòng hộ,

Thọ dụng và kham nhẫn,

Tránh né và trừ diệt,

Giác tri là thứ bẩy.

 

Đoạn trừ bằng tri kiến

Là bỏ mọi tư duy

Liên hệ đến bản ngã

Và như lý tác ý

Về khổ, tập, diệt, đạo.

Diệt trừ ba kiết sử:

Giới thủ, thân kiến, nghi.

 

Đoạn trừ nhờ phòng hộ

Là gìn giữ sáu căn,

Tức gìn giữ cửa “ý”

Khi tiếp xúc sáu trần.

 

Đoạn trừ bằng thọ dụng

Là biết đủ, không tham

Bốn vật dụng cần dùng

Cốt vượt qua biển khổ.

 

Đoạn trừ bằng kham nhẫn:

Những thống khổ khốc liệt

Do người, vật gây nên,

Vui nhận không than oán.

 

Đoạn trừ nhờ tránh né:

Tránh mạo hiểm du hành,

Tránh giao du bất đáng,

Thì phiền não không sanh.

 

Đoạn trừ bằng trừ diệt:

Những ý xấu khởi nên

Liên hệ dục, sân, hại,

Tỳ kheo phải dứt liền.

 

Tu tập bẩy giác tri,

Hướng ly tham, từ bỏ,

Đoạn trừ các ô nhiễm,

Là diệt tận khổ đau.