Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Bài Kinh Tụng Buổi Sáng - STD

17 Tháng Ba 201810:53 CH(Xem: 4921)
Bài Kinh Tụng Buổi Sáng - STD

KINH THỈNH CHƯ THIÊN

Xin thỉnh chư Thiên ngự trên cõi trời dục giới/ cùng sắc giới;/ Chư Thiên ngự trên đỉnh núi, /núi không liền;/ hoặc nơi hư không,/ ngự nơi cồn, bãi, đất liền;/ hoặc các châu quận,/ ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn;/ Chư Dạ Xoa,/ Càn Thát Bà cùng Long Vương dưới nước, trên bờ;/ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây,/ xin thỉnh hội họp lại đây. /Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni/ mà chúng con tụng đây, /xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy.

Xin các Ngài đạo đức,/ giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo  Xin các Ngài đạo đức,/ giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo  Xin các Ngài đạo đức,/ giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo. (Lạy)   

-------------------------------------

LỄ PHẬT

NAMO TASSA BHAGĀVATO ARAHATO SAMMĀ SAMBUDDHASSA  (đọc 3 lần)

Con xin hết lòng thành kính/ làm lễ Đức “Phá-Gá-Qua” đó./ Ngài là bậc “A-Rá-Hăn” cao thượng,/ được chứng quả Chánh Biến Tri,/ do Ngài tự ngộ,/ không thầy chỉ dạy.  (đọc 3 lần, một lạy)

ÂN ĐỨC PHẬT (Buddha Guna)

 Iti’piso Bhagāvā                       “I tí pí sô Phá gá qua”

1. Araham                                 “Á rá hăn”                                (Ứng Cúng)

2. Sammāsambuddho                “Xam ma xam bút thô”              (Chánh Biến Tri)

3. Vijjācaranasampanno            “Vích cha cha ra ná                   (Minh Hạnh Túc)      

    sam pan nô”

4. Sugato                                  “Xú gá tô”                                (Thiện Thệ)

5. Lokavidu                              “Lô cá ví đu”                            (Thế Gian Giải)

6. Anuttaro                               “A nút tá rô”                             (Vô Thượng Sĩ)

7. Purisādammasārathi              “Pu ri xa đam ma                       (Điều Ngự Trượng Phu)

  ma xa ra thi”

8. Satthādevamanussānam         “Sách tha đế vá                         (Thiên Nhân Sư)        

  má nú sa năng”

9. Buddho                                 “Bút thô”                                  (Phật)

10. Bhagavā’ti                          “Phá gá va ti”                            (Thế Tôn)

-----------------------------------------------

QUY Y PHẬT

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo,/ chỉ có Đức Phật là quí báu,/ nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo,/ đặng cầu sự an lạc đến cho con,/ y như lời chân thật nầy.

-----------------------------------------------

SÁM HỐI PHẬT

Con xin hết lòng thành kính/ cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật,/ là đấng Chí Tôn, Chí Thánh./ Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo/ xá tội lỗi ấy cho con. (lạy)

ÂN ĐỨC PHÁP BẢO

1. Svākkhāto Bhagavatā            “Xoa khá tô phá            (Tam Tạng Pháp Bảo)     

  gá vá ta”

2. Dhammo                               “Tham mô”                   (Pháp Thánh có 9 hạng)

3. Sanditthiko                           “Xanh đích thí cô”        (Pháp Thánh thấy, biết chắc)

4. Akāliko                                “Á ca lí cô”                   (Pháp độ cho đắc không chờ)

5. Ehipassiko                              “E hí pát sí cô”           (Pháp của chư Thánh đã đắc và ứng hóa cho kẻ khác)

6. Opanayiko                            “Ô pá ná dí cô”             (Pháp của chư Thánh đã  có nhờ thiền định)

7. Paccattam veditabbo             “Pát chắt tăng vê đi táp bô  (Pháp mà hàng trí tuệ,   

    Viññuhi’ti                             quinh nhu hi ti”             nhất là bậc Thượng Trí  tự thấy nơi tâm)

----------------------------------------

QUY Y PHÁP

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo,/ chỉ có Pháp Bảo là quí báu,/ nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo,/ đặng cầu sự an lạc đến cho con,/ y như lời chân thật nầy.

------------------------------------------

SÁM HỐI PHÁP BẢO

Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo,/ là pháp học và pháp hành./ Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp Bảo,/ cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con. (lạy)

ÂN ĐỨC TĂNG BẢO

1. Supatipanno                          “Sú pá tí pan nô”           (Thinh Văn đệ tử Phật    

    bhagavato                                 phá gá vá tô                   đã tu hành chính chắn    

    Sāvakasangho                         sa quá cá săng khô”        y theo Thánh Pháp)

2. Ujupatipanno                         “Ú chú pá tí pan nô       (Thinh Văn đệ tử Phật   

    bhagavato                                 phá gá vá tô                   đã tu hành chính chắn    

    Sāvakasangho                         sà quá cá săng khô”        y theo Chánh Pháp)

3. Nāyapatipanno                       “Nhà nhá pá tí pan nô   (Thinh Văn đệ tử Phật   

    bhagavato                                 phá gá vá tô                    các ngài tu hành để    

    Sāvakasangho                         sà quá cá săng khô”        giác ngộ Niết Bàn)

4. Sāmicipatipanno                   “Sa mi chí pá tí pan nô   (Thinh Văn đệ tử Phật   

    bhagavato                                 phá gá vá tô                    các ngài tu theo phép    

    Sāvakasangho                         sà quá cá săng khô”        Giới, Định, Tuệ)

5. Yadidam cattāri                     “Dá đí đăng Chách tà rí  (Tăng nếu đếm đôi     

    purisayugāni                            Pú rí sá dú gà ní              thì có bốn bậc)

6. Attha purisapuggala              “Át thá                           (Tăng nếu đếm chiếc                                       

Pú rí sá púc gá lá              thì có tám bậc)

7. Esa bhagavato                       “Ế sà Phá gá vá tô         (Chư Tăng ấy là bậc    

    sāvakasangho                           sà quá cá săng khô”     Thinh Văn đệ tử Phật)

8. Āhuneyyo                             “À hú nây dô”              (Đáng thọ lãnh tứ vật dụng của tín thí)

9. Pāhuneyyo                            “Pa hú nây dô”              (Đáng thọ lãnh tứ vật dụng mà tín thí dành để                              cho thân quyến, bạn bè)

10. Dakkhineyyo                      “Đắc khí nây dô”          (Đáng thọ lãnh của tín thí tin lý nhân quả)

11. Ānjalikaraniyo                    “Anh chá lí cá rá           (Các Ngài đáng cho      

  ni dô”                           chúng sanh lễ bái)

12. Ānuttaram                           “A nú tá rang                (Các Ngài là phước điền      

    puññakkhettam                        Pun nha khết tăng           của chúng sanh không      

    lokassā’ti                                  Lô cá sa ti”                      đâu bì kịp)

---------------------------------------

QUY Y TĂNG

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo/, chỉ có đức Tăng là quí báu,/ nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo,/ đặng cầu sự an lạc đến cho con,/ y như lời chân thật nầy.

-------------------------------------------

SÁM HỐI TĂNG

Con xin hết lòng thành kính/ cúi đầu làm lễ hai hạng Tăng Bảo/, là Phàm Tăng và Thánh Tăng./ Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo,/ cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con.  (lạy)

 

LỄ THÁP THỜ XÁ LỢI CÂY BỒ ĐỀ VÀ KIM THÂN PHẬT

Con xin lễ bái các phần Bảo tháp Xá Lợi kim thân Phật Đà Bồ Đề khắp cõi Ta Bà Nhất tâm thành kính hương hoa cúng dường (3 lần )  

-----------------------------------------------------------

DÂNG HOA

Dâng hoa cúng đến Phật Đà Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu Xác thân tứ đại khỏi sao điêu tàn (3 lần )  Lạy

NĂM PHÁP QUÁN

Phật xưa rằng kiếp nhân sinh Lắm điều khổ lụy chẳng dành riêng ai Xuân xanh rồi cũng tàn phai Thời hoa mộng tựa sương mai đầu cành Tấm thân tứ đại hiệp thành Ốm đau tật bệnh thường tình xưa nay Dù cho thọ mạng ngắn dài Cổ kim nào kẻ thoát tay tử thần Người thân ly biệt người thân Trăm năm bao lượt khó ngăn lệ nhòa Mỗi người riêng nghiệp thiểu đa Rừng mê bể khổ phải qua một mình Tử sinh nối tiếp tử sinh Trầm luân khởi tự vô minh cội nguồn Trí nhân hiểu lẽ vô thường Tinh cần tu tập thẳng đường vô sanh.

---------------------------------------------------

NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

Thế Tôn lời dạy tỏ tường, Năm điều quán tưởng phải thường xét ra Ta đây phải có sự già, Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành Ta đây sự chết sẵn dành, Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ Ta đây phải chịu phân ly, Nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, Theo ta như bóng theo hình, Ta thọ quả báo phân minh kết thành.  Lạy   

--------------------------------------------------

VÔ THƯỜNG

Các Pháp hữu vi thật không bền vững./ Nó có tánh sanh diệt là thường/ vì nhân sanh rồi diệt,/ diệt rồi sanh,/ nên thường hay có sự khổ não./ Chỉ có Niết Bàn là Pháp tịch diệt,/ dứt các Pháp hữu vi ấy được/ mới có sự an vui tuyệt đối.

-------------------------------------------------

VÔ THƯỜNG, KHỔ NÃO, VÔ NGÃ

Pháp nào có tên gọi là Vô Thường /là Pháp có trạng thái thay đổi không thường.

Pháp nào có tên gọi là Khổ Não/ là Pháp có trạng thái đau đớn buồn rầu.

Pháp nào có tên gọi là Vô Ngã/ là Pháp có trạng thái không phải là của ta.

Các Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ,/ chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm,/ chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu./ Pháp ấy để chung cho nhân loại,/ súc sanh,/ luôn đến Chư Thiên, Ma Vương/ cùng Phạm Thiên cả thảy. (Lạy)

 

THÂN LÁ VÀNG

Thân như ngọn lá vàng Bên bờ ranh cõi chết Tử thần đang đứng đợi Sao chưa có hành trang? Hãy tự mình thắp đuốc Bậc trí sớm tinh cần Trong sạch ly uế nhiễm Vào thánh địa nhiệm mầu

Đời người đang lụn tàn Tiến gần đến Diêm Vương Giữa đường không nơi nghỉ Đường trường thiếu tư lương Hãy biến thành hòn đảo Nương tựa nơi chính mình Tinh cần luôn thanh tịnh Không trở lại tử sinh

------------------------------------------------------

THÂN GỖ MỤC

Thân này chẳng bao lâu Nằm vùi trong lòng đất Vô dụng xác không hồn Như gỗ mục vứt bỏ (3 lần)

QUÁN CHIẾU

Khi trí tuệ quán chiếu Thấy hữu vi vô thường Liền thoát ly khổ não Đó là Thanh Tịnh Đạo

Khi trí tuệ quán chiếu Thấy hữu vi thống khổ Liền thoát ly khổ não Đó là Thanh Tịnh Đạo

Khi trí tuệ quán chiếu Thấy pháp không phải ta Liền thoát ly khổ não Đó là Thanh Tịnh Đạo (Lạy)

----------------

KỆ KHUYẾN TU

Cuộc trần thế khuyên ai phải gẫm

Danh mà chi lợi lắm mà chi

Bã công danh bọt nước có ra gì,

Mùi phú quý vần mây tan hợp

Sang cho lắm cũng rồi một kiếp

Giàu đến đâu cũng hưởng một đời

Lệ tử sanh đeo đẳng kiếp người

Thân tứ đại lấy đâu làm chắc

Kìa sanh tử thấy liền trước mắt

Nắm cô phần đa thị thiếu niên nhân

Tấm thân này vốn thật giả thân

Nay còn đó mai chưa chắc được

Phần nỗi bệnh nỗi già khuất trược

Sống trên đời sống được bao lâu

Mới đầu xanh nay đã bạc đầu

Rồi lại đến hoan khâu một nắm

Ôi! ... Tam thống khí tại thiên bang dụng

Nhất đán vô thường vạn sự hưu

Muôn việc đều mượn mấy tấc hơi

Hơi vừa dứt việc đời cũng dứt

Nào của cải vợ con tài vật

Nhắm mắt rồi còn lại tay không

Sinh dã không, hề, tử dã không

Đời vật chất hết mong tồn tại

Rồi cứ thế luân hồi mãi mãi

Nổi trôi theo bể khổ trầm luân

Ngán ngẫm thay hai chữ vô thường

Khuyên nhân thế tìm đường giải thoát

Nếu chí nguyện thanh cao mong đạt

Cần noi theo Giáo Pháp Thích Ca

Mới mong ra khỏi chốn Ta Bà

Về nhàn cảnh vui miền Cực Lạc. (Lạy)

-----------------------

KHÁCH LỮ HÀNH

Thức đêm mới biết đêm dài

Mỏi chân mới thấy xa thay dặm trường

Dài thay sanh tử con đường

Đối người lữ khách chưa tường Đạo chơn (Pháp Cú)

Hỡi người khách lữ hành trên cõi thế

Đi lang thang vô định đã bao đời!

Vòng tử sanh, sanh tử, nẻo luân hồi

Trong tam giới xoay đi rồi chuyển lại!

Vô lượng kiếp khóc cha rồi khóc mẹ

Khóc vợ con, quyến thuộc, kẻ thân yêu

Khóc cửa nhà, tài sản sớm tiêu điều!

Từ vô thỉ khóc than bao cảnh khổ

Những giọt lệ đắng cay người đã đổ

Còn nhiều hơn nước mặn của trùng dương!

Hỡi người khách lữ hành trên cõi thế

Đi lang thang vô định đã bao đời!

Vòng tử sanh, sanh tử, nẻo luân hồi

Trong tam giới kiếp này rồi kiếp khác!

Từ vô thỉ mỗi đời người bỏ xác

Khắp địa cầu phủ trắng đống xương khô!

Sao người mãi ngủ mê chưa thức tỉnh

Còn miệt mài theo tài sắc lợi danh

Còn đắm say trong bể ải trường tình

Nào có thấu vô thường thay vạn hữu

Cái giả tạm khư khư là vĩnh cửu

Nên trầm luân biển khổ tự muôn đời

Trên đường xa vô định lệ còn rơi

Trên mặt đất xương tàn còn rải trắng!

Hãy tỉnh giấc, đứng lên tìm Ánh Sáng

Đừng tối mê quờ quạng giữa đêm dài

Tìm lối đi giải thoát ngục trần ai!

Này lữ khách, đến đây tìm ngọn đuốc

Ánh đạo vàng soi sáng nẻo Vô Sanh

Đức Phật Đà, bậc Đại Giác viên minh

Thương nhân loại đắm chìm trong biển khổ

Đem Chân Lý diệu huyền Ngài phổ độ

Dạy chúng sanh lìa khỏi bến sông mê

Bờ Niết Bàn tịch tịnh thẳng đường về

Dứt sanh tử, dứt luôn giòng lệ thảm! (Lạy)

------------------------------------

LỖI NGƯỜI

Sao ta nhìn mãi lỗi người

Đúng sai phải trái ích chi mà nhìn

Ta nên xét lại chính mình

Còn chi xấu tốt, lặng thinh tu trì

 

----------------------

YÊU THƯƠNG

Thương ai ta chớ lại gần

Ghét ai ta lại phải cần tránh mau

Yêu thương không được gần nhau

Ghét nhau gần mãi khổ đau chán chường

Sống đời chớ ghét đừng thương

Mới mong thoát khỏi vấn vương buộc ràng.

-----------------------

THAM GIÀU

Giàu sang chỉ hại kẻ ngu

Làm sao hại được người tu thoát trần

Tham giàu không chỉ hại thân

Hại luôn cả kẻ xa gần quanh ta (Lạy)

 

TỪ BI KINH

Lòng từ trong sạch như gương

Không pha ác cảm không vương tư thù

Cố tâm niệm niệm công phu

Khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền

Nằm ngồi mặc niệm thường xuyên

Sưu tầm Đạo quả gieo duyên Niết Bàn

Đó là phương pháp thế gian

Đó là hạnh kiểm đưa đàng Vô Sanh

Thánh nhân ca tụng tán thành

Xuôi dòng thánh vức lữ hành nhập lưu

Vượt lên đến mức thắng ưu

Khai thông tuệ nhãn tầm sưu đỉnh đầu

A-Hàm đạo tuệ gươm mầu

Đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình

Bất Lai cảnh giới hữu hình

Phạm Thiên tạm ngự nghiêm minh Niết Bàn

 

TỪ BI NGUYỆN

Nguyện cầu tám hướng mười phương

Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui

Dứt trừ oan trái nhiều đời

Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan

Hại nhau chỉ chuốc lầm than

Mê si điên đảo vô vàn lệ châu

Chúng sanh vô bệnh sống lâu

Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày

Nguyện cho an lạc từ nay

Dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn

Dứt trừ kinh sợ tai ương

Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly

Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri

Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn (Lạy)

 

HỒI HƯỚNG ĐẾN CHƯ THIÊN

Chư Thiên ngự trên hư không

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều

Long Vương thần lực có nhiều

Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con

Hộ trì Phật Giáo tăng bồi

Các bậc thầy tổ an vui lâu dài

Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai

Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu

Chúng con vui thú đạo mầu

Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây,/ hãy là món duyên lành,/ để dứt khỏi những điều ô nhiễm/ ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai.  (Lạy 3 lần)