Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Lịch Thực Tập - Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ Mùa Thu 2018 - hết hiệu lực (Practice Schedule - Fall 2018 Retreat - EXPIRED)

24 Tháng Chín 20188:53 CH(Xem: 169)
Lịch Thực Tập - Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ Mùa Thu 2018 - hết hiệu lực (Practice Schedule - Fall 2018 Retreat - EXPIRED)
KHÓA THIỀN TỨ NIỆM XỨ MÙA THU 2018
FALL 2018 VIPASSANA MEDITATION RETREAT
Giờ Khởi
Start Time
Thao Tác - Task
Thời Đoạn
Duration
4:30 AM Thức Chúng Waking Up 30
5:00 AM Thời Trà Tea Time 15
5:15 AM Tài Chí Tai Chi 15
5:30 AM Thiền Ngồi Sitting 30
6:00 AM Thọ Giới Observing Precepts 10
6:10 AM Hướng Dẫn Instructions 20
6:30 AM Điểm Tâm Light Breakfast 60
7:30 AM Thiền Đi Walking 30
8:00 AM Thiền Đứng Standing 15
8:15 AM Thiền Ngồi Sitting 45
9:00 AM Yoga Nhẹ Light Yoga 15
9:15 AM Thiền Đi Walking 30
9:45 AM Yoga Nâng Cao Stretching Yoga 15
10:00 AM Thiền Đứng Standing 15
10:15 AM Thiền Ngồi Sitting 40
10:55 AM Thư Giãn Relaxing 5
11:00 AM Ngọ Trai Lunch Break 60
12:00 PM Nghỉ Trưa Midday Rest 60
1:00 PM Tài Chí Tai Chi 15
1:15 PM Thiền Ngồi Sitting 45
2:00 PM Thiền Đi Walking 30
2:30 PM Thiền Đứng Standing 15
2:45 PM Thiền Ngồi Sitting 45
3:30 PM Yoga Nhẹ Light Yoga 15
3:45 PM Thiền Đi Walking 30
4:15 PM Yoga Nâng Cao Stretching Yoga 15
4:30 PM Thiền Đứng Standing 15
4:45 PM Thiền Ngồi Sitting 45
5:30 PM Trà Đàm Tea Talk 45
6:15 PM Thiền Ngồi Sitting 30
6:45 PM Thư Giãn Relaxing 15
7:00 PM Thời Pháp Dhamma Talk 60
8:00 PM Vấn Đáp Dhamma Interview 30
8:30 PM Thư Giãn Relaxing 15
8:45 PM Thiền Ngồi Sitting 30
9:15 PM Yoga Nhẹ Light Yoga 15
9:30 PM Hồi Hướng Sharing Merit  
9:30 PM Nghỉ Đêm Night Rest  
Chú Thích:
Yoga Nhẹ - Light Yoga: vận động nhẹ các khớp xương, cơ bắp
Yoga Nâng Cao - Stretching Yoga: 10-12 thao tác 8 bước lạy yoga (sun salutation)
Trà Đàm - Tea Talk: giờ sinh tố/tea, cập nhật/trao đổi những thông tin trong ngày