Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Danh Sách Thiền Sinh Đăng Ký Khóa Thiền Mùa Thu 2018 (List of Registered Yogis - Fall 2018)

17 Tháng Mười 20189:46 CH(Xem: 94)
Danh Sách Thiền Sinh Đăng Ký Khóa Thiền Mùa Thu 2018 (List of Registered Yogis - Fall 2018)
Spring 2017 Vipassana Meditation Retreat - List of Registered Yogis
No. Yogi Mon, Oct 22 Tue, Oct 23 Wed, Oct 24 Thu, Oct 25 Fri, Oct 26 Sat, Oct 27 Time Stamped
1 Liz Moran 0, , , 0, , , 0, , , 0, , , 0, , , 0, , , 09/25/2018 07:34AM
2 Dong Trang Morning, , Lunch, Morning, , Lunch, Morning, , Lunch, Morning, , Lunch, Morning, , Lunch, Not Attended, , , 09/25/2018 07:12PM
3 Kwo Wei Whole day, , Lunch, Whole day, , Lunch, Whole day, , Lunch, Whole day, , Lunch, Whole day, , Lunch, Whole day, , Lunch, 09/27/2018 10:10AM
4 Tinh Dao (canceled) Whole day, Over Night, Lunch, Whole day, Over Night, Lunch, Whole day, Over Night, Lunch, Whole day, Over Night, Lunch, Whole day, Over Night, Lunch, Whole day, , Lunch, 09/29/2018 08:32PM
5 Thanh Dung (canceled) Whole day, Over Night, Lunch, Whole day, Over Night, Lunch, Whole day, Over Night, Lunch, Whole day, Over Night, Lunch, Whole day, Over Night, Lunch, Whole day, , Lunch, 09/29/2018 08:37PM
6 Buu Phan Whole day, Over Night, Lunch, Whole day, Over Night, Lunch, Whole day, Over Night, Lunch, Whole day, Over Night, Lunch, Whole day, Over Night, Lunch, Morning, , Lunch, 10/01/2018 11:29AM
7 Tinh Nghiem Morning, , Lunch, Morning, , Lunch, Morning, , Lunch, Morning, , Lunch, Morning, , Lunch, Morning, , Lunch, 10/04/2018 07:49PM
8 Doni Not Attended, , , Not Attended, , , Not Attended, , , Not Attended, , , Whole day, , Lunch, Whole day, , Lunch, 10/06/2018 09:35AM
9 Quang An Whole Day, , Lunch, Not Attended, , , Not Attended, , , Whole Day, , Lunch, Whole Day, , Lunch, Morning, , , 10/08/2018 02:44PM
10 Pannavati Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, , Lunch, 10/09/2018 07:16PM
11 Dieu Nguyet Not Attended, , , Not Attended, , , Afternoon, , , Not Attended, , , Dhamma Lecture Only, , , Afternoon, , Lunch, 10/12/2018 05:57PM
12 NGAN DOAN Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, , Lunch, 10/13/2018 06:45AM
13 Nguyen Not Attended, , , Not Attended, , , Not Attended, , , Whole Day, , Lunch, Whole Day, , Lunch, Whole Day, , Lunch, 10/13/2018 10:0AM
14 Tam tran Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, , Lunch, 10/13/2018 10:8AM
15 Nga Doan Morning, , Lunch, Morning, , Lunch, Morning, , Lunch, Morning, , Lunch, Morning, , Lunch, Not Attended, , , 10/15/2018 12:1AM
16 Van Phuoc Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, , Lunch, 10/15/2018 08:34AM
17 Dieu Phuong Not Attended, , , Not Attended, , , Whole Day, , Lunch, Not Attended, , , Not Attended, , , Morning, , , 10/17/2018 12:4AM
18 Kevin Pham Not Attended, , , Not Attended, , , Not Attended, , , Not Attended, , , Whole Day, , Lunch, Morning, , Lunch, 10/18/2018 09:43AM
19 Chi Huynh Not Attended, , , Not Attended, , , Not Attended, , , Not Attended, , , Whole day, , Lunch, Whole day, , Lunch, 10/06/2018 09:35AM
20 Di Sau Not Attended, , , Not Attended, , , Not Attended, , , Not Attended, , , Whole day, , Lunch, Whole day, , Lunch, 10/06/2018 09:35AM
21 Di Sau's friend Not Attended, , , Not Attended, , , Not Attended, , , Not Attended, , , Whole day, , Lunch, Whole day, , Lunch, 10/06/2018 09:35AM
22 BudhaPutta Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, Over Night, Lunch, Whole Day, , Lunch, 10/18/2018 09:43AM
Last Update: 10:26PM Oct 17,2018