Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Lịch Sinh Hoạt Của Chùa Phật Ân 2019

28 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 3077)
Lịch Sinh Hoạt Của Chùa Phật Ân 2019

Lịch Sinh Hoạt Của Chùa Phật Ân
2019 – Kỷ Hợi- PL 2563

 

 

 

 

Tháng

Ngày - Nội Dung

Ghi Chú

1

- Ngày 05:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 05:                  Khóa   Tu Niệm Phật

- Ngày 05:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 12:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 13:                    Đức Phật Thích Ca Thành Đạo  

- Ngày 19:                  Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 19:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 19:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 26:                   Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

 

 

 

 

 

 

 

2

- Ngày 02:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 02:                  Khóa   Tu Niệm Phật

- Ngày 03:                  Lễ Tất Niên/ Văn Nghệ Lớp Việt Ngữ

- Ngày 04:                  Sám   Hối- Đón Giao Thừa

- Ngày 05:                  Tết Nguyên Đán

                                    Vía   Đức Phật Di Lặc

- Ngày 09:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 11-16:               Tuần Lễ Đàn Tràng   Dược Sư

- Ngày 16:                  Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 16:                    Chương Trình Thiền   Tập

- Ngày 17:                  Rằm Thượng Nguyên

- Ngày 18:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 23:                  Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

Xem   thêm chương trình Mừng Xuân Di Lặc 2019

03

- Ngày 02:                     Chương   Trình Thiền Tập

- Ngày 02:                  Khóa Tu Niệm Phật
  - Ngày 06:                  Sám Hối –   Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 09:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 16:                  Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 16:                     Chương   Trình Thiền Tập

- Ngày 20:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 23:                     Chương   Trình Thiền Tập

- Ngày 18-23:               Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi

- Ngày 24:                  Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

- Ngày 30:                     Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

 

 

 

 

 

04

- Ngày 04:                  Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới
  - Ngày 06:                   
Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 06:                  Khóa   Tu Niệm Phật                                           

- Ngày 13:                     Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 14                      ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN

- Ngày 18:                  Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 20:                  Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 20:                     Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 22-27:               Khóa   Thiền Tứ Niêm Xứ (Vipassana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sư Khánh Hỷ

05

- Ngày 04:                  Sám Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 04:                     Chương   Trình Thiền Tập

- Ngày 04:                  Khóa Tu Niệm Phật

- Ngày 11:                     Chương   Trình Thiền Tập

- Ngày 12:                  ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

- Ngày 18:                  Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 18:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 18:                     Chương   Trình Thiền Tập

- Ngày 25:                  Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)  

06

- Ngày 01:                     Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 01:                  Khóa   Tu Niệm Phật
  - Ngày 02:                    Sám Hối – Tụng Bồ Tát   Giới

- Ngày 08:                    Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 08:                  Hội   Chợ Hè An Lạc 7

- Ngày 15:                  Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 15:                     Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 16:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 22:                     Chương   Trình Thiền Tập

- Ngày 29:                     Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Ngày 02:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 06:                     Chương   Trình Thiền Tập

- Ngày 06:                  Khóa   Tu Niệm Phật
  - Ngày 11:                    Sám Hối – Tụng Bồ Tát   Giới

- Ngày 13:                     Chương   Trình Thiền Tập

- Ngày 14:                  Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

- Ngày 16:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 20:                  Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 20:                     Chương   Trình Thiền Tập

- Ngày (?????):          Youth Summer Camp

- Ngày 27:                     Chương   Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

- Ngày 31:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

 

 

 

                                      -

 

 

 

 

Thầy Tâm Thành

08

- Ngày 03:                     Chương   Trình Thiền Tập

- Ngày 03:                  Khóa   Tu Niệm Phật
  - Ngày 10:                  
Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 14:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 17:                  Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 17:                    Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 12-17:               Tuần Lễ Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu

- Ngày 12-17:            KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ

- Ngày 18:                  ĐẠI LỄ VU LAN
  - Ngày 24:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 29:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 31:                     Chương   Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

- Ngày 26-30:               Tuần Lễ Pháp Hội Địa   Tạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Ngày 01:                  Vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát
  - Ngày 07:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 07:                  Khóa   Tu Niệm Phật
  - Ngày 12:                  Sám Hối –   Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 14:                     Chương   Trình Thiền Tập

- Ngày 15:                    Tết Trung Thu

- Ngày 21:                  Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 21:                     Chương   Trình Thiền Tập

- Ngày 28:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 28:                    Chương   Trình Thiền Tập

 

 

10

- Ngày 05:                  Khóa   Tu Niệm Phật

- Ngày 05:                   Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 12:                     Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 12:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 11-13:             Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 7

- Ngày 19:                  Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 19:                    Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 20:                  Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

- Ngày 21-26??:         Khóa Thiền Tứ Niêm Xứ (Vipassana)  

- Ngày 27:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

 

 

 

 

 

 

 

Sư Khánh Hỷ

11

- Ngày 02:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 02:                  Khóa   Tu Niệm Phật
  - Ngày 09:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 10:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 10:                  Lễ Hạ Nguyên

- Ngày 16:                  Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 16:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 23:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 25:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 30:                  Chương Trình Thiền Tập (nguyên ngày)

12

- Ngày 07:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 07:                  Khóa   Tu Niệm Phật

- Ngày 02-07:              Tuần Lễ Pháp Hội Liên Trì

- Ngày 8:                    Vía Đức Phật A Di Đà

- Ngày 09:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 14:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 21:                  Khóa Tu Bát Quan Trai

- Ngày 21:                  Chương Trình Thiền Tập

- Ngày 25:                  Sám   Hối – Tụng Bồ Tát Giới

- Ngày 28:                  Chương Trình Thiền Tập