THƯ MỜI TÙNG HẠ AN CƯ

20 Tháng Bảy 20199:36 SA(Xem: 8943)
THƯ MỜI TÙNG HẠ AN CƯ

THƯ MỜI TÙNG HẠ AN CƯ

 

         Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

                     Kính thưa quí Phật tử,

 

                      An Cư Kiết Hạ là một truyền thống quan trọng của đạo Phật. Đức Phật chế định ba tháng an cư vào mùa hạ hàng năm để Chư-Tăng-Ni tập trung lại một trú xứ tu tập, trau dồi Giới-Định-Tuệ. Đây cũng là thắng duyên cho hàng Phật tử tại gia tu học theo chư Tăng Ni và gieo trồng phước báu qua sự cúng dường, hỗ trợ bậc xuất gia tu tập.

 

                      Thể theo truyền thống cao đẹp đó, Chùa Phật Ân tổ chức An Cư Kiết Hạ trong thời gian một tuần (từ ngày 12/8 đến 18/8 năm 2019).

 

                      Thay mặt ban tổ chức An Cư, kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tu học và hộ trì cho khóa an cư được thành công mỹ mãn. Xin quí Phật tử ghi danh tại bàn thư ký để ban tổ chức tiện bề sắp xếp chỗ ngủ nghỉ chu toàn.

                    

                      Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

                                                                                                          

                                                                                                           Thay mặt Ban Tổ Chức,

                                                                                                             Tri Sự Chùa Phật Ân  

                       Thích Hạnh Kiên 
An Cu

Phieu ghi danh An CuThời Khoa An Cu 2019