Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Mở Đầu

07 Tháng Tám 20161:07 SA(Xem: 3359)
Mở Đầu

MỞ ĐẦU 
Do PATRUL RINPOCHE biên soạn
 

Chư Đạo Sư tôn quý với lòng từ bi vô lượng vô ngại, con xin quy mạng lễ tất cả chư vị. 

Các Đấng Chiến Thắng của dòng truyền tâm;  
 các bậc Minh Trì của dòng truyền qua biểu tượng;  
Những vị may mắn nhất trong số chúng sinh tầm thường,  
Nương nhờ các đấng Toàn Giác dẫn dắt, đã đạt được  
 hai tầng mục đích (tự lợi và lợi tha).  
Chư Đạo Sư của ba dòng truyền thừa, con xin quy mạng lễ. 

Trong đại-phương-quảng-trí, mọi hiện tượng đều cạn kiệt, Ngài chứng ngộ tuệ giác Pháp Thân;  
Trong tịnh quang của pháp giới rỗng rang,  
Ngài thấy Phật cảnh Báo Thân hiển lộ;  
Để làm lợi lạc chúng sinh, Ngài hoá hiện trong hình tướng của Hóa Thân  
Đấng Pháp Vương Toàn Giác,* con xin quy mạng lễ. 

Nương nơi trí tuệ, Ngài thấu suốt chân tánh của vạn pháp, Ánh từ bi của Ngài phóng toả lợi ích khắp chúng sinh, Ngài soi sáng Giáo Pháp của con đường thâm diệu, đỉnh cao của các Thừa. 

Rigdzin Jigme Lingpa – con xin quy mạng lễ. 

Ngài chính là Đức Quán Thế Âm trong hình tướng vị Thầy tâm linh; Ai nghe được lời Ngài thuyết cũng được an lập trên đường tu giải thoát; Để thoả mãn ước nguyện chúng sinh, công hạnh của Ngài trải dài vô tận, Bổn Sư từ ái – con xin quy mạng lễ. 

Những tác phẩm, và dòng truyền thừa của đấng Toàn Giác Longchenpa, chứa đựng toàn bộ giáo lý Đức Phật:  
Những giáo huấn tâm yếu đưa đến Phật Quả chỉ trong  
một đời, Những pháp tu dự bị bên ngoài, bên trong, và ẩn mật Cùng những giáo huấn về con đường chuyển di thần tốc. 

Nguyện xin chư Phật và chư vị Đạo Sư từ bi gia hộ; Khiến con có thể luận giải chính xác những điều con ghi  
khắc, Vô cùng thâm diệu, nhưng sáng tỏ và dễ hiểu— Lời Vàng không sai trật của bậc Thầy toàn bích của con!  
* Đức Longchenpa 

Văn bản này ghi chép trung thực những giáo huấn của vị Thầy vô song của tôi về những pháp môn chuẩn bị tổng quát bên ngoài và bên trong cho Tâm-Yếu của Đại-Quảng-Trí (Longchen Nyingtik) thuộc giáo lý Đại Viên Mãn. Những giáo huấn này được chia ra làm ba phần: (1) những pháp tu dự bị thông thường bên ngoài; (2) những pháp tu dự bị phi thường bên trong; và (3) con đường chuyển di thần tốc như một phần của pháp môn hành trì chính yếu.