Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Phụ Lục 4 Trang Hoàng Yết Hầu Những Người May Mắn

30 Tháng Tám 20164:16 CH(Xem: 2275)
Phụ Lục 4 Trang Hoàng Yết Hầu Những Người May Mắn

PHỤ LỤC 4
TRANG HOÀNG YẾT HẦU NHỮNG NGƯỜI MAY MẮN

 

Một nghi lễ chuẩn bị gồm từng đoạn ngắn gọn để tụng đọc trong lúc giảng dạy Lam-rim Con Đường Nhanh, do Lampael Lhendrub ở Dagpo soạn.

Trước bậc thầy không khác đức Phật và đấng Kim Cang trì, con xin dập đầu kính lễ và quy y trong tất cả thì gian. Xin thầy vì lòng từ bi rộng lớn hãy che chở con.

Đây là những chỉ giáo của đức Gyelwa Ensapa về sự tụng đọc phải làm ở phần thứ sáu trước thời thiền quán Lam-rim như sau:

NGHI THỨ NHẤT: LAU NHÀ, BÀY CÁC BIỂU TƯỢNG THÂN KHẨU Ý GIÁC NGỘ.

NGHI THỨ HAI: KIẾM ĐỒ CÚNG HỢP PHÁP VÀ BÀY BIỆN ĐẸP MẮT

NGHI THỨ BA: NGỒI THEO THẾ CÓ TÁM SẮC THÁI CỦA TỲ LÔ GIÁ NA TRÊN BỒ ĐOÀN RỒI QUY Y VÀ PHÁT TÂM BỒ ĐỀ TRONG TÂM TRẠNG ĐẶC BIỆT THÀNH KHẨN.

Trước hết, quán đối tượng quy y:

Trong không gian trước mắt tôi là một bảo tòa rộng được nâng bằng tám con sư tử khổng lồ. Trên tòa ấy có một bồ đoàn làm bằng một đóa sen nhiều màu, một mandala nhật luân và nguyệt luân. Trên ấy an tọa một hình ảnh mà bản chất là bổn sư tôi dưới hình dạng đức Thích Ca. Thân ngài như vàng ròng, đỉnh đầu ngài có tướng nhục kế nhô cao. Ngài có một mặt hai tay, tay phải bắt ấn địa xúc, tay trái bắt ấn nhập định trong khi ngài cầm một bình bát đựng đầy cam lồ bất tử. Ngài khoác y vàng, được trang hoàng với đầy đủ các tướng hảo và tướng phụ; ngài cùng bản chất với ánh sáng và ngồi giữa một vùng quang minh từ thân ngài phát ra. Hai chân ngài bắt chéo theo thế ngồi kiết già hoa sen.

Xung quanh ngài là những bậc thầy của tôi và các bậc thầy trong hệ phái, những thần hộ mạng, chư Phật, bồ tát, nam thần, nữ thần và Hộ pháp. Trước mỗi vị này là những Pháp mà họ khẩu truyền, dưới dạng những sách tờ rời có bản chất ánh sáng.

Những vẻ mặt của phước điền này chứng tỏ rất hài lòng về tôi. Về phần tôi, tôi hết lòng tin tưởng các ngài khi nhớ lại những đức tính và lòng từ bi của họ.

Từ vô thủy đến nay, con và tất cả hữu tình, đã từng là mẹ của con, đã bị trôi lăn trong sinh tử và trong một thời gian dài đã kinh qua vô lượng nỗi khổ luân hồi nói chung và những thống khổ trong ba đọa xứ nói riêng. Ngay cả giờ đây cũng thật khó mà thấu hiểu cho hết tầm mức sâu và rộng của nỗi khổ ấy. Nhưng bây giờ, con đã đạt được một điều đặc biệt khó có và rất lợi lạc, đó là thân người may mắn. Gặp được giáo lý Phật rất là khó khăn. Bây giờ con đã gặp được giáo lý ấy, nếu con không đạt thành quả Phật toàn giác - hình thức của sự giải thoát cao nhất khỏi mọi thống khổ sinh tử - con sẽ lại trải qua toàn bộ nỗi khổ sinh tử nói chung, và quan trọng ba đọa xứ là ở nơi bậc thầy và ba ngôi báu. Bởi thế, vì tất cả hữu tình, những bà mẹ của con về trước, con sẽ đạt thành Phật quả. Do vậy con xin quy y bậc thầy và Ba ngôi báu.

Sau khi nghĩ như thế, hãy đọc công thức này ba lần hay càng nhiều càng tốt:

Con xin quay về nương tựa Thầy 
Con xin quay về nương tựa Phật 
Con xin quay về nương tựa Pháp 
Con xin quay về nương tựa Tăng.

Lặp lại câu sau đây ba lần để phát tâm bồ đề:

Cho nên đến ngày giác ngộ, con xin nương tựa 
Phật, Pháp, và Hội chúng tôi cao, 
Với công đức có được nhờ bố thí vân vân, 
Mong con thành Phật quả vì tất cả hữu tình.

Tụng bài sau đây ba hay nhiều lần, để thiền quán về bốn tâm vô lượng thấm nhuần dòng tâm của bạn.

Thật tốt biết bao nếu tất cả hữu tình trú tâm xả, thoát khỏi sơ yêu ghét. Mong sao họ đạt đến tâm trạng này. Tôi sẽ đưa họ đến tâm trạng này. Mong tôi được lực gia trì của các bậc tôn sư và chư trần để có năng lực làm việc ấy.

Thật tốt biết bao nếu tất cả hữu tình có hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Mong sao họ có được. Tôi sẽ làm cho họ có được. Mong tôi được gia trì của các bậc tôn sư và chư thần để có năng lực làm việc ấy.

Thật tốt biết bao nếu tất cả hữu tình thoát được khổ đau và nhân của khổ đau. Mong sao họ thoát. Mong sao họ đạt được điều này. Tôi sẽ làm cho họ đạt được này. Tôi sẽ làm cho họ đạt được điều này. Mong tôi được lực gia trì của các bận tôn sư và chư thần để có năng lực làm việc ấy.

Thật tốt biết bao nếu tất cả hữu tình không bao giờ rời khỏi hạnh phúc lạc tái sinh cao và giải thoát. Mong sao họ đạt được điều này. Tôi sẽ làm cho họ đạt được điều này. Mong sao tôi được lực gia trì của các bậc tôn sư và chư thần để có năng lực làm việc ấy.

Với những lời sau đây, hãy phát sinh tâm bồ đề mãnh liệt:

Vì tất cả hữu tình, tất cả đều đã là mẹ tôi, tôi sẽ làm bất cứ gì để nhanh chóng, nhanh chóng đạt được vô thượng bồ đề. Bởi thế tôi sẽ nhập định về giáo lý dạy các giai đoạn của con đường đưa đến giác ngộ - cánh cửa đi vào đạo lộ sâu xa của pháp Du già chư thiên đạo sư.

Xin cho mặt đất khắp nơi 
Không còn sỏi đá gai góc 
Bằng phẳng như lòng bàn tay 
Bản chất như ngọc lưu ly 
Nhưng mà vẫn rất mềm dịu. 
Mong sao những phẩm vật cúng dường của nhân thiên. 
Có thực và do tâm biến hóa, 
Những đụn mây đồ cúng vô tỉ của đức Phổ hiền 
Sẽ tràn ngập khắp cả hư không.

Đọc ba lần:

Om namabhagavate, vajra sara pramardane tathgàtaya, arhate samyaksam buddhaya, tadyatha, om vajre vajre, mahà vajre mahà tejra vajre, mahà vidya vajre, mahà bodhichitta vajre, mahà bodhi mandopa samkramana vajre, sarva karma àvarana vishodhana vajre svàhà.

Làm phép các đồ cúng bằng những lời sau đây:

Do năng lực của Tam Bảo, do oai thần của chư Phật và Bồ tát gia trì, cùng với uy lực do hai thứ tích lũy của các ngài, do năng lực của thanh tịnh bất khả tư nghì của pháp giới, tất cả hãy trở thành chân như.

NGHI THỨ TƯ: QUÁN RUỘNG PHƯỚC

Trong hai truyền thống, chúng ta ta sẽ theo truyền thống Cúng dường đạo sư vì dễ tụng.

Phép quán phước điền:

Trong không gian, đạo lộ mà chư thần sử dụng, 
Được thấy như là phối hợp của phúc lạc và tánh không 
Giữa những đồ cúng đường của Phổ Hiền 
Như những lớp mây trùng trùng điệp điệp, 
Có cây ước trang hoằng giữa lá hoa và trái. 
Trên đỉnh cây có một bảo tòa rực rỡ năm màu 
Trên bảo tòa một đóa sen to lớn 
Với những vầng nhật nguyệt 
Trên đó an vị thầy gốc của tôi 
Người đã ba lần tử tế với tôi. 
Ngài tự bản chất vốn là tất cả chư Phật; 
Nhưng mang dáng vẻ một thầy tu áo vàng 
Với một gương mặt, hai bàn tay và nụ cười tỏa rạng. 
Bàn tay phải của thầy bắt ấn thuyết pháp; 
Tay trái bắt ấn nhập định 
Trong khi cầm một bình bát đựng đầy cam lồ. 
Ngài mặc ba thứ pháp y màu vàng chói. 
Đầu đội mũ học giả hiền trí màu vàng. 
Nơi tim ngài là Thích Ca Mâu Ni và Kim Cương Trì 
Dưới dạng một mặt hai tay đang cầm chuông và kim cương chùy 
Ngài cùng ngồi với Dhatvoshvarì 
Họ thường thưởng thức vừa đại lạc vừa không tánh 
Mang đồ trăng sức quý báu và thiên y lụa là. 
Thầy tôi có những tướng quý và tướng phụ 
Tỏa ra hàng ngàn tia sáng 
Một áng cầu vồng ngũ sắc bao phủ ngài 
Ngài ngồi thế hoa sen; năm uẩn thuần tịnh của ngài 
Là năm vị Phật thiền; 
Tứ đại của ngài là bốn bà vợ; 
Giác quan, mạch máu, bắp thịt và khớp xương ngài 
Thực sự là những Bồ tát; 
Những lỗ chân lông nơi ngài 
Là hăm mốt ngàn La hán; 
Chân tay ngài - chư thần phẫn nộ. 
Những tia sáng từ thân thể ngài là thần bảo hộ các phương. 
Đế thích, Phạm thiên và chư thiên khác 
Đều lạy dài dưới chân ngài. 
Xung quanh ngài an tọa: 
Những bậc thầy của tôi, rất nhiều vị thần hộ mạng, 
Mandala của họ, chư thiên tùy tùng thị giả, 
Chư Phật và Bồ tát. 
Năm thần Dakas và những thần Hộ pháp. 
Cả ba cửa thân khẩu ý các ngài đều có dấu ấn kim cương. 
Những tia sáng hình lưỡi câu tỏa ra những chữ HUM 
Đem lại những thực thể trí tuệ từ chỗ tự nhiên 
Bổng tan hòa vào nhau không thể phân biệt, và đọng lại. 
[Triệu thỉnh] 
Hỡi chư vị che chở mọi hữu tình, 
Hàng phục Ma vương và quyến thuộc ma, 
Người biết mọi sự và tùy tùng các ngài 
Xin hãy đến đây. Ja hùm bam hoh: 
Các ngài trở nên bất khả phân với những bồ tát. 
[Quán nhà tắm hiện ra:] 
Đây là nhà tắm thơm tho 
Nền bằng thủy tinh trong sáng 
Cột nhà sáng đẹp tuyệt trần 
Làm bằng đủ thứ châu ngọc 
Trang trí với tàn lọng ngọc trai 
[Lễ tắm rửa thân Phật:] 
Ngay sau khi Phật ra đời 
Chư thiên tắm rửa thân ngài; 
Nay con cũng dùng nước chư thiên 
Để tắm rửa thân các đấng Thiện 
Om sarva tahtàgata abhishekata samaya shriye àh hùm. 
Thân ngài sinh từ mười triệu đức hạnh thù thắng 
Lời ngài làm thỏa mãn hy vọng của vô lượng hữu tình. 
Ý ngài thấy mọi pháp khả tri đúng như thật: 
Con xin tắm rửa thân ấy của đức Thích Ca - Kim cương trì. 
Om sarva tahtàgata abhishekata samaya shriye àh hùm. 
Con tắm rửa những thân thể của hệ phái Hành Động Quảng Đại 
Con tắm rửa thân thể của Hệ phái Tri Kiến Sâu Xa 
Con tắm rửa thân thể của của Hệ Phái Hành Động Dâng hiến 
Con tắm rửa thân thể những bậc thầy trong hệ phái con theo. 
Om sarva tahtàgata abhishekata samaya shriye àh hùm. 
Con tắm rửa thân chư Phật, những bậc đạo sư của chúng con, 
Con tắm rửa thân của Thánh pháp, đấng che chở cho chúng con, 
Con tắm rửa thân của Tăng, những vị cứu tinh của chúng con. 
Om sarva tahtàgata abhishekata samaya shriye àh hùm. 
[Lau khô thân Phật:] 
Con lau những thân thể của ngài với những thứ vải vô song 
Sạch sẽ và thấm nhuần hương chọn lọc. 
Om sarva tahtàgata abhishekata samaya shriye àh hùm. 
[Xức dầu thơm:] 
Con xức dầu thân thể sáng chói của Mâu ni 
- Sáng chói như vàng ròng khéo luyện - 
Với những thứ hảo hạng 
Mà hàng tỷ thế giới có được để hiến dâng. 
[Dâng y] 
Do lòng tin kiên cố của con, 
Con xin dâng thiên y - mềm, nhẹ, 
Mong - cho ngài, người đã thành tựu 
Thân kim cương bất hoại 
Xin cho con cũng được thân kim cương 
[Dâng đồ trang sức] 
Tất cả chư Phật tự nhiên đã được trang sức 
Bằng những tướng quý và vẻ đẹp, 
Các ngài không cần đồ trang sức khác, 
Nhưng con vẫn dâng lên ngọc ngà đẹp nhất 
Để tất cả hữu tình sẽ có được 
Cái thân đủ tướng quý của ngài 
[Thỉnh chư Phật về chỗ an tọa] 
Vì chư Phật thương xót 
Nên con xin ngài hãy lưu lại 
Bằng thần lực của ngài 
Bao lâu con dâng đồ cúng.

NGHI THỨ NĂM: DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN BẢY PHẦN VÀ MỘT MANDALA VŨ TRỤ: CON ĐƯỜNG CHỨA MỌI ĐIỂM THEN CHỐT ĐỂ TÍCH LŨY CÔNG ĐỨC VÀ TỊNH HÓA BẢN THÂN

Thân ngài sinh từ mười triệu thiện đức thù thắng 
Lời ngài làm thỏa mãn niềm hi vọng của vô lượng hữu tình, 
Ý ngài thấy đúng như thật mọi cái khả tri: 
Con kính lễ bậc chúa tể dòng họ Sakya 
Lòng bi mãn bao la của đấng Kim Cương Trì, 
Nhận thức tối thượng của Tilopa và Nàropa, 
Ánh sáng chói lọi của Dombhìpa và Atìsha: 
Con kính lễ Hệ phái của Hành Động Dâng Hiến. 
Di Lặc, Vô Trước, Thế Thân, Vimuktisena, 
Paranasena, Vinìtasena, Pháp Xứng, 
Haribhadra, hai vị Kusalis và Suvarnadvìpi: 
Con kính lễ Hệ phái Hành Động Quảng Đại. 
Văn Thù, vị Bồ tát phá hủy hữu và phi hữu, 
Long Thụ, Nguyệt Xứng và Vidyakokila 
Cũng những pháp tử của Long Thụ những người theo đúng nghĩa Phật dạy: 
Con kính lễ Hệ phái Tri Kiến Sâu Xa. 
Atìsha, người nắm giữ chỉ giáo tối thượng về lý và về hạnh, 
Dromtoenpa, cha đẻ của giáo lý phái Kadampa 
Bốn hành giả khổ hạnh, ba anh em và những vị khác: 
Con kính lễ những bậc thầy Kadampas. 
Tsongkapa, phục hưng truyền thống tiên phong trên xứ Tuyết, 
Gyaeltsab Je, nhà luận lý học lớn, thần thông quảng đại, 
Kaedrub Je, chúa tể của kinh giáo và mật giáo: 
Kính lễ Hệ phái của Cha và Con. 
Đấng Kim Cương Trì, nhập thể của Ba chỗ quy y, 
Mang hình hài những bậc thầy hướng đạo 
Để điều phục các hàng đệ tử, 
Người ban cho những thành tựu thế gian và xuất thế: 
Con kính lễ những bậc thầy từ bi. 
Ôi hỡi những con mắt giúp con thấy suốt kinh điển rộng lớn, 
Những cánh cửa tối thượng đưa người may mắn đến giải thoát, 
Những người dùng phương tiện khéo thương yêu che chở con: 
Con kính lễ những vị hướng đạo tâm linh. 
Thần Guhyasamàja, thần Heruka đầy phúc lạc, 
Thần Yamàntaka quang vinh và những vị khác, 
Đấng che chở bốn Bánh xe của vô số mật điển: 
Con kính lễ chư thần bảo hộ. 
Biển công đức nhiệm mầu do nguyện lực cao sâu 
Hành vi không bao giờ có ai sánh kịp, 
Thực hiện trong một thời kiếp may mắn: 
Con kính lễ ngàn đức Phật Hiền kiếp. 
Sunàman, Ratna, Suvarnabhadra, Thích Ca Mâu Ni, 
Những vị hoàn tất tinh túy của những lời nguyện lớn nhất: 
Con kính lễ tám đấng Thiện thệ. 
Trí Bát nhã, bà Mẹ của chư Phật, 
Đã phá hủy những hạt giống của tất cả phiền não đen tối 
Đã tẩy trừ tận gốc những khổ đau: 
Con kính lễ Phật của ba thừa. 
Văn Thù, Kim Cương Thủ, Quán Thế Âm, 
Địa Tạng, Sarvanivaranavishkambhi, 
Hư Không Tạng, Di Lặc, Phổ Hiền: 
Con kính lễ tám vị Pháp Vương Tử Bồ tát. 
Những vị dã thiền quán về mười hai nhân duyên, 
Đã thân chứng trí tuệ của bậc độc giác 
Và trong độc cư đã thuộc lòng lý duyên khởi: 
Con kính lễ các bậc thánh Độc giác. 
Những vị nghe âm thanh thuyết pháp của đấng Mâu Ni 
Đã dương cao ngọn cờ chánh pháp, 
Angaja, Ajita, Vanavasin, 
Kàlika, Vajrìbhadra 
Kanakvatsa, Kanakabhadradvàja, 
Thánh Bạc Câu La, La Hầu La, 
Chu Lợi Bàn Đà Dà, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, 
(Chùdapanthaka, Pinđolabhravàja) 
Bàn Đà Dà, Nàgasena, Gopaka và Abheda: 
Kính lễ các bậc Trưởng lão và quyến thuộc Thanh văn. 
Những vị đang nhìn xuống từ đất thiêng Kechari, 
Những vị có thiên nhãn và thường làm các thần thông, 
Săn sóc cho những hành giả như mẹ săn sóc con một: 
Con kính lễ ba bộ loại nữ thần dakinis. 
Từ quá khứ xa xăm, khi đức Thế tôn còn ở đời, 
Các ngài đã theo hộ vệ, và 
Như bà mẹ đối với con yêu, 
Các ngài mỉm cười hoan hỉ về những người hành trì đúng pháp: 
Con kính lễ chư thần Hộ pháp và bảo vệ. 
Dhrtaràshtra, Virùdhaka, 
Virùpàksha và Vaishhravana, 
Các ngài thống lĩnh quyến thuộc và giữ bốn cổng: 
Con kính lễ Bốn vị đại thiên vương. 
Với tất cả những bậc đáng đảnh lễ, 
Con lạy dài trong niềm tin tuyệt đối, 
Với bao nhiêu thân thể 
Nhiều như số cát bụi trong thế gian. 
Kính lễ đấng thánh Manjushrì trẻ tuổi. 
Kính lễ tất cả đức Như Lai trong ba thời gian - những đấng Sư tử trong nhân loại 
Được tìm thấy trong mười phương thế giới: 
Với thân lời ý thanh tịnh, 
Con kính lễ từng vị một trong các ngài. 
Với lời nguyện mãnh liệt những hành vi cao cả 
Con lạy dài trước tất cả chư Phật: 
Con quán tưởng con có nhiều thân 
Như vi trần trong thế giới. 
Trên mỗi vi trần có vô số Phật 
Nhiều bằng số vi trần của vũ trụ; và chư Phật ấy ngồi giữa chúng hội Bồ tát. 
Cũng thế con tin tưởng 
Tất cả chư Phật ở đầy khắp hư không pháp giới. 
Con ca tụng diệu đức của tất cả chư Như Lai 
Dùng một biển vô tận những lời tán dương, 
Với một biển lớn âm thanh tuyệt diệu 
Để xưng tán tất cả các đấng Thiện thệ. 
Con kính dâng lên chư Như Lai 
Những hoa thơm và tràng hoa chọn lọc, 
Những tiếng nhạc của xập xõa đánh vào nhau, 
Nước thơm hảo hạng và lọng báu, 
Đèn dầu và hương chiên đàn. 
Con dâng lên chư Như Lai 
Những y phục lụa là, hương quý nhất, 
Những núi hương bột cao bằng Tu di sơn 
Và một trưng bày tuyệt diệu toàn những thứ vô tỉ. 
Tất cả đồ cúng nhiều và vô song ấy 
Con quán tưởng để dâng cúng chư Như Lai. 
Trước tất cả chư Như Lai con dập đầu kính lễ 
Để cúng dường bằng năng lực 
Của niềm tin nơi con vào các hành vi cao cả

Dâng mandala đọc:

Om vjjra bhùmi àh hùm: bình báu vàng. Om vajra rekhe àh hum: một dãy núi sắt quanh nó. Ở giữa là Tu di sơn, vua các ngọn núi. Phương đông là lục địa Thắng thần châu. Phương nam là Diêm phù đề. Phương tây là Ngưu hóa châu. Phương bắc là xứ Kuru (Bắc Cu lô châu). Rồi ở phương đông, các tiểu lục địa Deha và Videha; nam, Chàmara và Aparachàmara; tây Shàthà và Uttaramantrina; bắc, Kuru và Kaurava. Những núi châu báu, cây ước, bò ước, mùa màng không cần cầy cấy. Bánh xe báu, ngọc báu, nữ báu, quan báu, voi báu, ngựa báu, đại tướng báu. Bình báu lớn chứa châu ngọc. Những nữ thần của sắc đẹp, tràng hoa, nhạc, vũ, hương trầm, ánh sáng, hương hoa, Nhật nguyệt; lọng báu, tràng phan của chiến thắng tuyệt đối. Ở trung ương là tất cả tài sản mỹ lệ của chư thiên và nhân loại. Tất cả các thứ này con xin dâng hiến vị bổn sư đầy từ mẫn của con trong hệ phái, cùng vị Lama vĩ đại Lozang Tubwang Dorie Chang, chư thiên và quyến thuộc. Vì tất cả hữu tình, xin ngài từ bi nạp thọ những thứ này. Xin nhận lấy, và gia hộ cho con.

Con dâng bình này, xức đầy hương, 
Rắc đầy hoa, trang hoàng bằng núi Tu di, 
Các châu lục, trời, trăng - 
Tất cả được quán thành cõi Phật. 
Mong cho tất cả hữu tình thưởng thức đất tịnh này. 
Con hiến dâng thân lời ý của con cùng tất cả hữu tình, 
Những lạc thú của chúng con, những công đức cả ba thời; 
Con dâng cúng trong tâm một mandala quý báu, 
Và khối lượng đồ cúng của đức Phổ hiền, 
Dâng hết cho các bậc tôn sư, chư thần và Ba ngôi báu. 
Xin vì lòng đại bi mà nhận lấy, và gia hộ cho con. 
Idam guru ratna mandalakam niryàtayàmi.

Bạn cũng có thể đọc bài Kinh Sám Hối những tội Phạm giới nếu muốn làm lễ chi tiết hơn.

Thần chú để tăng công đức:

Om sambhara samhbhara vimanasra mahà vajra hùm. Om smarasmara vimaanaskara mahà vajra hùm,

KINH SÁM HỐI NHỮNG TỘI PHẠM GIỚI 
(HỒNG DANH BỬU SÁM)

 

Kính lễ đấng đạo Đạo sư, Thế tôn, Như Lai, Chánh đẳng giác, Đấng chiến thắng quanh vinh - Thích Ca Mâu Ni.

Kính lễ đức Như Lai chiến thắng bằng Tinh túy Kim cang (Vajramandapramardin - Kim Cang Bất Hoại Phật). 

Kính lễ đức Như Lai Phát ra Tia sáng Quý báu (Rarmarchi - Bảo Quang Phật).

Kính lễ đức Như Lai Vua của loài rồng mạnh (Geyaràja - Long Tôn Vương Phật).

Kính lễ đức Như Lai Bộ lạc những Anh hùng ( Vorasena - Tinh Tấn Quân Phật).

Kính lễ đức Như Lai của Niềm hỉ lạc quang vinh (Voranandin - Tinh Tấn Hỉ Phật).

Kính lễ đức Như Lai Ngọn lửa Quý báu (Ratnàgni - Bảo Hỏa Phật).

Kính lễ đức Như Lai Ánh trăng quý báu (Ratnachandraprabha - Bảo Nguyệt Quang Phật).

Kính lễ đức Như Lai Rất ý nghĩa để chiêm ngưỡng (Amoghadarshin - Kiến Vô Ngu Phật?).

Kính lễ đức Như Lai như Mặt Trăng báu (Ratnachandra - Bảo Nguyệt Phật) .

Kính lễ đức Như Lai Không cấu uế (Vimala - Vô Cấu Phật).

Kính lễ đức Như Lai Bố thí chói sáng (Shrì datta - Dõng Thí Phật).

Kính lễ đức Như Lai Thanh Tịnh (Brahmà - Thanh Tịnh Phật).

Kính lễ đức Như Lai Ban bố sự thanh tịnh (Brahmàdatta - Thanh Tịnh Thí Phật).

Kính lễ đức Như Lai Chúa tể của Nước ( Varuna - Thủy Thiên Phật).

Kính lễ đức Như Lai Cao quý Sáng chói (Shrìbhadra - Kiên Đức Phật).

Kính lễ đức Như Lai Như Chiên đàn Sáng chói ( Chandanashrì - Chiên Đàn Công Đức Phật).

Kính lễ đức Như Lai Ánh Sáng Vô Lượng (Anantejas - Vô Lượng Cúc Quang Phật).

Kính lễ đức Như Lai Ánh sáng Quang vinh (Prabhasashrì - Quang Đức Phật).

Kính lễ đức Như Lai Không Sầu (Ashokashrì - Vô Ưu Đức Phật).

Kính lễ đức Như Lai Người không chấp thủ (Nàràyana - Na La Diên Phật).

Kính lễ đức Như Lai Như hoa Sáng chói (Kusumashrì - Công Đức Hoa Phật).

Kính lễ đức Như Lai Có thần thông hiển bày Ánh sáng thanh tịnh (Brahmajyotirvikrodhitàbhijna)

Kính lễ đức Như Lai có Thần thông hiển bày Ánh sáng như Hoa sen (Padmajyotirvikrodhitàbhijna - Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật).

Kính lễ đức Như Lai Tài sản quang vinh (Danashrì - Tài Quang Phật).

Kính lễ đức Như Lai Có niệm quang vinh (Smrtishrì - Đức Niệm Phật).

Kính lễ đức Như Lai Nổi tiếng về sự thanh tịnh sáng chói (Brahmàshrìsuparikìrti - Thiện Danh Xưng Công Đức Phật).

Kính lễ đức Như Lai Vua Cờ chiến thắng Bay trên cả Đế thích (Indraketudhvajaràja - Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật).

Kính lễ đức Như Lai Quang Vinh của sự Điều phục toàn vẹn nhất (Suvikràntashrì - Thiện Du Bộ Phật).

Kính lễ đức Như Lai Quang vinh vì đã đạt đến hoàn toàn tự chủ (Vikràntagàmishrì - Thiện Du Bộ Công Đức Phật).

Kính lễ đức Như Lai Khắp nơi đều có ánh sáng quan vinh (Samantàvabhàsavyuhashrì)

Kính lễ đức Như Lai Hoàn toàn điều phục bằng hoa sen báu (Ratnapadmavikràmin - Bảo Hoa Du Bộ Phật).

Kính lễ đức Như Lai Ứng cúng Chánh đẳng giác, bậc quý báu ngồi trên Hoa sen, Vua của các ngọn núi (Shailendraràja - Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật).

Chư Phật này và tất cả đức Như Lai Ứng Cúng Chánh đẳng giác khắp mười phương thế giới 7- tất cả đức Thế tôn còn tại thế, xin chú ý nghe con đây:

Trong đời tái sinh này, và tất cả tình trạng tái sinh của con từ vô thỉ kiếp này trong vòng luân hồi sinh tử, con đã vi phạm nhiều hành vi tội lỗi, hoặc khuyến khích kẻ khác làm, hoặc vui thích về việc ác. Con đã ăn trộm những đồ cúng dâng cho tháp, cho tăng chúng, cho tăng chúng ở mười phương; con đã xúi giục kẻ khác làm và tán đồng những hành vi ấy. Con đã phạm tội nghịch, xúi kẻ khác phạm, tán đồng kể khác trong những tội ấy. Con đã phạm đầy đủ mười điều bất thiện, xúi kẻ khác phạm, tán đồng kẻ khác. Vì bị che mờ bởi đủ thứ nghiệp chướng, con đã làm dân địa ngục, con đã sinh vào loài súc sinh, vào loài quỷ đói, sinh vào những chốn xa xôi hẻo lánh, làm kẻ mọi rợ, làm trời trường thọ, làm người không đủ các giác quan, làm người tà kiến và làm những kẻ không biết vui mừng về sự xuất hiện của đức Như Lai. Dù bất cứ nghiệp chướng nào, con cũng xin phát lồ tất cả, nhận tất cả, trải bày tất cả, mở ra tất cả trước chư Phật Thế tôn, những đấng có trí tuệ căn bản và con mắt đại bi, có năng lực, có nhận thức đúng như thật và thấy tất cả toàn trí. Con nguyện chừa bỏ tất cả những hành vi ấy trong tương lai.

Xin chư Phật Thế tôn chú ý nghe con đây;

Con có thể có những công đức do bố thí trong đời này và các đời khác trong vòng luân hồi sinh tử từ vô thỉ - ngay cả công đức cho súc sinh một miếng nhỏ thức ăn. Con có thể có chút ít công đức do giữ giới; do tu phạm hạnh; con có thể có chút thiện căn do dạy dỗ hữu tình; do phát tâm bồ đề vô thượng; do tu tập trí giác vô thượng. Tất cả những thiện căn mà con có thể có ấy, con xin tập hợp chúng lại, gom góp chúng lại, để hồi hướng về quả vị bồ đề vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Cũng như chư Phật Thế tôn trong quá khứ đã hồi hướng công đức của các ngài, và chư Phật Thế tôn trong đời vị lai sẽ hồi hướng công đức các ngài, con cũng xin hồi hướng công đức của con như thế. Con xin phát lồ sám hối mọi tội lỗi. Con xin tùy hỉ tất cả công đức. Con cầu khẩn với chư Phật cho con đạt được trí giác vô thượng. Con chắp tay cầu xin tất cả chư Phật hiện còn tại thế, đấng tối thượng trong nhân loại, xin tất cả đấng Chiến thắng trong quá khứ và vị lai; xin các ngài hãy che chở con.

(Ghi cuối sách: ngang đây chám dứt bản kinh đại thừa nhan đề Ba Tịnh Tu.)

 

 

LỜI SÁM TỔNG QUÁT

 

Tất cả chư Phật thường ở trong mười phương như Bậc đạo sư Kim Cương Trì, chư Bồ tát và Thánh chúng! Xin hãy lắng nghe con đây. Con tên là……………. trong tất cả đời quá khứ từ vô thỉ luân hồi đến nay, vì bị mãnh lực của vọng tưởng thâm sân si, con đã tạo mười bất thiện bằng thân, lời, ý; đã phạm năm tội nghịch; năm tội lỗi phụ; con đã phá giới Biệt giải thoát, đã phá giới Bồ tát, giới mật tông. Con đã bất kính với cha mẹ con, với thầy bổn sư và thầy truyền giáo và những người đồng phạm hạnh. Con đã làm những hành vi có hại cho Tam Bảo; con đã từ bỏ nền diệu pháp; con đã phỉ báng thánh chúng tăng già; con đã làm hại hữu tình… Con đã làm một loạt điều bất thiện, xúi kẻ khác làm và tán đồng họ. Nói tóm lại, có bao nhiêu tội lỗi trầm trọng mà con đã làm, bao nhiêu nguyên nhân sẽ ngăn con giải thoát hay tái sinh lên thượng giới và sẽ khiến con tái sinh vào vòng sinh tử hay các đọa xứ, tất cả đấy con xin phát lồ, nhận tội, không dám che giấu. Con xin trải bày trước tất cả chư Phật mười phương, như bậc đạo sư Kim Cương Trì và chư Bồ tát. Con xin chừa tái phạm trong tương lai. Vì con đã phát lồ sám hối, xin cho đạt đến an lạc và trụ trong đó, điều này sẽ không xảy đến nếu con chưa sám hối.

(Nếu chỉ muốn làm lễ ngắn gọn thì hãy đọc:)

Do năng lực của tham sân và si 
Con đã phạm nhiều tội lỗi 
Với thân lời và ý 
Con xin sám hối tất cả tội lỗi này. 
Con xin tùy hỉ tất cả công đức 
Của chư Phật mười phương, 
Của Bồ tát, Duyên giác 
Của Thanh văn và hữu học vô học 
Và của tất cả hữu tình. 
Hỡi những ngọn đèn của thời gian trong mười phương 
Những vị đã đạt đến sự không chấp thủ 
Và ngang hàng với những bậc giác ngộ, 
Con khẩn cầu các ngài hãy chuyển bánh xe pháp. 
Đối với những vị Phật nào mà dưới con mắt phàm, 
Đang có ý muốn nhập Niết bàn, 
Con xin chắp hai tay mà khẩn cầu: 
Các ngài hãy ở lại trong đời nhiều kiếp số như cát bụi 
Để giúp đỡ hữu tình và đưa chúng đến an lạc. 
Chút ít công đức con có được 
Do kính lễ, cúng dường, sám hối, 
Tùy hỉ, thỉnh chuyển pháp luân, cầu Phật trụ thế, 
Con xin hồi hướng tất cả để đạt vô thượng bồ đề.

(Ở điểm này hãy dâng một mandala. Rồi cầu xin ba mục tiêu lớn:)

Con xin quy y bậc thầy và ba ngôi báu. Xin hãy gia trì cho dòng tâm thức con. Xin gia hộ để con và tất cả hữu tình, những người đã từng là mẹ của con, sẽ chấm dứt các tà kiến - từ sự bất kính đối với bậc thầy cho đến hai thứ chấp ngã. Xin gia hộ cho con dễ dàng phát sinh mọi tư duy chân chánh - từ sự kính trọng bậc thầy vân vân. Xin gia hộ cho chúng con và tịnh hóa tất cả nội chướng ngoại chướng nơi chúng con.

NGHI THỨ SÁU: KHẨN CẦU THÊM, SAU CHỈ GIÁO TRUYỀN KHẨU, ĐỂ BẢO ĐẢM DÒNG TÂM THỨC ĐÃ THẤM NHUẦN PHÉP QUÁN

Hỡi Bổn sư tôn quý của con, xin hãy an vị 
Trên tòa sen và nguyệt luân trên đỉnh đầu con. 
Xin thương xót con vì lòng bi mẫn. 
Cho con những thành tựu về thân lời ý. 
Đấng đạo sư, Thế tôn của chúng con - 
Bậc cứu thế vô song. 
Di Lặc đấng vô địch - vị nhiếp chính của Đấng Chiến Thắng, 
Thánh Asanga mà Phật đã tiên đón sự ra đời: 
Con dâng lời cầu khẩn đến ba đức Phật và Bồ tát. 
Vasubandhu - viên ngọc tối tôn trong các triết gia Ấn Độ 
Thánh Vimuktisena - người sáng lập Trung đạo, 
Vimuktisenagomin - người vẫn còn được tin tưởng: 
Con dâng lời khấn nguyện lên ba người bạn của hữu tình. 
Paranasena - người thành tựu trạng thái siêu phàm, 
Vinìtasena - người luyện tâm trong những đạo lộ sâu thẳm. 
Vairochana - với hành động đầy quyền năng: 
Con khẩn cầu ba vị đã mở con mắt thế gian. 
Haribhadra - người hoằng dương con đường Bát nhã 
Kusali - người nắm giữ tất cả giáo lý Phật, 
Ratnasena - người thương yêu săn sóc hữu tình: 
Con khẩn cầu ba vị thuyền trưởng của chúng sinh 
Suvarnadvìpi - người có tâm bồ đề kiên cố, 
Dipamkàra Atìsha - nắm giữ truyền thống những bậc tiên phong 
Dromtoenpa - người làm sáng tỏ thánh đạo: 
Con khẩn cầu ba cột sống của nền giáo lý. 
Thích Ca Mâu Ni - Bậc giảng dạy vô tỉ, vô thượng cứu tinh, 
Đức Văn Thù - người nắm giữ tất cả trí tuệ chư Phật 
Đức Long Thọ - bậc thánh cao cả thấy được ý nghĩa sâu xa: 
Con khẩn cầu ba châu báu tuyệt đỉnh trong các triết gia. 
Chandrakìrti - người làm sáng tỏ thánh ý, 
Vidyakokila - giỏi nhất trong hàng đệ tử của Chandrakìti, 
Và em ngài - một Pháp vương tử chân chính 
Con khẩn cầu ba nguồn tri thức dồi dào. 
Atìsha - người nhận chân được chiều sâu Duyên khởi 
Và nắm giữ con đường của những bực tiên phong 
Và Dromtoenpa - người làm sáng tỏ thánh đạo: 
Con khẩn cầu hai châu báu của đất Diêm phù 
Gampopa - bậc hành giả hùng vĩ nhiều năng lực, 
Neuzupa - nhất tâm tịnh chỉ sâu xa, 
Tagmapa - người hộ trì tất cả ngành luật tạng: 
Con khẩn cầu ba ngọn đèn soi sáng những chốn xa xôi. 
Namkha Senge - hành giả tinh tấn vĩ đại 
Namkha Gaelpo - người được chư thánh hộ trì 
Namkha Zangpo - người từ bỏ tám bận tâm thế tục: 
Con khẩn cầu đức Gyaelsae Zangpo. 
Người với bồ đề tâm xem tất cả chúng sinh như con ruột, 
Người được gia hộ và săn sóc bởi trời của những vị trời, 
Hướng đạo sư tối thượng cho hữu tình vào thời mạt pháp: 
Con khẩn cầu Namkha Gyaeltsaen. 
Geshe Potowa - vị nhiếp chính của Đấng Chiến thắng, 
Sharawa - người có trí tuệ không ai sánh bằng, 
Chaekawa người nắm giữ hệ phái Bồ đề tâm: 
Con khẩn cầu ba vị đáp ứng hi vọng của hữu tình. 
Chilbupa - vị Bồ tát ngự trị những truyền thừa và tuệ giác, 
Lhalung Wangchug - học giả vĩ đại và uyên bác về kinh 
Goenpo Rinpoche - người che chở chúng sinh trong ba cõi: 
Con khẩn cầu ba vị trưởng lão vô song. 
Zangchenpa - người có giới hạnh vô cấu 
Tsonawa - người duy trì trăm ngàn chương luật tạng, 
Moendrapa - người hoàn tất những luận siêu hình lớn lao: 
Con khẩn cầu ba đại cứu tinh của hữu tình. 
Chúa tể của các Pháp rộng và sâu, 
Đấng che chở tất cả hữu tình may mắn, 
Mà công việc cao quý là hoằng truyền chánh giáo: 
Con khẩn cầu một bậc tôn sư quang vinh. 
Tsultrimbar - hoàng tử vĩ đại trong những học giả, 
Zhoenus Oe - người đào luyện hướng đạo tâm linh của mình. 
Gyergompa - người luyện tâm trên đạo lộ thượng thừa: 
Con khẩn cầu ba Pháp tử của Đấng Chiến thắng. 
Sangyaeboen - kho tàng những đức tính vi diệu, 
Namkha Gyaelpo - được chư thánh hộ trì, 
Senge Zangpo - người từ bỏ tám bận tâm thế tục: 
Con khẩn cầu Gaelsae Zangpo. 
Người với bồ đề tâm xem tất cả chúng sinh như con ruột, 
Người được gia hộ và săn sóc bởi trời của những vị trời 
Hướng đạo sư tối thượng cho hữu tình vào thời mạt pháp: 
Con khẩn cầu Namkha Gyaeltsaen. 
Đức Quán Tự Tại - kho tàng lớn của từ bi thấy đúng 
Đức Văn Thù - đấng toàn tri vô cấu, 
Đức Tsongkapa - bảo châu tối cao của những học giả xứ Tuyết: 
Con khẩn cầu đức Lozang Gragpa. 
Jampal Gyatso - vị hoàng tử vĩ đại trong những học giả 
Kaedrub Rinpoche - mặt trời của những triết gia 
Basoje - người giữ kho chỉ giáo bí mật: 
Con khẩn cầu ba bậc đạo sư vô tỉ. 
Choekyi Dorje - người đã đạt sự hợp nhất, 
Gyaelwa Ensapa - người thành tựu ba thân, 
Sangyae Yeshe - người gìn giữ sự truyền thừa và tuệ giác 
Con khẩn cầu ba vị học giả uyên thâm. 
Lozang Choekyi Gyaeltsean - người cầm cờ Pháp chiến thắng, 
Koenchog Gyaeltsaen - đệ tử thân cận của ngài, 
Lozang Yeshe - người rọi ánh sáng trên thánh đạo: 
Ngagwang Jampa - người hoằng truyền giáo lý đức Thích Ca 
Lozang Nyaendrag - được xem là đệ tử thân cận nhất của ngài, 
Yoentaen Ta-yae - người có vô biên thiện đức: 
Con khẩn cầu ba bậc thầy từ bi. 
Taenpa Rabgyae - Người hoằng dương giáo lý của Lozang Yeshe, 
Lodroe Zangpo - người làm việc để giải thoát tất cả hữu tình, 
Lozang Gyatso - người giảng dạy thiện xảo 
Con khẩn cầu ba bậc thầy vô song. 
Với đức bổn sư tối thượng đầy từ bi của con (Jimpa Gyatso); 
Đấng vô tỉ, người nắm giữ vừa giáo lý vừa thực hành, 
Gìn giữ sự truyền thừa và tuệ giác 
Cho bốn hạng người may mắn có khả năng đón nhận: 
Con khẩn cầu với sự thành kính tột bực của thân lời ý. 
Bậc đa văn học nhiều, người mở rộng 
Mandala của chỉ giáo khẩu truyền 
Và mở bày những hành trì ẩn mật của hai giai đoạn: 
Con khẩn cầu ngài Taenzin Kaedrub. 
Vị thầy tu nhập thể tử tế nhất, mà thân thể 
Chứa đựng tất cả chỗ nương tựa quá hiện vị lai; 
Lời ngài có sự hùng biện của Đức Văn Thù; 
Tâm ngài như đại dương trí tuệ tự nhiên 
Về ba môn học tăng thượng và về nhân quả: 
Con khẩn cầu ngài Lozang Lhuendrub Gyatso. 
{Bậc thầy tôn quý của con, thiện xảo về mọi ngành, 
Tâm ngài phụng sự những bảo châu của bậc thánh 
- Đầy đức từ bi - 
Ngài mặc những tấm y thuộc bốn thiện sự rộng rãi. 
Con khẩn cầu Jampa Taenzin Trinlae 
Lozang Yeshe Tanzin Gyatso, 
Nhập thể của trí tuệ căn bản 
Của tất cả chư Phật; 
Hỡi bậc tiên phong trong nền giáo lý vô cấu, 
Hỡi đấng Che chở, Người phóng ra 
Một số lượng lớn mandalas. 
Con khẩn cầu bậc tớn đầy từ bi.} 
Ngài là con mắt thấy tường tận tất cả nền giáo lý 
Ngài là cổng lớn đưa người may mắn đến giải thoát, 
Ngài được điều động bởi từ bi, dùng phương tiện khéo: 
Con khẩn cầu chư vị đạo sư, những người cho ánh sáng.

Sau khi thiết tha khẩn cầu như trên, hãy đọc 
{rút từ Căn Bản Mọi Thiện Đức của Tsongkapa}:

Hỡi bậc thầy từ bi, căn bản của tất cả điều lành, 
Phụng sự bậc thầy là căn bản của đạo lộ, 
Xin thầy gia hộ cho con thấy được điều này 
Và tinh tấn nương tựa bậc thầy với tâm cung kính. 
Đời tái sinh lành mạnh tự do này, chỉ có một lần, 
Con biết thân người khó được và vô cùng lợi ích. 
Xin thầy gia hộ cho con có tư duy miên mật 
Đêm ngày mong rút tỉa tinh túy của kiếp người. 
Thân và mạng giống như bọt nổi trên nước, 
Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ hủy hoại; con thường nhớ chết, 
Và sau khi chết thân con như một cái bóng 
Con sẽ đi theo những hậu quả của nghiệp lành dữ đã làm. 
Xin gia hộ cho con có được niềm tin chắc chắn 
Và từ bỏ vô số lỗi lầm, 
Cả đến những lỗi lầm vi tế nhất, 
Để kiện toàn mọi đức tính và luôn luôn cẩn thận đề phòng. 
Hãy phân tích để thấy đau khổ là cánh cửa đi vào sanh tử. 
Vẻ huy hoàng của thế gian thật không đáng tin cậy. 
Xin gia hộ cho con hiểu được những tai hại 
Và phát sinh lòng khát khao phúc lạc của sự thoát ly. 
Nhớ lại những ý tưởng trong lành nhất: 
Chánh niệm, tỉnh giác và thận trọng 
Xin gia hộ con thực hành cốt tủy của pháp tu, 
Căn bản của giáo lý - biệt giải thoát giới, 
Cũng như con đã rơi vào những tư tưởng thế tục 
Cũng vậy tất cả hữu tình, đã từng là mẹ con; 
Xin gia hộ cho con thấy rõ điều này, 
Và nỗ lực tinh tấn trong Bồ tát giới. 
Xin cho tâm con an tịnh không bị phân tán vào đường tà 
Cho con dấn mình một cách thích đáng vào việc chánh; 
Gia hộ cho con được điều phục, và sớm phát sinh 
Tâm tịnh chỉ phối hợp với tuệ quán đặc biệt. 
Mong cho con tu tập theo đạo lộ chung cả ba thừa 
Và trở thành một pháp khí thích ứng, 
Rồi gia hộ con có diễm phúc dễ dàng lãnh thọ 
Giới Kim cang thừa, cửa ngõ vào cỗ xe tối thượng. 
Căn bản để đạt đến hai thứ thành công 
Chính là tuân giữ giới đã thọ; 
Xin gia trì cho con niềm xác tín ghi nhớ điều này 
Để giữ giới như giữ sinh mạng của con 
Khi ấy con có thể nỗ lực thực chứng mọi điều 
Về tinh túy của mật điển là hai giai đoạn 
Xin gia hộ cho con đừng bao giờ lay chuyển 
Tu tập bốn thời khóa Du già và hoàn tất thánh giáo. 
Mong sao những bậc thầy giảng dạy những giáo lý này 
Và những hành giả thánh thiện sẽ sống lâu 
Xin gia hộ cho các ngài hoàn toàn tịnh hóa 
Nội ma ngoại chướng. 
Xin cho con trong tất cả đời kiếp 
Sẽ không rời xa bậc thầy thanh tịnh 
Cho con được hưởng những ánh sáng của diệu pháp, 
Những thiện đức của giai đoạn và con đường 
Con con sớm thành tựu trạng thái hợp nhất.

{Nghĩ về ý nghĩa những lời này khi tụng đọc}. 

Phép giải tán ruộng phước: 
Hởi bổn sư tôn quý của con, xin hãy an vị 
Trên tòa sen và nguyệt luân trên đỉnh đầu con. 
Xin thương xót con vì lòng bi mẫn. 
Cho con những thành tựu về thân lời ý. 
Bậc thầy dời lên đỉnh đầu bạn, và bạn làm một lễ cầu nguyện ngắn gồm bảy phần và dân một mandala: 
Thân ngài làm bằng mười triệu đức hạnh thù thắng, 
Lời ngài làm thỏa mãn hy vọng của vô lượng hữu tình, 
Ý ngài thấy như thật tất cả pháp khả tri: 
Con kính lễ đấng chúa tể dòng họ Sakya. 
Bậc thầy vô thượng: Phật bảo 
Chỗ nương tựa vô thượng: Pháp bảo 
Người cứu tinh vô thượng: Tăng bảo: 
Con kính lễ thầy thấy như thật tất cả pháp khả tri: 
Con kính lễ đấng chúa tể dòng họ Sakya. 
Bậc thầy vô thượng: Phật bảo 
Chỗ nương tựa vô thượng: Pháp bảo 
Người cứu tinh vô thượng: Tăng bảo: 
Con kính lễ Thầy, bao hàm tát cả ba ngôi. 
Con xin dâng mọi thứ cúng dường, có thật và tưởng tượng, 
Con xin sám hối mọi tội phạm giới và vi việt 
Mà con đã làm từ vô thỉ trong quá khứ. 
Con xin tùy hỉ công đức của tất cả thánh hiền. 
Xin thỉnh cầu chư Phật ở lại với chúng con 
Cho đến khi sinh tử cùng tận 
Và chuyển bánh xe Pháp cho hữu tình. 
Con xin hồi hướng công đức của con và tất cả 
Cho quả vị vô thượng bồ đề. 
Con xin dâng lên bậc tôn sư, chư thần bảo hộ, Ba ngôi báu, 
Con xin dâng bốn châu lục, núi Tu di, vầng nhật nguyệt, 
Bảy thứ quý báu trong một mandala bằng châu ngọc, 
Và mộ khối lượng tặng phẩm của đức Phổ Hiền. 
Xin đấng từ bi hoan hỉ làm phước cho con. 
Làm lời khẩn cầu sau đây với một bậc thầy duy nhất: 
Bậc thầy thánh thiện của con, chúa tể của bốn thân, 
Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì. 
Bậc thầy thánh thiện của con, chúa tể Pháp thân vô ngại 
Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì. 
Bậc thầy thánh thiện của con, chúa tể Báo thân phúc lạc, 
Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì. 
Bậc thầy thánh thiện của con, chúa tể vô lượng Ứng thân 
Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì. 
Bậc thầy thánh thiện của con, hiện thân của tất cả bậc thầy, 
Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì. 
Bậc thầy thánh thiện của con, hiện thân của tất cả vị trời 
Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì. 
Bậc thầy thánh thiện của con, hiện thân của tất cả chư Phật, 
Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì. 
Bậc thầy thánh thiện của con, hiện thân của tất cả Pháp 
Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì. 
Bậc thầy thánh thiện của con, hiện thân của Tăng già, 
Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì. 
Bậc thầy thánh thiện của con, hiện thân của tất cả nam thần 
Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì. 
Bậc thầy thánh thiện của con, hiện thân của mọi thần Hộ pháp 
Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì. 
Bậc thầy thánh thiện của con, hiện thân của tất cả chỗ quy y. 
Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì. 
Quán bậc thầy trên đỉnh đầu là Thích Ca Mâu Ni và đọc: 
Kính lễ đức Thích Ca Mâu Ni, bậc Đạo sư, Đấng Chiến thắng 
Con kính dâng ngài đồ cúng. 
Con xin quay về nương tựa nơi ngài. 
Om muni muni mahàmuniye svàhà. 
Sau khi đọc hồng danh và chú này nhiều lần, tiếp đó lời hồi hướng công đức như sau: 
Nhờ công đức này, mong cho con 
Sớm thành một bậc thầy như Phật 
Mong cho con dẫn đạo mọi hữu tình 
Cũng đến địa vị ấy.

{Lời cầu nguyện theo Lam-rim}

Do hai thứ tích lũy mà con đã làm 
Với nhiều nỗ lực trong thời gian dài 
Công đức rộng lớn như hư không, 
Mong con thành một đức Phật hùng lực 
Để hướng dẫn hữu tình, những người tâm nhãn bị khép lại bởi vô minh. 
Từ đây trở đi đời đời, kiếp kiếp 
Xin Đức Văn Thù hãy săn sóc con, 
Xin cho con tìm được đạo lộ tối thượng trong giáo lý 
Tu tập theo đó, và làm chư Phật hài lòng. 
Mong con sử dụng mọi điều đã chứng trên đạo lộ 
Để xua tan bóng tối vô minh của chúng sinh 
Nhờ từ bi mãnh liệt và phương tiện khéo; 
Mong con bảo trì giáo lý của đức Như Lai. 
Bất cứ nơi nàonền giáo lý chưa lan đến 
Hay đã bị suy tàn, 
Xin cho con với tâm đại bi thúc đẩy, 
Sẽ gieo rắc ánh sáng kho tàng giáo lý này. 
Do thiện sự của chư Phật Bồ tát 
Và pháp tu thù thắng từng giai đoạn đến giác ngộ. 
Mong rằng tâm những người cầu giải thoát sẽ được phong phú 
Và công việc của chư Phật sẽ tiếp nối lâu dài. 
Mong cho mọi sự đều hỗ trợ cho việc tu tập pháp lành. 
Mong cho những gì làm chướng ngại Pháp sẽ tan biến, 
Trong mọi đời kiếp, mong cho mọi người và loài phi nhân 
Không đoạn tuyệt với con đường thanh tịnh mà chư Phật ngợi khen. 
Mỗi khi những nghi thức chuẩn bị tối thượng thừa 
Được làm đúng cách và nghiêm túc, 
Xin những bậc có oai thần hãy công bố điều ấy, 
Và mong cho một biển điềm lành lan khắp mọi phương.

{Tụng đọc như trên thật thành khẩn, hồi hướng công đức mà bạn đã có để thỏa mãn ước nguyện của bản thân và của hữu tình.}

Kaendaen Raggyae, tu viện trưởng hồi hưu của tu viện Bangrim Choede, nói: “Tôi muốn có một bài tụng đọc cho nghi lễ chuẩn bị buổi giảng dạy khúc chiết về các chặng đường đến giác ngộ, tức “Con Đường Nhanh dẫn đến Toàn trí.” Ông dã tha thiết yêu cầu như thế, và tôi đã soạn bản văn này để tu tập hàng ngày với hi vọng nó sẽ giúp ích cho những người trình độ như tôi.

Tôi Jampael Lhendrub đã soạn căn cứ trên chỉ giáo của hệ phái khẩu truyền của vị Pháp vương tử vô song là ngọn đèn của giáo lý phái Kadampa, tên là Kyabje Kaelzang Taenzin và hai đệ tử của ngài. Mong sao những hệ phái tâm truyền của Đức Văn Thù đấng Che chở hữu tình sẽ không biến mất, mà sẽ trở thành một lá cờ chiến thắng cho Pháp bảo