Ân Đức Tam Bảo - Hòa thượng Bửu Chơn (Naga Maha Thera)

13 Tháng Ba 20189:24 CH(Xem: 5405)
Ân Đức Tam Bảo - Hòa thượng Bửu Chơn (Naga Maha Thera)

Lời tựa

Bất cứ một Tôn-Giáo nào, hàng tín-đồ thường tôn-sùng vị Giáo-Chủ của mình để tỏ lòng hâm-mộ và biết ơn.

Có người biết ơn vị Giáo-Chủ của mình do nơi sự huyền-bí, linh-thiêng, mầu-nhiệm.

Có người thì biết ơn bằng cách thoát khỏi tai-nạn hoặc bệnh-tật.

Có người lại biết ơn trên căn-bản hợp-lý thật sự và Trí-Tuệ

Có người thì tin-tưởng bằng cách xu hướng mơ-hồ mù-quáng vì thấy nhiều người tin-tưởng.

Người Phật-Tử cũng vậy, hiểu rõ Ân-Đức Tam-Bảo mới có đức-tin trong sạch ăn sâu vào ngôi Tam-Bảo được. Vì vậy nên bần tăng nhận thấy Ân-Đức Tam-Bảo rất cần thiết cho người tu Phật, xuất-gia cũng như tại gia. Nhưng ít có ai chịu nhọc công học-hỏi, tìm hiểu cho chu đáo.

Quyển "Ân-Đức Tam-Bảo" ra đời sẽ giúp cho người Phật-Tử biết được một cách chu-đáo, rõ-rệt những Ân-Đức gì mà đấng Giáo Chủ Thích-Ca-Mâu-Ni đã có, và làm cho hàng Phật-Tử càng tăng thêm một đức tin vững-chắc như thuyền để đưa con người lướt qua sông mê bể khổ.

Do công đức phiên dịch này, bần tăng hồi-hướng đến Thầy Tổ và song-thân đã quá vãng, cầu xin oai-lực Pháp thí này cho các Ngài được tăng trưởng nhiều sự an-vui nơi nhàn-cảnh. Và cũng cầu cho tất cả chúng-sanh trên thế-giới nhất là cho dân-tộc Việt-Nam được sớm thanh-bình an-lạc.

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

Rất mong thay!

Hoà-Thượng Bửu-Chơn
Cố-Vấn Tinh-thần Phật-Giáo Thế-Giới