W - X

09 Tháng Tám 20163:16 CH(Xem: 2474)
W - X

W

Wai-kung (C)Ngoại công Outer exercise.

Wai-tan (C)Ngoại đan phái School of Outer Elexir

Wan shou Chung kuan (C)Vạn Thọ Sùng Quán Name of a monk Tên một vị sư.

Wang (T)Lễ điểm đạo empowerment Abhisheka (S)SeeAbhiṣeka.

Wang Ch'un-yang (C)Vương Trùnng Dương The founder of Ch'uan-Chen tao (111(2) 1170) Người sáng lập phái Truyền chân đạo.

Wang Hsiao-yang (C)Vương Thiếu Dương A disciple of Taosim in 12th century, of Ch'uan-chen tao Một đệ tử đạo gia vào thế kỷ 12, phái Truyền Chân đạo.

Wangchup Dorje(T)1556-1603 C.E →The ninth Karmpapa.

Wang-pi (C)Vương Bật (22(6) 249) One of the most important commentator on the Tao-te-ching and I-ching (226-249) Một trong những nhà bình giải quan trọng về Đạo Đức Kinh và Kinh Dịch.

Wanshi Shōgaku (J)Hoằng Trí Chính Giác Name of a monk Tên một vị sư.

Wasan (J)Hòa tán Kệ tụng.

Water of eight excellent qualitiesThe seven oceans surrounding Mt. Sumeru are also filled with such water. According to the Abhidharmakosha, the eight qualities are as follows: (1) sweet; (2) cool; (3) soft; (4) light; (5) pure; (6) without smell; (7) when one drinks it, it does not harm the throat; and (8) after one has drunk it, it does not harm the stomach.

Water of eight meritsBát công đức thủy.

Water-elementThủy đại One of the five elements.

Watō (J)Thoại đầu A word, phrase, or other response in answer to a koan.

WayĐạo Tao (C)The Buddhist Way. The path leading to Supreme Enlightenment, to Buddhahood.

Way of the Nembutsu-FaithThe way of salvation through the Nembutsu-Faith.

Webs between the fingers and toesOne of the thirty-two physical characteristics of the Buddha.

Wei Dynasty (C)Ngụy triều.

Wei P'o-yang (C)Vi Phác Dương In 140 C.E. he wrote Chou-i ts'an-t'ung-ch'i, the oldest alchemical text Năm 140 ông viết quyển Chu Dịch tham đồng khế, được xem là tác phẩm luyện đan cổ nhất.

Wei shan Ling yu (C)Quy Sơn Linh Hựu Isan Reiyu (J)Name of a monkTên một vị sư.

Wei tsung Chih Chang(C)Qui Tông Tri Thường Kisu Chijo (J)Name of a monk Tên một vị sư.

Wei yang (C)Quy Ngưỡng tông Name of a school or branch Tên một tông phái.

Weighty karmaCực trọng nghiệp.

Wei-lai hsing-hsiu-chieh ch'ien-fo-ming ching(C)Vị lai Tinh Tú kiếp thiên Phật danh kinh Name of a sutra Tên một bộ kinh.

Weilang (C)Huệ Năng SeeHui-neng.

Wei-mo-chieh so-shuo ching (C)Duy Ma Cật sở thuyết kinh Name of a sutra Tên một bộ kinh.

Wei-shan Lingyu (C)Qui Sơn Linh Hựu SeeKuei-shan Ling-yu.

Well-goneThiện thệ SugataA Blessed One; an epithet for a Buddha.

Well-known BuddhaDanh văn Phật Name of a Buddha or Tathāgata Tên một vị Phật hay Như Lai.

Well-Known Light BuddhaDanh văn quang Phật Name of a Buddha or Tathāgata Tên một vị Phật hay Như Lai.

Wen Wang (C)Văn vương A Chinese king.

Wen-ch'ang (C)Văn Xương Wenchang (C)Taoist god of literature Thần văn chương của Đạo gia.

Wenchang (C)Văn Xương SeeWen-ch'ang.

Wen-shu shih-li so-shuo pan-jo t'o-lo-mi ching(C)Văn Thù Sư Lợi sở thuyết bát nhã ba la mật kinh Name of a sutra Tên một bộ kinh.

Wen-yen (C)Văn ngôn Commentary on the Words of the TextA commentary, part of Shih-I Một trong 10 luận giải trong Thập Dực.

Wheel of dharmaPháp luân Dharma-cakra (S)The Buddha's teachings corres-pond to three levels: the hinayana, the mahayana and the vajrayana with each set being one turning of the wheel.

Wheel of the wonderful DharmaVi diệu pháp luân The Buddha Dharma keeps moving endlessly like a wheel; also, like the Cakravartin's wheel treasure which crushes enemies, it destroys wrong views.

Wheel-turning monarchChuyển Luân Thánh Vương The ideal king conceived in India, who rules the world with a special kind of wheel that flies in the air and destroys the enemy.

White curl of hair between the eyebrowsBạch hào One of the thirty-two physical characteristics of a Buddha. SeeWhite twist of hair between the eye-brows.

White hindranceA slight hindrance to successful visualization of the setting sun.

White Lotus SocietyBạch Liên Hội The group of more than a hundred twenty men formed by Hui-yuan to practice meditation on Amida.

White pathBạch đạo A symbolic illustration of Faith which is awakened in the midst of evil passions.

White twist of hair between the eye-browsBạch hào One of the thirty-two physical characteristics of the Buddha.

Wind-elementPhong đại One of the five elements.

Wisdom of multiplicity or varietyTib. ji nye paThis is the transcendent knowledge. jnana: of the variety of phenomena.

wisdom of nature of phenomenaTib. ji ta baThis is transcendent knowledge Skt. jnana: of the true nature of reality, not as it appears to individuals in samsara.

Wisdom-lifeThe life of a Buddha or Bodhisattva, which is sustained by wisdom, just as the life of an ordinary being is sustained by food.

Wish-fulfilling jewelyid shin norbu (T)A jewel said to exist in the naga or deva realms which gave the owner whatever he or she wanted. Now used mostly metaphorically.

Wonderful Sound BuddhaDiệu âm Phật Name of a Buddha or Tathāgata Tên một vị Phật hay Như Lai.

Words on the Dharma at YokawaA short but pithy exposition of the way of birth in the Pure Land by Genshin.

World BodhisattvaBồ tát địa Xem Bodhisattva.

World Honored OneĐức Thế Tôn Bhagavat (P).

World of BrahmaPhạm thiên cõi The Brahma Heaven in the world of form.

World of formSắc giới One of the three worlds of Samsara.

World of Lotus-storeHoa tạng giới Originally Vairocana's land; used for Amida's Pure Land. Originally the land of the Buddha Vairocana, but Vasubandhu and Shinran identified it with Amida's Pure Land.

World of non-formVô sắc giới The state of existence above the world of form.

World-Honoured OneĐức Thế tôn Bhavagat (P)An epithet of the Buddha.

Worldly dharmas, eightjig ten ch gya (T)These keep one from the path and they are attachment to gain, attachment to pleasure, attachment to praise, attachment to fame, aversion to loss, aversion to pain, aversion to blame, and aversion to a bad reputation.

Worldly pathThế đạo Ordinary courses of action in the secular world which are the cause of transmigration of Samsara.

World-Sovereign-KingLokeśvararāja (S)Amida's teacher when he was a bodhisattva.

WorryBất an.

Wou-tou-mi-tao (C)Ngữ đấu mễ đạo Five Pecks of Rice SchoolA Taoist school founded by Chang Tao-ling in 12(6) 144 C.E. in Szechwan and remained active until the 15th century. Also known as School of Celestial Masters (T'ien-shih p'ai)Một trường phái của Đạo gia do Trương Đạo Lăng thành lập vào năm 126-144 C.E. ở Tứ Xuyên và vẫn còn hoạt động cho đến thế kỷ thứ 15. Còn được gọi là Thiên sư phái.

Wrong viewTà kiến.

Wu Ch-eng-en (C)Ngô Thừa Ân The author of Hsi-yu chi Người viết bộ Tây du ký.

Wu chou Shih fan (C)Ngô Châu Thạch Khanh.

Wu Jiu (C)Ô Cựu SeeWu-chiu.

Wu Tai shan (C)Ngũ Đài sơn Wu Tai mountainA mountain in China.

Wu-chang (C)Ngũ thường Five constants Wu-ch'ang (C)Five virtues of Confu-cianism about human behaviour: Jen, I, Li, Chih, Hsin Năm đức hạnh của Khổng giáo mà một người cần có: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.

Wu-chen p'ien (C)Ngộ chân biện Essay on the Awakening to the Truth written by Chang Po-tuan "Bàn về thấy được chân lý" do Trướng bá Đoàn viết.

Wu-chen TempleNgộ chân tự The temple on Mt. Chung-nan where Shan-tao lived for several years.

Wu-ch'ien-wu-pai fo-ming shen-chou chu-chang mieh-tsui ching (C)Ngũ thiên ngũ bách Phật thần chú trừ chướng diệt ti kinh Name of a sutra. Name of a sutra Tên một bộ kinh. Tên một bộ kinh.

Wu-chiu (C)Ô Cựu Wu Jiu (C), Ukyu (J)(In the 13th-14th century) A student and dharma successor of Ma-tsu Tao-i(Thế kỷ 13-14) Đệ tử và truyền nhân giáo pháp của Mã Tổ Đạo Nhất.

Wu-cho (C)Vô Trước Wuzhuo (C), Mujaku (J)(82(1) 900) A student and dharma successor of Yang-shan Hui-chi(821-900) Đệ tử và truyền nhân giáo pháp của Ngưỡng Sơn Huệ Tịch.

Wu-chun (C)Vô Chuẩn Name of a monk Tên một vị sư.

Wu-hsing (C)Ngũ hành Five elements.

Wu-liang-i ching (C)Vô Lượng Thọ kinh Name of a sutra Tên một bộ kinh.

Wu-men Hui-k'ai (C)Vô môn Huệ Khai SeeMumon Ekai.

Wu-men-kuan (S)Vô môn quan Mumon-kan (J), Mumon (J)Name of a collection of Zen koans Tên một sư tập công án Thiền.

Wu-shan (C)Ngũ sơn Gosan (J).

Wu-t'ai shan (C)Ngũ Đài sơn Wutaishan (C)One of the four famous mountains in China for pilgrimages, in Shansi province. The first monastery was built here in the 4th-5th century Một trong bốn hòn núi nổi tiếng ở Trung quốc để chiêm bái, thuộc tỉnh Sơn Tây. Tu viện đầu tiên được xây dựng tr6en núi này có từ thế kỷ thứ 4 hay 5.

Wutaishan (C)Ngũ Đài sơn SeeWu-t'ai shan.

Wu-tou-mi-tao (C)Ngũ đấu mễ đạo.

Wu-tse-t'ien (C)Võ Tắc Thiên.

Wu-tsu Fa-yen (C)Ngũ tổ Pháp Diễn Goso Hoen (J), Wuzu Fayan (C)(About 1024 - 1104) A student and dharma successor of Pai-yun Shou-tuan (Sanh khoảng 1024, mất 1104) Đệ tử và truyền nhân giáo pháp của Bạch Vân Thủ Đoan.

Wu-tzu pao-ch'ieh ching (C)Vô tự bảo khiếp kinh Name of a sutra. Name of a sutra Tên một bộ kinh. Tên một bộ kinh.

Wuzhun Shifan (C)Vô Chuẩn Sư Phạm SeeBushun shiban.

Wuzhuo (C)Vô Trước SeeWu-cho.

Wuzu Fayan (C)Ngũ tổ Pháp Diễn SeeWu-tsu Fa-yen.


X

Xi Kang (C)Kê Khang SeeHsi K'ang.

Xianglin Chengyuan (C)Hương Lâm Trừng Viễn SeeHsiang-lin Ch'eng-yuan.

Xiantian (C)Tiên thiên SeeHsien-t'ien.

Xinghua Congjiang (C)Hưng Hóa Tồn Trang SeeHsing-hua Ts'ung-chiang.

Xingyang Qingrang (C)Hưng Dương Thanh Nhượng SeeHsing-yang Ch'ing-jang.

Xiyuan Siming (C)Tây Viện Tư Minh SeeHsi-Yuan Ssu-ming.

Xuanzang (C)Huyền Trang SeeHsuan-chuang.

Xuanzong (C)Huyền tông SeeHsuan-tsung.

Xuedou Chongxian (C)Tuyết Đậu Trừng Hiển SeeHsueh-tou Chung-hsien.

Xuefeng Yicun (C)Tuyết Phong Nghĩa Tồn SeeHsueh-feng I-ts'un.