Phần 3

13 Tháng Hai 201711:56 SA(Xem: 3021)
Phần 3

Hai Thời Công Phu

HT. Thích Trí Quang dịch giải

---o0o---

Mục 1: Thần Chú Lăng Nghiêm

Nam mô Lăng nghiêm hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

Đức đại giác Thế tôn

đứng lặng rất nhiệm mầu

nắm giữ được toàn thể

không thể nào lay động,

và pháp Thủ lăng nghiêm

pháp chúa tể các pháp;

Phật và Pháp như vậy

thật ít có trong đời,

vì diệt được cho con

vọng tưởng cả ức kiếp,

có thể làm cho con

không cần phải trải qua

thời kỳ dài vô số

vẫn thể hiện pháp thân.

Con nguyện rằng ngày nay

đạt được kết quả ấy

trở thành vị Bảo vương,

lại hóa độ như vậy

cho các loại chúng sinh

tương đương cát sông Hằng.

Đem tâm sâu xa này

phụng sự thế giới hệ

nhiều như những hạt bụi,

như thế mới gọi là

báo đáp được xứng đáng

hồng ân đức Thế tôn.

Con phủ phục thỉnh cầu

đức Thế tôn từ bi

mà chứng minh cho con:

trong thời kỳ dữ dội

đầy năm thứ vẩn đục

con nguyện vào đó trước;

nếu còn một chúng sinh

chưa được thành Phật đà,

không bao giờ với họ

con bỏ mà niết bàn.

Con thỉnh cầu Thế tôn

đức đại hùng đại lực

và đại từ đại bi,

xin ngài xét lại nữa

mà diệt trừ cho con

những mê lầm nhỏ nhất,

làm con sớm bước lên

ngôi tuệ giác vô thượng,

ngồi bồ đề đạo tràng

khắp quốc độ mười phương.

Đặc tính như hư không

mà tiêu diệt đi nữa,

tâm tinh tiến của con

cũng không thể chuyển động!

Nam mô Thường trú thập phương Phật,

Nam mô Thường trú thập phương Pháp,

Nam mô Thường trú thập phương Tăng,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Phật đảnh thủ lăng nghiêm,

Nam mô Quan thế âm bồ tát,

Nam mô Kim cang tạng bồ tát.

Khi ấy Thế tôn

từ nơi gò thịt

nổi trên đỉnh đầu

phóng ra ánh sáng

trăm thức quí báu,

trong ánh sáng ấy

hiện ra hoa sen

đủ cả ngàn cánh.

Có đức Như lai

do đức Thế tôn

đã hóa hiện ra

ngồi trên hoa ấy,

và đỉnh ngài này

cũng phóng ra thêm

mười đường ánh sáng

trăm thức quí báu.

Mỗi ánh sáng này

đều hiện các vị

Kim cang mật tích,

tương đương số cát

của mười sông Hằng,

tay thì nâng núi

tay thì cầm xử

tràn khắp không gian.

Đại chúng ngước nhìn

vừa sợ vừa thích,

khẩn cầu Thế tôn

xót thương che chở,

chuyên nhất tâm trí

nghe đức Như lai,

hiện trong ánh sáng

đã được phóng ra

từ nơi đỉnh đầu

không thể nhìn thấy

của đức Thế tôn,

tuyên thuyết thần chú:

Nam mô tát đát tha tô dà đa da - a ra ha đế tam miệu tam bồ đà tả - tát đát tha phật đà câu chi sắt ni sam - nam mô tát bà bột đà - bột địa tát đá bệ tệ - nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đà câu tri nẫm - sa xá ra bà ca tăng dà nẫm - nam mô lô kê a ra hán đá nẫm - nam mô tô lô đa ba na nẫm - nam mô sa yết riể đà dà di nẫm - nam mô lô kê tam miệu dà đá nẫm - tam miệu dà ba ra để ba đa na nẫm - nam mô đề bà li sắt noản - nam mô tất đà da tì địa da đà ra li sắt noản - xá ba nô yết ra ha sa ha sa ra ma tha nẫm - nam mô bạt ra ha ma ni - nam mô nhân đà ra da - nam mô bà dà bà đế - rô đà ra da - ô ma bát đế - sa hê dạ da - nam mô bà dà bà đế - na ra dã noa da - bàn dá ma ha tam mộ đà ra - nam mô tất yết rị đa da - nam mô bà dà bà đế - ma ha ca ra da - địa rị bát lặc na dà ra - tì bà ra ba noa ca ra da - a địa mục đế - thi ma xá na nê bà tất nê - ma đát rị dà noa - nam mô tất yết rị đa da - nam mô bà dà bà đế - đa tha dà đá câu ra da - nam mô bát đầu ma câu ra da - nam mô bạt xà ra câu ra da - nam mô ma ni câu ra da - nam mô dà xà câu ra da - nam mô bà dà bà đế - đế rị trà thâu ra tây na - ba ra ha ra noa ra xà da - đá tha dà đa da - nam mô bà dà bà đế - nam mô a di đa bà da - đá tha dà đa da - a ra ha đế - tam miệu tam bồ đà da - nam mô bà dà bà đế - a sô bệ da - đá tha dà đa da - a ra ha đế - tam miệu tam bồ đà da - nam mô bà dà bà đế - bệ sa xà da câu rô phệ trụ rị da - bát ra bà ra xà da - đá tha dà đa da - nam mô bà dà bà đế - tam bổ sư bí đa - tát lân nại ra lặc xà da - đá tha dà đa da - a ra ha đế - tam miệu tam bồ đà da - nam mô bà dà bà đế - xá kê dã mẫu na duệ - đá tha dà đa da - a ra ha đế - tam miệu tam bồ đà da - nam mô bà dà bà đế - lặc đát na kê đô ra xà da - đá tha dà đa da - a ra ha đế - tam miệu tam bồ đà da - đế biều nam mô tát yết rị đa - ế đàm bà dà bà đa - tát đát tha dà đô sắt ni sam - tát đát đa bát đát lam - nam mô a bà ra thị đam - bát ra đế dương kỳ ra - tát ra bà bộ đa yết ra ha - ni yết ra ha yết ca ra ha ni - bạt ra bí địa da sắt đà nễ - a ca ra mật rị trụ - bát rị đát ra da nảnh yết rị - tát ra bà bàn đà na mục xoa ni - tát ra bà đột sắt tra - đột tất phạp bát na nễ phạt ra ni - giả đô ra thất đế nẫm - yết ra ha sa ha tát ra nhã xà - tì đa băng sa na yết rị - a sắt tra băng xá đế nẫm - na xoa sát đát ra nhã xà - ba ra tát đà na yết rị - a sắt tra nẫm - ma ha yết ra ha nhã xà - tì đa băng tát na yết rị - tát bà xá đô rô nễ bà ra nhã xà - hô lam đột tất phạp nan da na xá ni - bí sa xá tất đát ra - a cát ni ô đà ca ra nhã xà - a bát ra thị đa cụ ra - ma ha bát ra chiến trì - ma ha điệp đa - ma ha đế xà - ma ha thuế đa xà bà ra - ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất nễ - a rị da đa ra - tì rị câu tri - thệ bà tì xà da - bạt xà ra ma lễ để - tì xá rô đa - bột đằng võng ca - bạt xà ra chế hát na a dá - ma ra chế bà bát ra chất đa - bạt xà ra thiện trì - tì xá ra dá - phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa - tô ma rô ba - ma ha thuế đa - a rị da đa ra - ma ha bà ra a bát ra - bạt xà ra thương yết ra chế bà - bạt xà ra câu ma rị - câu lam đà rị - bạt xà ra hát tát đa dá - tì địa da càn dá na ma rị ca - khuất tô mẫu bà yết ra đá na - bệ rô dá na câu rị da - dạ ra thố sắt ni sam - tì chiết lam bà ma ni dá - bạt xà ra ca na ca ba ra bà - rô xà na bạt xà ra đốn trĩ dá - thuế đa dá ca ma ra - sát xa thi ba ra bà - ế đế di đế - mẫu đà ra yết noa - sa bệ ra sám - quật phạn đô - ấn thố na mạ mạ tả.

Ô hộng - rị sắt yết noa - bát lặc xá tất đa - tát đát tha dà đô sắt ni sam - hổ hộng - đô rô ung - chiêm bà na - hổ hộng - đô rô ung - tất đam bà na - hổ hộng - đô rô ung - ba ra sắt địa da tam bát xoa noa yết ra - hổ hộng - đô rô ung - tát bà dược xoa hát ra sát sa - yết ra ha nhã xà - tì đằng băng tát na yết ra - hổ hộng - đô rô ung - giả đô ra thi để nẫm - yết ra ha sa ha tát ra nẫm - tì đằng băng tát na ra - hổ hộng - đô rô ung - ra xoa - bà dà phạn - tát đát tha dà đô sắt ni sam - ba ra điểm xà cát rị - ma ha sa ha tát ra - bột thọ sa ha tát ra thất rị sa - câu tri sa ha tát nê đế lệ - a tệ đề thị bà rị đa - tra tra anh ca - ma ha bạt xà rô đà ra - đế rị bồ bà na - mạn trà ra - ô hộng - sa tất đế bạc bà đô - mạ mạ - ấn thố na mạ mạ tả.

Ra xà bà dạ - chủ ra bạt dạ - a kỳ ni bà dạ - ô đà ca bà dạ - tì sa bà dạ - xá tát đa ra bà dạ - bà ra chước yết ra bà dạ - đột sắt xoa bà dạ - a xá nễ bà dạ - a ca ra mật rị trụ bà dạ - đà ra ni bộ di kiếm ba dà ba đà bà dạ - ô ra ca bà đa bà dạ - lặc xà đàn trà bà dạ - na dà bà dạ - tì điều đát bà dạ - tô ba ra noa bà dạ - dược xoa yết ra ha - ra xoa tư yết ra ha - tất rị đa yết ra ha - tì xá dá yết ra ha - bộ đa yết ra ha - cưu bàn trà yết ra ha - bổ đan na yết ra ha - ca tra bổ đan na yết ra ha - tất càn độ yết ra ha - a bá tất ma ra yết ra ha - ô đàn ma đà yết ra ha - xa dạ yết ra ha - hê rị bà đế yết ra ha - xã đa ha rị nẫm - yết bà ha rị nẫm - rô địa ra ha rị nẫm - mang sa ha rị nẫm - mê đà ha rị nẫm - ma xà ha rị nẫm - xà đa ha rị nữ - thị tỉ đa ha rị nẫm - tì đa ha rị nẫm - bà đa ha rị nẫm - a thâu dá ha rị nữ - chất đa ha rị nữ - đế sam tát bệ sam - tát bà yết ra ha nẫm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - ba rị bạt ra giả ca ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - trà diễn ni ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - ma ha bát thâu bát đát dạ - rô đà ra ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - na ra dạ noa ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - đát đỏa dà rô trà tây ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - ma ha ca ra ma đát rị dà noa ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - ca ba rị ca ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - xà dạ yết ra ma độ yết ra - tát bà ra tha sa đạt na ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - giả đốt ra bà kỳ nễ ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - tì rị dương ngật rị tri - nan đà kê sa ra dà noa bát đế - sách hê dạ ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - na yết na xá ra bà noa ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - a ra hán ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - tì đà ra dà ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - bạt xà ra ba nễ - cụ hê dạ cụ hê dạ - ca địa bát đế ngật rị đảm - tì đà dạ xà sân đà dạ di - kê ra dạ di - ra xoa võng - bà dà phạn - ấn thố na mạ mạ tả.

Bà dà phạn - tát đát đa bát đát ra - nam mô túy đô đế - a tất đa na ra lặc ca - ba ra bà tất phổ tra - tì ca tát đát đa bát đế rị - thập phật ra thập phật ra - đà ra đà ra - tần đà ra tần đà ra - sân đà sân đà - hổ hộng hổ hộng - phấn tra phấn tra phấn tra - phấn tra phấn tra - sa ha - hê hê phấn - a mâu ca da phấn - a ba ra đề ha đa phấn - bà ra ba ra đà phấn - a tố ra tì đà ra ba ca phấn - tát bà đề bệ tệ phấn - tát bà na dà tệ phấn - tát bà dược xoa tệ phấn - tát bà càn thát bà tệ phấn - tát bà bổ đan na tệ phấn - ca tra bổ đan na tệ phấn - tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn - tát bà đột sáp tỉ lê ngật sắt đế tệ phấn - tát bà thập bà rị tệ phấn - tát bà a bá tất ma lê tệ phấn - tát bà xá ra bà noa tệ phấn - tát bà địa đế kê tệ phấn - tát bà đát ma đà kế tệ phấn - tát bà tì đà da ra thệ dá lê tệ phấn - xà dạ yết ra ma độ yết ra - tát bà ra tha sa đà kê tệ phấn - tì địa dạ dá rị tệ phấn - giả đô ra phược kỳ nễ tệ phấn - bạt xà ra câu ma rị - tì đà dạ ra thệ tệ phấn - ma ha ba ra đinh dương xoa kỳ rị tệ phấn - bạt xà ra thương yết ra dạ - ba ra trượng kỳ ra xà da phấn - ma ha ca ra dạ - ma ha mạt đát rị ca noa - nam mô sa yết rị đa dạ phấn - bí sắt noa tì duệ phấn - bột ra ha mâu ni duệ phấn - a kỳ ni duệ phấn - ma ha yết rị duệ phấn - yết ra đàn trì duệ phấn - miệt đát rị duệ phấn - lạo đát rị duệ phấn - dá văn trà duệ phấn - yết lã ra đát rị duệ phấn - ca bát rị duệ phấn - a địa mục chất đa ca thi ma xá na - bà tư nễ duệ phấn - diễn cát chất - tát đỏa bà tả - mạ mạ ấn thố na mạ mạ tả.

Đột sắt tra chất đa - a mạt đát rị chất đa - ô xà ha ra - dà bà ha ra - rô địa ra ha ra - bà sa ha ra - ma xà ha ra - xà đa ha ra - thị bí đa ha ra - bạt lược dạ ha ra - càn đà ha ra - bố sử ba ha ra - phả ra ha ra - bà tả ha ra - bát ba chất đa - đột sắt tra chất đa - lạo đà ra chất đa - dược xoa yết ra ha - ra sát sa yết ra ha - bế lệ đa yết ra ha - tì xá dá yết ra ha - bộ đa yết ra ha - cưu bàn trà yết ra ha - tất càn đà yết ra ha - ô đát ma đà yết ra ha - xa dạ yết ra ha - a bá tát ma ra yết ra ha - trạch khư cách trà kỳ ni yết ra ha - rị phật đế yết ra ha - xà di ca yết ra ha - xá câu ni yết ra ha - mộ đà ra nan địa ca yết ra ha - a lam bà yết ra ha - càn độ ba ni yết ra ha - thập phạt ra chân ca hê ca - trụy đế dược ca - đát lệ đế dược ca - giả đột thác ca - ni đề thập phạt ra bí sam ma thập phạt ra - bạc để ca - tĩ để ca - thất lệ sắt mật ca - sa nễ bát đế ca - tát bà thập phạt ra - thất rô cát đế - mạt đà bệ đạt rô chế kiếm - a ỷ rô kiềm - mục khư rô kiềm - yết rị đột rô kiềm - yết ra ha yết lam - yết noa thâu lam - đạn đa thâu lam - ngật rị dạ thâu lam - mạt ma thâu lam - bạt rị thất bà thâu lam - bí lật sắt tra thâu lam - ô đà ra thâu lam - yết tri thâu lam - bạt tất đế thâu lam - ô rô thâu lam - thường dà thâu lam - hát tất đa thâu lam - bạt đà thâu lam - sa phòng áng dà bát ra trượng dà thâu lam - bộ đa bí đá trà - trà kỳ ni thập bà ra - đà đột rô ca kiến đốt rô cát tri bà lộ đa tì - tát bát rô ha lăng dà - thâu sa đát ra sa na yết ra - tì sa dụ ca - a kỳ ni ô đà ca - mạt ra bệ ra kiến đa ra - a ca ra mật rị đốt đát liễm bộ ca - địa lật lặc tra - bí rị sắt chất ca - tát bà na câu ra - tứ dẫn dà tệ yết ra rị dược xoa đát ra sô - mạt ra thị phệ đế sam sa bệ sam - tất đát đa bát đát ra - ma ha bạt xà rô sắt ni sam - ma ha bát lại trượng kỳ lam - dạ ba đột đà xá dụ xà na - biện đát lệ noa - tì đà da bàn đàm ca rô di - đế thù bàn đàm ca rô di - bát ra tì đà bàn đàm ca rô di - đát điệt tha - án - a na lệ - tì xá đề - bệ ra bạt xà ra đà rị - bàn đà bàn đà nễ - bạt xà ra báng ni phấn - hổ hộng đô rô ung phấn - sa bà ha.

Mục 2: Các Phẩm Thần Chú

Đoạn 1: Thần Chú Đại Bi

Thần chú Tinh túy của đại từ bi: Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca rô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da. Bà lô cát đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà dà. Ma phạt đặc đậu. Đát điệt tha. Án. A bà lô hê, lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ. Phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lị, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị. Sa ra sa ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Địa lị sắt ni na. Ba dạ ma na, sa bà ha. Tất đà dạ, sa bà ha. Ma ha tất đà dạ, sa bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì, sa bà ha. Ma ra na ra, sa bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, sa bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra da, sa bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, sa bà ha. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a lị da, Bà lô cát đế. Thước bàn ra dạ, sa bà ha. Án tát điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà da, sa bà ha.

 

Đoạn 2: Mười Thần Chú Khác

Thần chú Như ý luân vương: Nam mô Phật đà da, nam mô Đạt ma da, nam mô Tăng dà da. Nam mô Quan tự tại bồ tát ma ha tát, cụ đại bi tâm giả, đát điệt tha: Án, chước yết ra phạt để, chấn đa mạt ni, ma ha bát đắng mế, rô rô rô rô, để sắt tra, thước ra a yết rị, sa dạ hộng, phấn sa ha. Án, bát đạp ma, chấn đa mạt ni, thước ra hộng. Án, bạt lặc đà, bát đắng mế hộng.

Thần chú Tiêu tai cát tường: Nẵng mô tam mãn đa mẫu đà nẫm, a bát ra để, hạ đa xá, sa nẵng nẫm, đát diệt tha: Án, khư khư, khư hế khư hế, hộng hộng, nhập phạ ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra bát ra nhập phạ ra, để sắt sá để sắt sá, sắt trí rị sắt trí rị, sa phấn tra sa phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, sa pha ha.

Thần chú Công đức bảo sơn : Nam mô Phật đà da, nam mô Đạt ma da, nam mô Tăng dà da. Án, tất đế, hộ rô rô tất đô rô, chỉ lị ba cát lị bà, tất đạt rị bố rô rị, sa pha ha.

Thần chú Đại chuẩn đề:

Cúi đầu qui y

pháp Tô tất đế,

sát đất kính lạy

đức Thất câu chi (27) ,

nay con tán dương

chú Đại chuẩn đề,

nguyện xin từ bi

nhiếp thọ cho con.

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà, câu chi nẫm, đát diệt tha: Án, chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha.

Thần chú Vô lượng thọ: Án, nại ma ba cát ngõa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nễ, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp ca đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nễ dã tháp. Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bát rị thuật đạp, đạt ra mã đế, ca ca nại, tang mã ngột ca đế, sa ba ngõa, tỉ thuật đế, mã hát nại dã, bát rị ngõa rị sa hát.

Thần chú Dược sư quán đảnh: Nam mô bạc dà phạt đế, bệ sát xã lũ rô, bệ lưu li bát lạt bà, hát ra xà dã, đát tha yết đa dã, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha: Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế, sa ha.

Thần chú Quan âm linh cảm: Án ma ni bát di hộng, ma hát nghê nha nạp, tích đô đặc ba đạt, tích đặc ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp cát, nạp bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thắt ban nạp, nại ma rô cát, thuyết ra da, sa ha.

Thần chú Thất Phật diệt tội: Li bà li bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tì lê nễ đế, ma ha dà đế, chân lăng càn đế, sa bà ha.

Thần chú Vãng sinh tịnh độ: Nam mô a di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tì, a di lị đá tất đam bà tì, a di lị đá tì ca lan đế, a di lị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, sa bà ha.

Thần chú Cát tường thiên nữ: Nam mô Phật đà, nam mô Đạt ma, nam mô Tăng dà. Nam mô thất rị, ma ha đề tĩ da, đát nễ dã tha, ba lị phú lâu na, dá lị tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tì ha ra dà đế, tam mạn đà, tì ni dà đế, ma ha ca lị dã, ba nễ, ba ra ba nễ, tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a lị na, đạt ma đế, ma ha tì cổ tất đế, ma ha di lạc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỉ tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nâu, bà ra ni.

 

Đoạn 3: Thần Chú Bát Nhã

Bài kinh Tinh túy của đại bát nhã: Quan tự tại đại bồ tát đã đi vào Bát nhã ba la mật đa sâu xa, soi thấy năm uẩn đều không, vượt mọi khổ ách. Ngài nói, tôn giả Thu tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Tôn giả Thu tử, Không ấy của các pháp không sinh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt. Thế nên trong Không không sắc thọ tưởng hành thức, không nhãn nhĩ tyՠthiệt thân ý, không sắc thanh hương vị xúc pháp, không nhãn giới cho đến không ý thức giới, không vô minh và sự diệt tận của vô minh, cho đến không lão tử và sự diệt tận của lão tử, không khổ tập diệt đạo, không quán trí, không thủ đắc, vì không thủ đắc gì cả. Bồ tát vì y theo Bát nhã ba la mật đa nên tâm không bị chướng ngại, vì không bị chướng ngại nên không khiếp sợ, siêu thoát mộng tưởng thác loạn, cứu cánh niết bàn. Phật đà cả ba thì gian vì y theo Bát nhã ba la mật đa nên được vô thượng bồ đề. Do đó mà biết Bát nhã ba la mật đa là bài chú rất thần diệu: bài chú rất sáng chói, bài chú tối thượng, bài chú tuyệt bậc mà đồng bậc, trừ được hết thảy khổ não, chắc thật, không hư ngụy. Nên tôi nói chú Bát nhã ba la mật đa. Ngài liền nói chú ấy: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha.

Ma ha bát nhã ba la mật đa (3lần).

 

Mục 3: Hồi Hướng

Từ trên đến đây,

tịnh chúng hiện tiền

trì tụng Lăng nghiêm

và các thần chú.

Nguyện đem công đức

trì tụng như vậy

hướng về Tam bảo,

tám bộ thiên long,

các thánh thủ hộ

cho chốn già lam.

Hết lòng nguyện cầu

ba đường (28) tám nạn (29)

cùng thoát khổ lớn,

bốn ơn (30) ba cõi (31)

toàn gội ơn cao;

lại càng nguyện ước

quốc gia yên ổn

chinh chiến tiêu tan,

mưa gió thuần hòa

dân chúng an lạc.

Tăng chúng huân tu

hy vọng thắng tiến,

lên ngay mười địa

không có khó khăn;

sơn môn (32) thanh tịnh

tuyệt hết lầm lỗi,

đàn tín qui y

tăng thêm phước tuệ.

Mục 4: Niệm Phật (33)

Đoạn 1: Tán Phật

Trên trời dưới trời

không ai như Phật,

mười phương quốc độ

cũng không sánh bằng;

vũ trụ có gì

con xét thấy hết,

tất cả không ai

không gì như Phật.

Ý nghĩ như bụi

có thể đếm biết,

nước trong biển cả

có thể uống sạch,

không gian lường được,

gió lớn buộc được,

nói không hết được

công đức Phật đà.

Kính lạy đức Thích ca mâu ni phật, là hòa thượng bổn sư, giáo chủ quốc độ Sa bà, vị thầy cao cả của ba cõi, vị cha từ bi của bốn loài, giáo hóa cho cả nhân thiên, phân thân đến ngàn trăm ức (34) .

 

Đoạn 2: Niệm Phật

Nam mô Thích ca mâu ni phật (3 đến 7 vòng),

Nam mô đại trí Văn thù sư lợi bồ tát (3 lần),

Nam mô đại hạnh Phổ hiền bồ tát (3 lần),

Nam mô đại bi Quan thế âm bồ tát (3 lần),

Nam mô Linh sơn hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

 

Đoạn 3: Phát Nguyện

Đệ tử chúng con

nguyện tu tập theo

mười hạnh nguyện vương

của đức Phổ hiền:

một là lễ kính Phật đà,

hai là tán dương Như lai,

ba là hiến cúng rộng lớn,

bốn là sám hối nghiệp chướng,

năm là tùy hỷ công đức,

sáu là xin chuyển pháp luân,

bảy là xin Phật ở đời,

tám là thường học theo Phật,

chín là hằng thuận chúng sinh,

mười là hồi hướng khắp cả.

Hạnh nguyện Phổ hiền này

là hạnh nguyện tối thượng,

phước đức cũng tối thượng

và vô lượng vô biên;

con xin hồi hướng cả,

nguyện cầu cho chúng sinh

đang còn bị chìm đắm

mau chóng sinh Cực lạc

quốc độ đức bổn tôn (35)

A di đà như lai.

  Mục 5: Tán Lễ Bồn Sư

Đoạn 1: Tán Lễ

Tán dương kính lạy

Thích ca thế tôn

là đức bổn sư (36)

năng nhân vô thượng:

Ngài đã trải qua

ba vô số kiếp (37)

huân tu lâu dài

nhân địa chân thật,

và từ Đâu suất

giáng sinh Thiên trúc,

trường từ ngôi báu

kim luân thánh vương (38) ,

ngồi tòa bồ đề (39)

cả phá ma quân,

một nhìn sao sáng

liền thành đạo cả,

mưa xuống nước mưa

chánh pháp mầu nhiệm.

Thánh giả tam thừa (40)

qui tâm Thế tôn

tuệ giác vô sinh (41)

đã được thực hiện,

hiện tiền chúng con

qui tâm Thế tôn

tuệ giác vô sinh

mau được thực hiện.

Đoạn 2: Hướng Nguyện

Công đức niệm Phật

không thể nghĩ bàn:

toàn bộ pháp giới

rực rỡ huy hoàng,

ba cõi cậy nhờ

bốn ơn ích lợi.

Cầu chúc trên hết

là chúc chúng sinh

đồng sinh Cực lạc,

cầu nguyện cùng khắp

là nguyện chúng sinh

đồng sinh Cực lạc.

Bốn loài chín cõi (42)

đồng lên cửa huyền Hoa tạng (43) ,

tám nạn ba đường

cùng vào biển tánh Tỳ lô (44) .

 

Mục 6: Tự Qui Y Tam Bảo

Tự qui y Phật

xin nguyện chúng sinh

thể theo đạo cả

phát lòng vô thượng.

Tự qui y Pháp

xin nguyện chúng sinh

thâm nhập kinh tạng

trí tuệ như biển.

Tự qui y Tăng

xin nguyện chúng sinh

thống lý đại chúng

hết thảy không ngại.

 

Phụ Lục: Bài Qui Mạng

 

Kính lạy khắp mười phương

các đức Điều ngự sư,

cùng với Vi diệu pháp

do các ngài tuyên dương,

và những Giải thoát tăng

là bốn quả ba thừa (45) ,

nguyện ban lòng từ mẫn

nhiếp thọ cho chúng con.

Đệ tử chúng con

tự trái tánh thật,

vào oan dòng mê;

nổi chìm theo sống chết,

tham nhiễm với sắc thanh.

Mười triền mười sử

chứa thành nguyên nhân hữu lậu,

sáu căn sáu trần

gây nên tội lỗi vô biên.

Chìm hoài biển khổ,

lún sâu đường tà.

Chấp trước bản ngã,

đam mê tha nhân (46) ;

nâng đỡ kẻ cong,

loại bỏ người thẳng.

Nghiệp chướng nhiều đời,

lỡ lầm bao kiếp,

ngửa mong Tam bảo

dũ lòng từ bi,

lọc sạch nhất tâm

cầu xin sám hối.

Chúng con nguyện cầu

được đức Năng nhân cứu vớt

được các thiện hữu dắt dìu,

ra khỏi hầm hố phiền não

vượt đến bến bờ bồ đề.

Đời này

nền phước đức ngôi sinh mạng

đều mong tốt thịnh,

kiếp sau

giống tuệ giác lúa tâm linh

đều cầu lớn tươi.

Sinh nhằm xứ trung tâm (47)

lớn gặp thầy minh trí,

xuất gia với đức chánh tín

nhập đạo bằng tuổi đồng chân,

sáu căn lanh sáng

ba nghiệp thuần hòa,

không nhiễm thế duyên

thường tu phạn hạnh,

chấp trì giới luật

trần nghiệp không thể xâm phạm

nghiêm hộ uy nghi

côn trùng cũng khó tổn thương.

Không gặp tám nạn

chẳng thiếu bốn duyên,

trí bát nhã thường hiện tiền

tâm bồ đề không thoái chuyển,

tu tập chánh pháp

liễu ngộ đại thừa,

mở cửa hạnh nguyện

sáu ba la mật,

vượt biển đời kiếp

ba a tăng kỳ.

Nơi nơi dựng cờ chánh pháp

lớp lớp phá lưới hoài nghi,

chiến thắng loài ma

thừa kế dòng Phật,

phụng sự mười phương Phật đà

không hề mệt nhọc,

tu học toàn bộ pháp môn

đều được thông suốt,

thực hành rộng lớn

mọi thứ phước tuệ,

ích lợi cùng khắp

các loài chúng sinh,

thành tựu sáu pháp thần thông

viên mãn một đời Phật quả.

Thế rồi sau đó

không bỏ pháp giới (48)

khắp vào trần lao,

đồng đẳng với từ tâm Quan âm

hoạt động theo hạnh nguyện Phổ hiền:

Cõi này cõi khác

tùy loại tùy hình,

ứng hiện sắc thân

tuyên dương diệu pháp.

Chỗ khổ địa ngục

đường khốn ngạ quỉ

thì phóng ánh sáng lớn

hoặc hiện thần biến nhiều,

những người thấy hình

những ai nghe tiếng

đều phát bồ đề tâm

đều thoát luân hồi khổ.

Chỗ vạc lửa sông băng

thì biến thành rừng hương,

loài uống đồng ăn sắt

đều hóa sinh cõi tịnh,

khoác lông đội sừng

mắc nợ ngậm oan

hết cả cay chua

đồng nhuần lợi lạc.

Lúc bịnh thì hiện làm dược liệu

chữa cơn trầm trọng,

thời đói lại hóa thành thóc lúa

cứu kẻ đói nghèo,

hễ có ích lợi

thì làm tất cả.

Ước nguyện thân thù bao kiếp

cầu mong bà con hiện tại

đều thoát bốn loài chìm ngập

đều bỏ muôn kiếp ái ân,

cùng mọi sinh linh

cùng thành Phật trí (49) .

Không gian có hết

nguyện con không cùng,

hữu tình vô tình

đồng thành Phật đạo (50) .

 

---o0o---