KINH ĐẠI BÁO TÍCH

27 Tháng Bảy 20163:47 CH(Xem: 3627)
KINH ĐẠI BÁO TÍCH
KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999
 
Kinh Đại Bảo Tích dày hơn 6000 trang đánh máy, được in thành 9 tập do Ban Văn Hoá Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh xuất bản lần thứ 2 năm 1999. Bộ kinh này được Hoà Thượng Thích Trí Tịnh dịch và hoàn tất vào những năm 1970 và mãi đến năm 1987 mới được ấn hành lần đầu tiên. 

TẬP 1 
Lời Nói Đầu của Dịch Gỉa 
01. Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi 
02.. Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm 
03. Pháp Hội Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ 
04. Pháp Hội Tịnh Cư Thiên Tử 
05. Pháp Họi Vô Lượng Thọ Như Lai 
TẬP 2 
06. Pháp Hội Bất Động Như Lai: 
07. Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm : 
08. Pháp Hội Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt 
09. Pháp Hội Đại Thừa Thập Pháp 
10. Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn 
11. Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh: 
TẬP 3 
12. Pháp Hội Bồ Tát Tạng: 
TẬP 4 
13.Pháp Hội Phật Thuyết Nhơn Xử Thái 
14.Pháp Hội Phật Thuyết Nhập Thai Tạng 
15.Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký 
16.Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt: 
TẬP 5 
17-Pháp Hội Phú Lâu Na: 
18-Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát 
19-Pháp Hội Úc Già Trưởng Lão 
20-Pháp Hội Vô Tận Phục Tạng 
21-Pháp Hội Thọ Ký Ảo Sư Bạt Đà La 
22-Pháp Hội Đại Thần Biến 
23-Pháp Hội Ma Ha Ca Diếp 
24-Pháp Hội Ưu Ba Ly 
25-Pháp Hội Phát Thắng Chí Nguyện 
TẬP 6 
26-Pháp Hội Thiện Tý Bồ Tát 
27-Pháp Hội Thiện Thuận Bồ tát 
28-Pháp Hội Dũng Mãnh Thọ trưởng Gỉa 
29-Pháp Hội Ưu Đà Diên Vương 
30-Pháp Hội Diệu Huệ Đồng Nữ 
31-Pháp Hội Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di 
32-Pháp Hội Vô Uý Đức Bồ tát 
33-Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện 
34-Pháp Hội Công Đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát 
35-Pháp Hội Thiện Đức Thiên Tử 
36-Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử: 
37-Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử 
38-Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện 
39-Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Gỉa 
40-Pháp Hội Tịnh Tín Đồng Nữ 
TẬP 7 
41 Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp 
42 Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Sở Vấn 
43 Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát 
44 Pháp Hội Bửu Lương Tụ: 
45 Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát 
46 Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã 
47 Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát 
48 Pháp Hội Thắng man Phu Nhân 
49 Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhân 
50 Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm 
51 Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát 
TẬP 8 
52 Pháp Hội Bửu Nữ - Thứ 52 
53 Pháp Hội Bất Thuần Bồ Tát - Thứ 53 
54 Pháp Hội Hải Huệ Bồ Tát - Thứ 54 
55 Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát - Thứ 55 
56 Pháp Hội Vô Ngôn Bồ Tát - Thứ 56 
TẬP 9 
57. Pháp Hội Bất Khả Thuyết Bồ Tát 
58. Pháp Hội Bửu Tràng 
59. Pháp Hội Hư Không Mục 
60. Pháp Hội Nhựt Mật Bồ tát 
61. Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ tát 
62. Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật 
Lời Ghi Nhận Sau Kinh của Người Dịch