Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

02. Phẩm Như-lai Hiện-tướng

03 Tháng Tám 201612:10 CH(Xem: 2349)
02. Phẩm Như-lai Hiện-tướng
KINH HOA NGHIÊM  

Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà - Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh 
Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 – 1983

 

PHẨM NHƯ LAI HIỆN TƯỚNG 
THỨ HAI


 Lúc bấy giờ, chư Bồ-Tát và tất cả Thế-Gian-Chủ nghĩ rằng : 'Thế nào là địa vị của chư Phật ? - Thế nào là cảnh-giới của chư Phật ? - Thế nào là chư Phật gia trì ? - Thế nào là chỗ làm của chư Phật ? - Thế nào là lực của chư Phật ? Thế nào là vô-sở-úy của chư Phật ? Thế nào là tam-muội của chư Phật ? - Thế nào là thần-thông của chư Phật ? - Thế nào là chư Phật tự-tại ? - Thế nào là chư Phật không ai nhiếp-thủ được ? - Thế nào là mắt của chư Phật ? - Thế nào là tai của chư Phật ? - Thế nào là mũi của chư Phật ? - Thế nào là lưỡi của chư Phật ? - Thế nào là thân của chư Phật ? - Thế nào là ý của chư Phật ? - Thế nào là thân quang của chư Phật ? - Thế nào là quang-minh của chư Phật ? - Thế nào là tiếng của chư Phật ? - Thế nào là trí của chư Phật ? Mong đức Thế-Tôn xót thương chúng tôi mà khai diễn cho. Lại thập phương chư Phật đều vì chư Bồ-Tát mà diễn-thuyết thế-giới hải, chúng-sanh hải, pháp-giới an-lập hải, Phật-hải, Phật ba-la-mật hải, Phật giải-thoát hải, Phật biến-hóa hải, Phật diễn thuyết hải, Phật danh-hiệu hải, Phật thọ-lượng hải, và diễn nói Bồ-Tát thệ-nguyện hải, Bồ-Tát phát-thu hải, Bồ-Tát trợ-đạo hải, Bồ-Tát thừa hải, Bồ-Tát hạnh hải, Bồ-Tát xuất-ly hải, Bồ-Tát thần-thông hải, Bồ-Tát ba-la-mật hải, Bồ-Tát địa-hải, Bồ-Tát trí-hải. Mong Đức Thế-Tôn cũng vì chúng tôi mà diễn thuyết như vậy'. Lúc đó, do thần lực của chư Bồ-Tát, nơi trong tất cả lùm mây đồ cúng-dường tự nhiên vang ra tiếng nói kệ rằng :

 Vô-lượng kiếp tu hành viên-mãn

 Dưới cội bồ-đề thành chánh-giác

 Vì độ chúng-sanh khắp hiện thân

 Như mây đầy khắp vị-lai tế.

 Chúng-sanh có nghi đều khiến dứt

 Tin hiểu rộng lớn đều khiến phát

 Vô-biên khổ não đều khiến trừ 

 An-lạc của Phật đều khiến chứng.

 Vô-số Bồ-Tát đồng sát-trần

 Cùng đến pháp-hội chiêm ngưỡng Phật 

 Mong theo ý mình chỗ nên thọ

 Phật thuyết diệu-pháp trừ nghi hoặc.

 Thế nào rõ biết Như-Lai địa

 Thế nào quan-sát Như-Lai cảnh

 Phật chỗ gia-trì pháp vô-biên 

 Mong dạy pháp này khiến thanh-tịnh.

 Thế nào là Phật chỗ thật hành

 Mà dùng trí-huệ có thể vào

 Phật-lực thanh-tịnh rộng vô-biên 

 Vì các Bồ-Tát nên khai-thị.

 Thế nào rộng lớn các tam-muội

 Thế nào tịnh-trị pháp vô-úy

 Thần-thông lực-dụng chẳng thể lường

 Nguyện tùy chúng-sanh tâm thích nói.

 Chư Phật Pháp-Vương như Thế-Chủ

 Chỗ làm tự-tại không chướng ngại

 Tất cả những pháp rộng lớn kia

 Vì lợi chúng-sanh nên khai diễn.

 Tại sao Phật-nhãn là vô-lượng 

 Nhĩ, tỷ, thiệt, thân cũng như vậy

 Phật ý vô-lượng lại thế nào

 Mong giải cho biết phương-tiện đó.

 Như các chúng-sanh vô-lượng cõi

 Pháp-giới chỗ có sự an-lành

 Chư Phật rộng lớn cũng vô-biên 

 Mong vì Phật-tử đều khai diễn.

 Ra hẳn các độ khả-tư-nghì

 Khắp vào giải-thoát môn phương-tiện 

 Chỗ có tất cả biển pháp-môn

 Trong đạo-tràng này xin tuyên thuyết.

 Lúc bấy giờ Đức Thế-Tôn biết tâm niệm của chư Bồ-Tát liền từ trên mặt, trong răng phóng ra vi-trần số quang-minh. Những là quang-minh bửu-hoa khắp soi sáng, những quang-minh các thứ tiếng trang-nghiêm pháp-giới, những quang-minh giăng bủa mây vi-diệu, những quang-minh thập phương chư Phật ngồi đạo-tràng hiện thần biến, những quang-minh mây lọng báu, những quang-minh đầy khắp pháp-giới vô-ngại, những quang-minh trang-nghiêm khắp soi tất cả cõi Phật, những quang-minh kiến lập bửu-tràng kim-cang thanh-tịnh, những quang-minh khắp trang-nghiêm chúng-hội đạo-tràng Bồ-Tát, những quang-minh diệu-âm xưng dương tất cả danh hiệu chư Phật. Phật phóng ra vi-trần số quang-minh như vậy. Mỗi quang-minh này lại có vi-trần số quang-minh làm quyến thuộc. Tất cả quang-minh đủ màu báu đẹp, chiếu khắp mười phương đều một ức Phật sát vi-trần số thế-giới. Chúng Bồ-Tát trong những thế-giới đó từ nơi quang-minh đều được thấy Hoa-Tạng thế-giới trang-nghiêm này. Do thần-lực của Phật, quang-minh đó ở trước tất cả chúng-hội Bồ-Tát xướng kệ rằng :

 Trong vô-lượng kiếp chỗ tu hành 

 Cúng-dường thập phương vô-lượng Phật 

 Hóa độ tất cả loài chúng-sanh 

 Nay thành đấng Thế-Tôn Diệu-Giác.

 Trong chân lông Phật tuôn mây báu

 Quang-minh chiếu khắp mười phương cõi

 Người đáng được độ đều thấy hiểu

 Khiến đến bồ-đề không chướng ngại.

 Phật xưa qua lại trong các loài

 Giáo-hóa thành thục những quần-sanh

 Thần-thông tự-tại vô-lượng-biên

 Một niệm đều khiến được giải-thoát.

 Cây báu bồ-đề châu ma-ni

 Các thứ trang-nghiêm đều đặc thắng

 Phật ở dưới cây thành chánh-giác 

 Phóng đại quang-minh khắp soi sáng.

 To tiếng chấn động khắp mười phương 

 Vì chúng rộng tuyên pháp tịch-diệt

 Tùy tâm chúng-sanh chỗ ưa thích

 Các môn phương-tiện khiến tỏ ngộ.

 Xưa tu các độ đều viên mãn

 Đồng số vi-trần ngàn quốc-độ 

 Tất cả trí-lực đều đã thành

 Các ông nên qua đồng lễ kính.

 Thập phương Phật-tử như sát-trần

 Đều cùng vui-mừng vân-tập đến

 Đã rưới mây báu để cúng-dường 

 Nay ở trước Phật chuyên chiêm ngưỡng.

 Như-Lai nhứt âm vô-lượng số

 Hay diễn Khế-Kinh sâu rộng lớn

 Khắp rưới diệu-pháp ứng quần tâm

 Đấng Lưỡng-Túc-Tôn nên qua thấy.

 Tam thế chư Phật phát nguyện lớn

 Dưới cội bồ-đề đều tuyên thuyết

 Trong một sát-na đều hiện-tiền

 Ông nên mau đến chỗ Như-Lai.

 Tỳ-Lô-Giá-Na biển đại-trí

 Diệu-môn phóng quang đều được thấy

 Nay chờ chúng nhóm để phát tâm

 Ông nên qua kia nghe Phật dạy.

 Lúc đó tất cả chúng-hội trong thập phương thế-giới đã nhờ quang-minh của Phật khai-thị, đều cùng nhau đến chỗ Phật Tỳ-Lô-Giá-Na cung kính cúng-dường.

 Phương đông Hoa-Tạng trang-nghiêm thế-giới hải này, có thế-giới hải tên Thanh-Tịnh-Quang-Liên-Hoa-Trang-Nghiêm. Trong thế-giới này có quốc-độ, tên Ma-Ni-Anh-Lạc-Kim-Cang-Tạng, Phật hiệu Pháp-Thủy-Giác Hư-Không-Vô-Biên-Phương. Trong đại chúng của Như-Lai đó có Đại Bồ-Tát tên Quán-Sát-Thắng-Pháp-Liên-Hoa-Tràng cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ thân tướng của Bồ-Tát đầy khắp hư-không mà chẳng tan mất. Lại hiện thứ mây mưa tất cả hoa-sen báu sáng rỡ. Lại hiện mười thứ mây núi báu Tu-Di. Lại hiện mười thứ ánh sáng mặt trời. Lại hiện mười thứ mây chuỗi hoa báu. Lại hiện mười thứ mây tất cả anh-lạc. Lại hiện mười thứ mây hương bột. Lại hiện mười thứ mây hương thoa hương đốt. Lại hiện mười thứ mây tất cả gỗ thơm. Vi-trần số mây cúng-dường như vậy đều khắp cả hư-không mà chẳng tan mất. Chư Bồ-Tát này hướng Phật kính lễ cúng-dường, rồi ở phương đông đều hóa làm những thứ tòa sư-tử tốt đẹp sáng chói, chư Bồ-Tát này ngồi kiết-già trên những pháp-tòa ấy.

 Phương nam của Hoa-Tạng thế-giới hải này có thế-giới tên Nhứt-Thiết-Bửu-Nguyệt-Quang-Minh-Trang-Nghiêm-Tạng. Trong thế-giới chủng này có quốc-độ tên Vô-Biên-Quang-Viên-Mãn Trang-Nghiêm. Phật hiệu Phổ-Trí-Quang-Minh-Đức-Tu-Di-Vương. Trong đại-chúng của Như-Lai đó có Đại Bồ-Tát tên Phổ-Chiếu-Pháp-Hải-Huệ cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ mây báu ma-ni châu-vương trang-nghiêm sáng chói đầy khắp hư-không mà chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu hiện ra đồ trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu xưng-dương hồng-danh của Phật. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu nói tất cả Phật-pháp. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu những cây đẹp trang-nghiêm đạo-tràng. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu hiện các Hóa-Phật. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu khắp hiện hình tượng trang-nghiêm của tất cả đạo-tràng. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu nói cảnh-giới của chư Phật. Lại hiện mười thứ mây hình tượng vô-số cung-điện bất-tư-nghì. Lại hiện mười thứ mây khắp hiện thân tượng của tam thế Phật. Hiện vô-số mây ma-ni châu-vương như vậy đầy khắp hư-không mà chẳng tan mất. Chư Bồ-Tát này hướng Phật kính lễ cúng-dường rồi ở phương nam hóa làm vi-trần số tòa sư-tử đế-thanh-bửu diêm-phù-đàn-Kim liên-hoa-tạng, đồng ngồi kiết-già trên bửu-tòa ấy.

 Phương tây của Hoa-Tạng thế-giới hải này có thế-giới hải tên Khả-Ái-Nhạo-Bửu-Quang-Minh. Trong thế-giới chủng đó quốc-độ tên Xuất-Sanh Thượng-Diệu-Tư-Thân-Cụ. Phật hiệu Hương-Diệm-Công-Đức-Bửu-Trang-Nghiêm. Trong đại-chúng của Như-Lai đó có Đại Bồ-Tát tên Nguyệt-Quang-Hương-Diệm-Phổ-Trang-Nghiêm cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ mây lầu-các châu bảo tốt đẹp thơm sáng, khắp hư-không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây lầu-các vô-biên sắc tướng. Lại hiện mười thứ mây lầu-các đèn báu sáng chói. Lại hiện mười thứ mây lầu-các chơn-châu. Lại hiện mười thứ mây lầu-các hoa báu. Lại hiện mười thứ mây lầu-các chuỗi ngọc báu trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây lầu-các trang-nghiêm sáng chói hiện khắp mười phương. Lại hiện mười thứ mây lầu-các những bột báu xen lẫn trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây lầu-các những châu báu cùng khắp mười phương. Lại hiện mười thứ mây lầu-các cửa đẹp lưới báu.

 Chư Bồ-Tát này hiện vi-trần số mây lầu-các rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở nơi phương tây hóa làm tòa sư-tử chơn-kim đại-bửu, rồi đều ngồi kiết-gìa trên bảo-tòa ấy.

 Phương bắc của Hoa-Tạng thế-giới hải này, có thế-giới hải tên Tỳ-Lưu-Ly-Liên-Hoa-Quang-Viên-Mãn-Tạng. Trong thế-giới chủng đó có quốc-độ tên Ưu-Bát-La-Hoa-Trang-Nghiêm. Phật hiệu Phổ-Trí-Tràng-Âm-Vương. Trong đại-chúng của Như-Lai đó có Đại Bồ-Tát Sư-Tử-Phấn-Tấn-Quang-Minh cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây những cây đẹp ma-ni thơm tho khắp hư-không, chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây những cây trang-nghiêm hóa-hiện vô-biên sắc tướng. Lại hiện mười thứ mây những cây trang-nghiêm hoa đẹp. Lại hiện mười thứ mây cây trang-nghiêm ánh sáng báu. Lại hiện mười thứ mây những cây trang-nghiêm hóa hiện thân Bồ-Tát. Lại hiện mười thứ mây những cây trang-nghiêm hiển hiện chỗ đạo-tràng bất-tư-nghì thuở trước. Lại hiện mười thứ mây cây báu y-phục sáng như mặt trời. Lại hiện mười thứ mây cây phát ra tất cả âm-thanh vừa ý.

 Chư Bồ-Tát hiện những mây cây báu trang-nghiêm rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở phương bắc đều hóa làm tòa sư-tử Liên-Hoa-Ma-Ni, rồi đều ngồi kiết-già trên bảo-tòa đó.

 Phương đông bắc của Hoa-Tạng thế-giới hải này, có thế-giới hải tên Diêm-Phù-Đàn-Kim-Pha-Lê-Sắc-Tràng. Trong thế-giới chủng đó có quốc-độ tên Chúng-Bửu-Trang-Nghiêm. Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Vô-Úy-Đăng, trong đại-chúng của Như-Lai đó có Đại Bồ-Tát tên Tối-Thắng-Quang-Minh-Đăng-Vô-Tận-Công-Đức-Tạng cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây bửu liên-hoa vô-biên sắc tướng khắp hư-không chẳng tan-mất. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử ma-ni sáng chói. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử tất cả đồ trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử tràng hoa báu. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử khắp rưới chuỗi ngọc báu. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử tất cả hoa hương chuỗi ngọc báu. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử thị-hiện tòa trang-nghiêm ma-ni của tất cả Phật. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử cửa nẻo thềm bực và những chuỗi ngọc trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử tất cả cây nhánh báu ma-ni. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử hương báu xen lẫn trang-nghiêm ánh sáng chói như mặt nhựt. Chư Bồ-Tát này hiện vô-số mây báu tòa sư-tử rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở phương đông-bắc đều hóa ra làm tòa sư-tử bửu-hiên-hoa ma-ni, rồi đều ngồi kiết-già trên bảo-tòa đó.

 Phương đông-nam của Hoa-Tạng thế-giới hải này, có thế-giới hải tên Kim-Trang-Nghiêm-Lưu-Ly-Quang-Phổ-Chiếu. Trong thế-giới chủng đó có quốc-độ tên Thanh-Tịnh-Hương-Quang-Minh. Phật hiệu Phổ-Hỷ-Thâm-Tín-Vương. Trong đại-chúng của Như-Lai đó có Đại Bồ-Tát tên Huệ-Đăng-Phổ-Minh cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây màn trướng tất cả châu ma-ni khắp hư-không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả hương. Lại hiện mười thứ mây màn trướng bửu đăng. Lại hiện mười thứ mây màn trướng thị-hiện Phật thần-thông thuyết-pháp. Lại hiện mười thứ mây màn trướng hiển hiện tất cả y-phục trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả bửu-hoa. Lại hiện mười thứ mây màn trướng lưới báu khua tiếng lạc tiếng linh. Lại hiện mười thứ mây màn trướng đài liên-hoa lưới ma-ni. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả đồ trang-nghiêm bất-tư-nghì. Chư Bồ-Tát này hiện ra vi-trần số mây màn lưới báu như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở phương đông-nam đều hóa làm tòa sư-tử bửu-liên-hoa, rồi ngồi trên bửu-tòa đó.

 Phương tây-nam của Hoa-Tạng thế-giới-hải này có thế-giới-hải tên Nhựt-Quang-Biến-Chiếu. Trong thế-giới-chủng đó có quốc-độ tên Sư-Tử-Nhựt-Quang-Minh. Phật hiệu Phổ-Trí-Quang-Minh-Âm. Trong đại-chúng của Đức Phật đó có Đại Bồ-Tát tên Phổ-Hoa-Quang-Diệm-Kế cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây bửu-cái vi-diệu trang-nghiêm khắp hư-không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái đẹp trang-nghiêm sáng chói. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái tạng chơn-châu vô-biên sắc. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái châu ma-ni vang ra tiếng bi-mẫn của tất cả Bồ-Tát. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái tràng hoa đẹp báu. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái rủ lưới lục-lạc. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái cây ma-ni nhánh trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái châu ma-ni chói sáng như mặt nhựt. Lại hiện mười thứ cây bửu-cái tất cả hương thoa hương đốt. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái tạng chiên-đàn. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái cảnh-giới Phật rộng lớn khắp sáng chói. Chư Bồ-Tát này hiện vi-trần số mây bửu-cái như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở phương tây-nam đều hóa làm tòa sư-tử đế-thanh-bửu trang-nghiêm sáng rỡ rồi ngồi kiết-già trên đó.

 Phương tây-bắc của Hoa-Tạng thế-giới hải này, có thế-giới hải tên Bửu-Quang-Chiếu-Diệu. Trong thế-giới chủng đó có quốc-độ tên Chúng-Hương-Trang-Nghiêm. Phật hiệu Vô-Lượng-Công-Đức-Hải-Quang-Minh. Trong đại chúng của Như-Lai đó có Đại Bồ-Tát tên Vô-Tận-Quang-Ma-Ni-Vương cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tất cả châu-bửu khắp hư-không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tất cả bửu-diệm. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tát cả diệu-hoa. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tất cả hóa-Phật. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang mười phương Phật-độ. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang Phật cảnh-giới. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tất cả lưu-ly-bửu ma-ni. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang trong một niệm hiện vô-biên tướng chúng-sanh. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tiếng diễn thuyết nói đại-nguyện của tất cả Như-Lai. Lại hiện mười thứ mây mười thứ mây viên-mãn-quang ma-ni-vương tiếng diễn hóa tất cả chúng-sanh. Chư Bồ-Tát này hiện vi-trần số mây viên-mãn-quang như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương tây-bắc đều hóa làm tòa sư-tử vô-tận quang-minh oai-đức-tạng rồi ngồi kiết-già trên bửu-tòa ấy.

 Phương dưới của Hoa-Tạng thế-giới hải này có thế-giới hải tên Liên-Hoa-Hương-Diệu-Đức-Tạng. Trong thế-giới hải đó có quốc-độ tên Bửu-Sư-Tử-Quang-Minh-Chiếu-Diệu. Phật hiệu Pháp-Giới-Quang-Diệm-Huệ cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây quang-minh tất cả tạng ma-ni, khắp hư-không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây quang-minh tất cả hương. Lại hiện mười thứ mây quang-minh tất cả bửu-diệm. Lại hiện mười thứ mây quang-minh vang tiếng thuyết-pháp của tất cả Phật. Lại hiện mười thứ mây quang-minh tất cả Phật-độ trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây quang-minh tất cả diệu-hoa lầu các. Lại hiện mười thứ mây quang-minh việc chư Phật giáo-hóa chúng-sanh trong tất cả kiếp. Lại hiện mười thứ mây quang-minh hoa-nhụy vô-tận-bửu. Lại hiện mười thứ mây quang-minh bửu-tòa quang-minh. Chư Bồ-Tát này hiện mười thứ mây quang-minh như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở nơi phương dưới đều hóa làm tòa sư-tử liên-hoa bửu-diệm rồi ngồi kiết-già trên đó.

 Phương trên của Hoa-Tạng thế-giới-hải này có thế-giới-hải tên Ma-Ni-Bửu-Chiếu-Diệu-Trang-Nghiêm. Trong thế-giới-chủng đó có quốc-độ tên Vô-Tướng-Diệu-Quang-Minh, Phật hiệu Vô-Ngại-Công-Đức-Quang-Minh-Vương. Trong đại-chúng của Như-Lai đó có Bồ-Tát tên Vô-Ngại-Lực-Tinh-Tấn-Huệ cùng vi-trần-số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mây quang-diệm báu vô-biên sắc-tướng đầy hư-không mà chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm lưới báu ma-ni. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm tất cả Phật-độ trang-nghiêm rộng lớn. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm tất cả diệu-hương. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm tất cả trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm chư Phật biến hóa. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm các cây hoa đẹp. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm tất cả kim-cang. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm châu ma-ni hiện công-hạnh của vô-biên Bồ-Tát. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm tất cả đèn chơn-châu. Chư Bồ-Tát hiện vi-trần-số mây quang-diệm như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở nơi thượng-phương đều hóa làm tòa sư-tử liên-hoa quang-minh diễn thinh-âm của Phật, rồi ngồi trên bửu-tòa đó.

 Trong mười ức Phật-sát vi-trần-số thế-giới-hải như vậy có mười ức vi-trần-số đại Bồ-Tát, mỗi Đại Bồ-Tát có thế-giới-hải vi-trần-số chúng Bồ-Tát đồng đến tập hội. Mỗi Bồ-Tát đều hiện thế-giới-hải vi-trần-số mây, các thứ đồ trang-nghiêm cúng-dường đều khắp hư-không mà chẳng tan mất. Hiện những mây như thế rồi, chư Bồ-Tát đồng hướng Phật kính lễ, cúng-dường. Tùy theo phương hướng của mình đến, chư Bồ-Tát đều hóa làm các thứ bửu-tòa sư-tử trang-nghiêm rồi ngồi kiết-già trên bửu-tòa đó.

 Sau khi ngồi xong, trong chân lông nơi thân của chư Bồ-Tát, mỗi mỗi đều hiện mười thế-giới-hải vi-trần-số các thứ bửu-sắc quang-minh.

 Trong mỗi quang-minh đều hiện mười thế-giới-hải vi-trần-số chư Bồ-Tát đều ngồi tòa sư-tử liên-hoa-tạng.

 Chư Bồ-Tát này đều có thể vào khắp trong tất cả vi-trần của tất cả pháp-giới-hải.

 Trong mỗi vi-trần đó đều có mười thế-giới vi-trần-số những cõi rộng lớn. Trong mỗi cõi này đều có tam-thế chư Phật Thế-Tôn.

 Chư Bồ-Tát này đều có thể qua gần gũi cúng-dường khắp chư Thế-Tôn đó. Lại có thể trong mỗi niệm dùng pháp-môn tự-tại thị-hiện để khai-ngộ thế-giới-hải vi-trần-số chúng-sanh. Trong mỗi niệm lại dùng pháp-môn thị-hiện tất cả chư Thiên chết rồi sanh để khai ngộ vi-trần-số chúng-sanh. Trong mỗi niệm lại dùng pháp-môn nói tất cả công-hạnh Bồ-Tát, dùng pháp-môn chấn động tất cả cõi tán-thán công-đức thần biến của Phật, dùng pháp-môn nghiêm-tịnh tất cả cõi Phật hiển-thị tất cả đại-nguyện hải, dùng pháp-môn thinh-âm của Phật nhiếp khắp tất cả ngôn từ của chúng-sanh, dùng pháp-môn hay rưới tất cả Phật-pháp, dùng pháp-môn quang-minh chiếu khắp mười phương quốc-độ khắp pháp-giới thị-hiện thần biến, dùng pháp-môn hiện Phật-thân đầy khắp pháp-giới giải-thoát-lực của tất cả Như-Lai, dùng pháp-môn Phổ-Hiền Bồ-Tát kiến lập tất cả chúng-hội đạo-tràng, trong mỗi niệm dùng những pháp-môn như vậy để khai ngộ thế-giới-hải vi-trần-số chúng-sanh.

 Trong mỗi niệm, mỗi quốc-độ đều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh, kể đọa ác-đạo được lìa hẳn khổ-não. Đều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh, kẻ trụ tà-định được vào chánh-định. Đều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh tùy lòng ưa thích được sanh lên cõi trời. Đều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh an-trụ bực Thanh-Văn, bực Bích-Chi Phật. Đều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh thờ bực Thiện-tri-thức đủ những phước hạnh. Đều khiến Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh phát bồ-đề tâm. Đều làm Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh thẳng đến bực Bồ-Tát bất-thối-chuyển. Đều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh được trí-nhãn thanh-tịnh thấy tất cả pháp bình-đẳng của Như-Lai đã thấy. Đều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh an-trụ trong những lực, những nguyện, dùng trí vô-tận làm phương-tiện thanh-tịnh các Phật-độ. Đều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh đều được an-trụ nguyện-hải rộng lớn Tỳ-Lô-Giá-Na, sanh trong nhà Như-Lai.

 Lúc đó, chư Bồ-Tát, ở trong quang-minh, đồng thời nói kệ :

 Trong các quang-minh vang diệu-âm

 Cùng khắp mười phương tất cả nước

 Diễn thuyết Phật-tử các công-đức 

 Hay vào đạo bồ-đề vi-diệu.

 Kiếp-hải tu hành không mõi nhàm

 Khiến chúng-sanh khổ được giải-thoát 

 Tâm không hạ liệt không nhọc nhằn

 Phật-tử khéo vào phương tiện đạo.

 Tất cả kiếp-hải phương-tiện 

 Vô-lượng vô-biên không thừa sót

 Tất cả pháp-môn đều khắp vào

 Mà thường nói kia tánh tịch-diệt.

 Tam-thế chư Phật bao nhiêu nguyện

 Tu hành tất cả đều trọn vẹn

 Bèn dùng lợi ích các chúng-sanh 

 Mà tự thật hành nghiệp thanh-tịnh.

 Tất cả chư Phật trong chúng-hội

 Cùng khắp mười phương đều qua đến

 Đều dùng biển trí-huệ thậm-thâm

 Vào pháp tịch-diệt của chư Phật.

 Mỗi mỗi quang-minh đều vô-biên

 Đều vào nan-tư các quốc-độ 

 Trí-nhãn thanh-tịnh khắp thấy đều

 Là cảnh sở hành của Bồ-Tát.

 Bồ-Tát hay trụ một đầu lông

 Động khắp mười phương các quốc-độ

 Chẳng khiến chúng-sanh có sợ ngờ

 Đây là phương-tiện bực thanh-tịnh.

 Trong mỗi mỗi trần vô-lượng thân

 Lại hiện trang-nghiêm các cõi nước

 Một niệm sống chết khắp khiến thấy

 Được bực trang-nghiêm ý vô-ngại.

 Tam-thế chỗ có tất cả kiếp

 Trong một sát-na đều hiện được 

 Biết thân như huyễn không thể-tướng

 Chứng minh pháp tánh bực vô-ngại.

 Phổ-Hiền thắng-hạnh đều được vào

 Tất cả chúng-sanh đều thích thấy

 Phật-tử trụ được pháp-môn này

 Trong các quang-minh vang tiếng lớn.

 Lúc đó Đức Thế-Tôn muốn khiến tất cả đại-chúng Bồ-Tát được sức thần-thông vô-biên cảnh-giới của Như-Lai, nên phóng quang-minh nơi giữa chặn mày, gọi là nhứt-thiết Bồ-Tát trí quang-minh, chiếu khắp mười phương, trạng như mây sáng bửu-sắc, tất cả quốc-độ và chúng-sanh trong tất cả Phật-độ ở mười phương đều làm cho hiển hiện. Quang-minh lại chấn động khắp các thế-giới. Trong mỗi trần hiện vô số Phật. Tùy theo tánh ưa thích chẳng đồng của các chúng-sanh khắp rưới mây diệu-pháp-luân của tam-thế chư Phật, hiển thị biển ba-la-mật của Như-Lai. Lại rưới vô-lượng những mây xuất-ly khiến các chúng-sanh thoát hẳn sanh-tử. Lại rưới mây đại-nguyện của chư Phật hiển bày chúng-hội đạo-tràng của Phổ-Hiền Bồ-Tát trong thập phương thế-giới. Quang-minh ấy chiếu hiện những việc như vậy rồi, trở về nhiễu vòng quanh Phật, rồi nhập vào dưới chơn Phật.

 Lúc đó, trước Phật có hoa sen lớn thoạt hiện ra. Hoa ấy có đủ mười thứ trang-nghiêm : các châu báu xen lẫn làm cộng, ma-ni bửu-vương làm gương, các báu làm cánh, các hương ma-ni làm tua, vang diêm-phù-đàn trang-nghiêm đài hoa, lưới đẹp trùm trên mầu sáng thanh-tịnh, trong niệm thị-hiện vô-biên thần-biến của chư Phật, khắp phát khởi tất cả thanh-âm, ma-ni bửu-vương ảnh hiện thân Phật, trong âm-thinh có thể diễn thuyết tất cả hạnh nguyện của Bồ-Tát.

 Khi hoa-sen này hiện ra rồi, trong khoảng một niệm trong tướng bạch-hào của Như-Lai đồng thời xuất-hiện đại Bồ-Tát tên Nhứt-Thiết-Pháp-Thắng-Âm và thế-giới-hải vi-trần-số Bồ-Tát. Chư Bồ-Tát này đi nhiễu Phật vô-lượng vòng, lễ chưn Phật. Thắng-Âm Bồ-Tát ngồi đài liên-hoa, các Bồ-Tát ngồi trên tua sen.

 Thắng-Âm-Bồ-Tát này rõ pháp-giới, lòng rất hoan-hỷ, nhập sở-hành của Phật trí không nghi trệ, vào biển pháp-thân chẳng thể lường của Phật, qua tất cả cõi chỗ của các Như-Lai. Các chưn lông đều hiện thần-thông, niệm niệm đều quán khắp tất cả pháp-giới. Thập phương chư Phật đồng ban thần lực khiến chư Bồ-Tát này khắp an-trụ tất cả tam-muội, cùng tận kiếp vị-lai thường thấy thân vô-biên pháp-giới công-đức-hải của Phật, nhẫn đến tất cả tam-muội, giải-thoát thần-thông biến-hóa.

 Chư Bồ-Tát này liền ở trong chúng, thừa oai-thần của Phật, quan-sát mười phương mà nói kệ rằng :

 Phật thân đầy khắp nơi pháp-giới 

 Hiện khắp trước tất cả chúng-sanh 

 Tùy duyên phó cảm đều khắp cùng 

 Mà hằng ở tòa bồ-đề này.

 Trong mỗi chưn lông của Như-Lai 

 Tất cả sát-trần chư Phật ngồi 

 Chúng hội Bồ-Tát cùng vây quanh

 Diễn nói thắng-hạnh của Phổ-Hiền.

 Như-Lai ngồi yên nơi Bồ-Đề

 Một lòng thị-hiện nhiều sát-hải

 Mỗi mỗi lông đều hiện như vậy

 Như vậy khắp cùng cả pháp-giới.

 Trong mỗi mỗi cõi đều an tọa

 Tất cả sát-độ đều cùng khắp

 Thập-phương Bồ-Tát như mây nhóm

 Tất cả đồng đến hội đạo-tràng.

 Tất cả quốc-độ vi-trần-số

 Công-đức quang-minh chúng Bồ-Tát 

 Ở khắp trong hội của Như-Lai 

 Nhẫn đến pháp-giới đều đầy khắp

 Thập-phương Bồ-Tát như mây nhóm

 Tất cả đồng đến hội đạo-tràng.

 Tất cả quốc-độ vi-trần-số

 Công-đức quang-minh chúng Bồ-Tát 

 Ở khắp trong hội của Như-Lai 

 Nhẫn đến pháp-giới đều đầy khắp.

 Pháp-giới vi-trần các quốc-độ 

 Trong tất cả chúng đều xuất hiện

 Như vậy phân thân trí cảnh-giới

 Trong hạnh Phổ-Hiền hay kiến lập.

 Ở giữa chúng-hội của chư Phật 

 Thắng-Trí Bồ-Tát đều an-tọa

 Tất cả nghe pháp đều hoan-hỷ

 Nơi nơi tu hành vô-lượng kiếp.

 Đã vào hạnh nguyện của Phổ-Hiền

 Tất cả nghe pháp đều hoan-hỷ

 Nơi nơi tu hành vô-lượng kiếp.

 Đã vào hạnh nguyện của Phổ-Hiền

 Tất cả xuất-sanh các Phật-pháp 

 Trong pháp-hải Tỳ-Lô-Giá-Na

 Tu hành chứng được Như-Lai địa.

 Phổ-Hiền Bồ-Tát đã khai giác

 Tất cả Như-Lai đồng khen mừng

 Đã được chư Phật đại thần-thông

 pháp-giới châu-lưu đều cùng khắp.

 Tất cả quốc-độ vi-trần-số

 Thường hiện hóa-thân đều đầy khắp

 Khắp vì chúng-sanh phóng đại-quang

 Đều rưới pháp-giới xứng lòng họ.

 Lúc đó trong đại-chúng lại có Đại Bồ-Tát tên Quán-Sát-Nhứt-Thiết-Thắng-Pháp-Liên-Hoa-Quang-Huệ-Vương, thừa oai-lực của Phật, quán-sát mười phương rồi nói kệ rằng :

 Như-Lai trí rất sâu

 Vào khắp nơi pháp-giới 

 Hay chuyển theo ba đời

 Vì đời làm Minh-Đạo.

 Chư Phật đồng pháp-thân

 Vô-y, vô-sai-biệt

 Tùy theo ý chúng-sanh

 Khiến-thấy thân hình Phật.

 Đầy đủ nhứt-thiết-trí

 Biết khắp tất cả pháp

 Trong tất cả quốc-độ 

 Tất cả đều hiện đủ.

 Thân Phật và quang-minh 

 Sắc tướng chẳng nghĩ bàn

 Chúng-sanh ai ưa thích

 Tùy ưng đều khiến thấy.

 Nơi trên một thân Phật 

 Hóa làm vô-lượng Phật 

 Lôi-âm khắp các cõi

 Diễn pháp sâu như biển.

 Trong mỗi mỗi chân lông 

 Lưới sáng khắp mười phương

 Diễn diệu-âm của Phật 

 Điều phục kẻ khó phục.

 Trong quang-minh Như-Lai 

 Thường vang tiếng thâm diệu

 Ca ngợi công-đức Phật 

 Và công-hạnh Bồ-Tát.

 Phật chuyển chánh-pháp-luân

 Vô-biên vô-lượng số

 Pháp nói ra vô-đẳng

 Trí cạn không lường được.

 Trong tất cả thế-giới 

 Hiện thân thành chánh-giác

 Mỗi mỗi khởi thần-biến

 Pháp giới đều đầy đủ.

 Như-Lai mỗi mỗi thân

 Hiện Phật đồng chúng-sanh 

 Tất cả vi-trần cõi

 Khắp hiện thần-thông lực.

 Lúc đó trong đại-chúng lại có Đại Bồ-Tát tên Pháp-Hỷ-Huệ-Quang-Minh, thừa oai-thần của Phật, quan-sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng :

 Phật-thân thường hiển hiện

 Pháp-giới đều đầy đủ

 Hằng diễn quảng-đại-âm

 Chấn động mười phương cõi.

 Như-Lai khắp hiện thân

 Thế-gian đều vào khắp

 Tùy chúng-sanh thích ưa 

 Hiển thị thần-thông lực.

 Phật tùy tâm chúng-sanh

 Hiện khắp ở trước họ

 Chúng-sanh chỗ được thấy

 Đều là Phật thần lực.

 quang-minh chiếu vô-biên

 Thuyết-pháp cũng vô-lượng 

 Phật-tử tùy trí mình

 Vào được quan-sát được.

 Phật thân vốn vô-sanh

 Mà thị-hiện xuất-sanh

 Pháp-tánh như hư-không 

 Chư Phật trụ trong đó.

 Không trụ cũng không đi

 Mọi nơi đều thấy Phật 

 Quang-minh chiếu cùng khắp

 Tiếng tâm đồn khắp cõi.

 Vô-thể vô-sở-trụ

 Cũng không có chỗ sanh

 Không tướng cũng không hình

 Chỗ hiện đều như bóng.

 Phật tùy tâm chúng-sanh 

 Vì họ hiện pháp-Vân

 Các thứ môn phương-tiện 

 Khai-ngộ và điều-phục.

 Trong tất cả thế-giới 

 Thấy Phật ngồi đạo-tràng

 Đại-chúng đồng bao quanh

 Chói sáng mười phương cõi.

 Tất cả thân chư Phật 

 Đều có tướng vô-tận,

 Thị-hiện dầu vô-lượng

 Sắc tướng vô-cùng tận.

 Lúc đó trong đại-chúng lại có Đại Bồ-Tát tên Hương-Diệm-Quang-Phổ-Minh-Huệ thừa thừa oai-thần của Phật, quan-sát mười phương rồi nói kệ rằng : 

 Bồ-Tát trong hội này

 Vào Phật-địa khó lường

 Mỗi mỗi đều được thấy

 Thần-lực của chư Phật.

 Trí thân khắp vào được

 Tất cả vi-trần cõi

 Thấy thân ở trong đó

 Thấy khắp các Đức Phật.

 Như bóng hiện các cõi

 Tất cả chỗ Như-Lai 

 Trong tất cả chỗ đó

 Đều hiện sự thần-thông.

 Phổ-Hiền các hạnh nguyện

 Tu-tập đã sáng sạch

 Có thể tất cả cõi

 Thấy khắp Phật thần-biến.

 Thân ở tất cả chỗ

 Tất cả đều bình-đẳng

 Trí có thể như vậy

 Vào cảnh-giới của Phật.

 Đã chứng trí Như-Lai 

 Chiếu khắp trong pháp-giới 

 Khắp vào chân lông Phật 

 Tất cả những cõi nước.

 Tất cả quốc-độ Phật 

 Đều hiện thần-thông lực

 Thị-hiện các thứ thân

 Và các thứ danh hiệu.

 Nơi trong khoảng một niệm

 Hiện khắp những thần biến

 Đạo-tràng thành chánh-giác

 và chuyển diệu-pháp-luân.

 Tất cả cõi rộng lớn

 Ức kiếp chẳng nghĩ bàn

 Bồ-Tát trong chánh-định

 Một niệm đều hiện được.

 Tất cả những Phật-độ

 Chư Bồ-Tát mỗi vị

 Khắp vào nơi thân Phật 

 Vô-biên cũng vô-tận.

 Lúc đó lại có Đại Bồ-Tát tên Sư-Tử-Phấn-Tấn-Huệ-Quang-Minh, thừa oai-thần của Phật, quan-sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng : 

 Tỳ-Lô-Giá-Na Phật 

 Hay chuyển chánh pháp-luân

 Pháp-giới các cõi nước

 Như mây đều cùng khắp.

 Trong mười phương chỗ có

 Những thế-giới rộng lớn

 Phật nguyện lực thần-thông 

 Chuyển pháp-luân khắp chỗ.

 Tất cả những cõi nước

 Trong chúng-hội rộng lớn

 Danh-hiệu đều chẳng đồng

 Tùy ưng diễn diệu-pháp.

 Như-Lai oai-lực lớn

 Phổ-Hiền nguyện tạo thành

 Trong tất cả cõi nước 

 Diệu-âm đều khắp đến.

 Phật thân khắp pháp-giới 

 Khắp rưới những mưa pháp

 Vô-sanh vô-sai-biệt

 Thế-gian hiện tất cả.

 Muôn ức vô-số kiếp

 Trong tất cả quốc-độ 

 Việc làm từ thuở xưa

 Diệu-âm đều nói đủ.

 Mười phương vi-trần cõi

 Lưới sáng trùm khắp nơi

 Ánh sáng đều có Phật 

 Khắp hóa độ quần-sanh.

 Phật thân vô sai biệt

 Đầy khắp trên pháp-giới 

 Đều khiến thấy sắc thân

 Tùy cơ khéo điều phục.

 Tam thế tất cả cõi

 Tất cả đấng Đạo-Sư

 Danh-hiệu sai khác nhau

 Tuyên thuyết đều khiến thấy.

 Quá hiện và vị-lai

 Tất cả chư Như-Lai 

 Chuyển vi-diệu pháp-luân

 Chúng-hội đều nghe được.

 Lúc đó, trong đại-chúng lại có Đại Bồ-Tát tên Pháp-Hải-Công-Đức-Tạng thừa oai-thần của Phật, quan sát thập phương rồi nói kệ rằng : 

 Phật-tử trong hội này

 Khéo tu các trí-huệ

 Người này đã vào được

 Môn phương-tiện như vậy.

 Trong tất cả cõi nước

 Khắp diễn quảng-đại-âm

 Nói công-hạnh Phật làm

 Nghe khắp mười phương cõi.

 Trong mỗi mỗi tâm niệm

 Xem khắp tất cả pháp

 An-trụ chơn-như-địa

 Rõ thấu biển chánh-pháp.

 Trong mỗi mỗi Phật-thân

 Ức kiếp chẳng nghĩ bàn

 Tu tập ba-la-mật

 Và nghiêm-tịnh quốc-độ.

 Trong mỗi mỗi vi-trần 

 Chứng được tất cả pháp

 Được vô-ngại như vậy

 Đi khắp mười phương cõi

 Trong mỗi mỗi cõi Phật 

 Qua đến đều không sót

 Thấy Phật xuất thần-thông 

 Vào công-hạnh của Phật.

 Chư Phật tiếng rộng lớn

 Pháp-giới đều khắp nghe

 Bồ-Tát rõ biết được

 Khéo vào biển âm-thanh.

 Kiếp hải diễn diệu-âm

 Diệu-âm đồng không khác

 Bực trí khắp ba đời

 Vào diệu-âm của Phật.

 Thinh-âm của chúng-sanh 

 Tiếng tự-tại của Phật 

 Đều được trí thinh-âm

 Tất cả đều rõ được.

 Từ địa mà được địa

 Trụ ở trong lực-địa

 Ức kiếp siêng tu hành

 Chỗ được pháp như vậy.

 Lúc đó trong chúng lại có Đại Bồ-Tát tên Huệ-Đăng-Phổ-Minh thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng : 

 Tất cả chư Như-Lai 

 Xa lìa các hình tướng

 Nếu biết được pháp này

 Mới thấy đấng Đạo-Sư.

 Bồ-Tát trong chánh-định

 Huệ-Quang khắp sáng rõ

 Biết được tất cả Phật 

 Thể tánh vốn tự-tại.

 Thấy Phật thể chơn thật

 Thời hộ pháp thậm thâm

 Khắp quan-sát pháp-giới 

 Tùy nguyện mà thọ thân.

 Từ nơi biển phước sanh

 An-trụ trong trí-địa

 Quan-sát tất cả pháp

 Tu hành đạo tối-thắng

 Trong tất cả Phật-sát

 Chỗ tất cả Như-Lai 

 Khắp pháp-giới như vậy

 Đều thấy thể chơn-thật.

 Mười phương cõi rộng lớn

 Ức kiếp siêng tu hành 

 Đi trong chánh-biến-tri

 Biển tất cả các pháp.

 Chỉ một thân dày cứng

 Trong vi-trần đều thấy

 Vô-sanh cũng vô-tướng

 Hiện khắp trong các cõi.

 Tùy tâm của chúng-sanh 

 Hiện khắp ở trước họ

 Hiện các môn điều-phục

 Khiến mau đến Phật-đạo.

 Do oai-thần của Phật 

 Xuất hiện các Bồ-Tát 

 Phật lực thường gia-trì

 Thấy khắp các Như-Lai.

 Tất cả đấng Đạo-Sư

 Vô-lượng oai-thần-lực

 Khai-ngộ các Bồ-Tát 

 Pháp-giới đều cùng khắp.

 Lúc đó trong chúng lại có Đại Bồ-Tát tên Hoa-Diệm-Kế-Phổ-Minh-Trí, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng : 

 Trong tất cả quốc-độ 

 Khắp diễn tiếng vi-diệu 

 Ca ngợi công-đức Phật 

 Pháp-giới đều đầy đủ.

 Phật dùng pháp làm thân

 Thanh-tịnh như hư-không 

 Hiện ra những sắc hình 

 Khiến vào trong pháp đó.

 Nếu có người tin mừng

 Và được Phật nhiếp-thọ

 Nên biết người như vầy

 Sanh được Phật trí-huệ.

 Những người trí kém ít

 Không biết được pháp này

 Người huệ nhãn thanh-tịnh 

 Nơi đây mới thấy được.

 Do oai-lực của Phật 

 Quan-sát tất cả pháp

 Nhập trụ và lúc xuất

 Chỗ thấy đều sáng rõ.

 Trong tất cả các pháp

 Pháp-môn nhiều vô-biên

 Thành-tựu nhứt-thiết-trí

 Vào nơi biển pháp-sâu.

 An-trụ Phật quốc-độ 

 Hiện ra tất cả chỗ

 Không đến cũng không đi

 Pháp chư Phật như vậy.

 Tất cả biển chúng-sanh 

 Phật thân như bóng hiện

 Tùy họ hiểu sai khác

 Đều được thấy Đạo-Sư.

 Trong tất cả chân lông

 Mỗi mỗi hiện thần-thông

 Tu-hành nguyện Phổ-Hiền

 Người thanh-tịnh được thấy.

 Phật dùng mỗi mỗi thân

 Nơi nơi chuyển pháp-luân

 Pháp-giới đều cùng khắp

 Nghĩ bàn chẳng thể đến.

 Lúc đó trong chúng lại có Đại Bồ-Tát tên Oai-Đức-Huệ-Vô-Tận-Quang, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng : 

 Trong mỗi mỗi cõi Phật 

 Nơi nơi ngồi đạo-tràng 

 Chúng-hội đồng bao quanh

 Ma quân đều xô dẹp.

 Thân Phật phóng quang-minh 

 Đầy khắp cả mười phương

 Tùy ưng mà thị hiện

 Sắc tướng hiện nhiều thứ.

 Trong mỗi mỗi vi-trần 

 Quang-minh đều đầy đủ

 Thấy khắp mười phương cõi

 Chúng loại đều sai khác.

 Mười phương những quốc-độ 

 Vô-lượng vô-biên cõi

 Đều bình-thản thanh-tịnh 

 Đế-thanh-bửu làm thành.

 Hoặc trùm hoặc ở bên

 Hoặc giống hoa sen búp

 Hoặc tròn hoặc bốn góc

 Những hình tướng sai khác.

 Cõi nước trong pháp-giới 

 Đi khắp không chướng ngại

 Trong tất cả chúng-hội 

 Thường chuyển diệu pháp-luân.

 Phật thân chẳng nghĩ bàn

 Quốc-độ đều ở trong

 Nơi tất cả chỗ kia

 Nói pháp giáo-hóa chúng.

 Diệu pháp-luân đã chuyển

 Pháp tánh không sai khác

 Nương nơi một thật lý

 Diễn thuyết các pháp-tướng.

 Phật dùng tiếng viên mãn

 Thuyết-minh lý chơn thật

 Tùy chúng hiểu sai khác

 Hiện vô-tận pháp-môn.

 Trong tất cả quốc-độ 

 Thấy Phật ngồi đạo-tràng 

 Phật thân như bóng hiện

 Sanh diệt bất-khả-đắc.

 Lúc đó trong chúng lại có Đại Bồ-Tát tên Pháp-Giới-Phổ-Minh-Huệ, thừa oai-thần của Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng : 

 Như-Lai thân vi-diệu

 Sắc tướng chẳng nghĩ bàn

 Người thấy lòng vui-mừng

 Cung-kính tin Phật pháp.

 Phật thân tất cả tướng 

 Đều hiện vô-lượng Phật 

 Vào khắp mười phương cõi

 Trong mỗi mỗi vi-trần.

 Thập phương những quốc-độ 

 Vô-lượng vô-biên Phật 

 Đều riêng hiện thần-thông.

 Chư Bồ-Tát đại-trí

 Thâm nhập nơi pháp-hải

 Phật-lực thường gia-trì

 Phương-tiện này biết được.

 Nếu người đã an-trụ

 Các hạnh nguyện Phổ-Hiền

 Thấy những quốc-độ kia

 Thần lực của chư Phật.

 Nếu người có tin hiểu

 Nhẫn đến các đại nguyện 

 Đầy đủ trí-huệ sâu

 Thông đạt tất cả pháp.

 Có thể nơi thân Phật 

 Mỗi mỗi quan-sát được

 Sắc thinh không chướng ngại

 Rõ thấu nơi các cảnh.

 Có thể nơi thân Phật 

 An-trụ cảnh trí-huệ 

 Mau vào Như-Lai địa

 Nhiếp khắp cả pháp-giới.

 Số vi-trần Phật-sát

 Những quốc-độ như vậy

 Hay khiến trong một niệm

 Hiện trong mỗi vi-trần.

 Tất cả những quốc-độ 

 Nhẫn đến sự thần-thông 

 Đều hiện trong một cõi

 Sức Bồ-Tát như vậy.

 Lúc đó trong chúng có Đại Bồ-Tát tên Tinh-Tấn-Lực-Vô-Ngại-Huệ, thừa oai-thần của Phật, quan-sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng : 

 Phật diễn một diệu-âm

 Nghe khắp mười phương cõi

 Các tiếng đều đầy đủ

 Pháp-vũ đều cùng khắp.

 Tất cả biển ngôn từ

 Tất cả tiếng tùy loại

 Trong tất cả Phật-độ

 Chuyển pháp-luân thanh-tịnh.

 Tất cả các cõi nước

 Đều thấy Phật thần-biến

 Nghe pháp-âm Phật nói

 Nghe rồi đến bồ-đề.

 Pháp-giới các cõi nước

 Trong mỗi mỗi vi-trần 

 Giải-thoát lực của Phật 

 Nơi kia khắp hiện thân.

 Pháp-thân đồng hư-không 

 Vô-ngại vô-sai-biệt

 Sắc hình như ảnh tượng

 Các thứ tướng hiển hiện.

 Ảnh-tượng không nơi chỗ

 Vô-tánh như hư-không 

 Người trí-huệ rộng lớn

 Rõ thấu tánh bình-đẳng.

 Phật-thân bất-khả-thủ

 Vô-sanh cũng vô-tác

 Ứng vật khắp hiện tiền

 Bình-đẳng như hư-không.

 Thập phương vô-lượng Phật 

 Đều nhập một chân lông

 Đều riêng hiện thần-thông 

 Trí-nhãn xem thấy được.

 Tỳ-Lô-Gía-Na Phật 

 Nguyện-lực khắp pháp-giới 

 Trong tất cả quốc-độ 

 Thường chuyển pháp vô-thượng.

 Một lông hiện thần-thông 

 Tất cả Phật đồng nói

 Trải qua vô-lượng kiếp

 Ngằn mé không thể hết.