Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

CHÙA PHẬT-ÂN

28 Tháng Năm 20161:20 SA(Xem: 8502)
CHÙA PHẬT-ÂN
Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất - Hoa-Kỳ

Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Minnesota

CHÙA PHẬT-ÂN


Lãnh-Đạo Tinh-Thần:

Hòa Thượng PT Thích Nguyên-Siêu, Tổng Thư-Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Hoa-Kỳ, Viện-Chủ chùa Phật-Đà và Tu-Viện Pháp-Vương, San Diego, California.

Thầy Trụ Trì:
Thượng Tọa Thích Hạnh Kiên
Chư Tăng Bổn Tự:
ĐĐ Thích Khánh Nhân 

Hội-Đồng Hộ-Trì Tam-Bảo:

Quảng-Nghiệp Trịnh Văn Nông (nhiệm kỳ 2018-2024)
Nguyên-Đức Đàm Quang Hiển (nhiệm kỳ 2018-2024)
Thanh-Hương Bùi-Thị-Yến (nhiệm kỳ 2020-2026)
Lalito Nguyễn Thành Lộc (nhiệm kỳ 2020-2026)
Tâm-Thành Lê-Cảnh-Di (nhiệm kỳ 2022-2028)
Quảng-Thọ Hoàng Thế Diên (nhiệm kỳ 2022-2028)
Chủ Tịch Ban Trị Sự: Minh-Pháp Trương Thiện Minh (nhiệm kỳ 2022-2024)

Ban Trị-Sự nhiệm kỳ 2022-2024:
Chủ-Tịch: Minh-Pháp Trương Thiện Minh
Phó Chủ-Tịch:
Nguyên Thu - Quyên Phan
Nguyên Trang - Nguyễn Mỹ Chi
Minh-Hiếu Hồ Ngô Hiếu
Tổng Thư-Ký: Nguyên Diệu - Lê Kim
Phó Tổng Thư-Ký: Nguyên Quang - Trần Minh
Chánh Thủ-Quỹ: Vĩnh Thu - Quảng Hạnh
Phó Thủ-Quỹ: Nguyên Lạc - Dương Tú Anh
Kiểm-Soát-Viên:
Thanh-Hòa Phạm Anh Tuấn
Quảng Khánh - Lê Hùng Khanh
Quảng Phát- Trương Tiến Dũng