Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

13 VỊ TỔ SƯ TỊNH ĐỘ TÔNG

13 Tháng Sáu 201612:57 SA(Xem: 6978)
13 VỊ TỔ SƯ TỊNH ĐỘ TÔNG
13 VỊ TỔ SƯ TỊNH ĐỘ TÔNG

Huệ Viễn Đại Sư - Liên Tông Sơ Tổ
blank

Thiện Đạo Đại Sư - Liên Tông Nhị Tổ
blank

Thừa Viễn Đại Sư - Liên Tông Tam Tổ
blank

Pháp Chiếu Đại Sư - Liên Tông Tứ Tổ
blank

Thiếu Khang Đại Sư - Liên Tông Ngũ Tổ
blank

Diên Thọ Đại Sư - Liên Tông Lục Tổ
blank

Tỉnh Thường Đại Sư - Liên Tông Thất Tổ
blank

Liên Trì Đại Sư - Liên Tông Bát Tổ
blank

Ngẫu Ích Đại Sư - Liên Tông Cửu Tổ 
blank

Hành Sách Đại Sư - Liên Tông Thập Tổ
blank

Thật Hiền Đại Sư - Liên Tông Thập Nhất Tổ
blank

Triệt Ngộ Đại Sư - Liên Tông Thập Nhị Tổ
blank

Ấn Quang Đại Sư - Liên Tông Thập Tam Tổ
blank