Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
01 Tháng Sáu 20166:06 SA(Xem: 665)
01 Tháng Sáu 20166:02 SA(Xem: 5478)
01 Tháng Sáu 20166:00 SA(Xem: 1363)
01 Tháng Sáu 20165:59 SA(Xem: 707)
01 Tháng Sáu 20165:53 SA(Xem: 9081)
01 Tháng Sáu 20165:52 SA(Xem: 641)
01 Tháng Sáu 20165:51 SA(Xem: 1239)
01 Tháng Sáu 20165:41 SA(Xem: 4323)
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
01 Tháng Sáu 20165:39 SA(Xem: 2814)
01 Tháng Sáu 20165:35 SA(Xem: 1215)
01 Tháng Sáu 20165:34 SA(Xem: 834)
01 Tháng Sáu 20165:32 SA(Xem: 4568)
01 Tháng Sáu 20165:31 SA(Xem: 7231)
01 Tháng Sáu 20165:29 SA(Xem: 14086)
01 Tháng Sáu 20165:28 SA(Xem: 2595)
01 Tháng Sáu 20165:26 SA(Xem: 4888)
01 Tháng Sáu 20165:20 SA(Xem: 1437)
01 Tháng Sáu 20165:17 SA(Xem: 3414)
01 Tháng Sáu 20165:13 SA(Xem: 489)
Kinh tụng hằng ngày
13 Tháng Năm 20167:34 CH(Xem: 407)
NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)