Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
01 Tháng Sáu 20166:06 SA(Xem: 719)
01 Tháng Sáu 20166:02 SA(Xem: 6691)
01 Tháng Sáu 20166:00 SA(Xem: 1563)
01 Tháng Sáu 20165:59 SA(Xem: 798)
01 Tháng Sáu 20165:53 SA(Xem: 12389)
01 Tháng Sáu 20165:52 SA(Xem: 719)
01 Tháng Sáu 20165:51 SA(Xem: 1462)
01 Tháng Sáu 20165:41 SA(Xem: 4640)
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
01 Tháng Sáu 20165:39 SA(Xem: 2964)
01 Tháng Sáu 20165:35 SA(Xem: 1387)
01 Tháng Sáu 20165:34 SA(Xem: 890)
01 Tháng Sáu 20165:32 SA(Xem: 4922)
01 Tháng Sáu 20165:31 SA(Xem: 9084)
01 Tháng Sáu 20165:29 SA(Xem: 17796)
01 Tháng Sáu 20165:28 SA(Xem: 3144)
01 Tháng Sáu 20165:26 SA(Xem: 5964)
01 Tháng Sáu 20165:20 SA(Xem: 1649)
01 Tháng Sáu 20165:17 SA(Xem: 4301)
01 Tháng Sáu 20165:13 SA(Xem: 561)
Kinh tụng hằng ngày
13 Tháng Năm 20167:34 CH(Xem: 449)
NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)