Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
01 Tháng Sáu 20166:06 SA(Xem: 921)
01 Tháng Sáu 20166:02 SA(Xem: 8122)
01 Tháng Sáu 20166:00 SA(Xem: 1998)
01 Tháng Sáu 20165:59 SA(Xem: 1012)
01 Tháng Sáu 20165:53 SA(Xem: 19126)
01 Tháng Sáu 20165:52 SA(Xem: 944)
01 Tháng Sáu 20165:51 SA(Xem: 1949)
01 Tháng Sáu 20165:41 SA(Xem: 5809)
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
01 Tháng Sáu 20165:39 SA(Xem: 5214)
01 Tháng Sáu 20165:35 SA(Xem: 1648)
01 Tháng Sáu 20165:34 SA(Xem: 1540)
01 Tháng Sáu 20165:32 SA(Xem: 5580)
01 Tháng Sáu 20165:31 SA(Xem: 12923)
01 Tháng Sáu 20165:29 SA(Xem: 23652)
01 Tháng Sáu 20165:28 SA(Xem: 4516)
01 Tháng Sáu 20165:26 SA(Xem: 8264)
01 Tháng Sáu 20165:20 SA(Xem: 2264)
01 Tháng Sáu 20165:17 SA(Xem: 6095)
01 Tháng Sáu 20165:13 SA(Xem: 694)
Kinh tụng hằng ngày
13 Tháng Năm 20167:34 CH(Xem: 678)
NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)