Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
01 Tháng Sáu 20166:06 SA(Xem: 1294)
01 Tháng Sáu 20166:02 SA(Xem: 10654)
01 Tháng Sáu 20166:00 SA(Xem: 2909)
01 Tháng Sáu 20165:59 SA(Xem: 1371)
01 Tháng Sáu 20165:53 SA(Xem: 29062)
01 Tháng Sáu 20165:52 SA(Xem: 1354)
01 Tháng Sáu 20165:51 SA(Xem: 2860)
01 Tháng Sáu 20165:41 SA(Xem: 9034)
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
01 Tháng Sáu 20165:39 SA(Xem: 7892)
01 Tháng Sáu 20165:35 SA(Xem: 2647)
01 Tháng Sáu 20165:34 SA(Xem: 2005)
01 Tháng Sáu 20165:32 SA(Xem: 10253)
01 Tháng Sáu 20165:31 SA(Xem: 21212)
01 Tháng Sáu 20165:29 SA(Xem: 35349)
01 Tháng Sáu 20165:28 SA(Xem: 7123)
01 Tháng Sáu 20165:26 SA(Xem: 11842)
01 Tháng Sáu 20165:20 SA(Xem: 3320)
01 Tháng Sáu 20165:17 SA(Xem: 9239)
01 Tháng Sáu 20165:13 SA(Xem: 975)
Kinh tụng hằng ngày
13 Tháng Năm 20167:34 CH(Xem: 1035)
NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)