Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
01 Tháng Sáu 20166:06 SA(Xem: 773)
01 Tháng Sáu 20166:02 SA(Xem: 7266)
01 Tháng Sáu 20166:00 SA(Xem: 1712)
01 Tháng Sáu 20165:59 SA(Xem: 865)
01 Tháng Sáu 20165:53 SA(Xem: 14712)
01 Tháng Sáu 20165:52 SA(Xem: 794)
01 Tháng Sáu 20165:51 SA(Xem: 1656)
01 Tháng Sáu 20165:41 SA(Xem: 5180)
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
01 Tháng Sáu 20165:39 SA(Xem: 3370)
01 Tháng Sáu 20165:35 SA(Xem: 1500)
01 Tháng Sáu 20165:34 SA(Xem: 948)
01 Tháng Sáu 20165:32 SA(Xem: 5113)
01 Tháng Sáu 20165:31 SA(Xem: 10468)
01 Tháng Sáu 20165:29 SA(Xem: 19866)
01 Tháng Sáu 20165:28 SA(Xem: 3649)
01 Tháng Sáu 20165:26 SA(Xem: 6863)
01 Tháng Sáu 20165:20 SA(Xem: 1855)
01 Tháng Sáu 20165:17 SA(Xem: 4941)
01 Tháng Sáu 20165:13 SA(Xem: 609)
Kinh tụng hằng ngày
13 Tháng Năm 20167:34 CH(Xem: 510)
NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)