Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
01 Tháng Sáu 20166:06 SA(Xem: 1116)
01 Tháng Sáu 20166:02 SA(Xem: 9496)
01 Tháng Sáu 20166:00 SA(Xem: 2482)
01 Tháng Sáu 20165:59 SA(Xem: 1220)
01 Tháng Sáu 20165:53 SA(Xem: 24948)
01 Tháng Sáu 20165:52 SA(Xem: 1192)
01 Tháng Sáu 20165:51 SA(Xem: 2460)
01 Tháng Sáu 20165:41 SA(Xem: 7880)
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
01 Tháng Sáu 20165:39 SA(Xem: 5760)
01 Tháng Sáu 20165:35 SA(Xem: 2359)
01 Tháng Sáu 20165:34 SA(Xem: 1776)
01 Tháng Sáu 20165:32 SA(Xem: 9834)
01 Tháng Sáu 20165:31 SA(Xem: 17277)
01 Tháng Sáu 20165:29 SA(Xem: 30397)
01 Tháng Sáu 20165:28 SA(Xem: 6025)
01 Tháng Sáu 20165:26 SA(Xem: 10272)
01 Tháng Sáu 20165:20 SA(Xem: 2830)
01 Tháng Sáu 20165:17 SA(Xem: 7910)
01 Tháng Sáu 20165:13 SA(Xem: 854)
Kinh tụng hằng ngày
13 Tháng Năm 20167:34 CH(Xem: 853)
NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)