Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
15 Tháng Bảy 201612:10 CH(Xem: 1124)
Tạng Luật (Vinayapiṭaka) thuộc về Tam Tạng (Tipiṭaka) là những lời dạy và quy định của đức Phật về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống và sự sinh hoạt của các thành viên cũng như các công việc của hội chúng, trong đó, chủ yếu đề cập đến các tỳ khưu
15 Tháng Bảy 201612:04 CH(Xem: 1885)
Bên trên đã lược bàn về danh tướng của y bát. Nay nói sơ lược về ý nghĩa thọ giới. Quý vị phải chú ý lắng nghe.
21 Tháng Sáu 20168:35 CH(Xem: 1682)
Giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật còn là Phật pháp còn. Đức Phật dạy rằng, người nào sống không giới luật, tuy ở gần ta mà cũng như cách xa ta muôn dặm; người nào sống có giới luật, tuy ở xa ta muôn dặm mà cũng như ở cạnh bên ta.
21 Tháng Sáu 20168:32 CH(Xem: 1702)
ếu chúng ta muốn vượt khỏi ba cõi thế gian, để chứng quả tam thăng (Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát), ta phải tu nhân Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên và Lục Độ.
21 Tháng Sáu 20167:11 CH(Xem: 1543)
Sau khi đã thọ giới, nếu chúng ta có thể dựa trên căn bản “chỉ ác phòng phi, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành” mà làm theo, thì đó chính là chúng ta đang giữ giới vậy.
21 Tháng Sáu 20167:08 CH(Xem: 1710)
Khi đức Phật nhập diệt rồi, cuộc kiết tập mới bắt đầu. Cuộc kiết tập tụng lại Kinh tạng và Luật tạng. Trong Luật tạng, bộ Luật đầu tiên theo trong sử nhắc đến là bộ Bát thập tụng luật do Tôn giả Ưu-ba-li tám mươi lần ngồi tụng thì mới xong bộ Luật của Phật dạy.
21 Tháng Sáu 20167:04 CH(Xem: 1643)
Giới luật là yếu tố cần thiết để một Tỳ-kheo làm mô phạm cho trời người, bước đi trên con đường giải thoát được vững chãi.
21 Tháng Sáu 20166:59 CH(Xem: 1710)
Giới pháp căn bản mà hai hạng người này thọ trì là năm giới. Nhưng trước khi thọ năm giới, điều kiện tiên quyết cho tất cả mọi tầng lớp người có niềm tin hướng về Phật giáo là thọ ba pháp quy y
21 Tháng Sáu 20166:53 CH(Xem: 1560)
Giới là một hình thức vi tế không thấy trong sự tương tục tinh thần, là thứ hình thành thái độ. Một cách đặc biệt, nó là một sự kềm chế khỏi "một hành vi lỗi lầm"
21 Tháng Sáu 20166:47 CH(Xem: 1012)
Bát quan trai giới là một phép tu hành của người tại gia áp dụng trong một ngày một đêm (24 giời).
17 Tháng Năm 201611:54 CH(Xem: 2724)
Bát Quan Trai Thập Giảng - Tác Giả: Pháp Sư Diễn Bồi - Việt Dịch: HT Thích Thiện Huệ
17 Tháng Năm 201611:36 CH(Xem: 1356)
Giới Bổn Bồ Tát Tại Gia - Nghi Thức và Giải Thích Có phần Anh ngữ ở cuối
26 Tháng Tư 201610:04 CH(Xem: 1667)
Lư hương vừa ngún chiên đàn, Khói thơm ngào ngạt muôn vàn cõi xa, Lòng con kính ngưỡng thiết tha, Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát (Ba lần)