Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 639)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quí Phật tử, Thay mặt ban tổ chức An Cư, kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tu học và hộ trì cho khóa an cư được thành công mỹ mãn. Xin quí Phật tử ghi danh tại bàn thư ký để ban tổ chức tiện bề sắp xếp chỗ ngủ nghỉ chu toàn. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
23 Tháng Mười 201610:04 SA(Xem: 1089)
Thích Hạnh Tuệ
23 Tháng Mười 201610:02 SA(Xem: 1106)
Thích Nguyên Siêu
23 Tháng Mười 20169:57 SA(Xem: 1032)
Thích Thông Triết
03 Tháng Chín 20164:44 CH(Xem: 1205)
Thích Đồng Thành
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1062)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1097)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1165)
Thích Nhất Hạnh
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1065)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1103)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1100)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1269)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1199)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1205)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1146)
Thích Thiện Thuận
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 1118)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 1120)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 1187)
Thích Viên Trí
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 1093)
Thích Pháp Hòa