Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 152)
Kính gởi quý Phật tử một vài hình ảnh của khóa lễ Cầu An và Cầu Siêu tại chùa Phật Ân dưới sự hướng dẫn của thầy Tri Sự Thích Hạnh Kiên và chư tăng bổn tự
(Xem: 143)
Kính gởi quý Phật tử một vài hình ảnh khóa tu niệm phật và kinh hành với sự hướng dẫn của thầy Tri Sự và chư tăng bổn tự chùa Phật Ân
(Xem: 182)
Kính gởi quý Phật tử vài hình ảnh khóa tu Bát Quan Trai tại chùa Phật Ân dưới sự chứng minh của Hoà Thượng Lãnh Đạo Tinh Thần Thích Nguyên Siêu
23 Tháng Mười 201610:04 SA(Xem: 789)
Thích Hạnh Tuệ
23 Tháng Mười 201610:02 SA(Xem: 768)
Thích Nguyên Siêu
23 Tháng Mười 20169:57 SA(Xem: 729)
Thích Thông Triết
03 Tháng Chín 20164:44 CH(Xem: 847)
Thích Đồng Thành
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 754)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 820)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 839)
Thích Nhất Hạnh
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 757)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 797)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 794)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 966)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 893)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 893)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 844)
Thích Thiện Thuận
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 801)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 831)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 896)
Thích Viên Trí
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 804)
Thích Pháp Hòa