Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Khóa Tu Niệm Phật

28 Tháng Năm 20164:28 SA(Xem: 1470)
Khóa Tu Niệm Phật
Khóa Tu Niệm Phật:

Khóa Tu Huân Tu Tịnh Nghiệp Niệm Phật Cầu Vãng Sanh được tổ chức vào ngày Thứ Bảy thứ nhất mỗi tháng từ 9 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều. Muốn biết chi tiết về khóa tu này xin liên lạc Thầy Trụ Trì (612) 999-3599 hoặc email: chua_phatan@yahoo.com.

Lịch Tu Niệm Phật các tháng tới năm 2017:
Tháng 1 (January): Thứ Bẩy 7
Tháng 2 (February): Thứ Bẩy 4
Tháng 3 (March): Thứ Bẩy 4
Tháng 4 (April): Thứ Bẩy 1
Tháng 5 (May): Thứ Bẩy 6
Tháng 6 (June): Thứ Bẩy 3
Tháng 7 (July): Thứ Bẩy 1
Tháng 8 (August): Thứ Bẩy 5
Tháng 9 (September): Thứ Bẩy 2
Tháng 10 (October): Thứ Bẩy 7
Tháng 11 (November): Thứ Bẩy 4
Tháng 12 (December): Thứ Bẩy 2