Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Những câu đối trong cửa thiền

07 Tháng Mười 201610:43 CH(Xem: 5856)
Những câu đối trong cửa thiền

Những câu đối trong cửa thiền

 

(HDPT) - Lên đỉnh tối thượng mở rộng tầm mắt, hướng tới trời xanh mà thở, hỏi mênh mông tổ quốc, chứa nghìn vạn năm trang nghiêm xán lạn há cùng trăng bạc lặng về tây
 
Câu đối sử dụng trong chốn chùa chiền quả thật là rất phong phú. Những ngôi chùa, hay bảo tháp nào cũng vậy, câu đối đóng góp một phần không nhỏ trong hệ thống kiến trúc chung. Câu đối vừa thể hiện phong thái của thiền môn, vừa hàm chứa triết lý sâu xa của đạo Phật.
 
 
Dưới đây là tuyển tập các câu đối thường sử dụng trong cửa thiền. Vì số lượng rất nhiều nên chúng tôi xin phép bạn đọc được chia thành nhiều phần, để tránh tình trạng "dẫu hay cũng nhàm". Chân thành cảm ơn độc giả!
 
 海到无边天是岸
 
山登绝顶雪为峰
 
Hải đáo vô  biên thiên thị ngạn
 
Sơn đăng  tuyệt đỉnh  tuyết vi phong 
 
(Biển đến không bờ trời thành bến
 
Núi lên tận đỉnh tuyết thành nóc)
 
 
 
龙藏钵虎参禅野性都从空里化
 
鹿含花猿献果天机总向偈中生
 
Long tàng  bát hổ tham  thiền dã tính đô tòng  không lý  hoá
 
Lộc hàm hoa viên hiến quả thiên ky  tổng hướng kệ trung  sinh  
 
(Rồng ẩn bát, hổ tham thiền, dã tính đều từ không mà hoá
 
Nai ngậm hoa, vượn dâng quả, thiên cơ sinh tự kệ nhà thiền)
 
 
 
白水秋风此是峨眉胜景
 
弥勒楼阁俨如兜率道场
 
Bạch thuỷ thu phong thử thị nga my thắng cảnh
 
Di  lặc lâu các nghiễm như đâu suất đạo trường
 
(Nước trắng, gió thu đây là Nga My thắng cảnh
 
Lầu gác Di Lặc, nghiễm nhiên chẳng khác Đâu Suất )
 
 
 
真知出实践
 
妙理贵躬行
 
Chân tri xuất  thực  tiễn
 
Diệu lý  quý cung hành 
 
(Hiểu biết chân thật từ thực tế
 
Lẽ nhiệm mầu quý tại thực hành)
 
 
 
莫认化城为宝所
 
更翻贝叶证菩提
 
Mạc nhận hoá thành vi bảo sở
 
Canh  phiên bối diệp chứng Bồ Đề 
 
(Chớ nhận hoá thành là bảo sở
 
Học thêm kinh điển chứng Bồ Đề)
 
 
 
天空朱霞云中白鹤
山间明月江上清风
Thiên không châu  hà vân trung  bạch hạc
 
Sơn gian minh nguyệt   giang thượng  thanh phong 
 
(Trời rộng ráng hồng trong mây hạc trắng
 
Núi sâu trăng sáng, gió mát sông trong)
 
 
 
山现莲花峰自然自在
 
云藏舍利塔如见如来
 
Sơn hiện liên hoa phong tự nhiên tự tại
 
Vân tàng  xá lợi tháp như kiến như lai 
 
Núi hiện đỉnh hoa sen tự nhiên tự tại
 
Mây che tháp Xá Lợi như thấy Như Lai
 
 
 
灵山我数阿罗汉
佛海人参大肚僧
Linh sơn ngã sổ A la hán
 
Phật  hải nhân tham  Đại đỗ tăng 
 
Linh sơn ta đếm A la hán
 
Biển Phật người thành đại đỗ tăng
 
 
 
弥勒真弥勒分身千百亿
 
时时示时人时人自不识
 
Di  lặc chân di  lặc phân  thân thiên  bách  ức
 
Thời  thời  thị  thời  nhân thời  nhân tự bất thức  
 
Di Lặc thật Di Lặc phân thân thành ức vạn
 
Thường thường tỏ người thường, người thường chẳng hay
 
 
 
乾坤容我静
名利任人忙
 
Càn khôn dung ngã tĩnh  
 
Danh lợi nhậm  nhân mang 
 
Đất trời cho ta lặng
 
Danh lợi mặc người say
 
 
 
无住荫慈云葱岭祇竹明法果
 
真常扬慧日鹫峰鹿苑在当前
 
Vô  trú  âm  từ vân thông lĩnh kì trúc minh pháp quả
 
Chân thường dương tuệ  nhật thứu phong lộc uyển tại đương  tiền 
 
Vô trụ bủa mây từ, núi xanh trúc lạ rõ thêm pháp quả
 
Chân thường nêu trời tuệ, đỉnh Thứu, vườn Nai tại nhãn tiền
 
 
 
潮汐撼危崖澎渤涛声即是观音示现
 
海天开净土庄严世界居然正法如来
 
Triều tịch hám nguy nhai bành bột đào thanh tức thị quan  âm thị  hiện
 
Hải thiên khai tịnh thổ trang nghiêm thế giới cư nhiên chính  pháp như lai 
 
Thuỷ triều lay vách đá, tiếng sóng dạt dào tức là quan âm thị hiện
 
Biển trời thành tịnh độ, trang nghiêm thế giới khác nào chính pháp như lai
 
 
 
西方贝叶演真经总不出戒定慧三条法律
 
南海莲华生妙相也自消闻思修一味圆通
 
Tây  phương bối diệp diễn chân kinh tổng bất xuất  giới định tuệ  tam điều pháp luật
 
Namhải liên hoa sinh  diệu tươngdã tự tiêu văn tư tu nhất vị viên thông
 
Diễn giải chân kinh lá bối tây phương luôn chẳng vượt ngoài giới đinh tuệ tam vô lậu học
 
Tướng tốt từ hoa sen nam hải nẩy thành cũng tự tiêu văn tư tu một mạch viên thông
 
 
 
一日两度潮可听其自来自去
 
千山万重石莫笑他无觉无知
 
Nhất nhật lưỡng độ  triều khả  thính kỳ tự lai tự khứ
 
Thiên  sơn vạn trùng thạch mạc tiếu tha  vô  giác  vô  tri 
 
Một ngày hai lần thuỷ triều lên xuống, nghe được nó tự đến tự đi
 
Nghìn núi muôn  trùng đá, chớ cười nó vô giác vô tri
 
 
 
三业相应往生有份
 
六根都摄见佛无难
 
Tam nghiệp tương ưng  vãng sinh  hữu  phần
 
Lục căn đô nhiếp kiến Phật  vô  nan  
 
Ba nghiệp tương ưng vãng sinh có phận
 
Sáu căn đều giữ, thấy Phật khó đâu
 
 
 
鱼鼓响时打点钵孟问天谁识饭是米做
 
象龙集处咀嚼菜根有味方知舌在口中
 
Ngư cổ hưởng thời  đả điểm bát mạnh vấn thiên thuỳ thức  phạn thị mễ tố
 
Tượng long tập xứ thư tước thái căn hữu  vị phương tri thiệt tại khẩu trung 
 
Chuông mõ khua lên gõ bát hỏi trời cao, ai hay cơm từ gạo chín
 
Nơi rồng voi hội tụ, nghiền ngẫm cọng rau có vị mới hay lưỡi ở trong mồm
 
 
 
此处既非名山毕竟什么世界
 
其中如无活佛何用这样庄严
 
Thử xứ ký  phi danh sơn tất cánh thập ma  thế giới
 
Kỳ trung  như vô  hoạt Phật  hà dụng giá dạng trang nghiêm 
 
Chốn này vốn chẳng phải danh sơn, rốt cục là thế giới nào vậy
 
Trong kia nếu không có Phật sống, việc gì phải trang trọng thế kia
 
 
 
过此门不许你七颠八倒
到这里哪管他五眼六通
 
Quá  thử môn bất hứa nhĩ  thất điên bát  đảo
 
Đáo giá lý  ná   quản tha  ngũ nhãn lục thông 
 
Qua cửa này đây, anh chẳng thể thất điên bát đảo
 
Đến trong chốn đó, chẳng sợ nó có ngũ nhãn lục thông
 
 
 
大叩大鸣小叩小鸣普觉梦中之梦
 
一声一佛千声千佛遥闻天外之天
 
Đại khấu đại minh tiểu khấu tiểu minh phổ giác  mộng trung  chi mộng
 
Nhất thanh nhất Phật  thiên  thanh thiên  Phật  diêu  văn thiên ngoại chi thiên
 
Đánh lớn kêu vang, đánh khẽ không rền thức tỉnh khắp người mộng trong mộng
 
Một lời một phật, nghìn lời nghìn Phật nghe thông trời ở ngoài trời
 
 
 
手上只一金元你也求他也求未知给谁是好
心中无半点事朝来拜夕来拜究竟为何理由
 
Thủ thượng  chỉ  nhất kim nguyên nhĩ  dã cầu tha  dã cầu vị tri cấp thuỳ thị hảo 
 
Tâm trung  vô  bán điểm sự triêu  lai bái tịch lai bái cứu cánh vi hà lý  do 
 
Trên tay chỉ một mẫu vàng, nó cũng cầu, anh cũng câu, chẳng hay cho ai mới phải
 
Trong lòng chẳng bận chút phiền, sớm đến lạy chiều đến lạy, đâu biết rốt cục vì lí do gì
 
 
 
鹫岭拈来有何消息露在一枝引得破颜迦叶笑
 
鸡山胜处岂非形势埒于三尺要将唤醒世人迷
 
Thứu lĩnh niêm lai hữu  hà tiêu tức lộ tại nhất chi dẫn đắc phá nhan Ca Diệp tiếu
 
Kê sơn thắng xứ khởi phi hình thế liệt vu tam xích yếu  tương hoán tỉnh thế nhân mê 
 
Có tin gì từ đỉnh núi Thứu, sương điểm trên cành cũng khiến ca diếp mỉm cười
 
Thắng cảnh Kê sơn há không hình thế, cao ngang ba thước, rồi đây gọi tỉnh thế gian mê
 
 
 
存心能正大光明即不来许个愿磕个头这神自然保护
 
做事如奸滑阴险也还想消些灾降些福恐尔亦太糊涂
 
Tồn tâm năng chính  đại quang minh tức bất lai hứa cá nguyện hạp /khái /khải cá đầu giá thần tự nhiên bảo hộ
 
Tố sự như gian hoạt âm hiểm dã hoàn  tưởng tiêu ta tai giáng /hàng ta phúc  khủng nhĩ diệc thái hồ /hỗ đồ 
 
Biết giữ lòng chính đại quang minh dù không đến phát nguyện cúi đầu nhưng thần kia tự nhiên che chở
 
Làm việc cứ gian manh âm hiểm lại muốn tiêu tai giáng phúc e rằng làm thế quá hồ đồ
 
 
 
要虚体面费尽心机何如此地清闲看滚滚潮流把古今来治乱兴亡都付与大江东去
 
登最上头放开眼界且向苍天呼吁问泱泱祖国积千百载庄严灿烂岂竟随皎日西沉
 
Yếu  hư thể diện  phí tận  tâm cơ  hà như thử địa thanh nhàn  khan  cổn cổn triều lưu bả cổ kim lai trị  loạn hưng  vong đô phó dữ  đại giang đông khứ
 
Đăng  tối thượng  đầu phóng khai nhãn giới thả hướng thương thiên hô hu  vấn ương ương tổ quốc tích thiên  bách  tải  trang nghiêm xán lạn  khởi cánh tuỳ hạo  nhật tây  trầm   
 
Cần thể diện hảo huyền mà uổng phí tâm cơ sao bằng chốn đó thanh nhàn xem cuồn cuộn trào lưu, lấy cổ kim trị loạn hưng vong phó mặc cho đại giang xuôi bể
 
Lên đỉnh tối thượng mở rộng tầm mắt, hướng tới trời xanh mà thở, hỏi mênh mông tổ quốc, chứa nghìn vạn năm trang nghiêm xán lạn há cùng trăng bạc lặng về tây
 
 
 
哼一声诸鬼卒心惊胆战难躲天王宝殿
 
哈两下众神仙笑逐颜开环瞻佛祖金容
 
Hanh nhất thanh chư quỷ  tốt tâm kinh đảm chiến nan  đoá thiên vương bảo điện
 
Cáp lưỡng hạ chúng thần tiên   tiếu trục nhan khai hoàn chiêm Phật  tổ kim dung
 
Ho một tiếng lính quỷ hồn xiêu phách tán, khó tránh thiên vương bảo điện
 
Ngáp hai hơi chúng thần tiền hớn hở vui cười, ngắm quanh Phật tổ kim dung
 
 
 
莫看我庙破神悲不烧香试试
 
休仗你官大势强作恶事瞧瞧
 
Mạc khan  ngã miếu phá thần bi bất thiêu hương thí thí
 
Hưu trượng nhĩ  quan đại thế cường  tác ác sự tiêu
 
Chớ xem miếu ta đổ nát thần sầu cứ không đốt hương xem thử
 
Đừng cậy quan to thế lớn, thử làm chuyện ác mà coi
 
 
 
亘古迄今谁打破名缰利锁
 
修行念佛终能脱俗子凡夫
 
Cắng cổ ngật  kim thuỳ đả phá danh cương lợi toả
 
Tu hành niệm Phật  chung năng thoát tục tử phàm phu  
 
Tối cổ đến nay mấy ai phá được dây cương bằng danh khoá cùm bằng lợi
 
Tu hành niệm Phật cuối cùng sẽ thoát được tục tử phàm phu
 
 
 
极乐世界眼前就是须大家领会
 
菩萨道场心里本有要自己圆通
 
Cực lạc  thế giới nhãn tiền tựu thị tu đại gia lĩnh  hội 
 
Bồ tát đạo trường  tâm lý  bản  hữu  yếu  tự kỷ  viên thông
 
Thế giới cực lạc ngay trước mắt mong mọi người lĩnh hội
 
Tâm đạo tràng bồ tát vốn sẵn nên hãy tự viên thông
 
 
 
深妙圆融笑纳天下事
 
慈悲大度乐助世间人
 
Thâm diệu viên dung tiếu nạp thiên hạ sự
 
Từ bi đại độ  lạc  trợ thế gian nhân 
 
Sâu thẳm nhiệm mầu cười dung chuyện thiên hạ
 
Từ bi độ lượng vui giúp người thế gian
 
 
 
人类本一群骷髅只缘骷髅玩骷髅玩出君臣父子典章文物
 
世界乃众生色相太息色相吃色相吃成征诛杀伐因果轮回
 
Nhân loại bản  nhất quần khô  lâu chỉ  duyên khô  lâu ngoạn khô  lâu ngoạn xuất  quân thần phụ tửđiển chương văn vật
 
Thế giới nãi chúng sinh  sắc tươngthái tức sắc tương ngật  sắc tương ngật  thành chinh tru sát phạt nhân quả luân  hồi 
 
Nhân loại vốn là bãi xương khô, chỉ vì xương khô chơi với xương khô làm nên phụ tử quân thần nhạc khúc điển chương văn vật
 
Thế gian chính là chúng sinh sắc tướng, chính vì sắc tướng ăn sắc tướng làm nên giết chóc chinh phạt nhân quả luân hồi
 
 
惟大英雄能觉悟
 
为诸菩萨振纲常
 
Duy đại anh hùng năng giác  ngộ
 
Vi chư bồ tát chấn cương thường
 
Bậc đại anh hùng mới giác ngộ
 
Vì các bồ tát lập cương thường.