Kinh Vạn Phật

11 Tháng Giêng 20172:36 CH(Xem: 6077)
Kinh Vạn Phật

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
(Kinh Vạn Phật)
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

LỜI NÓI ĐẦU

Kính thưa chư vị Tôn Đức,

Kính thưa các Đạo hữu xa gần,

Từ gần mười năm nay, hàng ngày vào buổi chiều, vợ chồng tôi đi chùa tụng kinh Pháp Hoa dưới sự hướng dẫn của Thầy trụ trì, mỗi ngày một phẩm, hết quyển lại bắt đầu lại từ đầu....

Cho đến khi có cơ duyên đưa đến, có người tặng cho chùa một số kinh Vạn Phật (mới xuất bản tháng 9/ 2000 ở VN.) và do sự khuyến khích của Thầy trụ trì, mỗi chiều sau thời kinh Pháp Hoa, chúng tôi lạy Phật và niệm hồng danh sám hối theo kinh Phật Thuyết Phật Danh (Kinh Vạn Phật). Mỗi ngày niệm danh hiệu 100 vị Phật và lạy 100 lạy.

Khi lạy và niệm đến phần cuối của quyển thứ bảy, tức là đã lạy và niệm được 6800 vị Phật, tự nhiên một nỗi cảm xúc rất mạnh chợt dâng lên trong lòng khi tôi nghĩ về tình thương của Đức Phật Thích Ca đối với chúng sanh, làm cho nước mắt tôi đã trào ra và ngay khi đó tôi nguyện: Tôi sẽ đánh máy lại toàn bộ quyển kinh Vạn Phật (Tức là kinh Phật Thuyết Phật Danh) để phổ biến trên các Web site Phật Giáo để cống hiến cho chư vị Phật tử nào chưa có duyên để biết về kinh này.

Mục đích của chúng tôi là để cho chúng ta cùng thấy rằng đạo Phật và Đức Phật của chúng ta quá cao siêu: Chẳng những Đức Phật nói cho chúng ta biết trong không gian vô tận này có không biết bao nhiêu là thế giới mà Đức Phật còn biết và chỉ rõ cho chúng ta tên từng thế giới và ở thế giới nào có những vị Phật nào... Chẳng những vậy mà Đức Phật còn cho chúng ta biết Phật nào ở thế giới nào có cha tên gì, mẹ tên gì, vợ tên gì, con tên gì ngay cả đệ tử của Phật đó là những ai tên là gì...v...v.... Trong khi khoa học hiện tại còn chưa tìm thấy một thế giới nào khác ngoài thế giới của chúng ta...

Vẫn biết rằng mình tuổi đã cao, đánh máy lại không giỏi, phải một thời gian dài mới đánh máy xong danh hiệu của mười một ngàn một trăm (11,100) vị Phật nhưng tôi tự hứa là phải làm cho được... Và mong rằng việc làm của tôi sẽ mang lại một chút lợi lạc nào đó cho hàng Phật tử hữu duyên.... Và việc làm này, nếu có một chút công đức nào đó thì tôi xin hồi hướng về cho tất cả chúng sanh hữu hình hay vô hình để có đủ thuận duyên quy hướng về Phật Đạo.

Sau đây tôi sẽ chép lại nguyên văn quyển kinh Vạn Phật của dịch giả là Thầy Thích Thiện Chơn, Giáo Hội phật Giáo Việt Nam, do nhà xuất bản Tôn Giáo xuất bản năm 2000.

Tôi cũng xin được ghi chú ở đây là tôi chỉ làm công việc chép lại nguyên văn. Những đoạn nào hay chữ nào có dấu (*) , đó là do tôi làm dấu để nói rõ là đoạn đó hay chữ đó đã được tôi kiểm lại, tức là không sai với nguyên văn.

Nay Kính,
Úc Châu, Mùa Vu Lan 2001
Minh Liên

 

 

LỜI TỰA

Nhân mùa kiết Đông tại chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu Nghĩa quận Bến Tranh, tỉnh Định Tường. Chúng tôi được Đại Đức Thích Đăng Quang chùa Hải Tuệ (Trương Minh Giảng) Sài gòn đem bộ kinh Phật thuyết Phật danh yêu cầu dịch ra Việt văn cho Tăng chúng và đồng bào Phật tử dễ đọc tụng. Chúng tôi toàn thể Tăng chúng kiết Đông do sư cụ Hòa Thượng Thích Hoằng Đức chùa Hội Long (Long An) trụ trì rất vui mừng nên đã đảnh lễ Tam Bảo cầu gia hộ bắt đầu phiên dịch.

Kinh Phật thuyết Phật danh, Phật nói ra một vạn một ngàn một trăm vị Phật, tuy có vị trùng danh, nhưng chẳng phải trùng Phật, chúng ta đọc hết bộ kinh này, như đến được cảnh giới Phật, thật là một bộ kinh tối thượng Đại thừa, phước đức vô lượng vô biên. Nước Việt Nam ta chưa được lưu hành, hôm nay nhờ sự quảng đại bá tâm của chư sơn và thiện tín, góp công và của in ra chữ Việt thật là một món pháp bảo vô giá.

Chúng tôi cầu chúc nhiều người được thấy được nghe, đồng hưởng pháp lợi của Phật, đồng chứng cảnh Niết Bàn, hết khổ, an lạc. Ấy mới thỏa mãn bổn nguyện thuyết pháp độ sinh của mười phương chư Phật vậy.

Hôm nay với kết quả được hoàn tất là nhờ công phu của các sư huynh trợ giúp. Chúng tôi xin hồi hướng công đức này cầu nguyện thế giới hòa bình cửu huyền thất tổ thất thế phụ mẫu siêu sanh Tịnh độ và pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.
Năm Kỷ Dậu (1969 - PL. 2512)
Sa Môn 
Thích Thiện Chơn
Cẩn chí