Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Nghi Vấn Về Thiền Minh Sát Tuệ - Questions?

26 Tháng Năm 201912:36 CH(Xem: 33)
Nghi Vấn Về Thiền Minh Sát Tuệ - Questions?
Khi có nghi vấn về pháp hành thiền Tứ Niệm Xứ Minh Sát Tuệ, xin quý hành giả liên lạc với:
1. Sư Khánh Hỷ: Phone/Viber: 952-353-3918, hoặc aggasami@gmail.com
2. Sư Tâm Pháp: www.sutamphap.com, hoặc sutamphap@gmail.com
Quý hành giả chỉ nên chú trọng nghi vấn về kinh nghiệm thiền tập.

Questions on your practice should be addressed to the following:
1. Sayadaw U. Aggasami: phone/viber: 952-353-3918, or aggasami@gmail.com
2. Sayadaw U. DhammaCitta: www.sutamphap.com, or sutamphap@gmail.com