THANH TỊNH ĐẠO

06 Tháng Tám 201611:56 SA(Xem: 4567)
THANH TỊNH ĐẠO
THANH TỊNH ĐẠO 
(The Path of Purification - Visuddhimagga ) 
Luận sư Bhadantacariya Buddhaghosa 
Chuyển dịch từ Pàli sang Anh ngữ: Trưởng lão Nanamoli 
Chuyển dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ: Thích Nữ Trí Hải
Visuddhimagga (Thanh Tịnh đạo) do Luận sư Buddhaghosatrước tác vào tiền bán thế kỷ thứ V sau TL, là một bộ sách tóm tắt giáo lý nguyên thuỷ thuộc Pàli tạng, theo một hệ thống đặc biệt dưới những đề mục Bảy thanh tịnh và Ba vô lậu học. Đây là một chỉ nam rất tốt cho hành giả trong việc thanh lọc bản thân. Sách được Đại đức Nanamoli (người Anh, tu ở Tích Lan) dịch sang Anh ngữ vào năm 1956. Bản dịch này y cứ bản Anh ngữ ấy.
thanh tinh dao cover