Phần 2

13 Tháng Hai 201711:54 SA(Xem: 3261)
Phần 2

Hai Thời Công Phu

HT. Thích Trí Quang dịch giải

---o0o---

Mục 1: Kinh Di Đà

Nam mô Liên trì hải hội Phật Bồ tát (3 lần).

Phật thuyết A di đà kinh

Như thị ngã văn:

Nhất thời Phật tại Xá vệ quốc, Kỳ thọ, Cấp cô độc viên, dữ đại tỷ kheo tăng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu, giai thị đại a la hán, chúng sở tri thức: Trưởng lão Xá lợi phất, Ma ha mục kiền liên, Ma ha ca diếp, Ma ha ca chiên diên, Ma ha câu hy la, Ly bà đa, Châu lị bàn đà dà, Nan đà, A nan đà, La hầu la, Kiều phạn ba đề, Tân đầu lô phả la đọa, Ca lưu đà di, Ma ha kiếp tân na, Bạc câu la, A nâu lâu đà, như thị đẳng chư đại đệ tử. Tinh chư bồ tát ma ha tát : Văn thù sư lợi pháp vương tử, A dật đa bồ tát, Càn đà ha đề bồ tát, Thường tinh tiến bồ tát, dữ như thị đẳng chư đại bồ tát. Cập Thích đề hoàn nhân đẳng, vô lượng chư thiên, đại chúng câu.

Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá lợi phất, tùng thị tây phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực lạc. Kỳ độ hữu Phật hiệu A di đà, kim hiện tại thuyết pháp.

Xá lợi phất, bỉ độ hà cố danh vi Cực lạc ? Kỳ quốc chúng sinh vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh Cực lạc. Hựu Xá lợi phất, Cực lạc quốc độ thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu táp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc danh vi Cực lạc. Hựu Xá lợi phất, Cực lạc quốc độ hữu thất bảo trì, bát công đức thủy sung mãn kỳ trung. Trì đề thuần dĩ kim sa bố địa. Tứ biên giai đạo, kim ngân lưu ly pha lê hợp thành. Thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim ngân lưu ly pha lê xa cừ xích châu mã não nhi nghiêm sức chi. Trì trung liên hoa đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, hoàng sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Xá lợi phất, Cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

Hựu Xá lợi phất, bỉ Phật quốc độ thường tác thiên nhạc, hoàng kim vi địa, trú dạ lục thời vũ thiên mạn đà la hoa. Kỳ độ chúng sinh thường dĩ thanh đán các dĩ y kích thành chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thập vạn ức Phật. Tức dĩ thực thời hoàn đáo bản quốc, phạn thực kinh hành. Xá lợi phất, Cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

Phục thứ, Xá lợi phất, bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điểu: bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần dà, cọng mạng chi điểu. Thị chư chúng điểu, trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng sinh văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. Xá lợi phất, nhữ vật vị thử điểu thật thị tội báo sở sinh. Sở dĩ giả hà, bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo -- Xá lợi phất, kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật. Thị chư chúng điểu giai thị A di đà phật dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác. Xá lợi phất, bỉ Phật quốc độ vi phong xuy động chư bảo hàng thọ cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bách thiên chủng nhạc đồng thời câu tác; văn thị âm giả tự nhiên giai sinh niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng chi tâm. Xá lợi phất, kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

Xá lợi phất, ư nhữ ý vân hà, bỉ Phật hà cố hiệu A di đà? Xá lợi phất, bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A di đà. Hựu Xá lợi phất, bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhân dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cố danh A di đà. Xá lợi phất, A di đà phật thành Phật dĩ lai ư kim thập kiếp. Hựu Xá lợi phất, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên thanh văn đệ tử, giai a la hán, phi thị toán số chi sở năng tri; chư bồ tát chúng diệc phục như thị. Xá lợi phất, bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

Hựu Xá lợi phất, Cực lạc quốc độ chúng sinh sinh giả giai thị a bệ bạt trí, kỳ trung đa hữu nhất sinh bổ xứ. Kỳ số thậm đa, phi thị toán số sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết. Xá lợi phất, chúng sinh văn giả ưng đương phát nguyện nguyện sinh bỉ quốc, sở dĩ giả hà, đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Xá lợi phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc -- Xá lợi phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thuyết A di đà phật, chấp trì danh hiệu nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A di đà phật dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sinh A di đà phật Cực lạc quốc độ. Xá lợi phất, ngã kiến thị lợi cố thuyết thử ngôn: nhược hữu chúng sinh văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ.

Xá lợi phất, như ngã kim giả tán thán A di đà phật bất khả tư nghị công đức chi lợi, đông phương diệc hữu A súc bệ phật, Tu di tướng phật, Đại tu di phật, Tu di quang phật, Diệu âm phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá lợi phất, nam phương thế giới hữu Nhật nguyệt đăng phật, Danh văn quang phật, Đại diệm kiên phật, Tu di đăng phật, Vô lượng tinh tiến phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn : nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá lợi phất, tây phương thế giới hữu Vô lượng thọ phật, Vô lượng tướng phật, Vô lượng tràng phật, Đại quang phật, Đại minh phật, Bảo tướng phật, Tịnh quang phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn : nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá lợi phất, bắc phương thế giới hữu Diệm kiên phật, Tối thắng âm phật, Nan trở phật, Nhật sinh phật, Võng minh phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá lợi phất, hạ phương thế giới hữu Sư tử phật, Danh văn phật, Danh quang phật, Đạt ma phật, Pháp tràng phật, Trì pháp phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá lợi phất, thượng phương thế giới hữu Phạn âm phật, Tú vương phật, Hương thượng phật, Hương quang phật, Đại diệm kiên phật, Tạp sắc bảo hoa nghiêm thân phật, Sa la thọ vương phật, Bảo hoa đức phật, Kiến nhất thế nghĩa phật, Như tu di sơn phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh.

Xá lợi phất, ư nhữ ý vân hà, hà cố danh vi Nhất thế chư Phật sở hộ niệm kinh ? Xá lợi phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân giai vi nhất thế chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thoái chuyển ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Thị cố, Xá lợi phất, nhữ đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ cập chư Phật sở thuyết.

Xá lợi phất, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A di đà phật quốc giả, thị chư nhân đẳng giai đắc bất thoái chuyển ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sinh, nhược kim sinh, nhược đương sinh. Thị cố, Xá lợi phất, chư thiện nam tử thiện nữ nhân nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ.

Xá lợi phất, như ngã kim giả xưng tán chư Phật bất khả tư nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng diệc xưng tán ngã bất khả tư nghị công đức nhi tác thị ngôn: Thích ca mâu ni phật năng vi thậm nan hy hữu chi sự -- năng ư Sa bà quốc độ ngũ trược ác thế kiếp trược kiến trược phiền não trược chúng sinh trược mạng trược trung, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, vị chư chúng sinh thuyết thị nhất thế thế gian nan tín chi pháp. Xá lợi phất, đương tri ngã ư ngũ trược ác thế hành thử nan sự: đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, vị nhất thế thế gian thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi thậm nan.

Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá lợi phất cập chư tỷ kheo, nhất thế thế gian thiên nhân a tu la đẳng văn Phật sở thuyết hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.

Phật thuyết A di đà kinh.


Bạt nhất thế nghiệp chướng căn bản, đắc sinh tịnh độ đa la ni: Nam mô a di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tì, a di lị đá tất đam bà tì, a di lị đá tì ca lan đế, a di lị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, sa bà ha (21 lần).

 

Mục 2: Sám Hồng Danh

 Đoạn 1: Mở Đầu

Thứ 1: Tán Dương Chư Phật

Đại từ đại bi mẫn chúng sinh,
đại hỷ đại xả tế hàm thức,
tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm,
đệ tử chí tâm qui mạng lễ.

 

Thứ 2: Qui Y Cả Tánh Và Tướng Tam Bảo

Nam mô qui y Kim cang thượng sư (1 lạy),
Qui y Phật (1 lạy),
Qui y Pháp (1 lạy),
Qui y Tăng (1 lạy).

 

Thứ 3: Phát Bồ Đề Tâm

Ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nãi chí quyền thừa chư vị bồ tát; duy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm: nguyện dữ pháp giới chúng sinh nhất thời đồng đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề (1 lạy).

 

Thứ 4: Đảnh Lễ Tam Bảo

Nam mô qui y thập phương tận hư không giới nhất thế Chư phật (1lạy).
Nam mô qui y thập phương tận hư không giới nhất thế Tôn pháp (1lạy).
Nam mô qui y thập phương tận hư không giới nhất thế Hiền thánh tăng (1lạy).

 Đoạn 2: Lạy Phật

Thứ 1: Lạy 10 Hiệu Chư Phật

Nam mô Như lai, ��� cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật: Thế tôn (11 hiệu có thể lạy chung 1 lạy, cũng có thể và rất nên lạy mỗi hiệu 1 lạy; mỗi hiệu 1 lạy thì phải đọc: Nam mô Như lai, Nam mô ��� cúng, Nam mô Chánh biến tri, Nam mô Minh hạnh túc, Nam mô Thiện thệ, Nam mô Thế gian giải, Nam mô Vô thượng sĩ, Nam mô Điều ngự trượng phu, Nam mô Thiên nhân sư, Nam mô Phật đà, Nam mô Thế tôn)

Thứ 2: Lạy 53 Đức Phật

 

Nam mô Phổ quang phật (1 lạy, 52 hiệu dưới cũng vậy),
Nam mô Phổ minh phật,
Nam mô Phổ tịnh phật,
Nam mô Đa ma la bạt chiên đàn hương phật,
Nam mô Chiên đàn quang phật,
Nam mô Ma ni tràng phật,
Nam mô Hoan hỷ tạng ma ni bảo tích phật,
Nam mô Nhất thế thế gian nhạo kiến thượng đại tinh tiến phật,
Nam mô Ma ni tràng đăng quang phật,
Nam mô Tuệ cự chiếu phật,
Nam mô Hải đức quang minh phật,
Nam mô Kim cang lao cường phổ tán kim quang phật,
Nam mô Đại cường tinh tiến dũng mãnh phật,
Nam mô Đại bi quang phật,
Nam mô Từ lực vương phật,
Nam mô Từ tạng phật,
Nam mô Chiên đàn khốt trang nghiêm thắng phật,
Nam mô Hiền thiện thủ phật,
Nam mô Thiện ý phật,
Nam mô Quảng trang nghiêm vương phật,
Nam mô Kim hoa quang phật,
Nam mô Bảo cái chiếu không tự tại lực vương phật,
Nam mô Hư không bảo hoa quang phật,
Nam mô Lưu ly trang nghiêm vương phật,
Nam mô Phổ hiện sắc thân quang phật,
Nam mô Bất động trí quang phật,
Nam mô Hàng phục chư (14) ma vương phật,
Nam mô Tài quang minh phật,
Nam mô Trí tuệ thắng phật,
Nam mô Di lạc tiên quang phật,
Nam mô Thiện tịch nguyệt âm diệu tôn trí vương phật,
Nam mô Thế tịnh quang phật,
Nam mô Long chủng thượng tôn vương phật,
Nam mô Nhật nguyệt quang phật,
Nam mô Nhật nguyệt châu quang phật,
Nam mô Tuệ tràng thắng vương phật,
Nam mô Sư tử hống tự tại lực vương phật,
Nam mô Diệu âm thắng phật,
Nam mô Thường quang tràng phật,
Nam mô Quan thế đăng phật,
Nam mô Tuệ uy đăng vương phật,
Nam mô Pháp thắng vương phật,
Nam mô Tu di quang phật,
Nam mô Tu man na hoa quang phật,
Nam mô Ưu đàm bát la hoa thù thắng vương phật,
Nam mô Đại tuệ lực vương phật,
Nam mô A súc tỳ hoan hỷ quang phật,
Nam mô Vô lượng âm thanh vương phật,
Nam mô Tài quang phật,
Nam mô Kim hải quang phật,
Nam mô Sơn hải tuệ tự tại thông vương phật,
Nam mô Đại thông quang phật,
Nam mô Nhất thế pháp thường (15) mãn vương phật.

 

Thứ 3: Lạy 35 Đức Phật

Nam mô Thích ca mâu ni phật (1 lạy, 34 hiệu dưới cũng vậy),
Nam mô Kim cang bất hoại phật,
Nam mô Bảo quang phật,
Nam mô Long tôn vương phật,
Nam mô Tinh tiến quân phật,
Nam mô Tinh tiến hỷ phật,
Nam mô Bảo hỏa phật,
Nam mô Bảo nguyệt quang phật,
Nam mô Hiện vô ngu phật,
Nam mô Bảo nguyệt phật,
Nam mô Vô cấu phật,
Nam mô Ly cấu phật,
Nam mô Dũng thí phật,
Nam mô Thanh tịnh phật,
Nam mô Thanh tịnh thí phật,
Nam mô Sa lưu na phật,
Nam mô Thủy thiên phật,
Nam mô Kiên đức phật,
Nam mô Chiên đàn công đức phật,
Nam mô Vô lượng cúc quang phật,
Nam mô Quang đức phật,
Nam mô Vô ưu đức phật,
Nam mô Na la diên phật,
Nam mô Công đức hoa phật,
Nam mô Liên hoa quang du hý thần thông phật,
Nam mô Tài công đức phật,
Nam mô Đức niệm phật,
Nam mô Thiện danh xưng công đức phật,
Nam mô Hồng diệm đế tràng vương phật,
Nam mô Thiện du bộ công đức phật,
Nam mô Đấu chiến thắng phật,
Nam mô Thiện du bộ phật,
Nam mô Châu táp trang nghiêm công đức phật,
Nam mô Bảo hoa du bộ phật,
Nam mô Bảo liên hoa thiện trú sa la thọ vương phật.

 

Thứ 4: Lạy Đức Phật Bổn Tôn

Nam mô pháp giới tạng thân A di đà phật (1 lạy).

Đoạn 3: Sám Hối

Thứ 1: Phát Lộ

 

Như thị đẳng
nhất thế thế giới
chư Phật thế tôn
thường trú tại thế.
Thị chư Thế tôn
đương từ niệm ngã.
Nhược ngã thử sinh,
nhược ngã tiền sinh,
tùng vô thỉ sinh tử dĩ lai,
sở tác chúng tội,
nhược tự tác,
nhược giáo tha tác,
kiến tác tùy hỷ;
nhược tháp, nhược tăng,
nhược tứ phương tăng vật,
nhược tự thủ,
nhược giáo tha thủ,
kiến thủ tùy hỷ;
ngũ vô gián tội
nhược tự tác,
nhược giáo tha tác,
kiến tác tùy hỷ;
thập bất thiện đạo
nhược tự tác,
nhược giáo tha tác,
kiến tác tùy hỷ.
Sở tác tội chướng
hoặc hữu phú tàng,
hoặc bất phú tàng,
ưng đọa địa ngục,
ngạ quỉ, súc sinh,
chư dư ác thú,
biên địa hạ tiện,
cập miệt lệ xa,
như thị đẳng xứ
sở tác tội chướng
kim giai sám hối.
 

Thứ 2: Hướng Nguyện

Kim chư Phật thế tôn
đương chứng tri ngã,
đương ức niệm ngã,
ngã phục ư chư Phật thế tôn tiền,
tác như thị ngôn:
Nhược ngã thử sinh,
nhược ngã dư sinh,
tằng hành bố thí,
hoặc thủ tịnh giới,
nãi chí thí dữ súc sinh
nhất đoàn chi thực,
hoặc tu tịnh hạnh
sở hữu thiện căn,
thành tựu chúng sinh
sở hữu thiện căn,
tu hành bồ đề
sở hữu thiện căn,
cập vô thượng trí
sở hữu thiện căn,
nhất thế hợp tập
giảo kế trù lượng,
giai tất hồi hướng
A nậu đa la
tam miệu tam bồ đề.
Như quá khứ vị lai
hiện tại chư Phật
sở tác hồi hướng,
ngã diệc như thị hồi hướng:
Chúng tội giai sám hối,
chư phước (16) tận tùy hỷ,
cập thỉnh Phật công đức,
nguyện thành vô thượng trí.
Khứ lai hiện tại Phật
ư chúng sinh tối thắng,
vô lượng công đức hải,
ngã kim qui mạng lễ.

 

Thứ 3: Hướng Nguyện Theo Hạnh Nguyện Phổ Hiền

Sở hữu thập phương thế giới trung
tam thế nhất thế Nhân sư tử,
ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý
nhất thế biến lễ tận vô dư ;
Phổ hiền hạnh nguyện uy thần lực,
phổ hiện nhất thế Như lai tiền,
nhất thân phục hiện sát trần thân,
nhất nhất biến lễ sát trần Phật.
Ư nhất trần trung trần số Phật,
các xử bồ tát chúng hội trung,
vô tận pháp giới trần diệc nhiên,
thân tín chư Phật giai sung mãn;
các dĩ nhất thế âm thanh hải,
phổ xuất vô tận diệu ngôn từ,
tận ư vị lai nhất thế kiếp,
tán Phật thậm thâm công đức hải.
Dĩ chư tối thắng diệu hoa man,
kyՠnhạc đồ hương cập tán cái,
như thị tối thắng trang nghiêm cụ,
ngã dĩ cúng dường chư Như lai;
tối thắng y phục tối thắng hương,
mạt hương thiêu hương dữ đăng chúc,
nhất nhất giai như Diệu cao tụ,
ngã tất cúng dường chư Như lai;
ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm,
thâm tín nhất thế tam thế Phật,
tất dĩ Phổ hiền hạnh nguyện lực
phổ biến cúng dường chư Như lai.
Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp,
giai do vô thỉ tham sân si,
tùng thân ngữ ý chi sở sinh,
nhất thế ngã kim giai sám hối.
Thập phương nhất thế chư chúng sinh,
nhị thừa hữu học cập vô học,
nhất thế Như lai dữ bồ tát,
sở hữu công đức giai tùy hỷ.
Thập phương sở hữu Thế gian đăng
tối sơ thành tựu bồ đề giả,
ngã kim nhất thế giai khuyến thỉnh
chuyển ư vô thượng diệu pháp luân.
Chư Phật nhược dục thị niết bàn,
ngã tất chí thành nhi khuyến thỉnh,
duy nguyện cửu trú sát trần kiếp,
lợi lạc nhất thế chư chúng sinh.
Sở hữu lễ tán cúng dường Phật (17) ,
thỉnh Phật trú thế chuyển pháp luân,
tùy hỷ sám hối chư thiện căn,
hồi hướng chúng sinh cập Phật đạo.
 

Đoạn 4: Hồi Hướng

Nguyện tương dĩ thử thắng công đức

hồi hướng vô thượng chân pháp giới;

tánh tướng Phật, Pháp cập Tăng già,

nhị đế dung thông tam muội ấn,

như thị vô lượng công đức hải,

ngã kim giai tất tận hồi hướng.

Sở hữu chúng sinh thân khẩu ý

kiến hoặc đàn báng Phật pháp (18) đẳng,

như thị nhất thế chư nghiệp chướng

tất giai tiêu diệt tận vô dư,

niệm niệm trí châu ư pháp giới,

quảng độ chúng sinh giai bất thoái.

Nãi chí hư không thế giới tận,

chúng sinh cập nghiệp phiền não tận,

như thị tứ pháp quảng vô biên,

nguyện kim hồi hướng diệc như thị.

Nam mô đại hạnh Phổ hiền bồ tát (3 lần).

 

Mục 3: Văn Thí Thực

Hoa nghiêm kinh duy tâm kệ:

Nhược nhân dục liễu tri

tam thế nhất thế Phật,

ưng quán pháp giới tánh:

nhất thế duy tâm tạo (3 lần).

Phá địa ngục chân ngôn: Án dà ra đế da sa bà ha (7 lần).

Phổ triệu thỉnh chân ngôn: Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đá rị đát đá nga đá da (7 lần).

Giải oán kiết chân ngôn: Án tam đà ra dà đà sa bà ha (7 lần).

Nam mô Đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh (3 lần).

Nam mô thường trú thập phương Phật, nam mô thường trú thập phương Pháp, nam mô thường trú thập phương Tăng, nam mô bổn sư Thích ca mâu ni phật, nam mô đại bi Quan thế âm bồ tát, nam mô minh dương cứu khổ Địa tạng vương bồ tát, nam mô khải giáo A nan đà tôn giả (3 lần).

Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng; qui y Phật lưỡng túc tôn, qui y Pháp ly dục tôn, qui y Tăng chúng trung tôn; qui y Phật cánh, qui y Pháp cánh, qui y Tăng cánh (3 lần).

Phật tử (19) sở tạo chư ác nghiệp,

giai do vô thỉ tham sân si,

tùng thân ngữ ý chi sở sinh,

nhất thế Phật tử giai sám hối (3 lần).

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ,

phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,

pháp môn vô lượng thệ nguyện học,

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành (3 lần).

Tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ,

tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn,

tự tánh pháp môn thệ nguyện học,

tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành (3 lần).

Địa tạng bồ tát diệt định nghiệp chân ngôn: Án bát ra mạt lân đà nảnh sa bà ha (7 lần).

Quan âm bồ tát diệt chướng chân ngôn: Án a lỗ lạc kế sa bà ha (7 lần).

Khai yết hầu chân ngôn: Án bộ bộ để rị dà đa rị đát đá nga đa da (7 lần).

Tam muội da giới chân ngôn: Án tam muội da tát đỏa phạn (7 lần).

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha nga đá, phạ lô chỉ đế, án, tam bạt ra tam bạt ra hộng (21 lần).

Cam lộ thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha : án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha (21 lần).

Nhất tự thủy luân chân ngôn: Án noan noan noan noan noan (21 lần). Nhũ hải chân ngôn: Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án noan (21 lần).

Nam mô Đa bảo như lai,

Nam mô Bảo thắng như lai,

Nam mô Diệu sắc thân như lai,

Nam mô Quảng bác thân như lai,

Nam mô Ly bố úy như lai,

Nam mô Cam lộ vương như lai,

Nam mô A di đà như lai (3 lần).

Thần chú da trì tịnh pháp thực,

phổ thí hà sa chúng Phật tử,

nguyện giai bão mãn xả xan tham,

tốc thoát u minh sinh tịnh độ,

qui y Tam bảo phát bồ đề,

cứu cánh đắc thành vô thượng đạo.

công đức vô biên tận vị lai,

nhất thế Phật tử đồng pháp thực (3 lần).

Nhữ đẳng Phật tử chúng,

ngã kim thí nhữ cúng,

thử thực biến thập phương,

nhất thế Phật tử cọng (3 lần).

Nguyện dĩ thử công đức

phổ cập ư nhất thế,

thí dữ chư Phật tử (20) ,

giai cọng thành Phật đạo (3 lần).

Thí vô giá thực chân ngôn: Án mục lực lăng sa bà ha (7 lần). Phổ cúng dường chân ngôn: Án nga nga nẵng tam bà phạ phạt nhật ra hộc (7 lần).

Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh: Quan tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách. Xá lị tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. Xá lị tử, thị chư pháp Không tướng bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố Không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tĩ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tát đỏa y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn; tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú: thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha (câu chú này tụng 7 lần).

Vãng sinh tịnh độ thần chú: Nam mô A di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tì, a di lị đá tất đam bà tì, a di lị đá tì ca lan đế, a di lị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, sa bà ha (21 lần).

(21) Phổ hồi hướng chân ngôn: Án sa ma ra, sa ma ra, di ma nẵng, tát cáp ra, ma ha thính cáp ra hộng (7 lần).

Nguyện trú cát tường, dạ cát tường,

trú dạ lục thời hằng cát tường,

nhất thế thời trung Cát tường giả,

nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thọ.

Nguyện trú cát tường, dạ cát tường,

trú dạ lục thời hằng cát tường,

nhất thế thời trung Cát tường giả,

nguyện chư Tam bảo ai nhiếp thọ.

Nguyện trú cát tường, dạ cát tường,

trú dạ lục thời hằng cát tường,

nhất thế thời trung Cát tường giả,

nguyện chư Hộ pháp thường ủng hộ.

Tứ sinh đăng ư bảo địa,

tam hữu thác hóa liên trì,

hà sa ngạ quỉ chứng tam hiền,

vạn loại hữu tình đăng thập địa.

  Mục 4: Niệm Phật

Đoạn 1: Tán Phật

A di đà phật thân kim sắc,

tướng hảo quang minh vô đẳng luân,

bạch hào uyển chuyển ngũ tu di,

cam mục trừng thanh tứ đại hải,

quang trung hóa Phật vô số ức,

hóa bồ tát chúng diệc vô biên,

tứ thập bát nguyện độ chúng sinh,

cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam mô tây phương Cực lạc thế giới, đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư, bổn tôn hòa thượng (22) , A di đà phật.

 

Đoạn 2: Niệm Phật

Nam mô A di đà phật (3 đến 7 vòng),

Nam mô Quan thế âm bồ tát (3 lần),

Nam mô Đại thế chí bồ tát (3 lần),

Nam mô Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát (3 lần).

 

Đoạn 3: Nguyện Sinh Cực Lạc

Nhất tâm qui mạng

Cực lạc thế giới

A di đà phật.

Nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã,

từ thệ nhiếp ngã.

Ngã kim chánh niệm

xưng Như lai danh,

vị bồ đề đạo cầu sinh tịnh độ.

Phật tích bản thệ:

nhược hữu chúng sinh

dục sinh ngã quốc,

chí tâm tín nhạo

nãi chí thập niệm,

nhược bất sinh giả

bất thủ chánh giác.

Dĩ thử, niệm Phật nhân duyên

đắc nhập Như lai

đại thệ hải trung,

thừa Phật từ lực

chúng tội tiêu diệt

thiện căn tăng trưởng.

Nhược lâm dục mạng chung,

dự tri thời chí,

thân vô bịnh khổ

tâm bất tham luyến

ý bất điên đảo

như nhập thiền định.

Phật cập Thánh chúng

thủ chấp kim đài

lai nghinh tiếp ngã,

ư nhất niệm khoảnh

sinh Cực lạc quốc,

hoa khai kiến Phật,

tức văn Phật thừa

đốn khai Phật tuệ,

quảng độ chúng sinh

mãn bồ đề nguyện,

quảng độ chúng sinh

mãn bồ đề nguyện.

Nguyện sinh tây phương tịnh độ trung,

cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh,

bất thoái bồ tát vi bạn lữ.

 

Mục 5: Tán Lễ Bổn Tôn

Tán lễ tây phương Cực lạc thanh lương: liên trì cửu phẩm hoa hương, bảo thọ thành hàng, thường văn thiên nhạc khanh thương. A di đà phật đại phóng từ quang, hóa đạo chúng sinh vô lượng, giáng cát tường. Hiện tiền chúng đẳng ca dương, nguyện sinh An dưỡng; hiện tiền chúng đẳng ca dương, đồng sinh An dưỡng.

 

Mục 6: Cảnh Sách

Thị nhật dĩ quá,

mạng diệc tùy giảm,

như thiểu thủy ngư,

tư hữu hà lạc?

Đại chúng,

đương cần tinh tiến,

như cứu đầu nhiên,

đản niệm vô thường,

thận vật phóng dật!

 

Mục 7: Tự Qui Y Tam Bảo

Tự qui y Phật đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm.

Tự qui y Pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải.

Tự qui y Tăng đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng nhất thế vô ngại.

  Phụ Lục

Phụ Lục 1: Bài Thập Phương (23)

Thập phương tam thế Phật,

A di đà đệ nhất,

cửu phẩm độ chúng sinh,

uy đức vô cùng cực.

Ngã kim đại qui y,

sám hối tam nghiệp tội,

phàm hữu chư phước thiện,

chí tâm dụng hồi hướng.

Nguyện đồng niệm Phật nhân,

cảm ứng tùy thời hiện,

lâm chung tây phương cảnh,

phân minh tại mục tiền,

kiến văn giai tinh tiến,

đồng sinh Cực lạc quốc,

kiến Phật liễu sinh tử,

như Phật độ nhất thế.

Vô biên phiền não đoạn,

vô lượng pháp môn tu,

thệ nguyện độ chúng sinh,

giai cọng thành Phật đạo.

Hư không hữu tận,

ngã nguyện vô cùng,

tình dữ vô tình

đồng viên chủng trí.

 

Phụ Lục 2: Bài Khể Thủ (24)

Khể thủ tây phương An lạc quốc

tiếp dẫn chúng sinh Đại đạo sư,

ngã kim phát nguyện nguyện vãng sinh,

duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.

Đệ tử chúng đẳng

phổ vị tứ ân tam hữu

pháp giới chúng sinh,

cầu ư chư Phật

nhất thừa vô thượng

bồ đề đạo cố,

chuyêm tâm trì niệm

A di đà phật

vạn đức hồng danh,

kỳ sinh tịnh độ.

Hựu dĩ nghiệp trọng phước khinh,

chướng thâm tuệ thiển,

nhiễm tâm dị xí,

tịnh đức nan thành.

Kim ư Phật tiền

kiều cần ngũ thể,

phi lịch nhất tâm

đầu thành sám hối:

Ngã cập chúng sinh

khoáng kiếp chí kim

mê bản tịnh tâm,

túng tham sân si

nhiễm uế tam nghiệp,

vô lượng vô biên

sở tác tội cấu,

vô lượng vô biên

sở kiết oan nghiệp,

nguyện tất tiêu diệt.

Tùng ư kim nhật

lập thâm thệ nguyện:

viễn ly ác pháp

thệ bất cánh tạo,

cần tu thánh đạo

thệ bất thoái đọa,

thệ thành chánh giác,

thệ độ chúng sinh.

A di đà phật

dĩ từ bi nguyện lực

đương chứng tri ngã

đương ai mẫn ngã

đương da bị ngã.

Nguyện thiền quán chi trung

mộng mị chi tế,

đắc kiến A di đà phật

kim sắc chi thân,

đắc lịch A di đà phật

bảo nghiêm chi độ,

đắc mông A di đà phật

cam lộ quán đảnh

quang minh chiếu thân,

thủ ma ngã đầu

y phú ngã thể,

sử ngã túc chướng tự trừ

thiện căn tăng trưởng,

tật không phiền não

đốn phá vô minh,

viên giác diệu tâm

khoách nhiên khai ngộ,

tịch quang chân cảnh

thường đắc hiện tiền.

Chí ư lâm dục mạng chung

dự tri thời chí,

thân vô nhất thế

bịnh khổ ách nạn,

tâm vô nhất thế

tham luyến mê hoặc,

chư căn duyệt dự

chánh niệm phân minh,

xả báo an tường

như nhập thiền định.

A di đà phật

dữ Quan âm, Thế chí,

chư thánh hiền chúng,

phóng quang tiếp dẫn

thùy thủ đề huề.

Lầu các tràng phan

dị hương thiên nhạc,

tây phương thánh cảnh

chiêu thị mục tiền,

linh chư chúng sinh

kiến giả văn giả

hoan hỷ cảm thán

phát bồ đề tâm.

Ngã ư nhĩ thời

thừa kim cang đài

tùy tùng Phật hậu,

như đàn chỉ khoảnh

sinh Cực lạc quốc

thất bảo trì nội

thắng liên hoa trung.

Hoa khai kiến Phật

kiến chư bồ tát,

văn diệu pháp âm

hoạch vô sinh nhẫn;

ư tu du gian

thừa sự chư Phật

thân mông thọ ký.

Đắc thọ ký dĩ,

tam thân tứ trí

ngũ nhãn lục thông

vô lượng bách thiên

đà la ni môn,

nhất thế công đức

giai tất thành tựu.

Nhiên hậu bất vị An dưỡng

hồi nhập Sa bà,

phân thân vô số

biến thập phương sát,

dĩ bất khả tư nghị

tự tại thần lực

chủng chủng phương tiện

độ thoát chúng sinh,

hàm linh ly nhiễm

hoàn đắc tịnh tâm,

đồng sinh tây phương

nhập bất thoái địa.

Như thị đại nguyện,

thế giới vô tận

chúng sinh vô tận

nghiệp cập phiền não

nhất thế vô tận,

ngã nguyện vô tận,

Nguyện kim lễ Phật, phát nguyện,

tu trì công đức,

hồi thí hữu tình,

tứ ân tổng báo

tam hữu tề tư,

pháp giới chúng sinh

đồng viên chủng trí.

 

Phụ Lục 3: Bài Tại Hội (25)

Nhất giả lễ kính chư Phật,

nhị giả xưng tán Như lai,

tam giả quảng tu cúng dường,

tứ giả sám hối nghiệp chướng,

ngũ giả tùy hỷ công đức,

lục giả thỉnh chuyển pháp luân,

thất giả thỉnh Phật trú thế,

bát giả thường tùy Phật học,

cửu giả hằng thuận chúng sinh,

thập giả phổ giai hồi hướng.

Nguyện ngã tại hội đệ tử

lâm mạng chung thời,

các nguyện tam nhật dĩ hậu

thất nhật dĩ tiền,

tâm bất điên đảo

ý bất tán loạn,

vô chư thống khổ

bất thọ ác triền,

dự tri thời chí

thân tâm hoan hỷ,

hoặc cát tường nhi thệ

hoặc tọa thoát lập vong.

A di đà phật

dữ Quan thế âm bồ tát

cập Đại thế chí bồ tát,

vô số hóa Phật,

bách thiên tỷ kheo,

thanh văn đại chúng,

vô lượng chư thiên,

thất bảo cung điện

cập kim cang đài,

thiên nhạc nghinh không

dị hương mãn thất,

tràng phan bảo cái

thân thùy tiếp dẫn.

Linh chư chúng sinh

kiến giả văn giả

sinh hoan hỷ tâm

phát bồ đề nguyện,

cải ác tùng thiện

phản tà qui chánh.

Duy nguyện A di đà như lai

đại từ đại bi ai lân nhiếp thọ,

đại từ đại bi ai lân nhiếp thọ.

 

Phụ Lục 4: Bài Ngã Kim (26)

Ngã kim xưng niệm A di đà

chân thật công đức Phật danh hiệu,

duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ

chứng tri sám hối cập sở nguyện:

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp

giai do vô thỉ tham sân si,

tùng thân ngữ ý chi sở sinh

nhất thế ngã kim giai sám hối.

Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời

tận trừ nhất thế chư chướng ngại,

diện kiến bổn tôn A di đà

tức đắc vãng sinh An lạc sát.

Ngã ký vãng sinh bỉ quốc dĩ

hiện tiền đắc thọ bồ đề ký,

phân thân vô số biến thập phương

quảng độ nhất thế chúng sinh giới.

 

 

---o0o---