Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Chương 7- Biển thế giới Hoa Tạng

19 Tháng Sáu 20169:46 CH(Xem: 2761)
Chương 7- Biển thế giới Hoa Tạng

Phật Học Tinh Yếu 2
HT Thích Thiền Tâm


Thiên Thứ Hai
Chương Bảy

Biển Thế Giới Hoa Tạng

Tiết Mục:

I. Phù tràng Phật sát
II. Các thế giới chủng
III. Thế giới hải Liên Hoa Tạng
IV. Nhân duyên các thế giới hải

Kinh sách tham khảo: Kinh Hoa Nghiêm, Táo Bá Luận, Thanh Lương Sớ, Pháp Uyển Nghĩa Lâm.

Đề yếu: Thế giới hải Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm, gọi tắt cõi Hoa Tạng, là cảnh Thật báo vô chướng ngại độ của đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai. "Liên Hoa" là hoa sen, đây chỉ cho hoa sen chúa Chủng Chủng Quang Minh Nhụy Hương Tràng; hoa sen này đảm trì thế giới hải. "Tạng" chỉ cho chỗ hàm chứa hạt sen; các thế giới chủng nương nơi hương thủy hải như những hạt sen ở trong liên tạng, và chỗ y trụ của các hương thủy hải ví như liên phòng, tức là gương sen. "Trang Nghiêm" là chỉ cho các hình tướng tốt đẹp của thế giới hải, như núi Đại Luân Vi, biển Hương Thủy, bảo địa, lầu các, ao hồ, rừng cây, vườn hoa, lưới báu, câu lơn, bảo tràng; các cảnh sắc này đã điểm tô cho cõi Hoa Tạng thành ra tráng lệ.

Nói tóm lại, cõi Thật báo độ này có đại liên hoa (Nhụy Hương Tràng) bao trùm và duy trì vi trần thế giới chủng như hoa sen hàm chứa hạt sen, nên gọi là Hoa Tạng. Người đọc bản chương cần nên chú ý hai điểm: 1. Thế giới hải Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm đã là báo độ của đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, vậy mười phương có vô lượng chư Phật, tức nhiên phải có vô lượng thế giới hải khác. 2. Nghĩa Hoa Tạng về sự là như thế về lý chỉ cho chân tâm tuy đầy khắp thế gian mà không bị thế gian nhiễm ô, ví như hoa sen tuy mọc từ bùn nhơ mà không bị bùn nhơ làm uế trược.

Tiết I: Phù Tràng Phật Sát

Phù tràng Phật sát là gì? Ấy là một loại thế giới liên tiếp nổi lên giữa biển thế giới bao la vô hạn, dường như một lá phướn lửng lơ. Cứ nhìn những ánh tinh vân do nhiều ngôi sao nhỏ tiếp cận nhau trên nền trời, ta có thể hình dung đại khái loại thế giới ấy. Mỗi Phù tràng Phật sát là một chủng loại thế giới riêng, nên cũng gọi là thế giới chủng. Dưới đây là một đoạn kinh diễn tả thế giới chủng Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh, một Phù tràng Phật sát ở trung ương biển Hoa Tạng.

Kinh Hoa Nghiêm nói: Có những biển Hương thủy nhiều bằng số bụi nhỏ của mười bất khả thuyết cõi Phật, phân số an trụ như lưới châu của trời Đế Thích, ở trong biển thế giới Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm. Biển Hương Thủy ở trung ương tên Vô Biên Diệu Hoa Quang, do tràng báu ma ni vương gọi là Hiện Nhứt Thế Bồ tát Hình làm đáy. Từ nơi biển này, nổi lên hoa sen lớn tên Nhứt Thế Ma Ni Vương Trang Nghiêm. Trên hoa sen, có thế giới chủng Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh an trụ. Thế giới chủng này do bao gồm những thế giới bằng số bụi nhỏ của nhiều cõi Phật.

Biểu đồ Thế Giới Chủng

Các thế giới này chia thành hai mươi tầng, phân bố thứ lớp từ thấp đến cao. Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thấp nhứt, tên là Tối Thắng quang Biến Chiếu. Lấy Nhất Thế Kim Cương Trang Nghiêm Quang Diệu Luân làm giới hạn, và an trụ trên hoa sen Chúng Bảo Ma Ni. Thể tướng của cõi này như hình Ma ni bảo, trên có mây Nhất Thế Bảo Hoa Trang Nghiêm phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của một cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Tịnh Nhãn Ly Cấu Đăng Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ hai, tên là Chủng Chủng Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm, lấy tất cả vật trang nghiêm làm giới hạn, an trụ trên các hoa sen báu dường như mành lưới. Hình trạng của cõi này như toà sư tử, trên có mây Nhất Thế Bảo Sắc Châu Trướng phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của hai cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Sư tử Quang Thắng Chiếu Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ ba tên là Nhất Thế Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang, lấy Hương phong luân làm giới hạn, an trụ trên các thứ bảo hoa anh lạc. Cõi này hình bát giác, trên có mây Diệu Quang Ma Ni Nhật Luân phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của ba cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Tịnh Quang Trí Thắng Tràng Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ tư tên là Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm, lấy tất cả thứ bảo vương làm giới hạn, an trụ trên hải tràng Chúng Sắc Kim Cương Thi La. Hình trạng của cõi này như Ma ni liên hoa, trên có mây Kim Cương Ma Ni Bảo Quang phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của năm cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Hương Quang Hỉ Lực Hải Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ năm tên là Phổ Phóng Diệu Hoa Quang, lấy tất cả bảo linh và lưới trang nghiêm làm giới hạn, an trụ trên biển lưới bảo luân Nhất Thế Thọ Lâm Trang Nghiêm. Hình trạng của cõi này bốn bên có nhiều góc, trên có mây Phạm Âm Ma Ni Vương phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của năm cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Hương Quang Hỉ Lực Hải Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ sáu tên Tịnh Diệu Quang Minh, lấy tràng Bảo Vương Trang Nghiêm làm giới hạn, an trụ trên biển cung điện Kim Cang. Cõi này hình vuông vức, trên có mây Ma Ni Kế Tướng phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của sáu cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Phổ Quang Tự Tại Tràng Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ bảy tên là Chúng Hoa Diệm Trang Nghiêm, lấy các thứ hoa trang nghiêm làm giới hạn, an trụ trên biển ánh sáng đẹp Nhất Thế Bảo Sắc. Hình trạng cõi này như lầu các, trên có mây Nhất Thế Bảo Sắc Y Chơn Châu Lan Thuẩn phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của bảy cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Hoan Hỉ Hải Công Đức Danh Xưng Tự Tại Quang Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ tám tên là Xuất Sanh Oai Lực Địa, lấy chất báu Xuất Nhứt Thế Thanh Ma Ni Vương Trang Nghiêm làm giới hạn, an trụ trên biển liên toà Chủng Chủng Bảo Sắc. Hình trạng cõi này như lưới Nhân đà la, trên có mây Vô Biên Sắc Hoa Võng phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của tám cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Quảng Đại Danh Xưng Trí Hãi Tràng Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ chín tên là Xuất Diệu Âm Thanh lấy Tâm Vương Ma Ni Trang Nghiêm Luân làm giới hạn, an trụ trên biển ma ni vương Hằng xuất Nhứt Thế Diệu Âm Thanh Trang Nghiêm Vân. Hình trạng cõi này như thân trời Phạm thiên, trên có mây Vô Lượng Trang Nghiêm Sư Tử Tòa phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của chính cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Thanh Tịnh Nguyệt Quang Minh Tướng Vô Năng Tồi Phục Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ mười tên là Kim Cang Tràng, lấy thứ báu Vô Biên Trang Nghiêm Chơn Châu Tạng Bảo Anh Lạc làm giới hạn, an trụ trên biển ma ni Nhứt Thế Trang Nghiêm Bảo Sư Tử Tòa. Cõi này hình tròn, trên có mây Nhứt Thế Hương Ma Ni Hoa Tu Di phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của mười cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Nhất Thế Pháp Hải Tối Thắng Vương Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ mười một tên là Hằng Xuất Hiện Đế Thanh Bảo Quang Minh, lấy chất kim cang Cực Kiên Lao Bất Hoại Trang Nghiêm làm giới hạn, an trụ trên biển hoa Chủng Chủng Thù Dị. Cõi này hình bán nguyệt, trên có mây Chư Thiên Bảo Trướng phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của mười một cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Vô Lượng Công Đức Pháp Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ mười hai tên là Quang Minh Chiếu Diệu, lấy ánh sáng Phổ Quang Trang Nghiêm làm giới hạn, an trụ trên biển Hoa Triền Hương Thủy. Hình trạng cõi này như đóa hoa cánh xoay tròn; trên cơ mây Chủng Chủng Y phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của mười hai cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Siêu Thích Phạm Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ mười ba tên là Ta Bà, lấy chất kim cang trang nghiêm làm giới hạn, an trụ trên các sắc phong luân. Thể tướng cõi này trống trải, trên có thiên cung trang nghiêm hư không và phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của mười ba cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Tỳ Lô Giá Na Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ mười bốn tên là Tịch Tịnh Ly Trần Quang, lấy tất cả thứ báu trang nghiêm làm giới hạn, an trụ trên biển Chủng Chủng Bảo Y. Hình trạng cõi này như tướng thần Chấp Kim Cang, trên có mây Vô Biên Sắc Kim Cương phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của mười bốn cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Biến Pháp Giới Thắng Âm Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ mười lăm tên là Chúng Diệu Quang Minh Đăng, lấy tất cả tướng trang nghiêm làm giới hạn, an trụ trên biển lưới tịnh hoa. Cõi này hình chữ Vạn trên có mây Ma Ni Thọ Hương Thủy Hải phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của mười lăn cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Bất Khả Tồi Phục Lực Phổ Chiếu Tràng Như Lai.

Cõi Phật trung ương tầng thế giới thứ mười sáu tên là Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu, lấy thứ báu ma ni vương Vô Tận Bảo Vân làm giới hạn, an trụ trên biển hoa sen Chủng Chủng Hương Diệm. Cõi này hình như mai rùa trên có mây Ma Ni Luân Chiên Đàn phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của mười sáu cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Thanh Tịnh Nhật Công Đức Nhãn Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ mười bảy tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng, lấy các thứ báu ma ni vương giống hình của tất cả chúng sanh làm giới hạn, an trụ trên biển ma ni vương Quang Minh Tạng. Cõi này hình bát giác, trên có lưới Nhứt Thế Luân Vi Sơn Bảo Trang Nghiêm Hoa Thọ phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của mười bảy cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ mười tám tên là Ly Trần, lấy tất cả tướng thù diệu trang nghiêm làm giới hạn, an trụ trên biển sư tử tòa Chúng Diệu Hoa. Cõi này hình như xâu chuỗi anh lạc, trên có mây Nhất Thế Bảo Hương Ma Ni Vương Viên Quang phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của mười tám cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Tràng Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ mười chín tên là Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu, lấy thứ báu ma ni vương Xuất Vô Tận Bảo Vân làm giới hạn, an trụ trên biển Tu di sơn Vô Lượng Sắc Hương Diệm. Hình trạng cõi này như các đóa hoa báu đoanh xây, trên có mây Vô Biên Sắc Quang Minh Ma Ni Vương Đế Thanh phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi của mười chín cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang Như Lai.

Cõi Phật trung ương của tầng thế giới thứ hai mươi tên là Diệu Bảo Diệm, lấy thứ báu Phổ Quang Minh Nhật Nguyệt làm giới hạn, an trụ trên biển ma ni vương Nhứt Thế Chư Thiên Hình. Tướng trạng cõi này như một khí cụ báu trang nghiêm, trên có mây Nhứt Thế Bảo Y Tràng và lưới Ma Ni Đăng Tạng phủ che, xung quanh có các thế giới khác nhiều bằng số bụi nhỏ của hai mươi cõi Phật vi nhiễu. Vị giáo chủ ở bản độ hiệu là Phước Đức Tướng Quang Minh Như Lai.

Theo kinh Hoa Nghiêm thì một Phù tràng Phật sát có hai mươi tầng thế giới liên tiếp nhau kết thành dãy dọc từ thấp đến cao. Từ cõi Phật trung ương này lên cõi Phật trung ương kia cách nhau có hằng vi trần số sát độ. Mỗi từng lớp có nhiều loại thế giới khác nhau. Mỗi loại thế giới từ chỗ an trụ, hình trạng, thể tánh, sự trang nghiêm, giới hạn, hàng lối, sức gia trì, thảy đều sai biệt. Cõi Ta Bà và Cực Lạc đều ở vào từng thứ mười ba của thế giới chủng nầy.

Tiết II: Các Thế Giới Chủng

Như trên đã nói thế giới chủng Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh, an trụ trên hoa sen Nhất Thế Hương Ma Ni Vương Trang Nghiêm, ở trong biển hương thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang. Vi nhiễu Phù tràng Phật sát nầy, lại có nhiều thế giới chủng khác. Xin y theo kinh, lược kể ra mười thế giới chủng tiếp cận xung quanh.

Quang vòng thế giới chủng Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh, kể theo chiều xoay bên hữu, từ phương đông đến các phương nam, tây bắc, có mười thế giới chủng an trụ.

Trước tiên, về phương đông có biển hương thủy tên Ly Cấu Diệm Tạng. Từ nơi biển này nổi lên hoa sen lớn tên Nhứt Thế Hương Ma Ni Diệu Trang Nghiêm. Trên hoa sen có thế giới chủng Biến Chiếu Sát Triền, gồm hai mươi tầng an trụ. Thế giới này lấy bồ tát hạnh hẩu âm làm thể.

Theo vòng bên hữu, kế đó lại có biển hương thủy Vô Tận Quang Minh Luận, thế giới chủng tên Phật Tràng Trang Nghiêm, lấy tất cả biển âm thanh công đức của Phật làm thể.

Kế đó, lại có biển hương thủy Kim Cang Bảo Diệm Quang, thế giới chủng tên Phật Quang Trang Nghiêm Tạng, lấy âm thanh xưng nói danh hiệu của tất cả Như Lai làm thể.

Kế đó, lại có biển hương thủy Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm, thế giới chủng tên Quang Chiếu Thập Phương, lấy vô biên âm thanh của Phật làm thể.

Kế đó, lại có biển hương thủy Kim Cang Trang Nghiêm Để, thế giới chủng tên Diệu Bảo Gián Thác Nhân Đà La Võng, lấy âm thanh do trí Phổ Hiền sanh ra làm thể.

Kế đó, lại có biển hương thủy Liên Hoa Nhân Đà La Võng, thế giới chủng tên Phổ Hiện Thập Phương Ảnh, lấy âm thanh từ nơi ánh sáng trí huệ của tất cả chư Phật làm thể.

Kế đó, lại có biển hương thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng, thế giới chủng tên Nhứt Thế Oai Đức Trang Nghiêm, lấy âm thanh pháp luân của tất cả chư Phật làm thể.

Kế đó, lại có biển hương thủy Bảo Trang Nghiêm, thế giới chủng tên Phổ Vô Cấu, lấy tiếng thần biến của tất cả vi trần cõi Phật làm thể.

Kế đó, lại có biển hương thủy Kim Cang Bảo Tụ, thế giới chủng tên Pháp Giới Hạnh, lấy phương tiện pháp âm của tất cả Bồ tát địa làm thể.

Kế đó, lại có biển hương thủy Thiên Thành Bảo Diệp, thế giới chủng tên Đăng Diệm Quang Minh, lấy tiếng pháp luân bình đẳng khai thị cho tất cả chúng sanh của chư Phật làm thể.

Như thế, theo vòng bên hữu, có mười biển hương thủy trên có mười thế giới chủng, vây quanh biển hương thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang thuộc thế giới chủng Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh. Mỗi thế giới chủng đều có hai mươi tầng lớp thế giới an trụ. Mỗi tầng lớp có từ 1 đến hai mươi Phật sát vi trần thế giới; mỗi thế giới hình tướng đến sự trang nghiêm có vô lượng sai biệt. Ngoài mười thế giới chủng ấy, còn có vô lượng hương thủy hải là thế giới chủng khác, mỗi mỗi lại có vô lượng sự sai biệt nhiệm mầu.

Tiết III: Thế Giới Hải Liên Hoa Tạng

Thế giới hải Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm tức biển Hoa Tạng, có vô biên hương thủy hải và thế giới chủng nhiều bằng số bụi nhỏ của mười bất khả thuyết cõi Phật, phân bố an trụ như những hạt châu nơi các mắc lưới báu của trời Đế Thích, rất vi diệu trang nghiêm. Mỗi thế giới chủng trong cõi Hoa Tạng, lại có vô lượng thế giới tịnh uế khác trùng trùng an lập. Bao vòng các thế giới chủng của cõi Hoa Tạng, có núi Đại Luân Vi. Đại Luân Vi sơn do bốn chất báu: Chiên đàn ma ni, Oai đức bảo vương, Diệu hương ma ni và Diệm tạng kim cương kết hợp, an trụ trên tòa sen chúa là Chủng Chủng Quang Minh Nhụy Hương Tràng. Hoa sen này do chất báu Nhật châu vương tạo thành, nổi trên biển đại hương thủy Phổ Quang Ma Ni Trang Nghiêm. Ngoài biển Phổ Quang Ma Ni, có luồn phong luân cực thâm hậu mạnh mẽ tên là Thù Thắng Oai Quang Tạng duy trì, khiến cho hương thủy không lưu tán.

Thế giới chủng ở trung tâm cõi Hoa Tạng là Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh. Xung quang thế giới chủng này, có mười thế giới chủng khác như Biến Chiếu Sát Triền cho đến Đăng Diệm Quang Minh, như trên đã nói.

Từ thế giới chủng Biến Chiếu Sát Triền thuộc biển hương thủy Ly Cấu Diệm Tạng ở phương Đông, trải qua số bất khả thuyết Phật sát vi trần thế giới chủng khác, cuối cùng đến một thế giới chủng ở kế cận núi Đại Luân Vi. Cõi phù tràng này tên là Thường Phóng Quang Minh, thuộc biển hương thủy Pha Lê Địa.

Thiết Vi Sơn

Từ thế giới chủng Phật Tràng Trang Nghiêm thuộc biển hương thủy Vô Tận Quang Minh Luân, trải qua số bất khả thuyết Phật sát vi trần thế giới chủng khác, cuối cùng đến một thế giới chủng ở kế cận núi Đại Luân Vi. Cõi phù tràng này tên là Diệm Hoa Thọ, thuộc biển hương thủy Xuất Sanh Chư Phương Đại Sát.

Từ thế giới chủng Phật Quang Trang Nghiêm Tạng thuộc biển hương thủy Kim Cang Bảo Diệm Quang, trải qua số bất khả thuyết Phật sát vi trần thế giới chủng khác, cuối cùng đến một thế giới chủng ở kế cận núi Đại Luân Vi. Cõi phù tràng này tên là Vô Lượng Phương Sai Biệt, thuộc biển hương thủy Vô Biên Luân Trang Nghiêm Để.

Từ thế giới chủng Quang Chiếu Thập Phương thuộc hương thủy Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm, trải qua số bất khả thuyết Phật sát vi trần thế giới chủng khác, cuối cùng đến một thế giới chủng ở kế cận núi Đại Luân Vi. Cõi phù tràng này tên là An Trụ Đế Võng thuộc biển hương thủy Thọ Trang Nghiêm Tràng.

Từ thế giới chủng Diệu Bảo Gián Thác Nhân Đà La Võng thuộc biển hương thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Để, trải qua nhiều thế giới chủng đến cõi phù tràng Phổ Hiện Quang Minh Lực thuộc biển hương thủy Diệu Hương Bảo Vương Quang Trang Nghiêm. (Trong kinh thiếu đoạn nói về thế giới chủng và hương thủy hải gần núi Đại Luân Vi).

Từ thế giới chủng Phổ Hiện Thập Phương Ảnh thuộc biển hương thủy Liên Hoa Nhân Đà La Võng, trải qua số bất khả thuyết Phật sát vi trần thế giới chủng khác, cuối cùng đến một thế giới chủng ở kế cận núi Đại Luân Vi. Cõi phù tràng này tên là Nhứt Thế Quang Trang Nghiêm, thuộc biển hương thủy Mật Diệm Vân Tràng.

Từ thế giới chủng Nhứt Thế Oai Đức Trang Nghiêm thuộc biển hương thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng, trải qua số bất khả thuyết Phật sát vi trần thế giới chủng khác, cuối cùng đến một thế giới chủng ở kế cận núi Đại Luân Vi. Cõi phù tràng này tên là Phổ Âm Tràng, thuộc biển hương thủy Diêm Phù Đàn Bảo Tạng Luân.

Từ thế giới chủng Phổ Vô Cấu thuộc biển hương thủy Bảo Trang Nghiêm, trải qua số bất khả thuyết Phật sát vi trần thế giới chủng khác, cuối cùng đến một thế giới chủng ở kế cận núi Đại Luân Vi, cõi phù tràng này tên là Châu Biến Vô Sai Biệt, thuộc biển hương thủy Xuất Đế Thanh Bảo.

Từ thế giới chủng Pháp Giới Hạnh thuộc biển hương thủy Kim Cang Bảo Tụ, trải qua số bất khả thuyết Phật sát vi trần thế giới chủng khác, cuối cùng đến một thế giới chủng ở kế cận núi Đại Luân Vi. Cõi phù tràng này tên là Diệu Luân Gián Thác Liên Hoa Tràng, thuộc biển hương thủy Bất Khả Hoại.

Từ thế giới chủng Đăng Diệu Quang Minh thuộc biển hương thủy Thiên Thành Bảo Diệp, trải qua số bất khả thuyết Phật sát vi trần thế giới chủng khác, cuối cùng đến một thế giới chủng ở kế cận núi Đại Luân Vi. Cõi phù tràng này tên là Hóa Hiện Diệu Y, thuộc biển hương thủy Tích Tập Anh Lạc Y.

Như thế, từ mươi thế giới chủng xung quang cõi phù tràng Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh đến vòng núi Đại Luân Vi, mỗi phương có một bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới chủng, hợp chung lại cõi Hoa Tạng gồm có những biển hương thủy kiêm thế giới chủng nhiều bằng số bụi nhỏ của mười bất khả thuyết cõi Phật. Các thế giới chủng đều y trụ trên hoa sen trang nghiêm bằng chất báu ma ni vương đều phóng ánh sáng bảo sắc; đều có mây quang minh che ở trên; đều có các trang nghiêm cụ, đều có thời kiếp sai biệt; đều có chư Phật xuất hiện nói pháp; đều có Pháp hải khác nhau; đều có chúng sanh sung mãn; đều có sự thú nhập của mười phương; đều có thần lực của tất cả chư Phật gia trì. Tất cả thế giới trong mỗi thế giới chủng đều y trụ trên các thứ trang nghiêm, liên tiếp kết thành thế giới võng an lập khắp cõi Liên Hoa Tạng.

Trong kinh có dẫn ra các pháp số, như "Bất khả thuyết" là một số lớn, duy có Phật mới biết rõ. Theo sự khảo cứu của Uyển pháp sư và Táo Bá cư sĩ, thì một trăm Lạc xoa (số Lạc xoa bậc trung là 100.000) là một Câu đê, một Câu đê là một A do đa; một A do đa là một Na do tha. Từ số Na do tha cứ như thế kể xấp bội lên là các số: tần bàn la, Căn yết la, A dà la, Tối thắng, Ma bàn la, A bàn la, Đa bàn la, Giới phần, Phổ ma... Và cứ như thế kể xấp bội đến lần thứ một trăm hai mươi mới đến số Bất khả thuyết. Phật sát vi trần số thế giới chủng, là đem cả cõi đại thiên (một Phật sát) từ núi non cho đến đất liền đều nghiền ra thành bụi nhỏ, mỗi hạt bụi kể là một thế giới chủng. Vì sát độ trong mười phương vô biên, không thể dùng con số thường tính kể được, nên đức Phật thường đem số hạt cát của một sông Hằng cho đến nhiều sông Hằng, hoặc số bụi của một cõi Phật cho đến nhiều cõi Phật, để ước lượng về thế giới hay cõi phù tràng hoặc các biển hương thủy.

Biển thế giới Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm, là báo độ của đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ tát bảo đại chúng: "Đức Tỳ Lô Giá Na đây, thuở đời quá khứ đã tu Bồ tát hạnh trong số kiếp nhiều như bụi nhỏ của thế giới hải. Trong mỗi kiếp ngài đều gần gũi cúng dường Phật, và đã cúng dường cho đến số thế giới hải vi trần các đức Thế Tôn. Trong mỗi đời Phật, ngài lại tịnh tu những đại nguyện nhiều như số bụi nhỏ của thế giới hải. Do các công đức hạnh nguyện đó, ngài mới thật hiện được cõi Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm nầy".

Trên đây đoạn kinh chỉ dẫn chánh nhân cũa cõi Hoa Tạng. Về trợ nhân, lại còn công đức của chư Phật, chư Bồ tát chư Hiền Thánh và nghiệp duyên của các loại chúng sanh. Thanh Lương Sớ nói: "Hoa sen và hương hải, về sự là như thế, lý lại có hai nguyên nhân: 1. Ước về chúng sanh thì tạng thức tức là hương hải, vọng tưởng là phong luân, tánh đức sẵn có nơi tâm là liên hoa, tâm tánh bao hàm quả pháp thế gian và xuất thế gian là liên tạng. 2. Ước về chư Phật thì đại bi là hương hải, đại nguyện là phong luân, vô biên hạnh lành là liên hoa, chân như tâm dung nhiếp các quả pháp nhiễm tịnh là liên tạng. Do hạnh nghiệp chúng sanh và chư Phật như thế, nên cảm hiện ra tướng trạng của các cõi cũng như vậy". Đây là lối lập luận dẫn sự để chứng lý đem lý giải thích sự. Người học Phật nếu chỉ theo sự không suốt lý là trệ, trái lại chấp lý bỏ sự là mê.

Tiết IV: Nhân Duyên Các Thế Giới Hải

Thế giới hải Hoa Tạng đã là báo độ của đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, thì mỗi vị Phật đều có một báo độ, nghĩa là một thế giới hải riêng. Mỗi thế giới hải tuy do một đức Phật chủ trì, song cũng thông tất cả chư Phật khác. Như thế giới hải Liên Hoa Tạng này tuy do đức Tỳ Lô Giá Na làm chủ, vì sự thành lập báo độ phần lớn đều do công đức hạnh nguyện của ngài, nhưng cũng có chư Bồ tát ở bản độ tiến lên thành Phật, cùng chư Phật mười phương phân thân đến giáo hóa, và mỗi vị đều dùng công đức hạnh nguyện của mình giúp thêm cho sự trang nghiêm.

Theo kinh Hoa Nghiêm, ngoài thế giới hải Hoa Tạng này, còn có nhiều thế giới hải khác. Như lấy cõi Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm làm trung ương, xung quang báo độ này có mười thế giới hải khác bao bọc. Phương Đông thế giới hải Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm của đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Liên Hoa Trang Nghiêm. Phương đông nam có thế giới hải Kim Trang Nghiêm Lưu Ly Quang Phổ Chiếu. Phương nam có thế giới hải Nhất Thế Bảo Nguyệt Quang Minh Trang Nghiêm. Phương tây nam có thế giới hải Nhật Quang Biến Chiếu. Phương tây có thế giới hải Khả Ái Nhạo Bảo Quang Minh. Phương tây bắc có thế giới hải Bảo Quang Chiếu Diệu. Phương bắc có thế giới hải Tỳ Lưu Ly Hoa Quang Viên Mãn Tạng. Phương đông bắc có thế giới hải Diêm Phù Đàn Kim Pha Lê Sắc Tràng. Phương trên có thế giới hải Ma Ni Bảo Chiếu Diệm Trang Nghiêm. Phương dưới có thế giới hải Liên Hoa Hương Diệu Đức Tạng.

Ngoài mười thế giới hải bao quanh cõi Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm, còn có vô số thế giới hải khác nữa. Như kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập Pháp Giới nói: "Bấy giờ ngoài số thế giới hải nhiều như bụi nhỏ của bất khả thuyết cõi Phật ở phương đông, có thế giới tên Kim Đăng Vân Tràng. Vị giáo chủ của quốc độ này là đức Phật Tỳ Lô Giá Na Thắng Đức Vương. Trong pháp hội của đức Thế tôn đây, có vị Bồ tát ma ha tát tên là Tỳ Lô Giá Na Nguyện Quang Minh, cùng với số bất khả thuyết Phật sát vi trần chúng Bồ tát đến chỗ Phật, nổi lên mây cúng dường". Qua mấy lời này, ta có thể thấy biển pháp giới thật là rộng rãi mênh mông vô cùng vô tận!

Về nhân duyên của thế giới hải, trong Táo Bá Luận đã nói: "Do sức đại nguyện của chư Phật; nên cảm hiện ra phong luân nhiệm trì tất cả thế giới. Do tâm từ bi sâu rộng của các đấng Như lai nên cảm hiện ra biển hương thủy; và do vô biên đại hạnh, nên kết thành diệu báo hoa sen. Lại hoa sen cũng do ảnh hưởng của trí thể vô y, cung điện do ảnh hưởng của lòng đại bi hàm dục, lầu các do ảnh hưởng của trí phương tiện độ sanh mà hiện thành. Tâm thanh tịnh hiện ra báu Ma ni; giới trang nghiêm hiện ra núi Đại Luân Vi bao bọc; muôn hạnh lợi sanh làm nở các thứ hoa quí đẹp và cảm thành cây báu mát tươi. Tâm độ sanh không chán mỏi hóa ra bảo địa, đức phá tà, lập chánh cảm hiện bảo tràng, tiếng pháp âm kết quả bảo linh, trí nhiệm mầu hoá hiện bảo võng. Lòng tinh tấn nổi lên mây gấm, pháp phá mê hiện ánh quang minh, khuôn hương lâm bởi thất giác chi, chuỗi anh lạc do tâm tàm quý. Sức tam muội du hí hóa thành vườn hoa tươi đẹp, hạnh vô trước vô ngại cảm nên dòng nước trong thơm. Tất cả hiện cảnh đều có nhân duyên không thể kể ra hết được.

Kết luận lại, ta thấy các thế giới hải trong mười phương, sự và lý đều tương quan; các báo cảnh đều do hạnh nghiệp của chư Phật, chư Bồ tát, hoặc các loài chúng sanh cảm hiện.

Phật Học Tinh Yếu. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Đánh máy: Huệ Trang